Giáo án GDCD Lớp 6 - Hướng dẫn tích hợp giá trị sống

Tiết kiệm góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người và gia đình cộng đồng thêm ấm no, hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây là có cuộc sống vật chất dồi dào và đời sống tinh thần phong phú.

Cư xử đúng mực trong giao tiếp thể hiện sự tôn trọng đối với bản thân cũng như đối với người khác.

Lễ độ được mọi ngươi tôn trọng và yêu thương.

Cử chỉ đền ơn, đáp nghĩa đối với người đã giúp đỡ mình, với người có công với dân tộc, với đất nước chính là thể hiện sự tôn trọng ,yêu thương cũng như trách nhiệm của mình.

- Chan hòa với mọi người chính là sự hợp tác trong công việc.

-Sống chan hòa sẽ được mọi người yêu thương đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của mình với tập thể và cộng đồng

 

doc8 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án GDCD Lớp 6 - Hướng dẫn tích hợp giá trị sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
á trị hòa bình, yêu thương và trách nhiệm của cộng đồng đối với mầm non tương lai của đất nước. Ngoài ra còn thể hiện sự tôn trọng và quan tâm của cộng đồng đối với trẻ em 11 13 Công dân nước CHXHCN Việt Nam Liên hệ Thể hiện giá trị trách nhiệm được thể hiện 2 khía cạnh sau: +Nhà nước có trach nhiệm tạo mọi điều kiện để công dân phát triển. +Công dân có nghĩa vụ làm tròn bổn phận của mình đối với nhà nước. 12 14 Thực hiện trật tự ATGT Liên hệ Thực hiện tốt ATGT chính là thể hiện sự tôn trọng trong chấp hành pháp luật nhà nước. Trật tự ATGT sẽ đảm bảo mang lại hạnh phúc đến mọi người. Là trách nhiệm của toàn xã hội. 13 15 Quyền và nghĩa vụ học tập Liên hệ Học tập đôi với mọi người là vô cùng quan trọng. Xác định mục đích học tập thể hiện trách nhiệm của mình đối với gia đình cộng đồng .. Đồng thời tự giác học tập là tôn trọng bản thân mình. 14 16 Quyền được PL bảo hộ về t.mạng, TT danh dự và NP Bộ phận Tính mạng thân thể danh dự và nhân phẩm của mỗi người được pháp luật bảo vệ chính là thể hiện giá trị yêu thương tôn trọng trách nhiệm của nhà nước đối với người dân. Nếu những vấn đề trên được bảo vệ tốt thì hạnh phúc tự do của con người sẽ có nghĩa trong cuộc sống đẹp hơn. 15 17 Quyền bất khả xâm phạm chổ ở. Liên hệ Thể hiện sự tôn trọng của cơ quan nhà nước đối với chổ ở của mình. Đồng thời mỗi công dân phải có trách nhiệm tôn trọng chổ ở của người khác. LỚP 7 STT Bài số Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp 1 1 Sống giản dị Liên hệ Học sinh hiểu được giản dị là sông tự nhiên , không giả tạo, là cơ sở cho sự phát triển bền vững.Giản dị là đẹp, giảm bớt khoảng cách giữa người giàu và người nghèo 2 2 Trung thực Liên hệ Học sinh hiểu được trung thực là sự thật nghĩa là không có sự mâu thuẫn và trái ngược nhau trong suy nghĩ lời nói và hành động.Khi trung thực tâm hồn trong sáng nhẹ nhàng ,từ đó có ý thức tôn trọng giá trị trung thực kỹ với mọi người . 3 3 Tự trọng Liên hệ Học sinh hiểu được ý nghĩa to lớn của tự trọng đối với cá nhân mình cũng như người khác. Từ đó có giá trị biểu hiện sự tôn trọng ra cuộc sống. 4 4 Đạo đức và kỷ luật Liên hệ Học sinh hiểu được những qui định chuẩn mực ứng xử của con người từ đó kiểm nhận được các giá trị có mối quan hệ với đạo đức và kỷ luật như tôn trọng hòa bình yêu thương khoan dung trung thực giản dị và khiêm tốn 5 5 Yêu thương con người Liên hệ Yêu thương con người nói rộng hơn là giáo dục 12 giá trị đã được giới thiệu 6 7 đoàn kết tương trợ Liên hệ Sự thông cảm sẻ chia cần có sự hợp tác cảm thông. Muốn đoàn kết tương trợ cần giáo dục các giá trị yêu thương tôn trọng trung thực trách nhiệm 7 8 Khoan dung Liên hệ Giáo dục học sinh giá trị khoan dung chính là sự cởi mở và chấp nhận những điều kiện khác biệt. Hạt giống của khoan dung là giá trị yêu thương 8 9 Xây dựng gia đình VH Liên hệ Xây dựng gia đình văn hóa nghĩa bao trùm của nó là phải giáo dục bao hàm 12 giá trị. 9 10 Giữ gìn phát huy TT tốt đẹp của GĐ và dòng họ Liên hệ Giáo dục giá trị yêu thương, tôn trọng, trung thực khiêm tốn, hợp tác, trách nhiệm giản dị, đoàn kết là cốt lõi đạo đức của gia đình dòng tộc nói riêng và dân tộc nói chung 10 14 Bảo vệ MT và TN-TN Liên hệ Giáo dục giá trị trách nhiệm tôn trọng môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 11 15 Bảo vệ di sản VH Liên hệ Giáo dục giá trị trách nhiệm, tôn trọng, trung thực, trong việc bảo vệ di sản văn hóa 12 16 Quyền tự do tín ngưỡng và TG Liên hệ Giáo dục giá trị hòa bình, tôn trọng và yêu thương, trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo của công dân. 13 17 Nhà nước CHXHCN Việt Nam Liên hệ Giáo dục giá trị và kỹ năng bao hàm 12 giá trị phổ quát nhằm xây dựng một nhà nước thật sự của dân do dân và vì dân. 14 18 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở Liên hệ Giáo dục giá trị tôn trọng và yêu thương trách nhiệm trong việc xây dựng chính quyền nhà nước cấp cơ sở. Mục đích là xây dựng nhà nước vững mạnh. 15 6 Tôn sư trọng đạo Liên hệ Lòng yêu thương, kính yêu là trách nhiệm, là truyền thống của dân tộc Việt Nam. LỚP 8 STT Lớp Tên bài Mức độ Nội dung tích hợp 1 1 Tôn trọng lẽ phải Liên hệ Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người yêu thương tôn trọng nhau hơn Tôn trọng lẽ phải chính là tôn trọng sự thật là trung thực 2 2 Liêm khiết Liên hệ Giá trị trung thực, tôn trọng, yêu thương, bao trùm lên sự liêm khiết làm cho con người được mọi người yêu thương hơn 3 3 Tôn trọng ng khác Liên hệ Sự đánh giá đúng mực coi trọng danh dự nhân phẩm và lợi của người khác chính là thể hiện giá trị trung thực và yêu thương 4 4 Giữ chữ tín Liên hệ Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình là nền tảng để giá trị tôn trọng , yêu thương hình thành 5 5 Pháp luật và kỷ luật Liên hệ Trách nhiệm của mỗi công dân sống theo pháp luật và tuân theo kỷ luật là tiền đề để xây dựng xã hội tốt đẹp. 6 6 Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh Liên hệ Tình bạn trong sáng là cơ sở để xây dựng mối quan hệ giữa con người và con người tốt đẹp hơn. Đó chính là sự tôn trọng ,yêu thương ,khoan dung ,trung thực,khiêm tốn, trong cuộc sống đời thường 7 7 Tích cực tham gia các h.đ CT-XH Liên hệ Bộ phận Việc xây dựng một xã hội , một nhà nước có liên quan đén hoạt động chính trị - xã hội . Mỗi công dân phải có trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước mình đang sống. 8 8 Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác Tích hợp giá trị trách nhiệm, tôn trọng, hợp tác nhằm tiếp thu những tinh hoa tốt đẹp của nhân loại 9 9 Góp phần xây dựng nếp sống VH ở CDDC Liên hệ Giá trị trách nhiệm, yêu thương, hạnh phúc, tự do, đoàn kết được thể hiện qua việc xây dựng nếp sống văn hóa 10 10 Tự lập Liên hệ Giá trị trách nhiệm trong việc tự lập là nền tản xây dựng cuộc sống tự lập. 11 11 Lao động tự giác và sáng tạo Tinh thần trách nhiệm đoàn kết hợp tác giúp con người tự giác sáng tạo trong lao động. 12 12 Quyền và nghĩa vụ CD trong Gđ Liên hệ Môi trường quan trọng hình thành nhân cách con người là gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình phải làm tròn trách nhiệm của mình để xây dựng gia đình hạnh phúc 13 13 Phòng chống tệ nạn XH Liên hệ Trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng môi trường không có tệ nạn xã hội. Giá trị hòa bình, yêu thương, hạnh phúc, sẽ có được nếu làm tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội. 14 16 Quyền sở hữu TS và nghĩa vụ tôn trọng TS của ngườikhác Liên hệ Trách nhiệm của mọi người trong việc tôn trọng tài sản của mình và của người khác là thể hiện sư tôn trọng lòng yêu thương đối với con người., 15 17 Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ TS của NN và LICC Liên hệ Giáo dục tính cộng đồng và kỹ năng tôn trong trách nhiệm đối với tài sản tập thể. 16 18 Quyền khiếu nại tố cáo Bộ phận Giá trị trách nhiệm và kỹ năng thực hiện khiếu nại , tố cáo để làm trong sạch những sai lệch về việc thực hiện pháp luật. 17 19+20 Hiến pháp Pháp luật nước CH XHCNVN Liên hệ Trách nhiệm trong việc xây dựng hiến pháp và kỹ năng thực hiện pháp luật, xây dựng nhà nước và xã hội tốt đẹp LỚP 9 STT Bài số Chủ đề Mức độ Nội dung tích hợp 1 1 Chí công vô tư Liên hệ Sự công bằng, không thiên vị giải quyết công việc theo lẽ phải được thể hiện ở giá tri trung thực, tôn trọng. 2 2 Tự chủ Liên hệ Làm chủ được những suy nghĩ tình cảm cư xử đúng đắn là thể hiện giá tri yêu thương, trung thực, tôn trọng. 3 3 Dân chủ và kỷ luật Liên hệ Dân chủ và kỷ luật thể hiện ở giá trị hợp tác, trách nhiệm, đoàn kết và tự do 4 4 Bảo vệ hòa bình Liên hệ Giá trị hòa bình, tôn trọng, bảo vệ hòa bình là ước mơ khao khát của nhân loại. 5 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới Liên hệ Giá trị hòa bình, tôn trọng, yêu thương, hợp tác đoàn kết là bao hàm tình hữu nghi giữa các dân tộc. 6 6 Hợp tác cùng phát triển Liên hệ Cùng chung sức làm việc giúp đỡ hổ trợ lẫn nhau trong công việc thể hiện giá trị hòa bình , tôn trọng, yêu thương , hợp tác. 7 8 Kế thừa và phát huy truyền thống tôt đẹp của dân tộc Liên hệ Những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp được thể hiện trong các giá trị sống như:tôn trọng, yêu thương , hợp tác.trung thực hạnh phúc trách nhiệm. 8 8 Năng động sáng tạo Liên hệ Tích cực chủ động dám nghĩ dám làm thể hiện giá trị trách nhiệm, hợp tác trong quan hệ 9 9 Làm việc có năng suất chất lượng hiệu quả Liên hệ Giá trị tôn trọng yêu thương hợp tác khiêm tốn là cơ sở để hoàn thành công việc có chất lượng. 10 10 Lý tưởng sống của thanh niên Liên hệ Bộ phận Muốn đạt được cái đích của cuộc sống cần phải yêu thương hợp tác tôn trọng giá trị của bài được thể hiện rõ ở trách nhiệm của thanh niên đối với tổ quốc. 11 11 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước Liên hệ Bộ phận Giá trị trách nhiệm là thực hiện phần đóng góp của mình là đang thực hiện nhiệm vụ với lòng trung thực. 12 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân Liên hệ Bộ phận Giá trị tôn trọng ,yêu thương khoan dung, trung thực, hợp tác hòa bình ,giản dị là cơ sở để xây dựng hôn nhân hạnh phúc. 13 13 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của CD Liên hệ Trách nhiệm trong kinh doanh là trung thực, tự dotrong khuôn khổ của pháp luật là những yếu tố để thể hiện quyền này. 14 14 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Bộ phận Mục đích của con người là nhằm tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Vì vậy trong quá trình lao động cần phải hợp, tác yêu thương trung thực và có trách nhiệm. 15 15 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân Liên hệ Giáo dục giá trị và kỹ năng sống và làm việc có trách nhiệm. Có ý thức xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn. 16 16 Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân Liên hệ Việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội đòi hỏi người công dân phải có trách nhiệm, phải khiêm tốn, hợp tác và đoàn kết để hoàn thành công việc chung. 17 17 Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Liên hệ Giá trị trách nhiệm trong việc bảo vệ Tổ quốc là đem lại cuộc sống hòa bình cho nhân dân

File đính kèm:

  • docTAI LIEU THAM KHAO GDCD.doc