Giáo án dạy tiêu chuẩn - Lớp 5 - Tháng 11 và 12

Kỹ thuật: CHUẨN BỊ NẤU ĂN

I. Mục tiêu:

- Nêu được những công việc chuẩn bị nấu ăn.

- Biết cách thực hiện một số công việc chuẩn bị nấu ăn.

II. Các hoạt động dạy học:

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới

pdf16 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy tiêu chuẩn - Lớp 5 - Tháng 11 và 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g để cắn - so lại BT1 - Mũi thuyền  mũi thuyển nhọn, dùng để rẽ nước, không dùng để thở, ngửi; Tai ấm  giúp dùng để rót nước, không dùng để nghe  Nghĩa đã chuyển: từ mang những nét nghĩa mới ...  Bài 3: - Học sinh đọc yêu cầu bài 3 - Từng cặp học sinh bàn bạc - Lần lượt nêu giống: Răng: chỉ vật nhọn, sắc Mũi: chỉ bộ phận đầu nhọn Tai: chỉ bộ phận ở bên chìa ra  Giáo viên chốt lại bài 2, 3 giúp cho ta thấy mối quan hệ của từ nhiều nghĩa vừa khác, vừa giống - Phân biệt với từ đồng âm  Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm - Học sinh thảo luận nhóm rút ra ghi nhớ + Thế nào là từ nhiều nghĩa? - 2, 3 học sinh đọc phần ghi nhớ trong SGK. * Hoạt động 2: Ví dụ về nghĩa chuyển của 1 số từ - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp Phương pháp: Trực quan, nhóm, đàm thoại  Bài 1: - Học sinh đọc bài 1 - Lưu ý học sinh: - Học sinh làm bài + Nghĩa gốc 1 gạch - Học sinh sửa bài - lên bảng sửa + Nghĩa gốc chuyển 2 gạch - Học sinh nhận xét Giaùo aùn daïy tieâu chuaån Naêm hoïc 2012-2013 Ngöôøi soaïn: Cao Vaên Ninh 12  Bài 2: - Giáo viên theo dõi các nhóm làm việc - Tổ chức nhóm - Dùng tranh minh họa cho nghĩa gốc và nghĩa chuyển  Giáo viên chốt lại - Đại diện lên trình bày nghĩa gốc và nghĩa chuyển - Nghe giáo viên chốt ý 4. Cũng cố, dặn dò : - Chuẩn bị: “Rừng” - Sưu tầm tranh ảnh về rừng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. - Xem lại bài + học ghi nhớ. - Chuẩn bị: Ôn tập: Con người và sức khỏe. Thứ ba, ngày 08 tháng 11 năm 2012 Thể dục: ÔN 5 ĐỘNG TÁC. TRÒ CHƠI: “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I. Mục tiêu: - Ôn để cũng cố và nâng cao kỹ thuật các động tác. - Yêu cầu chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình. II. Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu: - Giáo viên nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu tiết học. - Chơi trò: “Làm theo tín hiệu”. - Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, khớp gối, vai, hông. - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp. 2. Phần cơ bản: a) Trò chơi vận động: Giáo viên nêu tên trò chơi để học sinh nhắc lại cách chơi, sau đó cho cả lớp chơi thử 1-2 lần rồi sau đó cho chơi chính thức 3-5 lần. b) Ôn 5 động tác Thể dục đã học: Cho học sinh tổ chức ôn luyện. Giáo viên theo dõi, giúp đỡ. 3. Phần kết thúc: - Học sinh đi thành vòng tròn lớn, vừa đi vừa làm động tác thả lỏng - Giáo viên hệ thống bài - Nhận xét tiết học Chính tả: MÙA THẢO QUẢ I. Mục tiêu: - Nghe-Viết đúng chính tả một đoạn trong bài Mùa thảo quả - Ôn lại cách viết những từ ngữ chứa tiếng có âm cuối t / c II. Các hoạt động: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài chuẩn bị của học sinh. - Giáo viên nhận xét cho điểm. 3. Bài mới : Giaùo aùn daïy tieâu chuaån Naêm hoïc 2012-2013 Ngöôøi soaïn: Cao Vaên Ninh 13 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe – viết. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Hướng dẫn học sinh viết từ khó trong đoạn văn. • - Giaùo vieân ñoïc töøng caâu hoaëc töøng boä phaän trong caâu. • Giaùo vieân ñoïc laïi cho hoïc sinh doø baøi. • Giaùo vieân chöõa loãi vaø chaám 1 soá vôû.  Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp chính taû. Phöông phaùp: Luyeän taäp, thöïc haønh. Baøi 2: Yeâu caàu ñoïc ñeà. - Giaùo vieân nhaän xeùt. *Baøi 3a: Yeâu caàu ñoïc ñeà. Giaùo vieân choát laïi.  Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Phöông phaùp: Thi ñua. - Ñoïc dieãn caûm baøi chính taû ñaõ vieát. - Giaùo vieân nhaän xeùt. Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân. - 1, 2 hoïc sinh ñoïc baøi chính taû. - Neâu noäi dung ñoaïn vieát: Tả quá trình thảo quả nảy hoa, kết trái và chín đỏ làm cho rừng ngập hương thơm và có vẻ đẹp đặc biệt - Hoïc sinh neâu caùch vieát baøi chính taû. Luật Bảo vệ, Điều 3, phòng ngừa, ứng phó, suy thoái, ... - Hoïc sinh laéng nghe vaø vieát naén noùt. - Töøng caëp hoïc sinh ñoåi taäp soaùt loãi. Hoaït ñoäng caù nhaân. - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Hoïc sinh chôi troø chôi: thi vieát nhanh. - Döï kieán: + Soå: soå muõi – quyeå soå. + Xoå: xoå soá – xoå loàng + Baùt/ baùc ; maét/ maéc ; taát/ taác ; möùt/ möùc - 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp ñaõ choïn. - Hoïc sinh laøm vieäc theo nhoùm. - Thi tìm töø laùy: + An/ at ; man maùt ; ngan ngaùt ; chan chaùt ; saøn saït ; raøn raït. + Ang/ ac ; khang khaùc ; nhang nhaùc ; baøng baïc ; caøng caïc. + OÂn/ oât ; un/ ut ; oâng/ oâc ; ung/ uc. Hoaït ñoäng nhoùm baøn. Ñaët caâu tieáp söùc söû duïng caùc töø laùy ôû baøi 3a. 4. Cũng cố, dặn dò: - Về nhà hoàn chỉnh bài tập 3 - Chuẩn bị bài: Luyện tập tả cảnh sông nước. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương. Giaùo aùn daïy tieâu chuaån Naêm hoïc 2012-2013 Ngöôøi soaïn: Cao Vaên Ninh 14 Toán : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kỹ năng tính tổng nhiều số thập phân, sử dụng tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất . - So sánh các số thập phân – Giải bài toán với các số thập phân. 2. Kĩ năng: Rèn học sinh nắm vững và vận dụng nhanh các tính chất cơ bản của phép cộng. Giải bài tập về số thập phânnhanh, chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. Chuẩn bị: - Thầy: Phấn màu, bảng phụ - Trò: Vở bài tập, bảng con, SGK III. Các hoạt động: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ:Tổng nhiều số thập phân. - Học sinh lần lượt sửa bài 3 /52 - Giáo viên nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kỹ năng tính tổng nhiều số thập phân, sử dụng tính chất của phép cộng để tính nhanh. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não. * Bài 1: - Giáo viên cho học sinh ôn lại cách xếp số thập phân, sau đó cho học sinh làm bài. • Giáo viên chốt lại. + Cách xếp. + Cách thực hiện. * Bài 2: - Giáo viên cho học sinh nêu lại cách đặt tính và tính tổng nhiều số thập phân. • Giáo viên chốt lại. + Yêu cầu học sinh nêu tính chất áp dụng cho bài tập 2. (a + b) + c = a + (b + c) - Kết hợp giao hoán, tính tổng nhiều số. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh so sánh số thập phân – Giải bài toán với số thập phân. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não. Hoạt động cá nhân. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài. - Học sinh lên bảng (3 học sinh ). - Học sinh sửa bài – Cả lớp lần lượt từng bạn đọc kết quả – So sánh với kết quả trên bảng. - Học sinh nêu lại cách tính tổng của nhiều số thập phân. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài - Lớp nhận xét. Giaùo aùn daïy tieâu chuaån Naêm hoïc 2012-2013 Ngöôøi soaïn: Cao Vaên Ninh 15 * Bài 3: • Giáo viên chốt lại, so sánh các số thập phân. - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại cah1 so sánh số thập phân. * Bài 4: - Học sinh nhắc lại cách đặt tính và tính tổng nhiều số thập phân. - Học sinh đọc đề. - Học sinh làm bài. - Học sinh lên bảng (3 học sinh ). - Học sinh sửa bài – Cả lớp lần lượt từng bạn đọc kết quả – So sánh với kết quả trên bảng. - HS đọc đề và vẽ sơ đồ tóm tắt - Học sinh nêu lại cách tính tổng của nhiều số thập phân. Học sinh làm bài và sửa bài. 4. Cũng cố, dặn dò : - Nhắc lại kiến thức vừa ôn - Về nhà làm bài + học ôn các kiến thức vừa học, chuẩn bị bài trước ở nhà Tiếng Việt: ÔN LUYỆN: QUAN HỆ TỪ I. Mục tiêu: Nhận biết về một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thường dùng, thấy được tác dụng của chúng trong câu hay đoạn văn. III. Các hoạt động: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh bước đầu nắm được khái niệm về quan hệ từ, nhận biết về một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thường dùng. Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành, hỏi đáp. * Bài 1: • Giáo viên chốt: Và: nối các từ say ngây, ấm nóng. Của: quan hệ sở hữu. Như: nối đậm đặc – hoa đào (quan hệ so sánh). Nhưng: nối 2 câu trong đoạn văn. * Bài 2: - Yêu cầu học sinh tìm quan hệ từ qua những cặp từ nào? Hoạt động nhóm, lớp. - Học sinh đọc yêu cầu bài 1. - Cả lớp đọc thầm. - 2, 3 học sinh phát biểu. - Dự kiến: Nối các từ hoặc nối các câu lại nhằm giúp người đoạn người nghe hiểu rõ mối quan hệ giữa các từ hoặc quan hệ về ý. - Các từ: và, của, nhưng, như  quan hệ từ. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài. - Cả lớp nhận xét. - Học sinh đọc kỹ yêu cầu bài 2. a. Nếu thì b. Tuy nhưng - Học sinh nếu mối quan hệ giữa các ý Giaùo aùn daïy tieâu chuaån Naêm hoïc 2012-2013 Ngöôøi soaïn: Cao Vaên Ninh 16 - Gợi ý học sinh ghi nhớ. + Thế nào là quan hệ từ? + Nêu từ nhữ là quan hệ từ mà em biết? + Nêu các cặp quan hệ từ thường gặp. • Giáo viên chốt lại: ghi trên bảng ghi nhớ kết hợp với thành phần trình bày của học sinh.  Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh nhận biết về một vài quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ thường dùng thấy được tác dụng của chúng trong câu hay đoạn văn. Phương pháp: Thảo luận nhóm, thực hành. * Bài 1: • Giáo viên chốt. * Bài 2: a. Nguyên nhân – kết quả. b. Tương phản . * Bài 3:  Giáo viên chốt lại cách dùng quan hệ từ. • Hướng câu văn gợi tả. trong câu khi dùng cặp từ trên. a. Quan hệ: nguyên nhân – kết quả. b. Quan hệ: đối lập. - Thảo luận nhóm. - Cử đại diện nhóm trình bày. - Cả lớp nhận xét. Hoạt động nhóm, lớp. - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu bài 1. - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài – Nêu tác dụng. - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 2. - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài – Nêu sự biểu thị của mỗi cặp từ. - 1 học sinh đọc yêu cầu bài 3. - Cả lớp đọc thầm. - Học sinh làm bài. - Học sinh sửa bài – Đọc nối tiếp những câu vừa đặt. 4. Cũng cố dặn dò : - Xem lại bài + học ghi nhớ - Chuẩn bị: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

File đính kèm:

  • pdfGiao an day tieu chan 20122013 Thang 1112.pdf
Giáo án liên quan