Giáo án dạy Lớp Năm - Tuần 9

TẬP ĐỌC

Cái gì quý nhất ?

I. Mục đích yêu cầu:

-Đọc diễn cảm bài văn; biết phân biệt được lời người dẫn chuyện và lơìi nhân vật

-Hiểu ván đề tranh luận và ý được khẳng định qua tranh luận: Người lao động là đáng quý nhất. (Trả lời được c.hỏi 1,2,3 trong SGK)

II.Chuẩn bị:

 GV: Tranh minh hoạ đọc trong SGK.

 Bảng phụ ghi sẵn các câu văn cần luyện diễn cảm.

III. Các hoạt động dạy - học:

1.Ổn định :

2 Bài cũ: Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi.

 H. Em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trong bài thơ ?

 H. Trong những cảnh vật được miêu tả, em thích nhất cảnh vật nào? Vì sao?

 H.Nnêu đại ý của bài ?

 

doc33 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 28/03/2019 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy Lớp Năm - Tuần 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c laùi noọi dung luyeọn taọp. Nhaọn xeựt tieỏt. 5. Daởn doứ: + Veà nhaứ xem laùi baứi, laứm baứi vụỷ BT. ____________________________________________________ TAÄP LAỉM VAấN Luyeọn taọp thuyeỏt trỡnh, tranh luaọn I. Muùc ủớch yeõu caàu: Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ để trhuyết trình tranh luận một vấn dề đơn giản (BT1,2) II.Chuaồn bũ: GV: Baỷng phuù. Moọt vaứi tụứ phieỏu khoồ to. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc: 1. OÅn ủũnh: 2. Baứi cuừ: Goùi 2 HS H: Theỏ naứo laứ ủaùi tửứ? Cho VD? + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 3.Baứi mụựi: Giụựi thieọu – Ghi ủeà. Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Hẹ1: Hửụựng daón HS laứm BT1 + HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp 1. + GV yeõu caàu: Caực em ủoùc thaàm laùi maóu chuyeọn. Em choùn moọt trong ba nhaõn vaọt. Dửùa vao yự kieỏn cuỷa nhaõn vaọt em choùn, em mụỷ roọng lớ leừ vaứ tranh luaọn sao thuyeỏt phuùc ngửụứi nghe. + HS laứm baứi theo nhoựm + Toồ chửực HS trỡnh baứy keỏt quaỷ. + GV nhaọn xeựt vaứ khen nhoựm mụỷ roọng lớ leừ vaứ daón chửựng ủuựng, hay coự sửự thuyeỏt phuùc. Hẹ2: Hửụựng daón HS laứm BT2 + HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp + GV yeõu caàu: Caực em ủoùc thaàm laùi baứi ca dao. Caực em trỡnh baứy yự kieỏn cuỷa mỡnh ủeồ moùi ngửụứi thaỏy ủửụùc sửù caàn thieỏt cuỷa caỷ traờng vaứ ủeứn. + HS laứm baứi (GV ủửa baỷng phuù cheựp saừn baứi ca dao). + Goùi HS trỡnh baứy. + GV nhaọn xeựt, khen nhửừng em coự yự kieỏn hay, coự sửực thuyeỏt phuùc ủoỏi vụựi ngửụứi nghe. 1 HS ủoùc to, lụựp ủoùc thaàm. - Choùn nhaõn vaọt, nhoựm trao ủoồi thaỷo luaọn, tỡm lớ leừ daón chửựng ủeồ thuyeỏt phuùc caực nhaõn vaọt coứn laùi. - ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy, lụựp n/xeựt. - 1 HS ủoùc to, lụựp laộng nghe - HS laứm baứi. - HS trỡnh baứy yự kieỏn. - Lụựp nhaọn xeựt. 4. Cuỷng coỏ: + GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, Tuyeõn dửụng. 5. Daởn doứ: + Veà nhaứ laứm laùi 2 baứi taọp vaứo vụỷ, veà nhaứ xem laùi caực baứi hoùc ủeà chuaồn bũ kieồm tra giửừa HKI. ____________________________________________ KEÅ CHUYEÄN Keồ chuyeọn ủửụùc chửựng kieỏn hoaởc tham gia I. Muùc ủớch yeõu caàu: - Bieỏt keồ keồ laùi moọt caỷnh ủeùp em ủaừ taọn maột nhỡn thaỏy caỷnh ủeùp ụỷ ủũa phửụng em hoaởc ụỷ nụi khaực. - Reứn : Kú naờng noựi : + Nhụự laùi moọt chuyeỏn ủi thaờm caỷnh ủeùp ụỷ ủũa phửụng mỡnh hoaởc ụỷ nụi khaực. Bieỏt saộp xeỏp caực sửù kieọn thaứnh moọt caõu chuyeọn. + Lụứi keồ roừ raứng tửù nhieõn ; bieỏt keỏt hụùp lụứi noựi vụựi cửỷ chổ, ủieọu boọ cho caõu chuyeọn theõm sinh ủoọng. Kú naờng nghe : Chaờm chuự nghe baùn keồ, nhaọn xeựt ủuựng lụứi keồ cuỷa baùn. - Boài dửụừng loứng yeõu thớch ủoùc saựch baựo ủeồ trau doài ngoõn ngửừ. II. Chuaồn bũ: GV:Tranh aỷnh moọt soỏ caỷnh ủeùp ụỷ ủũa phửụng, baỷng phuù vieỏt saỹn gụùi yự 2. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc: 1. OÅn ủũnh: 2. Baứi cuừ: - Goùi 2 HS keồ laùi caõu chuyeọn caực em ủaừ ủửụùc nghe, ủửụùc ủoùc noựi veà quan heọ giửừa ngửụứi vụựi thieõn nhieõn. - GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm. 3.Baứi mụựi: Giụựi thieọu – Ghi ủeà. Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Hoaùt ủoọng 1 : H/daón HS tỡm hieồu yeõu caàu cuỷa ủeà baứi. - GV ghi ủeà baứi leõn baỷng, gaùch dửụựi nhửừng tửứ ngửừ quan troùng. ẹeà: Keồ chuyeọn veà moọt laàn em ủửụùc ủi thaờm caỷnh ủeùp ụỷ ủũa phửụng em hoaởc nụi khaực. + Cho HS ủoùc ủeà baứi vaứ gụùi yự. + HS giụựi thieọu veà caõu chuyeọn seừ keồ. Hoaùt ủoọng 2 : Thửùc haứnh keồ chuyeọn a) Keồ chuyeọn theo caởp. - Yeõu caàu HS keồ theo caởp. - GV ủeỏn tửứng nhoựm, nghe HS keồ, hửụựng daón goựp yự. - Cho HS keồ chuyeọn. - GV nhaọn xeựt vaứ khen nhửừng HS keồ hay. b) Thi keồ chuyeọn trửụực lụựp. - Goùi HS xung phong keồ chuyeọn trửụực lụựp. - GV n/xeựt cuù theồ tửứng em veà caựch keồ, duứng tửứ,ứ ủaởt caõu - 2 HS laàn lửụùt ủoùc ủeà baứi - HS ủoùc gụùi yự 1, 2 trong SGK. - Moọt soỏ HS giụựi thieọu caõu chuyeọn maứ mỡnh seừ keồ. - HS keồ theo caởp, nhaọn xeựt goựp yự cho nhau. Moói em keồ xong coự theồ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa caực baùn veà chuyeỏn ủi. - HS khaực nhaọn xeựt, goựp yự cho baùn. - HS laộng nghe. - HS xung phong keồ, lụựp nhaọn xeựt. 3. Cuỷng coỏ: - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng caự nhaõn hoùc toỏt. 4.Daởn doứ: - Daởn HS xem trửụực yeõu caàu keồ chuyeọn vaứ trnh minh hoùa cuỷa tieỏt keồ chuyeọn “Ngửụứi ủi saờn vaứ con nai” ụỷ tuaàn sau. _______________________________________ KHOA HOẽC Phoứng traựnh bũ xaõm haùi I. Muùc tieõu : Sau baứi hoùc , HS bieỏt : - Nờu được một số quy tắc an toàn cỏ nhõn để phũng trỏnh bị xõm hại. - Nhận biết được nguy cơ khi bản thõn cú thể bị xõm hại. - Biết cỏch phũng trỏnh và ứng phú khi cú nguy cơ bị xõm hại II. Chuaồn bũ : GV: Hỡnh trang 38;39 SGK Moọt soỏ tỡnh huoỏng ủeồ ủoựng vai. III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc: 1. OÅn ủũnh : 2. Baứi cuừ : H. Chuựng ta phaỷi coự thaựi ủoọ nhử theỏ naứo ủoỏi vụựi ngửụứi nhieóm HIV/AIDS vaứ gia ủỡnh hoù ? 3. Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS - Khụỷi ủoọng baống troứ chụi “Chanh chua, cua caộp” - Cho caỷ lụựp ủửựng thaứnh voứng troứn. - GV hửụựng daón caựch chụi. Keỏt thuực troứ chụi, GV hoỷi : H. Caực em ruựt ra baứi hoùc gỡ qua troứ chụi ? Hẹ1: Quan saựt vaứ thaỷo luaọn MT: Giuựp HS neõu ủửụùc moọt soỏ tỡnh huoỏng coự theồ daón ủeỏn nguy cụ bũ xaõm haùi vaứ nhửừng ủieồm caàn chuự yự ủeồ phoứng traựnh bũ xaõm haùi. - Yeõu caàu quan saựt caực hỡnh 1; 2; 3/18 SGK, trao ủoồi veà noọi dung cuỷa tửứng hỡnh vaứ thaỷo luaọn caõu hoỷi : H. Neõu moọt soỏ tỡnh huoỏng coự theồ daón ủeỏn nguy cụ bũ xaõm haùi? H. Baùn coự theồ laứm gỡ ủeồ phoứng traựnh nguy cụ bũ xaõm haùi? - GV choỏt yự : Moọt soỏ ủieồm caàn chuự yự ủeồ phoứng traựnh bũ xaõm haùi(muùc (Baùn caàn bieỏt). Hẹ2: ẹoựng vai” ệÙng phoự vụựi nguy cụ bũ xaõm haùi “ MT: Giuựp HS: Reứn kyừ naờng ửựng phoự vụựi nguy cụ bũ xaõm haùi. Neõu ủửụùc caực quy taộc an toaứn caự nhaõn. - GV giao nhieọm vuù cho caực nhoựm, moói nhoựm moọt tỡnh huoỏng ủeồ caực em taọp caựch ửựng xửỷ. - Yeõu caàu HS trỡnh baứy. - Sau khi caực nhoựm trỡnh baứy caựch ửựng xửỷ xong. GV cho HS thaỷo luaọn caự nhaõn caõu hoỷi : H. Trong trửụứng hụùp bũ xaõm haùi, chuựng ta caàn phaỷi laứm gỡ? - Keỏt luaọn : Trong trửụứng hụùp bũ xaõm haùi, tuyứ trửụứng hụùp cuù theồ caực em caàn lửùa choùn caực caựch ửựng xửỷ phuứ hụùp. Hẹ 3: Veừ baứn tay tin caọy. MT: Giuựp HS lieọt keõ ủửụùc danh saựch nhửừng ngửụứi coự theồ tin caọy, chia seỷ, nhụứ giuựp ủụừ . - Yeõu caàu veừ baứn tay cuỷa mỡnh vụựi caực ngoựn tay xoeứ ra treõn giaỏy, treõn moói ngoựn tay ghi teõn moọt ngửụứi maứ mỡnh tin caọy. Keỏt luaọn : Xung quanh ta coự nhieàu ngửụứi ủaựng tin caọy, luoõn saỹn saứng giuựp ủụừ trong luực khoự khaờn. Chuựng ta coự theồ chia seỷ, taõm sửù ủeồ tỡm sửù giuựp ủụừ khi gaởp chuyeọn lo laộng, - HS chụi theo hửụựng daón cuỷa GV. Thửùc hieọn theo hửụựng daón cuỷa GV - HS laứm vieọc theo nhoựm ủoõi. - ẹaùi dieọn tửứng nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ cuỷa nhoựm mỡnh. Caực nhoựm khaực boồ sung. - ẹửa theõm caực tỡnh huoỏng khaực vụựi nhửừng tỡnh huoỏng ủaừ veừ trong SGK Vớ duù : ẹi moọt mỡnh nụi toỏi taờm, ủi nhụứ xe ngửụứi laù, ụỷ trong phoứng kớn moọt mỡnh vụựi ngửụứi laù, - Laứm vieọc theo nhoựm – moói nhoựm taọp ửựng xửỷ moọt tỡnh huoỏng. + Nhoựm 1: Phaỷi laứm gỡ khi coự ngửụứi laù taởng quaứ cho mỡnh ? + Nhoựm 2: Phaỷi laứm gỡ khi coự ngửụứi laù muoỏn vaứo nhaứ ? + Nhoựm 3: Phaỷi laứm gỡ khi coự ngửụứi treõu gheùo ? - HS trỡnh baứy caựch ửựng xửỷ trong nhửừng trửụứng hụùp neõu treõn. Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. - Hoaùt ủoọng caự nhaõn, veừ baứn tay tin caọy leõn giaỏy. - Trao ủoồi hỡnh veừ baứn tay cuỷa mỡnh vụựi baùn beõn caùnh . - HS noựi veà “Baứn tay tin caọy” cuỷa mỡnh vụựi caỷ lụựp 4. Cuỷng coỏ: + Yeõu caàu nhaộc laùi moọt soỏ caựch phoứng traựnh bũ xaõm haùi. 5. Daởn doứ : Coự yự thửực phoứng traựnh bũ xaõm haùi. Chuaồn bũ baứi sau: Phoứng traựnh tai naùn giao thoõng ủửụứng boọ. ________________________________________________________ SINH HOAẽT TAÄP THEÅ I. Muùc tieõu: - ẹaựnh giaự caực hoaùt ủoọng trong tuaàn, ủeà ra keỏ hoaùch tuaàn tụựi. - HS bieỏt nhaọn ra maởt maùnh vaứ maởt chửa maùnh trong tuaàn ủeồ coự hửụựng phaỏn ủaỏu trong tuaàn tụựi; coự yự thửực nhaọn xeựt, pheõ bỡnh giuựp ủụừ nhau cuứng tieỏn boọ. - Giaựo duùc hoùc sinh yự thửực toồ chửực kổ luaọt, tinh thaàn laứm chuỷ taọp theồ. II. Chuaồn bũ: Noọi dung sinh hoaùt: Caực toồ trửụỷng coọng ủieồm thi ủua, xeỏp loaùi tửứng toồ vieõn; lụựp tửụỷng toồng keỏt ủieồm thi ủua caực toồ. III. Tieỏn haứnh sinh hoaùt lụựp: 1 .Nhaọn xeựt tỡnh hỡnh lụựp trong tuaàn 9: - Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn buoồi sinh hoaùt. * Caực toồ tửù thaỷo luaọn ủaựnh giaự tỡnh hỡnh hoùc taọp, sinh hoaùt caực thaứnh vieõn. - Toồ trửụỷng baựo caựo, xeỏp loaùi toồ vieõn. - Lụựp trửụỷng nhaọn xeựt chung. - GV nghe giaỷi ủaựp, thaựo gụừ. - GV toồng keỏt chung: a) Neà neỏp: ẹi hoùc chuyeõn caàn, ra vaứo lụựp ủuựng giụứ, duy trỡ sinh hoaùt 10 phuựt ủaàu giụứ. b) ẹaùo ủửực: ẹa soỏ caực em ngoan, leó pheựp, bieỏt giuựp ủụừ baùn yeỏu, tớnh tửù giaực ủửụùc naõng cao hụn. c) Hoùc taọp: Caực em coự yự thửực hoùc taọp toỏt, chuaồn bũ baứi trửụực khi ủeỏn lụựp, haờng haựi phaựt bieồu xaõy dửùng baứi: . . Tham gia tớch cửùc phong traứo thi ủua giaứnh “Hoa ủieồm 10”. Beõn caùnh ủoự coứn moọt soỏ hoùc sinh tieỏp thu baứi chaọm, chửa chaờm chổ, chửừ xaỏu, trỡnh baứy baứi caồu thaỷ:. - Tham gia kieồm tra chaỏt lửụùng hieọu quaỷ tửụng ủoỏi cao. d) Caực hoaùt ủoọng khaực: Tham gia sinh hoaùt ẹoọi ủaày ủuỷ. 2 .Keỏ hoaùch tuaàn 10: - Hoùc chửụng trỡnh tuaàn 10. - ẹi hoùc chuyeõn caàn, ủuựng giụứ, chuaồn bũ baứi ủaày ủuỷ trửụực khi ủeỏn lụựp, caực toồ trửụỷng – lụựp trửụỷng caàn coỏ gaộng vaứ phaựt huy tớnh tửù quaỷn. - Luyeọn taọp ủoọi troỏng, kyừ naờng ủoọi vieõn, - Tham gia sinh hoaùt ẹoọi, Sao ủaày ủuỷ, chaờm soực boàn hoa theo sửù phaõn coõng. - Nhaộc nhụỷ cha meù ủoựng goựp caực khoaỷn tieàn quy ủũnh. - Tham gia hoùc boài dửụừng, phuù ủaùo ủaày ủuỷ. ****************************************************

File đính kèm:

  • docTuần 9.doc
Giáo án liên quan