Giáo án Khoa học khối 5 - Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A

I. MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết:

1. Kiến thức:

- Hiểu tác nhân, đường lây truyền bệnh vieâm gan A.

- Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh vieâm gan A.

2. Kĩ năng:

- Thực hiện các caùch phoøng beänh vieâm gan A.

3. Thái độ:

- Có ý thức phòng bệnh vieâm gan A.

- Tuyên truyền và vận động mọi người cùng phoøng choáng beänh vieâm gan A

II. CHUẨN BỊ:

1. Phương tiện thiết bị:

a/ Giáo viên:

- Bảng phụ, hình minh họa trang 32-33 sách giáo khoa.

- Giấy khổ to, bút dạ.

b/ Học sinh:

- Đọc trước bài phòng bệnh vieâm gan A.

- Sưu tầm tranh ảnh tư liệu lien quan đến nội dung bài.

2. Phương pháp:

- Học theo góc.

- Quan sát.

- Hoạt động nhóm.

- Vấn đáp.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học khối 5 - Bài 15: Phòng bệnh viêm gan A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHOØNG GIAÙO DUÏC TP QUY NHÔN TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BUØI THÒ XUAÂN MÔN: KHOA HỌC – LỚP 5 BÀI 15: PHÒNG BỆNHVIEÂM GAN A TOÅ: 5 MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh biết: Kiến thức: Hiểu tác nhân, đường lây truyền bệnh vieâm gan A. Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh vieâm gan A. Kĩ năng: - Thực hiện các caùch phoøng beänh vieâm gan A. Thái độ: Có ý thức phòng bệnh vieâm gan A. Tuyên truyền và vận động mọi người cùng phoøng choáng beänh vieâm gan A CHUẨN BỊ: Phương tiện thiết bị: a/ Giáo viên: Bảng phụ, hình minh họa trang 32-33 sách giáo khoa. Giấy khổ to, bút dạ. b/ Học sinh: - Đọc trước bài phòng bệnh vieâm gan A. Sưu tầm tranh ảnh tư liệu lien quan đến nội dung bài. Phương pháp: Học theo góc. Quan sát. Hoạt động nhóm. Vấn đáp. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Thời gian Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Đồ dung phương tiện 2phút 28’ 7’ 7’ 7’ 7’ 4’ 1 1/ Giới thiệu bài: 2/ Tổ chức hoạt động theo góc: a/ Góc quan sát: - Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng bệnh vieâm gan A b/ Góc phân tích: - Nhiệm vụ: Tìm hiểu tác nhân gây bệnh và con đường lây truyền bệnh vieâm gan A. c/ Góc áp dụng: - Nhiệm vụ: Những việc nên làm đề phòng bệnh vieâm gan A.. 4/ Củng cố: 5/ Nhận xét-Dặn dò: - Hỏi: Baïn coù bao giôø nghe noùi ñeán beänh vieâm gan A chöa ?Baïn bieát gì veà beänh vieâm gan A? - Nêu: Beänh vieâm gan A là gì? Bệnh có nguy hiểm không? Cách phòng bệnh thế nào?... Bài học hôm nay sẽ cung cấp cho các em những kiến thức cần thiết và cách phòng tránh căn bệnh nguy hiểm này. - Giới thiệu nội dung các góc cho học sinh tự lựa chọn các gọc theo phong cách học của mình. - Bố trí học sinh ngồi vào các góc cho cân đối về số lượng. thong báo hình thức, thời gian hoạt động và sản phẩm của mỗi góc. Lưu ý hướng luân chuyển các góc. - Yêu cầu học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi: + Bức tranh vẽ gì? + Bức tranh nói điều gì? - Hướng dẫn học sinh phân tích: + Neâu moät soá daáu hieäu cuûa beänh vieâm gan A? + Tác nhân gây bệnh vieâm gan A là gì? + Bệnh bệnh vieâm gan A lây truyền qua ñöôøng naøo? + Bệnh vieâm gan A coù nguy hieåm khoâng ? - Yêu cầu học sinh nêu được những việc nên làm và không nên làm để đề phòng bệnh vieâm gan A. - Sau khi HS đã luân chuyển và hoàn thành nhiệm vụ ở tất cả các góc. GV tổ chức cho HS trình bày kết quả đã đạt được ở từng góc. Yêu cầu đại diện nhóm HS đang ngồi tại vị trí của góc nào sẽ trình bày kết quả đạt được ở góc đó. - Chốt kiến thức bài học. - Tổ chức trò chơi: “Tuyeân truyeàn vieân gioûi “ + Ñaïi dieän moãi toå 1 HS tuyeân truyeàn vaän ñoäng theo baøi dieãn thuyeát cuûa mình theo noäi dung baøi hoïc. - Nhắc nhở HS học bài và phòng bệnh vieâm gan A. - Theo dõi. - Chọn góc phù hợp phong cách học và ngồi vào vị trí đã chọn. - Theo dõi - HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi. - HS đọc thông tin SGK. - Thực hành trên phiếu bài tập. - Thực hành trên phiếu bài tập. - Áp dụng kĩ thuật “Khăn trải bàn: * Bước 1: Cá nhân + HS đưa ra ý kiến ghi vào các góc của “Khăn trải bàn” * Bước 2: HS thảo luận thống nhất ý kiến, ghi ý kiến chung của nhóm vào khung giữa của “Khăn trải bàn”. - Đại diện của các góc lần lượt trình bày kết quả. - HS thực hiện. - Theo dõi - Tranh vẽ - Thông tin SGK - Phiếu bài tập Buøi thò Xuaân ,ngaøy 21 thaùng 9 naêm 2010 PHỤ LỤC: Tổ chức hoạt động theo góc: a/ Góc quan sát: 8 phút Phụ lục 1: - Nhiệm vụ: Tìm hiểu nguyên nhân và cách phòng bệnh vieâm gan A.. + Bức tranh vẽ gì? + Bức tranh nói điều gì? b/ Góc phân tích: 8 phút Phụ lục 2: - Nhiệm vụ: Tìm hiểu tác nhân gây bệnh và con đường lây truyền bệnh vieâm gan A.. . + Tác nhân gây bệnh vieâm gan A gì? + Bệnh vieâm gan A lây truyền như thế nào? + Bệnh vieâm gan A nguy hiểm như thế nào? + Phần thông tin trang 28 SGK. c/ Góc áp dụng: 11 phút Phụ lục 3: - Nhiệm vụ: Những việc nên làm đề phòng bệnh vieâm gan A (sử dụng kĩ thuật “khăn trải bàn”). +Nêu được những việc nêu làm và không nên làm để đề phòng bệnh vieâm gan A.

File đính kèm:

  • docGA khoa hoc PP hoc theo goc.doc
Giáo án liên quan