Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 5

I.Mục tiêu :

-Hiểu nội dung:Ca ngợi chú bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên sự thật ( trả lời được các câu hỏi 1-2-3)

-Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời các nhân vật với lời người kể chuyện.

II.Chuẩn bị :

- GV : Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

- HS : Bảng phụ để ghi từ, câu cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy và học:

 

doc28 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u của bài. GV phát 4, 5 tờ phiếu cho 4, 5 nhóm HS làm việc. Hoạt động 2: Ghi nhớ Căn cứ vào bài tập 2, các em hãy nêu thế nào là danh từ ? Hoạt động 3 : Phần luyện tập Bài 1 : 1HS đọc yêu cầu của bài GV nhận xét, chốt ý . Bài 2 : 1HS đọc yêu cầu của bài GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 4 :Củng cố Thế nào là danh từ ? GV tổ chức cho 2 dãy thi đua tìm danh từ. GV nhận xét, tuyên dương 5. Tổng kết - dặn dò : Học ghi nhớ, tìm thêm các danh từ Nhận xét tiết học. HS hát Hoạt động lớp, nhóm, cá nhân. Cả lớp đọc thầm lại. 1HS làm bài trên bảng phụ. HS làm bài với SGK. Lời giải : Dòng 1 : truyện cổ. Dòng 2 :cuộc sống, tiếng, xưa. Dòng 3 : cơn, nắng, mưa. Dòng 4 : con, sông, rặng, dừa. Dòng 5 : đời, cha ông. Dòng 6 : con, sông, chân trời. Dòng 7 : truyện cổ. Dòng 8 : ông cha Lớp đọc thầm lại HS các nhóm thảo luận, nhóm nào làm xong, dán ngay bài lên bảng lớp. Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Lời giải Danh từ chỉ người: cha ông, ông cha. Chỉ vật : sông, dừa, chân trời. Chỉ hiện tượng : nắng, mưa. Chỉ khái niệm : truyện cổ, cuộc sống, tiếng, xưa, đời. Chỉ đơn vị : cơn, con, rặng Hoạt động lớp, cá nhân 2,3 H nêu, lớp nhận xét, bổ sung. Danh từ là từ chỉ người, vật, hiện tượng, khái niệm, hoặc đơn vị. 2,3 H đọc ghi nhớ SGK, cả lớp đọc thầm lại. Hoạt động lớp, cá nhân. 1H đọc yêu cầu bài. Lớp đọc thầm, gạch dưới những danh từ khái niệm. H viết vở lời giải đúng: điểm, đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng H làm việc theo nhóm. Thư kí nhóm viết nhanh vào nháp kết quả làm việc của nhóm. Đại diện mỗi nhóm lên bảng đọc các nhóm mình đặt được VD :- Bạn Na có 1 điểm quý là rất trung thực, thật thà. - Cô giáo em rất giàu kinh nghiệm dạy dỗ học sinh. Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp, cá nhân. 1,2 HS nêu Lớp nhận xét. THỨ SÁU Ngày soạn: 8/9/10 Ngày dạy:, 14/9/2010 THỂ DỤC ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” TẬP LÀM VĂN TIẾT10: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN. I - MỤC TIÊU: -Có hiểu biết ban đầu về đoạn văn kể chuyện (ND ghi nhớ) -Biết vận dụng những hiểu biết đã có để tập tạo dựng 1 đoạn văn KC. - II.CHUẨN BỊ: Phóng to tranh của 2 đoạn truyện “Cô bé bán diêm”. Giấy to, bát dạ để ghi kết quả làm việc của nhóm. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Khởi động: Bài cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS GIÔÙI THIEÄU: - Xaây döïng coát truyeän laø xöông soáng cuûa caâu chuyeän. Giôùi thieäu muïc ñích yeâu caàu cuûa baøi. HÖÔÙNG DAÃN BAØI MÔÙI: * HÑ 1: Phaàn nhaän xeùt Baøi taäp 1,2 Baøi taäp 1: haõy neâu nhöõng söï vieäc cuûa truyeän nhöõng haït thoùc gioáng . Moãi ñoaïn vaên ñöôïc keå trong ñoaïn vaên naøo ? Baøi taäp 2: Daáu hieäu. Choã môû ñaàu ñoaïn vaên laø choã ñaàu doøng, vieát luøi vaøo 1 oâ. Choã keát thuùc ñoaïn vaên laø choã chaám xuoáng doøng. Baøi taäp 3: HS nhaän xeùt Ruùt ra nhaän xeùt. - Moãi ñoaïn vaên trong baøi vaên keå chuyeän keå ñieàu gì ? - Ñoaïn vaên ñöôïc nhaän ra nhôø daáu hieäu naøo? * HÑ 2 : HS ñoïc ghi nhôù * HÑ 3: Luyeän taäp - 2 HS ñoïc yeâu caàu baøi: muïc a vaø muïc b. - Ñoaïn naøo hoaøn chænh. - Ñoaïn naøo chöa hoaøn chænh vaø ôû phaàn naøo ? - Gôïi yù: Baøi vaên noùi veà moät em beù vöøa hieáu thaûo vöøa thaät thaø trung thöïc. Em lo thieáu tieàn mua thuoác cho meï nhöng vaãn thaät thaø traû laïi ñoà cuûa ngöôøi khaùc ñaùnh rôi. - GV nhaän xeùt vaø goùp yù. - 1 HS ñoïc yeâu caàu. - Caû lôùp ñoïc thaàm trao ñoåi, laøm treân phieáu do GV phaùt. Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. (HS coù theå döïa vaøo ghi nhôù ñeå traû lôøi) Söï vieäc 1: Nhaø vua muoán tìm ngöôøi trung thöïc ñeå truyeàn ngoâi, nghó ra keá luoäc chín thoùc gioáng roài giao cho daân chuùng, giao heïn: ai thu hoaïch ñöôïc nhieàu thoùc thì seõ ñöôïc truyeàn ngoâi cho. Söï vieäc 2: Chuù beù Choâm doác coâng chaêm soùc maø thoùc chaúng naûy maàm.(2 doøng tieáp) Söï vieäc 3: Choâm daùm taâu vua söï thaät tröôùc söï ngaïc nhieân cuûa moïi ngöôøi Söï vieäc 4: Nhaø vua khen ngôïi Choâm trung thöïc, duõng caûm; ñaõ quyeát ñònh truyeàn ngoâi cho Choâm -Söï vieãc 1 keå trong ñoaïn 1 -Sö vieäc 2 keå trong ñoaïn 2 -Söï vieäc 3 keå trong ñoaïn 3 -Söï vieäc 4 keå trong ñoaïn 4 3, 4 em ñoïc. - HS ñoïc thaàm 2 ñoaïn. Ñoaïn 1 vaø ñoaïn 2 : Hoaøn chænh. Ñoaïn 3: Chöa hoaøn chænh, thieáu phaàn thaân ñoaïn. - HS suy nghó vaø töôûng töôïng ñeå vieát tieáp phaàn thaân ñoaïn coøn thieáu. - HS ñoïc phaàn thaân ñoaïn caùc em ñaõ vieát. - Caû lôùp nhaän xeùt. Cuûng Coá:- Cho HS neâu laïi ghi nhôù. - Cheùp laïi ñaày ñuû ñoaïn vaên thöù 2 vaøo vôû. TOÁN TIẾT 25 : BIỂU ĐỒ (TT) I. Mục tiêu : -Kiến thức : Giúp HS làm quen với biểu đồ hình cột. Bước đầu biết cách đọc thông tin trên biểu đồ hình cột . -Kỹ năng : Bước đầu giúp các em tự lập biểu đồ đơn giản. -Thái độ : Giáo dục HS tính khoa học, tính cẩn thận. II. Chuẩn bị : -GV : Phóng to biểu đồ hình cột “số chuột 4 thôn đã diệt được “. -HS : SGK + SBT toán. III. Các hoạt động : 1. Khởi động : 2. Bài cũ : Biểu đồ GV treo biều đồ của BT 2/ 32 SGK 3. Giới thiệu bài : GV treo 1 biểu đồ khác Yêu cầu H so sánh 2 biểu đồ? ® giới thiệu: Biểu đồ (tt) 4. các hoạt động Hoạt động 1 : Giới thiệu biểu đồ cột GV treo biểu đồ / 33 SGV Bạn nào liên hệ bài cũ, hãy đọc tên biểu đồ? GV phát phiếu: Đọc tên biểu đồ? + Hàng dưới ghi gì? + Mỗi cột biểu diễn gì? + Số ghi ở cột bên trái cho ta biết điều gì? + Số ghi ở đỉnh cột biểu thị gì? hàng dưới thường là ghi tên các thôn, các tổ, nhóm, đội; cột bên trái ghi những con số biểu thị cho các đại lượng cụ thể như số con chuột , số kg, số điểm . Mỗi thôn được biểu thị bằng một cột, như thôn Đông , thôn Đoài , Trung, Thượng. Trên mỗi cột có số lượng biểu diễn ở cột đó. - GV hướng dẫn HS tập đọc biểu đồ: GV nhận xét, tóm tắt lại các thông tin thể hiện trên biểu đồ. Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: Đọc yêu cầu của đề Vậy nhìn vào biểu đồ cho biết thôn nào diệt được nhiều chuột nhất? Vì sao em biết? Thôn nào diệt được ít chuột nhất? H làm vở Bài tập 2: Hướng dẫn HS đọc các số liệu ở biểu đồ. Dùng bảng Đ, S để trả lời, câu hỏi 5. Tổng kết – Dặn dò : Nhận xét đánh giá tiết học Dặn về nhà làm bài 2/35 SGK. Chuẩn bị: Xem bài “Luyện tập” Hát Biểu đồ tranh vẽ – Biểu đồ hình cột Hoạt động nhóm, lớp. Số chuột 4 thôn đã diệt được. H thảo luận nhóm đôi: HS quan sát các đặc điểm của biểu đồ và trả lời: Số chuột 4 thôn đã diệt được. Hàng dưới ghi tên của các thôn Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt. Số ghi ở cột bên trái chỉ số chuột đã diệt được. Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó. HS quan sát số ghi ở đỉnh cột và nêu:” số chuột diệt được của thôn Đông là 2000 con “. vì trên đỉnh cột của thôn Đông có ghi số 2000 con Thôn Đoài: 2200 con Thôn Trung: 1600 con Thôn Thượng: 2750 con để xác định số lượng. H nêu: + Tên biểu đồ + Hàng dưới ghi tên về các thôn, các năm, hoặc các tổ + Số ghi ở cột bên trái chỉ số lượng đã đạt + Số ghi ở đỉnh cột chỉ số lượng biểu diễn ở cột đó. Hoạt động lớp, cá nhân. H đọc Làm phép cộng để tìm số chuột 4 thôn đã diệt. 2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 (con chuột) Sau đó điền kết quả vào chỗ chấm. Các câu a, d HS làm tương tự ÂM NHẠC Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe Giới thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu ATGT(tiết 2) Bài 2 VẠCH KẺ ĐƯỜNG, CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN I.Mục tiêu: 1. kiến thức: -HS hiểu ý nghĩa , tác dụng của vạch kẻ đường, cọ tiêu và rào chắn trong giao thông. 2.Kĩ năng: -HS nhận biết các loại cọc tiêu , rào chắn, vạch kẻ đường và xác định đúng nơi có vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn. Biết thực hiện đúng quy định. 3. Thái độ: - Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng luật GTĐB đảm bảo ATGT. II. Chuẩn bị: GV: Các biển báo Tranh trong SGK III. Hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Ôn bài cũ và giới thiệu bài mới. GV cho HS kể tên các biển báo hiệu giao thông được học. Nêu đặc điểm của biển báo ấy. GV nhận xét, giới thiệu bài Hoạt động 2: Tìm hiểu vạch kẻ đường. -GV lần lượt nêu các câu hỏi cho HS nhớ lại và trả lời: +Những ai đã nhìn thấy vạch kẻ trên trên đường? +Em nào có thể mô tả các loại vạch kẻ trên đường em đã nhìn thấy ( vị trí, màu sắc, hình dạng) +Em nào biết, người ta kẻ những vạch trên đường để làm gì? GV giải thích các dạng vạch kẻ , ý nghĩa của một số vạch kẻ đường. Hoạt động 3: Tìm hiểu về cọc tiêu và rào chắn. * Cọc tiêu: GV đưa tranh ảnh cọc tiêu trên đường. giải thích từ cọc tiêu: Cọc tiêu là cọc cắm ở mép đoạn đường nguy hiểm để nggười lái xe biết phạm vi an toàn của đường. GV giới thiệu các dạng cọc tiêu hiện đang có trên đường (GV dùng tranh trong SGK) GV? Cọc tiêu có tác dụng gì trong giao thông? * Rào chắn GV: Rào chắn là để ngăn cho người và xe qua lại. GV dùng tranh và giới thiêụ cho HS biết có hai loại rào chắn: +rào chắn cố định ( ở những nơi đường thắt hẹp, đường cấm , đường cụt) +Rào chắn di động (có thể nâng lên hạ xuống, đẩy ra, đẩy vào) Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. -GV cùng HS hệ thống bài -GV dặn dò, nhận xét HS trả lời HS lên bảng chỉ và nói. HS trả lời theo hiểu biết của mình. HS theo dõi Cọc tiêu là cọc cắm ở mép đoạn đường nguy hiểm để người lái xe biết phạm vi an toàn của đường, hướng đi của đường. HS theo dõi HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ TÌM HIEÅU, OÂN LAÏI, PHAÙT HUY TRUYEÀN THOÁNG TOÁT ÑEÏP CUÛA NHAØ TRÖÔØNG SINH HOAÏT LÔÙP - TUAÀN 5 1/ Nhaän xeùt tình hình tuaàn qua: Ñaïo ñöùc: hoïc sinh ngoan , khoâng noùi tuïc, chöûi theà Hoïc taäp :1 soá HS chöa chuẩn bị bài tốt : Mẫn, Tiến Ân, Việt, Phát, Lan, Linh. Có HĐ nhóm đôi nhưng chưa tốt . Lao động :Chăm sóc bồn hoa tương đối tốt. 2/ Công tác tuần 6 : Đạo đức:tiếp tục ổn định nề nếp lớp giáo dục học sinh ngoan ,không nói tục,chửi thề Học tập : hướng dẫn HS chưa chuẩn bị bài tốt . HĐ nhóm đôi tốt hơn. -Lao động :Chăm sóc bồn hoa tốt. - ATGT : đi đúng phần đường. - Giữ vệ sinh ca ùnhân và VS thân thể, phòng bệnh, không ăn quà vặt không hợp vệ sinh. Duyệt của tổ chuyên môn Tân An, ngày tháng năm 2012

File đính kèm:

  • docT5.doc