Giáo án Địa 8 bài: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ

1.1. Kiến thức:

*Học sinh biết :

 Biết cách phân tích biểu đồ khí hậu và trình bày về nhiệt độ, lượng mưa của một địa phương

*Học sinh hiểu:

 - Sự khác biệt về nhiệt độ, lượng mưa của một địa phương

1.2. Kỹ năng:

 Học sinh thực hiện được nhận dạng biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa.

 Học sinh thực hiện thành thạo so sánh, quan sát lược đồ.

1.3. Thái độ:

 Thói quen Yêu thiên nhiên - hiểu qui luật của tự nhiên.

 - Tính cách giaó dục học sinh biết cách khai thác và tiết hiệm nguồn năng lượng

2/ NỘI DUNG HỌC TẬP:

Biết cách phân tích biểu đồ khí hậu và trình bày về nhiệt độ, lượng mưa của một địa phương

 

doc4 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 02/10/2014 | Lượt xem: 1340 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa 8 bài: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:26 Tiết 25 ND: 26/2/14 PHAÂN TÍCH BIEÅU ÑOÀ NHIEÄT ÑOÄ, LÖÔÏNG MÖA 1. MỤC TIÊU: 1.1. Kiến thức: *Học sinh biết : Biết cách phân tích biểu đồ khí hậu và trình bày về nhiệt độ, lượng mưa của một địa phương *Học sinh hiểu: - Sự khác biệt về nhiệt độ, lượng mưa của một địa phương 1.2. Kỹ năng: Học sinh thực hiện được nhận dạng biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. Học sinh thực hiện thành thạo so sánh, quan sát lược đồ. 1.3. Thái độ: Thói quen Yêu thiên nhiên - hiểu qui luật của tự nhiên. - Tính cách giaó dục học sinh biết cách khai thác và tiết hiệm nguồn năng lượng 2/ NỘI DUNG HỌC TẬP: Biết cách phân tích biểu đồ khí hậu và trình bày về nhiệt độ, lượng mưa của một địa phương 3. CHUẨN BỊ: 3.1. Giáo viên: - Biểu đồ nhiệt độ – lượng mưa hàng năm 3.2. Học sinh: Tập bản đồ 6 – bài soạn 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:: 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện Kiểm tra sĩ số lớp Lớp: 6a1 39/ Lớp: 6a2 32/ Lớp: 6a3 29/ 4.2. Kiểm tra miệng Câu1:Trình bày sự phân bố lựơng mưa trên thế giới.Xác định khu vực mưa dưới 200 mm, khu vực mưa trên 2000 mm (8 điểm) Câu 2: Không khí bão hòa hơi nước khi không khí:(2 điểm) a. Có độ ẩm b. Đã chứa được lượng hơi nước tối đa c. Có sương, mây mưa d. Bốc hơi cao Đáp án: Câu 1: Không đồng đều từ xích đạo – cực.(4đ) + Mưa ít: hai bên đường chí tuyến, 2 cực.(2đ) + Mưa nhiều: Hai bên đường xích đạo.(2đ) Câu 2: Câu b(2đ) 4.3. Tiến trình bài học: (33’) Hoaït ñoäng cuûa GV - HS Noäi dung baøi hoïc GTB: Bài học hôm nay chúng ta thực hành về phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa để từ đó các em có được kỹ năng phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa. Hoạt động 1: Cả lớp Bµi tËp 1: Quan s¸t biÓu ®å h×nh 55 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hỏi sau: sNh÷ng yÕu tè nµo ®­îc thểhiÖn trªn biÓu ®å. Trong thêi gian bao l©u? HS: NhiÖt ®é vµ l­îng m­a, ®­îc thÓ hiÖn trong thêi gian 12 th¸ng. sYÕu tè nµo ®­îc thÓ hiÖn theo ®­êng, yÕu tè nµo thÓ hiÖn b»ng h×nh cét? HS: YÕu tè nhiÖt ®é thÓ hiÖn theo ®­êng. YÕu tè l­îng m­a ®­îc thÓ hiÖn b»ng c¸c h×nh cét. sTrôc däc bªn tr¸i , bªn ph¶i dïng ®Ó tÝnh c¸c ®¹i lîng cña yÕu tè nµo? HS: Trôc däc bªn tr¸i dïng ®Ó tÝnh c¸c ®¹i l­îng cña nhiÖt ®é, trôc däc bªn ph¶i dïng ®Ó tÝnh c¸c ®¹i l­îng cña yÕu tè l­îng m­a. s§¬n vÞ ®Ó tÝnh nhiÖt ®é , l­îng m­a lµ g× ? HS: §¬n vÞ tÝnh nhiÖt ®é lµ ( oC ). §¬n vÞ tÝnh l­îng m­a lµ (mm) Nhãm 3+4 x¸c ®Þnh ®¹i l­îng cña l­îng m­a. sTõ c¸c b¶ng sè liÖu trªn, h·y nhËn xÐt vÒ nhiÖt ®é vµ l­îng m­a cña Hµ Néi? HS: NhiÖt ®é vµ l­îng m­a cã sù chªnh lÖch gi÷a c¸c th¸ng trong n¨m. Sù chªnh lÖch nhiÖt ®é vµ l­îng m­a gi÷a c¸c th¸ng cao vµ thÊp t­¬ng ®èi lín. Theo nhãm: Quan s¸t hai biÓu ®å h×nh 56, h×nh 57 tr¶ lêi c©u hái trong b¶ng sau: Nhãm 1+2: Ph©n tÝch biÓu ®å A, cho biÕt biÓu ®å nµy thuéc ®Þa ®iÓm nöa cÇu nµo? Nhãm 3+4: Ph©n tÝch biÓu ®å B, cho biÕt biÓu ®å nµy thuéc ®Þa ®iÓm nöa cÇu nµo? Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ, GV tổ chức cho thảo luận cả lớp để các nhóm trình bày kết quả, bổ sung, chuẩn xác kiến thức Bµi tËp 1: Bµi tËp 4: a/ BiÓu ®å a: Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ A Kết luận -Tháng có nhiệt độ cao nhất -Tháng có nhiệt độ thấp nhất -Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ: Tháng 4 Tháng 1 Tháng 5 – tháng 10 -Là biểu đồ khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa) của nữa cầu Bắc. -Mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 4 – tháng 10 b/ BiÒu ®å b: Nhiệt độ và lượng mưa Biểu đồ B Kết luận -Tháng có nhiệt độ cao nhất -Tháng có nhiệt độ thấp nhất -Những tháng có mưa nhiều (mùa mưa) bắt đầu từ: Tháng 12 Tháng 7 Tháng 10- tháng 3 -Là biểu đồ khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa) của nữa cầu Nam. -Mùa nóng, mưa nhiều từ tháng 10 – tháng 3 5. Tổng kết và hướng dẫn học tập:(3’) 5.1 Tổng kết: Làm bài tập bản đồ bài 21 5.2 Höôùng daãn hoïc tập : Đối với tiết học này: Học bài + làm bài tập bản đồ (tt) Đối với tiết học tiếp theo: Chuẩn bị : Các đới khí hậu trên Trái Đất Vị trí và đặc điểm các đường chí tuyến và vòng cực trên bề mặt trái đất. Trình bày vị trí của đai nhiệt, các đới khí hậu, đặc điểm khí hậu theo vĩ độ trên trái đất 6. PHỤ LỤC: ........................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docthuc hanh phan tich bieu do nhiet do va luong mua.doc