Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Chương trình cả năm - Năm học 2008-2009 - Trần Văn Thịnh

1.Truyên đọc:

2.Nhận xét:

-Lòng yêu nước thể hiện :Tinh thần yêu nước sôi nổi,nó kết thành làn sóng mạnh mẽ to lớn .Nó lướt qua mọi khó khăn.Nó nhấn chìm lũ bán nước và cướp nước

-Thực tiễn nó chứng minh qua các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc(Bà Trưng,bà Triệu,Trần Hưng Đ ạo,Lê Lợi chống Pháp ,chống Mĩ)

Các chiến sĩ ngoài mặt trận,các công chức hậu phương ,phụ nữ cũng tham gia k/c.Các bà mẹ anh hùng ,công nhân,

nông dân thi đua sản xuất .

-Những tình cảm ,việc làm tuy khác nhau nhưng đều giống nhau ở lòng yêu nước nồng nàn và biết phát huy truyền thống yêu nước.

-Chu Văn An là nhà giáo nổi tiếng đời Trần.Cụ có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước.Học trò của cụ nhiều người là những n/vật nổi tiếng.

-Học trò cũ làm chức to vẫn cùng bạn đến mừng sinh nhật thầy.Họ cư xử đúng mựcvới tư cách của người học trò kính cẩn lễ phép , khiêm tốn tôn

trọng thầy giaó của mình .

-Cách cư xủ đó thể hiệntruyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc.

3.Kết luận:

-Lòng yêu nước của dân tộc ta là một truuyền thống quý báu.

Đó là truyền thống yêu nước còn giữ mãi đến ngày nay.

-Biết ơn ,kính trọng tầy cô mặc dù mình là ai,đó là truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta .Đồng thời tự thấy mình cần phải rèn luyện những đức tính như họctrò cụ Chu VănAn

 

 

doc93 trang | Chia sẻ: thuongdt2498 | Ngày: 09/12/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục công dân Lớp 9 - Chương trình cả năm - Năm học 2008-2009 - Trần Văn Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
số qui định cụ thể. - Người ngồi trên mơ tơ, xe găn máy khơng mang vác vật cồng kềnh, khơng sử dụng ơ, khơng bám, kéo, đẩy phương tiện khác, khơng đứng trên yên, giá đeo hàng khơng ngồi trên tay l¸i - Qui định đối với người đi xe đạp ? - Người đi xe đạp chỉ được chở tối đa 1 người lớn và 1 trẻ em dưới 7 tuổi, khơng sử dụng ơ, ĐTDĐ, khơng đi trên hè phố, vườn hoa, cơng viên, người ngồi trên xe đạp khơng mang vác vật cồng kềnh, khơng bám, kéo, đẩy các phương tiện khác, khơng đứng trên yên, giá đeo hàng hoặc ngồi trên tay lái. - Qui định đối với người đi xe thơ sơ ? - Người điều khiển xe thơ sơ phải cho xe đi hàng mét và đúng phần đường qui định. Hàng hố xếp phải đảm bảo an tồn khơng gây cản trở GT. - Pháp luật qui định ntn về ATĐS ? * Một số qui định cụ thể về an tồn đường sắt. - Khi đi trên đoạn đường cĩ giao cắt đường sắt ta phải chú ý quan sát cả 2 phía. Nếu cĩ phương tiện đường sắt đi tới thì phải kÞp thời dừng lại cách rào chắn hoặc đường ray mét khoảng cách an tồn. - Khơng đặt chướng ngại vật trên đường sắt, khơng trồng cây và đặt các vật cản trở tầm nhìn của người đi đường ở khu vực gần đường sắt, khơng khai thác đá, cát, sỏi trên đường sắt. - Hướng dẫn HS giải BT. Bµi tËp 1 III. Bài tập : Bµi tËp 1. - Chấp hành theo sự điều khiển GT. - Vì : Người điều khiển trực tiếp sẽ phù hợp với tình hình thực tế lúc đĩ. Bµi tËp 3 Bµi tËp 3. - Đồng ý : b, đ, h. - Khơng đồng ý : q,c,d,e,g,i,k,l Bµi tËp 4 Bµi tËp 4. - Cả 2 người cùng sai cĩ lỗi. + Quí vi phạm luật GT – gây tai nạn + Bác bán rau đi bộ dưới lịng đường. 4. Củng cố: - GV hệ thống néi dung bài học. - Nhận xét giờ học. 5-H­íng dÉn vÌ nhµ: - S­u tÇm tìm hiểu luật ATGT ĐB. -¤n l¹i néi dung c¸c bµi ®· häc chuÈn bÞ kiĨm tra häc kú. Ngµy so¹n:26/4/2009 Ngµy d¹y: /5/2009 TuÇn 34 - tiÕt 34 ¤n tËp häc k× II I. Mơc tiªu bµi häc: 1-KiÕn thøc:- Giĩp HS cã ®iỊu kiƯn «n tËp, hƯ thèng l¹i c¸c kÕn th­c ®· häc trong häc k× II, n¾m ®­ỵc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, träng t©m, lµm ®­ỵc c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa. - T¹o cho c¸c em cã ý thøc «n tËp, häc bµi vµ lµm bµi. - HS cã ph­¬ng ph¸p lµ c¸c d¹ng bµi tËp, ®Ỉc biƯt lµ ¸p dơng c¸c kiÕn thøc ®· ®­ỵc häc vµo trong cuéc sèng. 2. Kỹ năng : --RÌn luyƯn ý thức ph­¬ng ph¸p hƯ thèng ho¸ kiÕn thøc ®· häc, kĩ năng häc logic, dễ nhớ.tính kỷ luật. 3.Thái độ:Nghiêm túc ,cẩn thận trong ơn luyện. - Áp dụng kiến thức vào cuộc sống một cách cĩ hiệu quả. II. ChuÈn bÞ cđa thÇy: - Nghiªn cøu SGK, SGV, so¹n kÜ gi¸o ¸n. - B¶ng phơ, phiÕu häc tËp. - Mét sè bµi tËp tr¾c nghiƯm. III. ChuÈn bÞ cđa trß: - Häc thuéc bµi cị. - Lµm c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa.. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: 1. ỉn ®Þnh líp, kiĨm tra sÜ sè 2. KiĨm tra bµi cị: 1. Sèng cã ®¹o ®øc lµ g×? ThÕ nµo lµ tu©n theo Ph¸p luËt? Nªu mèi quan hƯ ? 2. HS cÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ sèng cã ®¹o ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt? HS: tr¶ lêi theo néi dung bµi häc. GV: NhËn xÐt, cho ®iĨm. 3. Bµi míi. Giíi thiƯu bµi. Tõ ®Çu häc k× II ®Õn giê, thÇy trß ta ®· häc ®­ỵc 8 bµi víi nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ nh÷ng vÊn ®Ị ph¸p luËt cÇn thiÕt cÇn thiÕt trong cuéc sèng cđa mèi con ng­êi vµ x· héi. VËy ®Ĩ hƯ thèng l¹i c¸c bµi häc ®ã, thÇy trß ta sÏ nghiªn cøu bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng cđa thÇy h.®éng cđa trß Néi dung cÇn ®¹t GV: §Ỉt c¸c c©u hái th¶o luËn nhãm - Thanh niên cĩ trách nhiệm gì trong thời kì đổi mới? Thanh niên cĩ nhiệm vụ gì? - Hơn nhân là gì? - Pháp luật quy định như thế nào về hơn nhân? - Lao động là gì? - Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của cơng dân. - Thế nào là vi phạm pháp luật? 5. ThÕ nµo lµ quyỊn ta gia qu¶n lÝ nhµ n­íc, qu¶n lý x· héi? C«ng d©n cã thĨ tham gia b»ng nh÷ng c¸ch nµo? Nhµ n­íc ®· t¹o ®ieụ kiƯn cho mäi c«ng d©n thùc hiƯn tèt quyỊn nµy ra sao? 6. B¶o vƯ tỉ quèc lµ g×? V× sao ta l¹i ph¶ib¶o vƯ tỉ quèc? HS chĩng ta cÇnph¶i lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ tỉ quèc? 7. ThÕ nµo lµ sèng cã ®¹ ®øc vµ tu©n theo ph¸p luËt? Nªu mèi quan hƯ? ý nghÜa..? HS: HS: HS: HS: H/s tự bộc lộ 1. Trách nhiệm của thanh niên trong thời kì cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước: Ra sức học tập văn hố, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng cách mạng, sống lành mạnh, rèn kĩ năng, năng lực, rèn luyện sức khoẻ tích cực tham gia chính trị xã hội. - Nhiệm vụ của thanh niên: Ra sức học tập, rèn luyện tồn diện để chuẩn bị hành trang vào đời, xác định lí tưởng sống đúng đắn, vạch kế hoạch học tập, rèn luyện, lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ. 2. Hơn nhân là gì? những quy định của pháp luật về hơn nhân? Hơn nhân là sự liên kết đặc biệt giữa 1 nam và 1nữ trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, được nhà nước thừa nhận, nhằm chung sống lâu dài và xây dựng một gia đình hồ thuận, hạnh phúc. * Quy định của pháp luật: - Hơn nhân tiến bộ, một vợ, một chồng, vợ chồng bình đẳng. - Hơn nhân giữa cơng dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tơn giáo, giữa người cĩ tơn giáo và người khơng theo tơn giáo.Cơng dân Việt Nam với người nước ngồi. - Thực hiện kế hoạch hố gia đình Nam 20 tuổi trở lên, nữ 18 tuổi trở lên mới được kết hơn, đăng kí kết hơn tại cơ quan nhà nước. Cấm kết hơn trong trường hợp người đang cĩ vợ hoặc chồng - Vợ chồng bình đẳng cĩ quyền ngang nhau về mọi mặt, tơn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau. 3 . Quyền và nghĩa vụ của cơng dân: Lao động là hoạt động cĩ mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất, các giá trị tinh thần cho xã hội. - Quyền, nghĩa vụ lao động của cơng dân: + Cơng dân cĩ quyền sử dụng sức lao động để học nghề, tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp cĩ ích cho xã hội đen lại thu nhập cho bản thân và gia đình. + Cơng dân cĩ nghĩa vụ lao động để nuơi sống bản thân, gia đình, gĩp phần sáng tạo ra củ cải vật chất, tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước. + Lao động là nghĩa vụ với bản thân, gia đình đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội đất nước của mỗi cơng dân. 4. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của cơng dân. - Là hành vi trái pháp luật, cĩ lỗi do người cĩ trách nhiêm pháp lí thực hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. - Cĩ 4 loại vi phạm pháp luật. + Vi phạm pháp luật hình sự. + Vi phạm pháp luật dân sự. + Vi phạm pháp luật hành chính. + Vi phạm kỉ luật. 5. QuyỊn . Lµ c«ng d©n cã quyỊn: tha gia bµn b¹c, tỉ chøc thùc hiƯn, giám s¸t vµ ®¸nh gi¸ * C«ng d©n cã thĨ tham gia b»ng 2 c¸ch: Trùc tiÕp hoặc gi¸n tiÕp. * Nhµ n­íc t¹o mäi ®iỊu kiƯn ®Ĩ c«ng d©n thùc hiƯn tốt quyỊnvµ nghÜa vơ nµy.. 6. B¶o vƯ tỉ quèc lµ b¶o vƯ ®éc lËp, chđ quyỊn, thèng nhÊt vµ toµn vĐn l·nh thỉ cđa tỉ quèc, b¶o vƯ chÕ độ XHCN. * Non s«ng ta cã ®­ỵc lµ do cha «ng ta ®· ®ỉ bao x­¬ng m¸u ®Ĩ b¶o vƯ * HS cÇn ph¶i häc tËp tu d­ìng ®¹o ®øc vµ rÌn luyƯn søc khoỴ. 1. Sèng cã ®¹o ®øc lµ suy nghÜ vµ hµnh ®éng theo nh÷ng chuÈn mùc ®¹o ®øc x· héi. * §©y lµ yÕu tè giĩp mçi ng­êi tiÕn bä kh«ng ngõng. 4. Cđng cè: ? Em h·y nªu 1 sè viƯc lµm thĨ hiƯn Lý t­ëng sèng cao ®Đp cđa thanh niªn? V× sao? ? Nªu nguyªn t¾c hỵp t¸c cu¶ §¶ng vµ nhµ n­íc ta? ®èi víi HS cÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ rÌn lyƯn tinh thÇn hỵp t¸c? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi GV: NhËn xÐt cho ®iĨm - Giáo viên chốt hệ thống nội dung ơn tập. - Nhận xét giờ học 5. DỈn dß: - VỊ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp. - Ơn tập theo đề cương. - Chuẩn bị giờ sau kiĨm tra học kì II. Ngµy so¹n: 26/4/2009 Ngµy kiĨm tra: 27/4/2009 TiÕt 35 Hä vµ tªn Líp: 9 Bµi kiĨm tra häc kú II N¨m häc:2008-2009 M«n Gi¸o dơc c«ng d©n –Líp 9 Thêi gian:45’ §iĨm Lêi phª cđa thÇy ,c« gi¸o §Ị bµi I- Tr¾c nghiƯm: (3 ®iĨm) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®ĩng nhÊt trong c¸c c©u hái sau: *C©u 1: H«n nh©n ®ĩng nguyªn t¾c lµ g× ? A. Tù nguyƯn . B. TiÕn bé . C. Mét vỵ, mét chång. D. C¶ A, B, C ®ĩng . *C©u 2: Hỵp ®ång lao ®éng lµ g× ? A. Sù tháa thuËn vỊ tiỊn c«ng . B. Sù tháa thuËn thêi gian . C. Sù tháa thuËn c¸c ®iỊu kiƯn kh¸c . D. TÊt c¶ c¸c ý trªn . *C©u 3 : QuyỊn nµo lµ quyỊn lao ®éng ? A. QuyỊn më tr­êng ®µo t¹o nghỊ . B. QuyỊn thµnh lËp C«ng ty. C. QuyỊn së h÷u tµi s¶n . D. QuyỊn më doanh nghiƯp . *C©u 4: Dù th¶o, sưa ®ỉi bỉ sung mét sè ®iỊu cđa HiÕn ph¸p 1992 ai cã quyỊn tham gia ®ãng gãp ý kiÕn ? A. ChØ cã ®¹i biĨu Quèc héi. B.Nh©n d©n lao ®éng C. TÊt c¶ mäi c«ng d©n ViƯt Nam. D. C¸n bé viªn chøc nhµ n­íc. *C©u 5 : Tham gia qu¶n lÝ Nhµ n­íc, x· héi trùc tiÕp lµ g× ? A. Bµn b¹c . B. §ãng gãp ý kiÕn C Th«ng qua ®¹i biĨu. D. ý kiÕn A vµ B. *C©u 6 ViƯc lµm nµo tham gia b¶o vƯ Tỉ quèc ? A. §¨ng ký nghÜa vơ qu©n sù khi ®đ tuỉi . B. TuÇn tra ban ®ªm ë ®Þa bµn d©n c­ . C. Giĩp ®ì c¸c chiÕn sÜ qu©n ®éi . D. TÊt c¶ c¸c ý trªn . II-Tù luËn (7®iĨm) C©u1:Vi ph¹m ph¸p luËt lµ g× ?Tr×nh bµy néi dung c¸c lo¹i vi ph¹m ph¸p luËt?Cho vÝ dơ? (3®) C©u 2: T¹i sao nãi lao ®éng lµ quyỊn vµ nghÜa vơ cđa c«ng d©n ? (2®) C©u 3: T×nh huèng : ThÊt (14 tuỉi – Häc líp 9) ngđ dËy muén nªn m­ỵn xe m¸y cđa bè ®Ĩ ®i häc. Qua ng· t­ gỈp ®Ìn ®á, ThÊt kh«ng dõng l¹i, phãng vơt qua vµ ch¼ng may va vµo «ng CÈn - ng­êi ®ang ®i ®ĩng phÇn ®­êng cđa m×nh- lµm c¶ hai cïng ng· vµ «ng CÈn bÞ th­¬ng nỈng . Em h·y nhËn xÐt hµnh vi cđa ThÊt. Nªu c¸c vi ph¹m ph¸p luËt mµ ThÊt ®· m¾c vµ tr¸ch nhiƯm cđa ThÊt trong sù viƯc nµy .(2®) Bµi lµm §¸p ¸n –BiĨu ®iĨm chÊm I-Tr¾c nghiƯm: Mçi c©u tr¶ lêi ®ĩng cho 0,5 ®iĨm C©u hái 1 2 3 4 5 6 §¸p ¸n D D A C D D II-Tù luËn: C©u 1: +Nªu kh¸i niƯm vi ph¹m ph¸p luËt nh­ néi dung bµi häc=0,5® +Nªu 4 néi dung,mçi néi dung vi ph¹m (nh­ bµi häc )=0.5® +Minh ho¹ ®ĩng tõ 3 vÝ dơ cho mçi néi dung nªu trªn =0,5®(chØ ®ĩng <3vd th× cho 0.25 ®iĨm. C©u 2:Tr¶ lêi ®ĩng néi dung bµi häc,mçi ý ®ĩng cho 1®(chĩ ý:Ph¶i ®­a ra c¨n cø c¬ b¶n lµ luËt lao ®éng-cã thĨ trÝch 1 sè ®iỊu,chØ nªu nh­ bµi häc sgk cho 1 ®) C©u 2: NhËn xÐt ®ĩng hµnh vi sai ph¹m,chØ râ c¸c vi ph¹m = 1®. -Nªu vµ ph©n ®ĩng tr¸ch nhiƯm cđa nh©n vËt =1® L­u ý :Bµi ph¶i tr×nh bµy râ rµng,s¹ch sÏ tá ra n¾m ®­ỵc kiÕn thøc. NÕu tr×nh bµy cÈu th¶ hoỈc chØ nªu nh­ sgk,kh«ng ph©n tÝch ,tá ra ch­a hiĨu thÊu ®¸o vÊn ®Ị th× G?V c¨n cø bµi lµm cơ thĨ ®Ĩ cho ®iĨm thÝch hỵp.

File đính kèm:

  • docGiao an GDCD lop 920082009.doc
Giáo án liên quan