Giáo án Địa lý Lớp 11 cơ bản

1/ Kiến thức:

-Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước: phat triển, đang phát triển, các nước công nghiệp mới (NICs).

- Trình bày được đặc điểm nổi bật của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

- Trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tới sự phát triển kinh tế: xuất hiện các ngành kinh tế mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức.

2/ Kĩ năng, thái độ:

 - Nhận xét được sự phân bố các nhóm nước trên hình 1.

 - Phân tích được bảng số liệu về kinh tế - xã hội của từng nhóm nước.

 - Xác định cho mình trách nhiệm học tập để thích ứng với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

 

doc70 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 30/10/2014 | Lượt xem: 6255 | Lượt tải: 35download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý Lớp 11 cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức CH: Hãy nêu những đặc điểm về dân cư của Ô-xtrây-li-a? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức CH: Hãy nêu những đặc điểm về mặt xã hội của Ô-xtrây –li-a? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức I..TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ Xà HỘI: 1/ Vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên: a) Vị trí địa lí: - Vị trí nằm ở nam Bán Cầu, có đường chí tuyến đi ngang qua giữa đất nước. - Lãnh thổ chiếm cả một châu lục, đứng thứ 6 thế giới về diện tích. b) Đặc điểm tự nhiên: - Địa hình: Cao nguyên ở miền Tây, vùng đất thấp trong nội địa, vùng đất cao ở miền Đông. - Khí hậu: Phân hoá từ Bắc xuống nam, từ Đông sang Tây. + Từ Bắc xuống Nam: từ Xích đạo, nhiệt đới, cận nhiệt đới. + Từ Đông sang Tây: lần lượt từ ẩm đến nữa khô hạn và khô hạn. à khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc chiếm phần lớn lãnh thổ. - Sinh vật: Nhiều động vật bản địa độc đáo như: thú có túi, cáo mỏ vịt… - Cảnh quan: đa dạng, ấn tượng cả trên đất liền, dưới biển, nhiều khu bảo tồn thiên nhiên trong đó có 11 di sản thế giới. - Khoáng sản: than, sắt, kim cương, dầu khí, đồng, thiếc… 2/ Dân cư và xã hội: a) Dân cư: - Ô-xtrây-li-a là nhà nước liên bang, nằm trong hối liên hiệp anh. - Là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, văn hoá. - Phân bố dân cư không đồng đều, dân cư tập trung nhiều ở đồng bằng ven biển phía Đông. - Gia tăng tự nhiên thấp, chủ yếu do nhập cư. - Dân cư thành thị chiếm 85%. b) Xã hội: - Dầu tư lớn cho giáo dục và khoa học. - Nguồn lực lao động có chất lượng cao. - Mức sống của người dân cao. Hoạt động 2: Tìm hiểu về kinh tế. CH: Hãy nêu khái quát về kinh tế của Ô-xtrây-li-a? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức CH: Hãy nêu những đặc điểm của ngành dịch vụ của Ô-xtrây-li-a? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức CH: Hãy nêu những đặc điểm về công nghiệp của Ô-xtrây-li-a? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức. CH: Hãy nêu những đặc điểm về nông nghiệp của Ô-xtrây-li-a? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức II..KINH TẾ: 1/ Khái quát: - Là nước có nền kinh tế phát triển cao. - Các ngành kinh tế tri thức đóng góp 50% giá trị GDP. - Những năm gần đây mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. - Là môi trường đầu tưư hấp dẫn. 2/ Dịch vụ: - Dịch vụ có vai trò rất lớn, chiếm 70% GDP năm 2004. - Mạng lưới ngân hang, tài chính, thương mại phát triển mạnh. - Giao thong vận tải phát triển mạnh, nhất là hang không. - Ngoại thương hoạt động rất mạnh. - Du lịch phát triển mạnh. 3/ Công nghiệp: - Đứng đầu thế giới về xuất khẩu kim cương, than đá… - Phát triển mạnh mẽ các ngành công nghệ có kĩ thuật cao. - Các trung tâm công nghiệp tập trung chủ yếu ở ven biển. 4/ Nông nghiệp : - Sản xuất theo trang trại, qui mô lớn, năng xuất cao và hiệu quả lớn. - Cơ cấu ngành đa dạng. - Nông nghiệp đóng góp 4% GDP và 25% giá trị xuất khẩu. 4/ Kiểm tra, đánh giá: 1/ Hãy nêu những đặc điểm về tự nhiên của Ô-xtrây-li-a? 2/ Hãy nêu những đặc điểm về dân cư và xã hội của Ô-xtrây-li-a? 3/ Hãy nêu khái quát về kinh tế của Ô-xtrây-li-a? 4/ Hãy nêu những đặc điểm của ngành dịch vụ của Ô-xtrây-li-a? 5/ Hãy nêu những đặc điểm về công nghiệp của Ô-xtrây-li-a? 5/ Dặn dò về nhà: Soạn bài mới trước ở nhà theo trình tự các phần trong SGK và câu hỏi ở cuối bài. Ngày soạn: ……………………………….. TPPCT: 33 ÔN TẬP HỌC KÌ II I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Củng cố các kiến thức đã học từ bài 10 đến bài 12. - Rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức. - Đọc bản đồ, phân tích các số liệu, các kỹ năng về biểu đồ . - Trọng tâm: Bài Đông Nam Á, Ôxtrâylia. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: BĐ TG, Trung Quốc, ĐNÁ, Ôxtrâylia. Một số hình vẽ SGK phóng to. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/Ổn định: Ngày giảng Thứ Tiết Lớp Ghi chú 2/ Nội dung ôn tập: Hoạt động nhóm - B­íc 1: Gi¸o viªn chia líp thµnh 9 nhãm, mçi nhãm t×m hiÓu mét sè vÊn ®Ò sau. + Nh.1. Trình bày đặc điểm về VTĐL, pvi lãnh thổ khu vực ĐNÁ? Ý nghĩa gì đối với sự PT kinh tế– xã hội? + Nh.2. So sánh đặc điểm TN của khu vực ĐNÁ lục địa và ĐNÁ biển đảo? + Nh.3. Ptích những thlợi và KK về ĐKTN của ĐNÁ đối với sự PT KT- XH? + Nh.4. Trbày đ.điểm dcư, XH của kvực ĐNÁ? Đ.điểm dcư, XH đó có ảnh hưởng ntn đến sự phát triển KT-XH của khu vực?. + Nh.5. Nêu các mục tiêu chính và cơ chế hợp tác của ASEAN? Hãy lấy ví dụ cụ thể minh hoạ cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN? + Nh.6. ASEAN được thành lập vào thời gian nào? Kể tên các nước thuộc ASEAN? Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự hoà bình, ổn định? + Nh.7. Phân tích những thành tựu và thách thức đối với ASEAN? Hãy nêu những hiểu biết của em về quá trình hội nhập ASEAN của Việt Nam? + Nh.8. Hãy phân tích đặc trưng về dân cư và xã hội của Ô-xtray-li-a? + Nh.9. Tr×nh bµy c¸ch vÏ c¸c d¹ng biÓu ®å trßn, cét, ®­êng. - B­íc 2: C¸c nhãm tiÕn hµnh th¶o luËn - B­íc 3: §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bæ sung ý kiÕn. - B­íc 4: GV tæng kÕt, ®¸nh gi¸ 3.Củng cố: Đánh giá hoạt động các nhóm. 5/ Dặn dò về nhà: VÒ nhµ häc sinh tiÕp tôc «n tËp, tiÕt sau kiÓm tra häc k× II TPPCT: 34 THI HỌC KÌ II I. MỤC TIÊU : Nh»m kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/Ổn định: Ngày giảng Thứ Tiết Lớp Ghi chú 2/ Đề kiểm tra: (theo đề thống nhất chung trong trường) Ngày soạn: ……………………………… TPPCT: 35: BÀI 12. Ô-XTRÂY-LI-A ( tiếp theo) TIẾT 2. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ở Ô-XTRÂY-LI-A I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần nắm rõ và trình bài được. 1/ Kiến thức: Biết rõ thêm về dân cư Ô-xtrây-li-a. 2/ Kĩ năng: Kĩ năng phân tích bản đồ, lược đồ, bảng số liệu. Kĩ năng lập dàn ý đại cương và chi tiết cho một báo cáo. Khả năng trình bày một bài báo cáo ngắn trước lớp. 3/ Thái độ: II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bản đồ tự nhiên, kinh tế Ô-xtrây-li-a. Lược đồ phân bố dân cư phóng to theo SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1/ Ổn định: Ngày giảng Thứ Tiết Lớp Ghi chú 2/ Vào bài mới: Giới thiệu bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA BÀI Hoạt động 1: Tìm hiểu yêu cầu bài thực hành. CH: Qua bài thực hành cần đạt được những mục đích gì? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức. I..YÊU CẦU CỦA BÀI THỰC HÀNH: - Viết báo cáo ngắn về dân cư của Ô-xtrây-li-a với nội dung: + Số dân và quá trình phát triển dân số. + Sự phân bố dân cư. + Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Ô-xtrây-li-a. Hoạt động 2: Hướng dẫn viết bài báo cáo. GV hướng dẫn HS làm bài thực hành. Yêu cầu HS tiến hành theo nhóm. + Nhóm 1: Đọc ô thông tin số 1 SGK để nhận xét số dân và quá trình tăng trưởng số dân của Ô-xtrây-li-a. + Nhóm 2: Phân tích hình 12.6 để nhận xét sự phân bố dân cư của Ô-xtrây-li-a. + Nhóm 3: Đọc ô thông tin số 2 SGK để đánh giá chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế xã hội của Ô-xtrây-li-a. HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức. II..HƯỚNG DẪN: 1/ Viết báo cáo ngắn về dân cư Ô-xtrây-li-a: - Dựa vào bảng 12 và các bảng số liệu trong SGK, cùng với kiến thức thực tế để viết báo cáo ngắn về Ô-xtrây-li-a. - Báo cáo cần đảm bảo những nội dung sau: + Số dân và quá trình tăng trưởng dân số. + Sự phân bố dân cư và cơ cấu dân cư. + Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Ô-xtrây-li-a. 2/ Trình bày trước lớp kết quả làm việc của bản thân trong thời gian ngắn: - Báo cáo cần ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung yêu cầu. - Trình bày báo cáo rõ rang không trình bày theo kiểu đọc văn. - Sau khi trình bày xong cần có lập trường để bảo vệ quan điểm của mình. Hoạt động 3: Tiến hành viết báo cao. Sau khi HS hoàn thành bài báo cao. HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức. Trong quá trình HS trình bày báo cáo GV có thể yêu cầu HS giải thích một số vấn đề: CH: Tại sao dân cư chủ yếu tập trung ở vùng duyên hải, Đông, Đông Nam và Tây nam? CH: Tại sao tỉ lệ dân thành thị lại cao? HS: Tìm hiểu SGK trao đổi, thảo luận nhóm à Đại diện nhóm lên báo cáo kết quả. GV: Nhận xét, bổ sung à Chuẩn hoá kiến thức. III..TIẾN HÀNH: Tên báo cáo: Những đặc điểm cơ bản của dân cư Ô-xtrây-li-a. 2/ Dân số ít, dân số tăng chủ yếu do nhập cư. - Số dân ít (hơn 19 triệu người), dân số tăng chậm (1900 là 4,7 triệu người, 2000 là 19,2 triệu người) - Tỉ lệ gia tăng dân số thấp: 1,3%năm 1975-2000. - Dân số tăng chủ yếu do nhập cư: 95% gốc Âu, 4% gốc Á, 1% thổ dân; là quốc gia đa văn hoá, đa dân tộc, đa tôn giáo. 3/ Sự phân bố dân cư rất không đồng đề: - Có mất độ dân số thưa thớt nhất (2,4 người/km2). - Phân bố rất không đồng đều: 90% tập trung ở phía Đông, Đông Nam, Tây nam; chỉ 3% diện tích. Còn 97% diện tích còn lại hầu như khong có dân số. mật độ trung bình khoảng 0,03 người/km2. 85% dân số sông trong thành thị. 3/ Những đặc tính chất lượng của dân cư: - Có trình độ học vấn cao: tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp THPT đứng đầu thế giới. - Chỉ số phát triển cn người ở thứ hạng cao trên thế giới. - Lực lượng lao động có trình độ khoa học cao. 3/ Kiểm tra, đánh giá: 1/ Năm 2005 dân số Ô-xtrây-li-a là bao nhiêu? a/ 19,2 triệu người. b/ 20,4 triệu người. c/ 22,4 triệu người. d/ 24,2 triệu người. 2/ 95% dân cư của Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc: a/ châu Á. b/ Châu Âu. c/ Châu Phi. d/ Bản địa và cư dan đảo. 4/ Dặn dò về nhà: Làm các câu hỏi ở cuối bài.

File đính kèm:

  • docGiao an Dia li 11cb.doc