Giáo án dạy Tuần 26 - Khối 5

TậP ĐọC:HộI THI THổI CƠM ở ĐồNG VÂN

 I- Yêu cầu cần đạt: - Biết đọc diễn cảm bài văn văn phù hợp với nội dung miêu tả.

 - Hiểu ND và ý nghĩa : Lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là nét đẹp văn hoá của dân tộc. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

II- Chuẩn bị:- Tranh ảnh minh hoạ bài học.

III- Các hoạt động dạy học :

 

docx15 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy Tuần 26 - Khối 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ? Giải nghĩa từ :tôn sư trọng đạo. Ý 3:Sự kính trọng thầy giáo của cụ Chu. c/Đọc diễn cảm : -GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm. C. Củng cố , dặn dò : -GV nhận xét tiết học. -HS lắng nghe. -1HS đọc toàn bài. -HS đọc thành tiếng nối tiếp. -Đọc chú giải + Giải nghĩa từ . -HS lắng nghe. 1HS đọc đoạn + câu hỏi -Mừng thọ thầy, thể hiện lòng yêu quý, kính trọng thầy. -Từ sáng sớm đã tề tựu trước sân, dâng thầy những cuốn sách quý, dạ ran theo thầy đến thăm thầy của thầy. -1HS đọc lướt + câu hỏi. -Rất tôn kính cụ đồ đã dạy ông từ thuở nhỏ. Chi tiết: Thầy mời học trò cúng tói thăm, Thầy chắp tay cung kính vái cụ đồ, Cung kính thưa với cụ. -1HS đọc đoạn + câu hỏi - Uống nước nhớ nguồn ;Tôn sư trọng đạo; Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. -HS lắng nghe. -HS đọc từng đoạn nối tiếp. -HS đọc cho nhau nghe theo cặp. -HS luyệïn đọc cá nhân, cặp, nhóm. -HS thi đọc diễn cảm.trước lớp. TỐN:NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN. I- Yªu cÇu cÇn ®¹t: -Giúp HS: - Biết thực hiện phép nhân số đo thời gian với 1 số tự nhiên. -Vận dụng vào giải các bài tốn thực tiễn cĩ liên quan. - Rèn tính cẩn thận, tự tin khi làm bài. II- Chuẩn bị: - GV: bảng phụ phấn màu. III- Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1- Ổn định tổ chức, Bài cũ : 2- Bài mới : * Giới thiệu bài: Nêu tên bài học *Nhân số đo thời gian với 1 số tự nhiên: VD1:GV nêu bài tốn, -Yc HS nêu phép tính. -1HS lên bảng đặt tính, HS dưới lớp đặt tính vào nháp. -Gọi HS lên bảng tính. -Yc HS nêu cách tính. -GV xác nhận cách làm. VD2:GV nêu bài tốn, -Yc HS nêu phép tính. -Yc HS thảo luận nhĩm đơi tìm cách tính. -Yc HS lên bảng trình bày. -Yc HS nhận xét số đo ở kết quả. -Yc HS đổi đơn vị đo. -GV kết luận. *-Luyện tập: Bài 1:-Yc HS đọc đề bài. -Gọi 2 HS lên bảng tính, cả lớp làm vào vở. -Yc HS nêu cách nhân số đo thời gian với 1 số tự nhiên. -Yc HS nối tiếp đọc kết quả. -Cho HS nhận xét. Bài 2: -Yc HS đọc đề bài. -Yc HS nêu cách tính. -Gọi 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở. -Cho HS nhận xét cách trình bày bài giải. -GV đánh giá. 3-Củng cố, Dặn dị: GV :Nhận xét tiết học - HS nghe. - HS nêu phép tính: 1giờ 10 phút x 3 = ? 1giờ 10 phút x 3 3giờ 30 phút - HS nghe. - HS nêu phép tính: 3giờ 15 phút x 5 = ? 3giờ 15 phút x 5 15giờ 75 phút - 75 phút = 1giờ 15 phút -HS đọc đề, đặt tính và tính. - HS nêu. - HS nối tiếp đọc kết quả. - HS nhận xét. -HS đọc đề, tĩm tắt và giải. Giải: Thời gian bé Lan ngồi trên đu là: 1 phút 25 giây x 3 = 4 phút 15 giây. Đáp số: 4 phút 15 giây. KỂ CHUYỆN:KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC. I- Yªu cÇu cÇn ®¹t: Giúp HS:- Biết kể bằng lời một câu chuyện đã nghe, đã đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đồn kết của dân tộc Việt Nam. -Hiểu câu chuyện, biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa câu chuyện. -Rèn kỹ năng nghe: nghe bạn kể nhận xét đúng lời kể của bạn. II- Chuẩn bị:-Sách, báo,truyện cĩ nội dung như bài học yêu cầu. III- Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1- Ổn định tổ chức, Bài cũ : -2 HS kể chuyện Vì muơn dân và trả lời câu hỏi. 2- Bài mới * Giới thiệu bài: Nêu tên bài học *Hướng dẫn kể chuyện: -GV chép đề bài lên bảng lớp. -GV gạch dưới những từ ngữ quan trọng. Đề bài:Hãy kể lại một câu chuyện đã được nghe hoặc được đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đồn kết của dân tộcViệt Nam. - Cho HS đọc gợi ý trong sgk. -Gv lưu ý HS: các câu chuyện trong phần gợi ý là những câu chuyện đã học. Các em cĩ thể kể chuyện khơng cĩ trong sách nhưng đúng chủ đề. -GV kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS. * Kể chuyện: a)-Kể trong nhĩm: -Cho HS kể chuyện trong nhĩm, trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện. b)- Thi kể chuyện trước lớp: -Cho đại diện các nhĩm thi kể. -GV nhận xét, chốt lại. 3-Củng cố, Dặn dị GV:Nhận xét tiết học. -HS đọc đề. -3 HS nối tiếp đọc. -1 số HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể. -HS kể theo nhĩm đơi. Sau đĩ trao đổi về ý nghĩa câu chuyện. -Đại diện nhĩm thi kể, nêu ý nghĩa câu chuyện. -Lớp nhận xét Thứ 3 ngày 28 th¸ng 2 năm 2012 ThĨ dơc:M«n thĨ thao tù chän. Trß ch¬i “chuyỊn vµ b¾t bãng tiÕp søc” I- Yªu cÇu cÇn ®¹t: -Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi,chuyển cầu bằng mu bàn chân( hoặc bất cứ bằng bộ phận nào). -Thực hiện ném bĩng 150 gam trúng đích cố định và tung bĩng bằng một tay,bắt bĩng bằng hai tay; vặn mình chuyển bĩng từ tay nọ sang tay kia. -Biết cách chơi và tham gia chơi được’ II. / §Þa ®iĨm-Ph­¬ng tiƯn:- Trªn s©n tr­êng vƯ sinh n¬i tËp. - C¸n sù mçi ng­êi mét cßi, 10-15 qu¶ bãng, 2-4 b¶ng ®Ých. III. / Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p : Néi dung 1.PhÇn më ®Çu. -GV nhËn líp phỉ biÕn nhiƯm vơ yªu cÇu giê häc. -Xoay c¸c khíp cỉ ch©n ®Çu gèi , h«ng , vai. -¤n bµi thĨ dơc mét lÇn. *Ch¬i trß ch¬i khëi ®éng .( MÌo ®uỉi chuét ) 2.PhÇn c¬ b¶n: *M«n thĨ thao tù chän : NÐm bãng -¤n tung bãng b»ng mét tay, b¾t bãng b»ng hai tay. -Chia tỉ tËp luyƯn - Thi ®ua gi÷a c¸c tỉ. - ¤n nÐm bãng 50g trĩng ®Ých - Ch¬i trß ch¬i “ChuyỊn vµ b¾t bãng tiÕp søc” - GV tỉ chøc cho HS ch¬i . 3 PhÇn kÕt thĩc. -§øng theo hµng ngang vç tay vµ h¸t. -GV cïng häc sinh hƯ thèng bµi -GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giao bµi tËp vỊ nhµ. Đ.Lượng 6-10 phĩt 18-22 phĩt 4- 6 phĩt Ph­¬ng ph¸p -§HNL. GV @ * * * * * * * * * * * * * * -§HTC. §HTL: GV Tỉ 1 Tỉ 2 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -§HTL: GV * * * * * * * * -§HKT: GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * LUYỆN TỪ VÀ CÂU:MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUYỀN THỐNG. I- Yªu cÇu cÇn ®¹t: - Giúp HS: - Mở rộng hệ thống hố vốn từ về truyền thống dân tộc, bảo vệ và phát huy truyền thống dân tộc. -Biết thực hành sử dụng các từ ngữ đĩ để đặt câu. -Cĩ ý thức sử dụng từ về chủ đề truyền thống một cách linh hoạt. II- Chuẩn bị: - Từ điển đồng nghĩa Tiếng việt. Bút dạ và 2 tờ giấy khổ to. III- Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1- Ổn định tổ chức, Bài cũ 2- Bài mới * Giới thiệu bài: Nêu tên bài học HĐ1:Bài tập 1. -Cho HS đọc yc. -GV giao việc:HS đọc các dịng a, b, c; khoanh trịn các chữ ở đầu dịng em cho là đúng. -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày. -GV nhận xét, chốt lại: ý đúng là ý c HĐ2:Bài tập 2. -Cho HS đọc yc. -Giao việc, phát bút dạ và phiếu cho các nhĩm. -Cho HS làm bài theo nhĩm. -Cho HS trình bày. HĐ3: Bài tập 3. -Cho HS đọc yc bài tập. -GV nhắc lại yc. -Cho HS làm bài, trình bày kết quả. -GV nhận xét, chốt lại. 3-Củng cố, Dặn dị GV :Nhận xét tiết học. -HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm. -HS làm. -1 số HS phát biểu. -Lớp nhận xét. -HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm. -HS làm theo nhĩm. -Đại diện nhĩm dán phiếu làm bài lên bảng. -Lớp nhận xét. -HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm. -HS làm việc theo nhĩm, phát biểu ý kiến. TO¸N: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ. I- Yªu cÇu cÇn ®¹t: - Giúp HS:- Biết thực hiện phép chia số đo thời gian cho 1 số. -Áp dụng giải các bài tốn thực tiễn cĩ liên quan. -Giúp HS biết cách tính tốn chính xác. II- Chuẩn bị:-GV:bảng phụ, phấn màu. III- Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1- Ổn định tổ chức, Bài cũ : 2- Bài mới : * Giới thiệu bài: Nêu tên bài học *-Chia số đo thời gian cho 1 số tự nhiên: a)- VD1:-GV nêu bài tốn như sgk trang 136. Hỏi: Muốn biết thời gian trung bình đấu 1 ván cờ ta làm phép tính gì? -Giới thiệu đây là phép chia số đo thời gian. -GV hướng dẫn HS đặt tính và tính b) VD2:- GV nêu bài tốn như sgk. -Yc HS nêu phép tính cần thực hiện. -Cho HS thảo luận nhĩm đơi tìm cách đặt tính và thực hiện. -Gọi 1 HS lên bảng đặt tính và tính. -GV xác nhận kết quả, cho HS nhắc lại cách làm. -GV kết luận. 2-Luyện tập: Bài 1: -Yc HS đọc đề bài. -Gọi 4 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở. -Yc HS nêu cách thực hiện. -GV đánh giá. Bài 2:-Yc HS đọc đề bài. -Muốn biết làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian cần biết yếu tố nào? -Tính thời gian làm hết 3 dụng cụ bằng cách nào? -Gọi 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở. -GV đánh giá. 3-Củng cố, Dặn dị : GV :Nhận xét tiết học - HS nghe. -HS trả lời. - HS theo dõi cách thực hiện. - HS lắng nghe. - HS ghi nhớ. - HS thảo luận. -HS làm bài. -HS nhận xét. -HS đọc đề. -HS làm bài. -HS trình bày, nhận xét. -HS đọc đề, tìm hiểu Yc. -Thời gian làm hết 3 dụng cụ. -lấy thời điểm làm xong trừ đi thời điểm bắt đầu. -Làm bài cá nhân. -Chữa bài. Kü THUËT;L¾P XE BEN(TiÕt 3) I- Yªu cÇu cÇn ®¹t: - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe ben. - Biết cách lắp và lắp xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn, có thể chuyển động được. *Với học sinh khéo tay: Lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng; tay quay, dây tời quấn vào và nhả ra được. II- Chuẩn bị:-Mẫu xe ben đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỷ thuật. III- Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 1/Giới thiệu bài: Hoạt động 3: HS thực hành lắp xe ben a)Chọn chi tiết -HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK -GV kiểm tra HS chọn các chi tiết. b)Lắp từng bộ phận -GV nhắc HS một số chú ý +Lắp khung sàn xe và các giá đỡ(H2) +Lắp (H3) +Khi lắp hệ thống trục bánh xe sau, cần lắp đủ số vòng hãm cho mỗi trục. c)Lắp xe ben -HS lắp xe ben theo các bước trong SGK -Nhắc HS sau khi lắp xong, cần kiểm tra Hoạt động 4:Đánh giá sản phẩm -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo -GV nêu lại những tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm theo mục III-SGK -GV nhận xét đánh giá kết quả học tập của HS qua cách đánh giá 2/Nhận xét-dặn dò: -Nhận xét thái độ học tập của HS -HS nghe -HS đọc ghi nhớ trong SGK -HS quan sát kỹ các hình và đọc nội dung từng bước lắp trong SGK -Trước hết HS thực hành -HS trưng bày sản phẩm -HS tổ chức đánh giá

File đính kèm:

  • docxgiao an 5.docx