Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 26

I . MỤC TIÊU

- Đọc lưu loát toàn bài: Giọng đọc phù hợp với diễn biến của cuộc chiến đấu giữa con người với cơn bão biển. Nhấn giọng ở các từ ngữ miêu tả các từ tượng thanh Làm nổi bật sự dữ dội , ác liệt của cuộc chiến đấu .

- Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài : Ca ngợi lòng dũng cảm , ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tránh chống thiên tai , bảo vệ cuộc sống yên bình .

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A . Bài cũ

- Đọc thuộc lòng một số khổ thơ hoặc cả bài “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”

- Hs trả lời câu hỏi:

+ Nêu những chi tiết cho thấy sự hăng hái và dũng cảm của các chiến sĩ lái xe.

+ Nêu ý chính của bài.

-2 HS lên bảng

- Gv nhận xét, chấm điểm.

 

doc26 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, laứm baứi taọp ụỷ VBT vaứ chuaồn bũ baứi mụựi. địa lý DAÛI ẹOÀNG BAẩNG DUYEÂN HAÛI MIEÀN TRUNG I. MUẽC TIEÂU Hoùc xong baứi naứy, HS bieỏt : Dửùa vaứo baỷn ủoà / lửụùc ủoà, chổ vaứ ủoùc teõn caực ủoàng baống ụỷ duyeõn haỷi mieàn Trung. Duyeõn haỷi mieàn Trung coự nhieàu ủoàng baống nhoỷ, heùp, noỏi vụựi nhau taùp thaứnh daỷi ủoàng baống vụựi nhieàu ủoài caựt ven bieồn. Nhaọn xeựt lửụùc ủoà, aỷnh, baỷng soỏ lieọu ủeồ bieỏt ủaởc ủieồm neõu treõn. Chia seỷ vụựi ngửụứi daõn mieàn Trung veà nhửừng khoự khaờn do thieõn tai gaõy ra. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC Baỷn ủoà ủũa lớ tửù nhieõn Vieọt Nam. Tranh, aỷnh veà thieõn nhieõn duyeõn haỷi mieàn Trung. III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU 1. Kieồm tra baứi cuừ GV goùi 2 HS laứm baứi taọp 1,2 /46 VBT ẹũa lớ. GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 2.. Baứi mụựi Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc Hoaùt ủoọng 1 : Caực ủoàng baống nhoỷ heùp vụựi nhieàu coàn caựt ven bieồn Muùc tieõu : Trỡnh baứy ủửụùc ủaởc ủieồm cuỷa ủoàng baống duyeõn haỷi mieàn Trung. Caựch tieỏn haứnh : - GV treo lửụùc ủoà vaứ giụựi thieọu lửụùc ủoà daỷi ủoàng baống ụỷ duyeõn haỷi mieàn Trung. - HS quan saựt. - Yeõu caàu HS quan saựt lửụùc ủoà vaứ cho bieỏt: coự bao nhieõu daỷi ủoàng baống ụỷ duyeõn haỷi mieàn Trung. - HS traỷ lụứi. - Yeõu caàu HS leõn chổ lửụùc ủoà vaứ goùi teõn. - 1 HS leõn baỷng thửùc hieọn. - Yeõu caàu HS thaỷo luaọn caởp ủoõi traỷ lụứi caực caõu hoỷi 1, 2 - Laứm vieọc nhoựm ủoõi. - GV treo lửụùc ủoà ủaàm phaự ụỷ Thửứa Thieõn Hueỏ, giụựi thieọu vaứ minh hoùa treõn lửụùc ủoà. - Yeõu caàu HS cho bieỏt ụỷ caực vuứng ủoàng baống naứy coự nhieàu coàn caựt cao, do ủoự thửụứng coự hieọn tửụùng gỡ xaỷy ra. - HS traỷ lụứi. - ẹeồ ngaờn chaởn hieọn tửụùng naứy, ngửụứi daõn ụỷ ủaõy phaỷi laứm gỡ ? - HS traỷ lụứi. Hoaùt ủoọng 2 : Khớ haọu khaực bieọt giửừa khu vửùc phớa Baộc vaứ phớa Nam Muùc tieõu: Bieỏt vaứ neõu ủửụùc ủaởc ủieồm khớ haọu cuỷa caực duyeõn haỷi mieàn Trung. Caựch tieỏn haứnh : - Yeõu caàu HS laứm vieọc caởp ủoõi, ủoùc saựch vaứ cho bieỏt : khớ haọu phớa Baộc vaứ phớa Nam ẹB duyeõn haỷi mieàn Trung khaực nhau theỏ naứo? - HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi. - GV giaỷi thớch theõm veà nhieọt ủoọ khaực nhau giửừa 2 vuứng Baộc Nam. - Coự sửù khaực nhau veà nhieọt ủoọ nhử vaọy laứ do ủaõu ? - HS traỷ lụứi. - Yeõu caàu HS cho bieỏt theõm moọt vaứi ủaởc ủieồm cuỷa muứa haù vaứ nhửừng thaựng cuoỏi naờm cuỷa duyeõn haỷi mieàn Trung. - Khớ haọu ụỷ ủoàng baống duyeõn haỷi mieàn Trung coự thuaọn lụùi cho ngửụứi daõn sinh soỏng vaứ saỷn xuaỏt khoõng ? - Khớ haọu ủoự gaõy ra nhieàu khoự khaờn cho ngửụứi daõn sinh soỏng vaứ troàng troùt, saỷn xuaỏt. Keỏt luaọn: Khớ haọu ụỷ ủoàng baống duyeõn haỷi mieàn Trung coự sửù khaực bieọt giửừa khu vửùc phớa Baộc vaứ phớa Nam. Muứa haù taùi ủaõy thửụứng khoõ, noựng vaứ bũ haùn haựn. Cuoỏi naờm thửụứng coự mửa lụựn vaứ baừo deó gaõy ngaọp luùt. Khu vửùc phớa Baộc daừy Baùch Maừ coự muứa ủoõng laùnh. Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ daởn doứ - Yeõu caàu HS ủoùc ghi nhụự trong SGK. - 1 HS ủoùc. - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Veà nhaứ laứm baứi taọp ụỷ VBT vaứ chuaồn bũ baứi mụựi. thứ 6/13/3/2009 tập làm văn : Luyện tập miêu tả cây cối. Đề bài : Hãy tả một cây có bóng mát (cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích. I. Mục tiêu: - Hs luyện tập tổng hợp viết làm hoàn chỉnh 1 bài văn tả cây cối tuần tự theo các bước : lập dàn ý, sau đó viết từng đoạn – mở bài, thân bài, kết luận. - Tiếp tục rèn kĩ năng viết đoạn mở bài ( theo cách trực tiếp, gián tiếp); đoạn thân bài, đoạn kết bài ( theo các tự nhiên, mở rộng). II. Đồ dùng dạy học. Tranh ảnh một số loài cây : cây có bóng mát, cây ăn quả, cây hoa. III. Hoạt động dạy học chủ yếu: A. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra viết đoạn văn đã viết hoàn chỉnh ở nhà ( theo BT4 SGK). B. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : 2) Phân tích đề. Tả một cây có bóng mát (hoặc : cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích. Gv đặt câu hỏi để có 1dàn ý chi tiết chung trên bảng. - Hs dựa vào dàn ý và gợi ý để viết bài vào nháp. -3 ->4 Hs đọc bài của mình. -2 Hs trong bàn đổi vở chữa cho nhau -2 -> 3 Hs đọc đoạn văn. -Học sinh nhận xét Giáo viên đánh giá. -Gv giới thiệu bài. -Cả lớp theo dõi. 1Hs đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm lại -Gv gạch chân các từ quan trọng. -1 Hs đọc mục 1 - phần gợi ý. -Cả lớp chú ý theo dõi. --1 Hs đọc lại toàn bộ dàn ý trên bảng - 2 Hs đọc mục 2,3,4 - phần gợi ý. -Cả lớp chú ý theo dõi. . 3) Xây dựng dàn ý: -Giới thiệu cây định tả : cây gì? ở đâu? trồng khi nào ? Vì sao tả cây đó? -Tả bao quát ( hình dáng, kích thước). Tả từng bộ phận ( gốc, thân, cành, lá, hoa, quả ). Việc chăm sóc cây. -Nêu ích lợi của cây, tình cảm, cảm nghĩ của em. 4) Viết bài: C. Củng cố, dặn dò: - Gv nhận xét giờ học. toán luyện tập chung I. MUẽC TIEÂU: Giuựp HS reứn kú naờng: Thửùc hieọn caực pheựp tớnh vụựi phaõn soỏ. Giaỷi caực baứi toaựn cụự lụứi vaờn. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: III.HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU: 1.KTBC: 2 HS ủoàng thụứi laứm bieỏn ủoồi baứi3,4/138 GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 2.Baứi mụựi: Giụựi thieọu baứi: Luyeọn taọp chung. Hẹ1: Hửụựng daón luyeọn taọp. Muùc tieõu: Giuựp HS thửùc hieọn caực pheựp tớnh vụựi phaõn soỏ.Giaỷi caực baứi toaựn cụự lụứi vaờn. Caựch tieỏn haứnh: Baứi 1: 1 HS ủoùc ủeà. BT yeõu caàu gỡ? HS laứm baứi. GV theo doừi vaứ nhaọn xeựt. Baứi 2: 1 HS ủoùc ủeà. BT yeõu caàu gỡ? GV HD: khi thửùc hieọn nhaõn 3 phaõn soỏ vụựi nhau ta coự theồ laỏy 3 tửỷ soỏ nhaõn vụựi nhau, laỏy 3 maóu soỏ nhaõn vụựi nhau. HS tửù laứm baứi. GV theo doừi vaứ nhaọn xeựt. Baứi 3: 1 HS ủoùc ủeà. BT yeõu caàu gỡ? HS tửù laứm baứi, nhaộc HS coỏ gaộng ủeồ choùn MSC nhoỷ nhaỏt coự theồ. GV theo doừi vaứ nhaọn xeựt. Baứi 4: 1 HS ủoùc ủeà. ẹeồ tớnh ủửụùc phaàn beồ chửa coự nửụực chuựng ta phaỷi laứm nhử theỏ naứo? HS laứm baứi. Baứi 5: 1 HS ủoùc ủeà. HS tửù laứm. 3.Cuỷng coỏ- Daởn doứ: Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung. Toồng keỏt giụứ hoùc. 2 HS leõn baỷng laứm. HS laứm mieọng. HS nghe HD sau ủoự laứm baứi. 3 HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm baỷng con. 3 HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ BT 1 HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ BT 1 HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ BT khoa học VAÄT DAÃN NHIEÄT VAỉ CAÙCH NHIEÄT I. MUẽC TIEÂU Sau baứi hoùc, HS coự theồ : Bieỏt ủửụùc coự nhửừng vaọt daón nhieọt toỏt (kim loaùi : ủoàng, nhoõm,) vaứ nhửừng vaọt daón nhieọt keựm (goó, nhửùa, len, boõng,..). Giaỷi thớch ủửụùc moọt soỏ hieọn tửụùng ủụn giaỷn lieõn quan ủeỏn tớnh daón nhieọt cuỷa vaọt lieọu. Bieỏt caựch lớ giaỷi vieọc sửỷ duùng caực chaỏt daón nhieọt, caựch nhieọt vaứ sửỷ duùng hụùp lớ trong nhửừng trửụứng hụùp ủụn giaỷn, gaàn guừi. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC Hỡnh veừ trang 104, 105 SGK. Chuaồn bũ theo nhoựm : 2 chieỏc coỏc nhử nhau, thỡa kim loaùi, thỡa nhửùa. Chuaồn bũ chung : phớch nửụực noựng ; xoong, noài, gioỷ aỏm, caựi loựt tay,... III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC CHUÛ YEÁU 1. Kieồm tra baứi cuừ GV goùi 2 HS laứm baứi taọp 2, 3 / 62 VBT Khoa hoùc. GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 2. Baứi mụựi Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc Hoaùt ủoọng 1 : Tỡm hieồu vaọt naứo daón nhieọt toỏt, vaón naứo daón nhieọt keựm Muùc tieõu : HS bieỏt ủửụùc coự nhửừng vaọt daón nhieọt toỏt (kim loaùi : ủoàng, nhoõm,) vaứ nhửừng vaọt daón nhieọt keựm (goó, nhửùa, len, boõng,..), vaứ ủửa ra ủửục vớ duù chửựng toỷ ủieàu naứy. Giaỷi thớch ủửụùc moọt soỏ hieọn tửụùng ủụn giaỷn lieõn quan ủeỏn tớnh daón nhieọt cuỷa vaọt lieọu. Caựch tieỏn haứnh : Bửụực 1 : - HS laứm thớ nghieọm vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi theo hửụựng daón trang 104 SGK. - HS laứm thớ nghieọm theonhoựm. Bửụực 2 : - GV yeõu caàu HS quan saựt hỡnh vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi trang 104 SGK. - Laứm vieọc theo nhoựm. - GV hoỷi: +Taùi sao vaứo nhửừng hoõm trụứi reựt, chaùm tay vaứo gheỏ saột tay ta coự caỷm giaực laùnh? + Nhửừng hoõm trụứi reựt, khi chaùm tay vaứo gheỏ saột tay ủaừ truyeàn nhieọt cho gheỏ do ủoự tay ta coự caỷm giaực laùnh. + Taùi sao khi chaùm tay vaứo gheỏ goó tay ta khoõng coự caỷm giaực laùnh baống khi chaùm tay vaứo gheỏ saột? + 1 HS giaỷi thớch. Keỏt luaọn: Caực kim loaùi (ủoàng, nhoõm) daón nhieọt toỏt coứn ủửụùc goùi ủụn giaỷn laứ vaọt daón nhieọt, goó nhửùa daón nhieọt keựm coứn ủửụùc goùi laứ vaọt caựch nhieọt. Hoaùt ủoọng 2 : Laứm thớ nghieọm veà tớnh caựch nhieọt cuỷa khoõng khớ Muùc tieõu: Neõu ủửụùc vớ duù veà tớnh caựch nhieọt cuỷa khoõng khớ. Caựch tieỏn haứnh : Bửụực 1 : - GV goùi HS ủoùc phaàn ủoỏi thoaùi cuỷa 2 HS ụỷ hỡnh 3 trang 105 SGK. GV daởt vaỏn ủeà; Chuựng ta seừ tieỏn haứnh thớ nghieọm sau ủeồ tỡm hieồu roừ hụn. -1 HS ủoùc. Bửụực 2 : Tieỏn haứnh thớ nghieọm nhử hửụựng daón trong SGK trang 105. - Laứm thớ nghieọm theo nhoựm. Bửụực 3 : - Goùi caực nhoựm trỡnh baứy. - ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thớ nghieọm vaứ keỏt luaọn ruựt ra tửứ keỏt quaỷ. Hoaùt ủoọng 3 : Thi keồ teõn vaứ neõu coõng duùng cuỷa caực vaọt caựch nhieọt Muùc tieõu: Giaỷi thớch ủửụùc vieọc sửỷ duùng caực chaỏt daón nhieọt, caựch nhieọt vaứ bieỏt sửỷ duùng hụùp lớ trong nhửừng trửụứng hụùp ủụn giaỷn, gaàn guừi. Caựch tieỏn haứnh : - GV chia lụựp thaứnh 4 nhoựm. Yeõu caàu caực nhoựm laàn lửụùt keồ teõn (khoõng ủửụùc truứng laởp), ủoàng thụứi neõu chaỏt lieọu laứ vaọt daón nhieọt hay caựch nhieọt ; neõu coõng duùng, vieọc giửừ gỡn ủoà vaọt ủoự. - 4 nhoựm thi keồ teõn vaứ neõu coõng duùng cuỷa vaọt caựch nhieọt. Hoaùt ủoọng cuoỏi: Cuỷng coỏ daởn doứ -Yeõu caàu HS mụỷ SGK ủoùc phaàn Baùn caàn bieỏt. - 1 HS ủoùc. - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. - Veà nhaứ ủoùc laùi phaàn Baùn caàn bieỏt, laứm baứi taọp ụỷ VBT vaứ chuaồn bũ baứi mụựi. sinh hoạt tuần 26 I. Mục tiêu : HS nhận ra ưu ,khuyết điểm trong tuần. HS rút ra kinh nghiệm khắc phục tồn tại , phát huy ưu điểm. HS biết kế hoạch tuần tới. II. Hoạt động : 1. Tổ trưởng nêu ưu điểm và tồn tại trong tuần. 2. Lớp trưởng tổng kết ưu điểm và tồn tại trong tuần. 3. Học sinh thảo luận theo tổ để nhận ra nguyên nhân tồn tại và phát huy ưu điểm. 4. GV tổng kết chung:

File đính kèm:

  • docTuan 26.doc
Giáo án liên quan