Giáo án dạy lớp 5 tuần 16

TẬP ĐỌC . Bài : Thầy thuốc như mẹ hiền.

I.Mục tiêu:

-Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.

-Hiểu nội dung ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông.

II. Chuẩn bị.

-Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

-Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần cho HS luyện đọc diễn cảm.

 

doc14 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 08/04/2016 | Lượt xem: 537 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy lớp 5 tuần 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-Cho HS thi đọc. -GV nhận xét và khen những HS đọc hay. -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà đọc lại câu văn; về nhà đọc trước bài Ngu Công xã Trịnh Tường. -2-3 Hs lên bảng làm theo yêu cầu của GV. -Nghe. -Lắng nghe. -HS 1 em đọc,cả lớp theo dõi. -HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK. -HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn. -HS lắng nghe và nhận xét bạn đọc. -1 HS đọc chú giải, 1 HS giải nghĩa từ. -Lắng nghe. -Cụ Ún làm nghề thầy cúng đã lâu năm. Khắp bản xa, bản gần, nhà nào có người ốm cũng nhờ cụ đuổi tà ma.. -Cụ đã cho các học trò đến cúng bái cho mình. -Kết quả cụ vẫn không khỏi. -1 HS đọc thành tiếng. -Nhờ sự giúp đỡ tận tình của bác sĩ, y tá bệnh viện đã tìm đến tận nhà, thuyết phục cụ đến bệnh viện để mổ. -Câu nói cuối bài giúp em hiểu: Cụ đã hiểu chỉ có khoa học và bệnh viện mới chữa khỏi bệnh cho người -HS nêu. -Nhiều HS đọc đoạn. -Nhiều HS thi đọc đoạn, cả bài. -Lớp nhận xét. Thực hành TiÕng viƯt: ¤n luyƯn vỊ tõ ®ång nghÜa, tõ tr¸i nghÜa I.Mơc tiªu : - Cđng cè tỉng kÕt vèn tõ(Tõ ®ång nghÜa,tõ tr¸i nghÜa); - VËn dơng lµm bµi tËp liªn quan ®Õn tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa. II, ChuÈn bÞ: - B¶ng phơ, phÊn mµu. III, Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn Ho¹t ®éng cđa häc sinh 1, KiĨm tra:- Nªu kh¸i niƯm tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa?LÊy VD. 2, ¤n luyƯn: H§1: Cịng cè tõ ®ång nghÜa. BT1: XÕp c¸c tiÕng sau ®©y thµnh nh÷ng nhãm ®ång nghÜa: a, Giái,cõ, kÐm, kh¸, ®uèi ,tµi th­êng, xoµng, b, Ýt , nhiỊu,èi, hiÕm,(mét)tÝ,khèi. c,Nãng, l¹nh,bøc,gi¸,oi,rÐt, -C¸c nhãm ®ång nghÜa: a,.......... b, .......... c, .......... Yªu cÇu häc sinh ho¹t ®éng cỈp. - Gäi tr×nh bµy, - Chèt lêi gi¶i ®ĩng Theo dâi nhËn xÐt; Ghi ®iĨm. H§2: Cịng cè tõ tr¸i nghÜa. BT3: H·y xÕp c¸c tõ vµ c¸c c©u tơc ng÷ d­íi ®©y thµnh nh÷ng cỈp tõ,c¸c c©u tr¸i nghÜa víi nhau: a,Yªu ®­¬ng,nh©n døc,phĩc hËu,c¨m ghÐt,bÊt nh©n,®éc ¸c; b, ThËt nh­ ®Õm. ¡n ngay nãi th¼ng. ¡n gian nãi dèi. Nãi dèi nh­ cuéi. c B¹o d¹n ,anh dịng,hÌn nh¸t, nhĩt nh¸t, gan d¹, nhu nh­ỵc; d, ChÞu khã,ch¨m chØ, ch©y l­êi, l­êi biÕng. C¸c cỈp tõ, cỈp c©u tr¸i nghÜa: a,........ b,.......... c,........... d,.......... Gi¸o viªn chèt lêi gi¶i ®ĩng. H§3: VËn dơng tõ ®ång nghÜa ®Ĩ viÕt ®o¹n v¨n. BT2: ViÕt ®o¹n v¨n t¶ c¶nh vËt mµ em yªu thÝch,trong ®ã cã dïng 2-3 tõ chØ mµu xanh kh¸c nhau. (Gỵi ý : Mµu xanh ng¾t cđa da trêi ,xanh um cđa c©y cèi, xanh r× cđa lĩa chiªm ®ang th× con g¸i...) Theo dâi nhËn xÐt; Ghi ®iĨm. 3, Tỉng kÕt dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn vỊ «n l¹i tõ ng÷ ®· häc. - Hai häc sinh tr×nh bµy. - NhËn xÐt. - 1 Häc sinh ®äc néi dung bµi tËp. - Th¶o luËn cỈp. XÕp c¸c tiÕng thµnh nhãm tõ ®ång nghÜa. 1-2 cỈp nªu kÕt qu¶. - Ho¹t ®éng c¸ nh©n . §äc y/cÇu bµi, ghi kÕt qu¶ vµo vë. -1 häc sinh lªn b¶ng lµm. - NhËn xÐt, bỉ sung. - 1 häc sinh ®äc ®Ị. - C¶ líp lµm vµo vë,1 häc sinh lµm vµo b¶ng phơ. NhËn xÐt, ch÷a bµi - Ghi nhí nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ; Thứ 4 ngày 19 tháng 12 năm 2012 THỰC HÀNH KHOA HỌC . Ơn tập: Cao su A. Mục tiêu : -Củng cố tính chất đặc trưng của cao su. -Nêu tính chất, công dụng và cách bảo quản đối với các đồ dùng bằng cao su. B. Đồ dùng dạy học : - Sưu tầm một số đồ dùng bằng cao su như quả bóng, dây chun, mảnh săm, lốp,.. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu : ND GV HS 1.Kiểm tra bài củ: (5) 2. Ơn tập HĐ2:Thảo luận. 3. Củng cố dặn dò: (5) * Gọi HS lên bảng trả lời câu hỏi. -Kể tên vật liệu được dùng để sản xuất ra thuỷ tinh ? - Nêu tính chất và công dụng của thuỷ tinh cao cấp ? -Nhận xét chung. * Yêu cầu Hs nhớ lại các tính chất của cao su và trình bày trong nhĩm -Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày. * Nhận xét chung rút kết luận: -Cao su có tính đàn hồi. * Yêu cầu HS làm việc cá nhân : - Có mấy loại cao su ? Đó là những loại nào? - Ngoài tính đàn hồi tốt, cao su có tính chất gì ? -Cao su đựơc sử dụng để làm gì ? -Nêu cách bảo quản đồ dùng bằng cao su ? -Yêu cầu các cá nhân trình bày. * Nhận xét chung, rút kết luận : Có 2 loại cao su ,cao su tự nhiên và cao su nhân tạo, cao su có tính đàn hồi, cách điện, cách nhiệt, không tan trong một số chất lỏng, dùng để làm các loại đồ dùng, tránh để cao su nơi có nhiệt độ quá cao, hoặc quá thấp. * Cho HS xem mẫu vật thật , củng cố bài. -Nhận xét tiết học. * 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi. -HS trả lời. -HS nhận xét * Thảo luận theo nhóm và trả lời câu hỏi. + Trả lời : -Ném quả bóng cao su xuống sàn nhà, ta thấy quả bóng nẩy lên. - Kéo căng sơi dây cao su, sợi dây cao su dãn ra, khi buông tay, sợi dây cao su lại trở về vị trí cũ. -Đại diện các nhóm lên trình bày. -Nhận xét rút kết luận. * Đọc nội dung bạn cần biết, làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. - Có 2 loại cao su ,cao su tự nhiên và cao su nhân tạo. -Có tính đàn hồi, cách điện, cách nhiệt, không tan trong một số chất lỏng. -Tránh để cao su nơi có nhiệt độ quá cao, hoặc quá thấp. -Lần lượt các HS trình bày. -Nhận xét các ý kiến của các bạn. -Tổng kết -Liên hệ thực tế * Xem mẫu vật nêu lại các tính chất. -Chua To¸n LuyƯn tËp I.Mơc tiªu Cđng cè kü n¨ng tÝnh mét sè phÇn tr¨m cđa mét sè. Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n liªn quan. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KiĨm tra bµi cị - Gäi 2 HS lªn b¶ng yªu cÇu HS lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyƯn tËp thªm cđa tiÕt häc tr­íc. - GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS. 2. D¹y - häc bµi míi 2.1.Giíi thiƯu bµi : 2.2.H­íng dÉn luyƯn tËp Bµi 1 - GV yªu cÇu HS ®äc bµi vµ tù lµm bµi. GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS. Bµi 2 - GV yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi. - GV gäi HS tãm t¾t ®Ị to¸n. - GV hái : TÝnh sè ki-l«-gam g¹o nÕp b¸n ®­ỵc nh­ thÕ nµo ? - GV yªu cÇu HS lµm bµi. Bµi 3 - GV gäi HS ®äc vµ tãm t¾t bµi to¸n. - GV yªu cÇu HS lµm bµi. - GV yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng, sau ®ã cho ®iĨm HS. Bµi 4 - GV gäi HS ®äc ®Ị bµi to¸n. - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi. - GV nhËn xÐt bµi lµm cđa HS. 3. Cđng cè – dỈn dß - NhËn xÐt tiÕt häc - ChuÈn bÞ tiÕt sau - 2 HS lªn b¶ng thùc hiƯn yªu cÇu, HS d­íi líp theo dâi vµ nhËn xÐt. - HS nghe. - HS lµm bµi vµo vë bµi tËp, sau ®ã 1 HS ®äc bµi lµm tr­íc líp ®Ĩ ch÷a bµi. a) 15% cđa 320 kg lµ : 320 15 : 100 = 48kg b) 24% cđa 235m² lµ : 235 24 : 100 = 56,4 (m²) c) 0,4% cđa 350 lµ : 350 0,4 : 100 = 1,4 - 1 HS ®äc ®Ị bµi to¸n tr­íc líp, HS c¶ líp ®äc thÇm trong SGK. - 1 HS tãm t¾t ®Ị bµi to¸n tr­íc líp. - HS : TÝnh 35% cđa 120kg chÝnh lµ sè ki-l«-gam g¹o nÕp b¸n ®­ỵc. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. Bµi gi¶i Sè ki-l«-gam g¹o nÕp b¸n ®­ỵc lµ : 120 35 : 100 = 42 kg §¸p sè : 42 kg - 1 HS nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n - 1 HS ®äc ®Ị bµi to¸n tr­íc líp, HS c¶ líp ®äc thÇm ®Ị bµi trong SGK. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. Bµi gi¶i DiƯn tÝch m¶nh ®Êt ®ã lµ : 18 15 = 270 (m2) DiƯn tÝch x©y nỊn nhµ trªn m¶nh ®Êt ®ã lµ: 270 20 : 100 = 54 (m2) §¸p sè : 54m2 1 HS ®äc ®Ị bµi to¸n. HS lµm bµi 10% sè c©y trong v­ên lµ : 60 2 = 120 (c©y) 20% sè c©y trong v­ên lµ : 60 4 = 240 (c©y) 25% sè c©y trong v­ên lµ : 60 5 = 300 (c©y) LUYỆN TỪ VÀ CÂU . Bài : Tổng kết vốn từ I.Mục đích – yêu cầu. -Tổng kết được các từ đồng nghĩa và trái nghĩa về các tính cách : nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù(BT1). -Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong bài văn Cô Chấm (BT2). II.Đồ dùng dạy – học. -Một số tờ phiếu khổ to để HS làm bài tập. -Bảng kẻ sẵn các cột để HS làm bài 1. -Một số trang từ điển Tiếng Việt. III.Các hoạt động dạy – học. ND - TL Giáo viên Học sinh 1. Kiểm tra 2.Giới thiệu bài. 3.Làm bài tập. HĐ1: HDS làm bài 1. HĐ2: HDHS làm bài 2. 3. Củng cố -dặn dò -GV gọi một số HS lên bảng kiểm tra bài cũ. -Nhận xét cho điểm HS. -Giới thiệu bài. -Dẫn dắt và ghi tên bài. -Cho HS đọc yêu cầu của bài 1. -GV giao việc: -Các em tìm những từ đồng nghĩa với các từ :nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. -Tìm những từ trái nghĩa với các từ nhân hậu, trung thực, dũng cảm, cần cù. -Cho HS làm bài ,GV phát phiếu cho các nhóm làm và gọi các nhóm trình bày kết quả. -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng. -Cho HS đọc yêu cầu của bài 2. -GV giao việc: -Các em nêu tính cách của cô Chấm thể hiện trong bài văn. -Nêu được những chi tiết và từ ngữ minh hoạ cho nhận xét của em về tính cách của cô Chấm. -Cho HS làm bài theo nhóm 4 ,GV phát phiếu cho HS làm việc theo nhóm. -Cho HS trình bày kết qủa. -GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng: +Tính cách cô chấm: trung thực, thẳng thắn- chăm chỉ, hay làm- tình cảm dễ xúc động. +Những chi tiết, từ ngữ nói về tính cách của cô chấm. -Đôi mắt: Dám nhìn thẳng. -Nghĩ thế nào chấm dám nói thế. Chấm nói ngay, nói thẳng băng. -Chấm lao động để sống. Chấm hay làm " Không làm chân tay nó bứt rứt". Chấm ra động từ sớm mồng hai". .. -GV nhận xét tiết học. -Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh và làm lại vào vở các bài tập 1,2. -2-3 Hs lên bảng làm theo yêu cầu của GV. -Nghe. -1 HS đọc to, lớp đọc thầm. -Các nhóm trao đổi, thảo luận và ghi kết quả vào phiếu. -Đại diện các nhóm dán phiếu bài làm lên bảng. -Các nhóm nhận xét. -1 HS đọc thành tiếng lớp đọc thầm bài văn. -Các nhóm trao đổi, thảo luận ghi kết quả vào phiếu. -Đại diện các nhóm lên dán phiếu bài làm lên bảng lớp. -Cả lớp nhận xét. -Lắng nghe.

File đính kèm:

  • docGiao an lop 5thu 234 tuan 16.doc