Giáo án Khoa học khối 5 - Bài 1 đến bài 6

I. Mục tiêu:

- Nhận biết hệ thông GTĐB; Tên gọi các loại đường bộ.

- HS nhận biết điều kiện, đặc điểm củe các loại đường và mặt an toàn và chưa an toàn

- Phân biệt được các lạo đường bộ và biết cách đi trên các con đường đó một cách an toàn.

- Thực hiện đúng quy định đường về GTĐB.

II. Chuẩn bị:

-GV: Tranh ảnh đường phố, đường quốc lộ, tỉnh lộ.

-HS: Dụng cụ trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.

 

doc11 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học khối 5 - Bài 1 đến bài 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hóm 1: Biển cấm. Nhóm 2: Biển dành riêng cho người đi bộ Nhóm 3: Biển báo đường một chiều. -HS thảo luận nhóm: -Đại diện trả lời. BiÓn 204: §­êng 2 chiÒu. BiÓn 210: Giao nhau víi ®­êng s¾t cã rµo ch¾n. BiÓn 211: Giao nhau víi ®­êng s¾t kh«ng cã rµo ch¾n. BiÓn 423a,b: ®­êng ng­êi ®i bé sang ngang BiÓn 434: BÕn xe buýt. BiÓn 443: Cã chî - 204, 210, 211 - 423(a,b), 424, 434, 443. BiÓn b¸o nguy hiÓm: 204,210, 211. BiÓn b¸o chØ dÉn: 423(a,b), 424, 434, 443. - Nhãm biÓn b¸o nguy hiÓm: H×nh tam gi¸c, viÒn ®á, nÒn vµng, h×nh vÏ màu đen báo hiệu cho ta biết những nguy hiểm cần tránh . - Nhãm biÓn b¸o chØ dÉn: H×nh vu«ng, nÒn mÇu xanh, h×nh vÏ biÓu thÞ ND mÇu ®en. HS ch¬i trß ch¬i. -HS nhận xét AN TOÀN GIAO THÔNG Bµi 4: Kü n¨ng ®i bé qua ®­êng an toµn. I-Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm an toµn vµ kém an toµn cña ®­êng bé. - Biết chọn nơi qua đường an toàn, biết xử lý khi đi bộ trên đường gặp tình huống không an toàn. - Chấp hành những quy định của luật GTĐB. II- ChuÈn bÞ: GV: tranh vÏ n¬i qua ®­êng an toµn vµ kh«ng an toµn, Sa h×nh. HS: ¤n bµi. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. Bài cũ: nêu đặc điểm của biển báo nguy hiểm? -Đặc điểm của biển báo chỉ dẫn? -nhận xét. Bài mới: Giới thiệu bài. H§1: Đi bé: an toàn trên đường a-Môc tiªu: Kiểm tra nhận thức của HS về kỹ năng đi bộ an toàn. BiÕt xö lý c¸c t×nh huèng khi gÆp trë ng¹i. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Treo tranh. - Ai ®i ®óng luËt GT§B? v× sao? - Khi ®i bé cÇn ®i nh­ thÕ nµo? -GV nêu tình huống: nếu vỉa hè có nhiều vật cản hoặc không có vỉa hèen sẽ đi như thế nào? *KL: §i trªn vØa hÌ, Kh«ng ch¹y nghÞch, ®ïa nghÞch. N¬i kh«ng cã vØa hÌ hoÆc vØa hÌ cã vËt c¶n ph¶i ®i s¸t lÒ ®­êng vµ chó ý tr¸nh xe cé ®i trªn ®­êng. H§2: Kü n¨ng qua ®­êng an toµn a-Môc tiªu: BiÕt c¸ch ®i, chän n¬i vµ thêi ®iÓm qua ®­êng an toµn. -HS nắm được điểm và những nơi cần tránh khi qua đường. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm. cho hs thảo luận 5 bức tranh và gợi ý cho hs nhận xét về những nơi qua đường không an toàn - Giao viÖc: QS tranh th¶o luËn t×nh huèng nµo qua ®­êng an toµn, kh«ng an toµn? V× sao? - Muốn qua đường an toàn em phải tránh điều gì? - Nếu phải qua đường ở nơi không có tín hiệu giao thông em sẽ đi như thế nào? - Theo em khi nào thì qua đường an toàn? KL: Khi cã ®Ìn tÝn hiÖu giao th«ng dµnh cho ng­êi ®i bé th× míi ®­îc phÐp qua ®­êng n¬i cã v¹ch ®i bé qua ®­êng. N¬i kh«ng cã v¹ch ®i bé qua ®­êng ph¶i QS kü tr­íc khi sang ®­êng vµ chän thêi ®iÓm thÝch hîp ®Ó qua ®­êng. * Công thức khi qua đường: dừng lại, quan sát, lắng nghe, suy nghĩ, đi thẳng. H§3: Thùc hµnh. a-Môc tiªu: Cñng cè kü n¨ng ®i bé an toµn. b- C¸ch tiÕn hµnh: Cho HS ra s©n. Cñng cè- d¨n dß. -Đi bộ như thế nào là an toàn. -Qua đường như thế nào là an toàn. HÖ thèng kiÕn thøc. Thùc hiÖn tèt luËt GT. 2HS lên bảng trả lời. -Nghe giới thiệu -HS quan sát tranh trả lời - §i trªn vØa hÌ, Kh«ng ch¹y nghÞch, ®ïa nghÞch. N¬i kh«ng cã vØa hÌ hoÆc vØa hÌ cã vËt c¶n ph¶i ®i s¸t lÒ ®­êngvµ chó ý tr¸nh xe cé ®i trªn ®­êng. Không mải nhìn cửa hàng hoặc quang cảnh trên đường. Cö nhãm tr­ëng. - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶. - HS quan sát tranh và thảo luận xem bức tranh nào an toàn , bức tranh nào đi không an toàn - Đại diện nhó trả lời; - Không qua đương ở giữa đoạn đường, nơi nhiều xe cộ đi lại. - Không qua đường chéo qua ngã tư, ngã năm. Không qua đường ở gần xe buýt hoặc xe ô tô đang đỗ hoặc ngay sau khi vừa xuống xe. - Không qua đường trên đường cao tốc, đường có giải phân cách. - Không qua đường ở nơi đường dốc, ở sát đầu cầu, đường có khúc quanh hoặc có vật cản che. -Nhìn bên trái sau trước đó nhìn bên phải em có nhiều xe cộ đi tới không? - Khi không có xe đến gần hoặc có đủ thời gian để qua đường trước khi xe tới. *. - Thùc hµnh trªn sa h×nh: AN TOÀN GIAO THÔNG Bµi 5: Con ®­êng an toµn ®Õn tr­êng. I- Môc tiªu: - HS biÕt tªn ®­êng phè xung quanh tr­êng. BiÕt c¸c ®Æc ®iÓm an toµn vµ kÐm an toµn cña ®­êng ®i. BiÕt lùa chän ®­êng an toµn ®Õn tr­êng. - Có thói que chi đi trên những con đường an toàn. II- ChuÈn bÞ: GV: tranh, phiÕu ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒn kiÖn cña ®­êng. HS: ¤n bµi. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. H§1: §­êng phè an toµn vµ kÐm an toµn. a-Môc tiªu:N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm cña ®­êng an toµn, ®Æc ®iÓm cña ®­êng ch­a ®¶m b¶o an toµn. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia lớp thành nhiều nhãm. - Giao viÖc: Nªu tªn 1 sè ®­êng phè mµ em biÕt, miªu t¶ 1 sè ®Æc ®iÓm chÝnh? Con ®­êng ®ã cã an toµn kh«ng? V× sao? - Chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm viết tên một con đường và thảo luận các đặc điếm sau đó đánh dấu x vào phiếu được phát những đường phố nào có nhiều dấu “Có” là an toàn, nhiều dấu “Không” là kém an toàn. GV nhấn mạnh đặc điểm con đường an toàn và kém an toàn như đường hẹp, đường đang sửa chữa để vật liệu nhiều trên lòng đường, gây cản trở người đi lại.. H§2: LuyÖn tËp t×m ®­êng ®i an toµn. a-Môc tiªu: VËn dông ®Æc ®iÓm con ®­êng an toµn, kÐm an toµn vµ biÕt c¸ch xö lý khi gÆp tr­êng hîp kÐm an toµn. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm.Giao viÖc: - HS quan sát sơ đồ sgk và thảo luËn phÇn luyÖn tËp SGK. - Xem sơ đồ tìm con đường an toàn nhất và giải thích tại sao lại chọn con đường đó. *KL: Nªn chän ®­êng an toµn ®Ó ®Õn trường con đường ngắn có thể không phải là con đường an toàn. H§3: Lùa chän con ®­êng an toµn ®Ó ®i häc. a-Môc tiªu: HS ®¸nh gi¸ con ®­êng hµng ngµy ®i hcä cã ®Æc ®iÓm an toµn haych­a an toµn? v× sao? b- C¸ch tiÕn hµnh: H·y GT vÒ con ®­êng tíi tr­êng? - Gv phân tích đúng , chưa đúng khi các en nêu tình huống cụ thể. Cñng cè- dÆn dß. Ở địa phương con đường như thế nào là con đường an toàn khi tới trường HÖ thèng kiÕn thøc. Nhắc nhở HS có ý thức lựa chọn con đường đi để đảm bảo an toàn. Thùc hiÖn tèt luËt GT. Cö nhãm tr­ëng. Th¶o luËn B¸o c¸o KQ *KL: Con ®­êng an toµn: Cã mÆt ®­êng ph¼ng, ®­êng th¼ng Ýt khóc ngoÆt, mÆt cã v¹ch kÎ ph©n chia lµn ®­êng, cã ®Ìn tÝn hiÖu GT, cã biÓn b¸o GT, cã vØa hÌ réng kh«ng bÞ lÊn chiÕm, cã ®Ìn chiÕu s¸ng. Cö nhãm tr­ëng. - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶, tr×nh bµy trªn s¬ ®å HS nªu. Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm an toµn vµ ch­a an toµn. -2 đến 3 HS giới thiệu con đường từ nhà em tới trường qua những đoạn đường nào an toàn và đoạn đường nào chưa an toàn. - Các bạn cùng đi có ý kiến bổ sung. AN TOÀN GIAO THÔNG Bµi 6: An toµn khi ®i « t«, xe buýt. I-Môc tiªu: - HS biÕt n¬i chê xe buýt. Ghi nhí nh÷ng quy ®Þnh khi lªn xuèng xe. - BiÕt m« t¶, nhËn biÕt hµnh vi an toµn vµ kh«ng an toµn khi ngåi trªn xe. - BiÕt thùc hiÖn ®óng c¸c hµnh vi an toµn khi ®i xe. - Cã thãi quen thùc hiÖn hµnh vi an toµn trªn c¸c ph­¬ng tiÖn GT c«ng céng. II- ChuÈn bÞ: GV: tranh, phiÕu ghi t×nh huèng. HS: ¤n bµi. III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy. Ho¹t ®éng cña trß. H§1: An toµn lªn xuèng xe buýt. a- Môc tiªu:BiÕt n¬i ®øng chê xe buýt, c¸ch lªn xuèng xe an toµn . b- C¸ch tiÕn hµnh: - Em nµo ®­îc ®i xe buýt? - Xe buýt ®ç ë ®©u ®Ó ®ãn kh¸ch? - Ở ®ã cã ®Æc ®iÓm g× ®Ó nhËn ra? - GT biÓn: 434 (bến xe buýt) - Xe buýt có chạy qua tất cả các đường không? - Nªu ®Æc ®iÓm, néi dung cña biÓn b¸o? Khi lªn xuèng xe ph¶i lªn xuèng nh­ thÕ nµo cho an toµn? Gv mô tả cách lên xuống xe an toàn: +Chỉ lên xuống xe khi xe đã dừng hẳn. +Khi lên phải đi thứ tự không được chen lấn nhau. +Trước khi đặt chân lên bậc lên xuống phải bám vào tay vịn của xe. +Khi xuống xe không được chạy qua đường gọi 2-3 HS thực hành động tác lên xuống xe H§2: Hµnh vi an toµn khi ngồi trªn xe. a-Môc tiªu: Nhí ®­îc nh÷ng hµnh vi an toµn gi¶i thÝch ®­îc v× sao ph¶i thùc hiÖn nh÷ng hµnh vi ®ã. b- C¸ch tiÕn hµnh: - Chia nhãm. Giao viÖc - chia 4 nhóm, mỗi nhóm nhận một bức tranh thảo luận nhóm và ghi lại những điều tốt hay không tốt trong bức tranh của nhóm và cho biết hành động trong bức tranh là đúng hay sai: Nªu nh÷ng hµnh vi an toµn khi ngåi trªn « t«, xe buýt? *KL: Ngåi ngay ng¾n kh«ng thß ®Çu,thß tay ra ngoµI cöa sæ. Ph¶i b¸m vÞn vµo ghÕ hoÆc tay vÞn khi xe chuyÓn b¸nh. Khi ngåi kh«ng x« ®Èy, kh«ng ®i l¹i, ®ïa nghÞch không để hành lý gần cửa xe không đi lị khi xe đang chạy. H§3: Thùc hµnh. a-Môc tiªu: Thùc hµnh tèt kü n¨ng an toµn khi ®i « t«, xe buýt. b- C¸ch tiÕn hµnh: Chia 4 nhãm, mỗi tổ thảo luận và diễn lại một tình huống sau. 1: Một nhóm HS chen nhau lên xe sau đó tranh nhau ghế ngồi, một bạn HS nhắc các bạn trật tự. Bạn đó sẽ nói như thế nào? 2: Một cụ già tay mang một túi to mãi chưa lên xe được, hai bánh vừa đến để chuẩn bị lên xe, hai bạn sẽ làm gì? 3: Hai HS đùa nghịch trên xe ô tô buýt một bạn HS khác đã nhắc nhở. Bạn HS ấy nhắc như thế nào? 4: Một hành khách xách đồ nặng để ngay lối đi, một HS nhắc nhở và giúp người đó để vào đúng chỗ, bạn đó nói thế nào? GVnhận xét đánh giá ý kiến các nhóm Cñng cè - d¨n dß. - HÖ thèng kiÕn thøc: Khi ®i « t«, xe buýt em cÇn thùc hiÖn c¸c hµnh vi nµo ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho m×nh vµ cho ng­êi kh¸c? -Cần đón xe buýt đúng nơi quy định. - Đỗ ở bến đỗ xe buýt - Ở ®ã cã biÓn th«ng b¸o ®iÓm ®ç xe buýt. - BiÓn h×nh ch÷ nhËt, nÒn mÇu xanh lam, bªn trong cã h×nh vu«ng mÇu tr¾ng vµ cã vÏ h×nh chiếc xe buýt mÇu ®em. - §©y lµ biÓn: BÕn xe buýt. -Xe buýt thường chạy theo tuyến nhất định chỉ đỗ ở những điểm nhất định để khách lên xuống xe. Nhưng bây giờ xe buýt có thể đỗ ở bất kỳ chỗ nào nếu hành khách yêu cầu. - Chê xe dõng h¼n míi lªn xuèng. B¸m vÞn ch¾c ch¾n vµo thµnh xe míi lªn hoÆc xuèng. 2-3 HS thực hành lên xuống xe -Quan sát nhận xét *KL: Chê xe dõng h¼n míi lªn xuèng. B¸m vÞn ch¾c ch¾n vµo thµnh xe míi lªn hoÆc xuèng, kh«ng chªn lÊn, x« ®Èy. Khi xuèng xe kh«ng ®­îc qua ®­êng ngay. Cö nhãm tr­ëng. - HS th¶o luËn. - §¹i diÖn b¸o c¸o kÕt qu¶. -Hs nêu không co chân lên ghế không ăn quà và ném rác ra x. Thùc hµnh c¸c hµnh vi an toµn khi ®i « t«, xe buýt. - Các tổ lần lượt thực hiện Quan sát - nhận xét @&? Hiệp Tùng, ngày .. tháng .. năm 2011 Tổ khối trưởng: Mai Ngọc Bằng Hiệp Tùng, ngày .. tháng .. năm 2011 BGH kiểm tra, ký‎ duyệt: Hiệu trưởng:

File đính kèm:

  • docGA ATGT3.doc
Giáo án liên quan