Giáo án dạy khối 5 tuần 26

Tập đọc

NGHĨA THẦY TRÒ

I./ Mục tiêu:

 - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu.

 - Hiểu ý nghĩa:Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người giữ gìn phát huy truyền thống tót đẹp đó. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK ).

II./ Chuẩn bị

 -Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

III. Các hoạt động dạy - học:

 

doc22 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy khối 5 tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®­îc: - Tõ ngµy 18 ®Õn ngµy 30/12/1972, ®Õ quèc MÜ ®· ®iªn cuång dïng m¸y bay tèi t©n nhÊt nÐm bom hßng huû diÖt Hµ Néi vµ c¸c thµnh phè lín ë miÒn B¾c, ©m m­u khuÊt phôc nh©n d©n ta. - Qu©n vµ d©n ®· chiÕn ®Êu anh dòng lµm nªn chiÕn th¾ng oanh liÖt " §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng". II. Chuẩn bị - B¶n ®å hµnh chÝnh ViÖt Nam . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: - Tr¶ lêi c¸c c©u hái: TÕt MËu Th©n 1968 - Nhận xét,ghi điểm. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài Ho¹t ®éng 1 :©m m­u cña ®Õ quèc mÜ trong viÖc dïng B52 b¾n ph¸ Hµ Néi - GV đặt câu hỏi: + Nªu t×nh h×nh cña ta trªn mÆt trËn chèng MÜ vµ chÝnh quyÒn Sµi Gßn sau cuéc Tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy TÕt MËu Th©n 1968? + Nªu nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ m¸y bay B52? + §Õ quèc MÜ ©m m­u g× trong viÖc dïng m¸y bay B52? - NhËn xÐt, bæ sung. - GV kÕt luËn: SGV Ho¹t ®éng 2 :Hµ Néi 12 ngµy ®ªm quyÕt chiÕn - GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®Ó tr×nh bµy diÔn biÕn 12 ngµy ®ªm chèng m¸y bay MÜ ph¸ ho¹i cña qu©n vµ d©n Hµ Néi theo c¸c c©u hái gîi ý sau: + Cuéc chiÕn ®Êu chèng m¸y bay MÜ ph¸ ho¹i n¨m 19972 cña qu©n vµ d©n Hµ Néi b¾t ®Çu vµ kÕt thóc vµo ngµy nµo? + Lùc l­îng vµ ph¹m vi ph¸ ho¹i cña m¸y bay MÜ? + H·y kÓ l¹i trËn chiÕn ®Êu ®ªm 26/12/1972 trªn bÇu trêi Hµ Néi? + KÕt qu¶ cña cuéc chiÕn ®Êu 112 ngµy ®ªm chèng m¸y bay MÜ ph¸ ho¹i cña qu©n vµ d©n Hµ Néi?. - NhËn xÐt, bæ sung. - GV kÕt luËn: SGV Ho¹t ®éng 3 : ý nghÜa cña chiÕn th¾ng 12 ngµy ®ªm chèng m¸y bay MÜ ph¸ ho¹i - HS th¶o luËn c¶ líp ®Ó t×m hiÓu ý nghÜa cña cuéc chiÕn ®Êu 12 ngµy ®ªm chèng m¸y bay MÜ ph¸ ho¹i theo c¸c c©u hái sau: + V× sao nãi chiÕn th¾ng 12 ngµy ®ªm chèng m¸y bay MÜ ph¸ ho¹i cña nh©n d©n miÒn B¾c lµ chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng? - GV nªu l¹i ý nghÜa cña chiÕn th¾ng "§iÖn Biªn Phñ trªn kh«ng" - GV kÕt luËn: SGV 4. Củng cố- dặn dò: - GV nhận xét chung tiết học. -Dặn dò :chuẩn bị tiết sau. - 3 HS - Nhận xét -HS tr×nh bµy ý kiÕn tr­íc líp -NhËn xÐt, bæ sung. -HS th¶o luËn nhãm 4 ®Ó tr×nh bµy -Đ¹i diÖn nhãm lÇn l­ît b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp. -NhËn xÐt, bæ sung. - HS lµm viÖc theo cÆp trao ®æi ý kiÕn, tr¶ lêi c¸c c©u hái ®Ó t×m ý nghÜa -Đ¹i diÖn nhãm lÇn l­ît b¸o c¸o kÕt qu¶ tr­íc líp. -NhËn xÐt, bæ sung. -HS đọc ghi nhớ. TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu -Biết cộng, trừ, nhân và chia số đo thời gian cho một số. -Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế. II. Chuẩn bị -Bảng phụ III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài mới: - Giới thiệu bài: Luyện tập: Bài 1: Làm bài cá nhân . -Nhận xét, chữa bài. 6 giờ 15 phút x 6 = 37 giờ 30 phút. 21 phút 15 giây : 5 = 4 phút 15 giây. Còn lại tương tự . Bài 2: Chấm điểm -Nhận xét, chữa bài. a. (2 giờ 30 phút + 3 giờ 15 phút) x 3 = 17 giờ 15 phút. Bài 3: trao đổi theo cặp, chữa bài.. Nhận xét, chữa bài. Đáp án: B - Bài 4: - Đạt mục tiêu số 2 - Hoạt động lựa chọn : đàm thoại. - Hình thức tổ chức : cá nhân ,HS làm trên bảng phụ,vào vở. - Minh hoạ : + HS đọc đề toán. + Đề toán hỏi gì? + Muốn tính thời gian từ Hà Nội đến Hải Phòng ta làm sao? + Muốn tính thời gian từ Hà Nội đến Quán Triều ta làm sao? - Nhận xét, chữa bài. - 3 HS - Nhận xét - Làm bài cá nhân. vào bảng con,bảng lớp. -Nhận xét, sửa bài. -Làm bàivào vở, nộp bài. -2 HS làm vào bảng phụ -Nhận xét, sửa bài. -Trao đổi theo cặp,trả lời. -Nhận xét, sửa bài. -HS đọc đề toán. - HS trả lời. -Ta lấy 8 giờ 10 phút – 6giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút. -Ta lấy17 giờ 25 phút – 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút. -Nhận xét, sữa bài. MĨ THUẬT VẼ TRANG TRÍ :TẬP KẼ CHỮ IN HOA ( GV chuyên dạy) Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2013 TẬp làm văn TRẢ BÀI VĂN TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu -Biết rút kinh nghiệm và sả lỗi trong bài; viết lại được mọt đoạn văn trong bài cho đúng hoặc hay hơn. II. Chuẩn bị - Bảng lớp viết đề bài kiểm tra, những lỗi cơ bản của hs. III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Bài cũ: - 2 HS trình bày lại bài đã lập tiết trước. - Nhận xét,ghi điểm. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài Hoạt động 1: Nhận xét kết quả bài viết của hs. -Những lỗi điển hình trong bài viết của hs: -Nhận xét chung kết qủa bài viết: -Đã xác định cơ bản đúng yêu cầu của đề bài. -Về bố cục : đa số các bài viết đã đủ cấu tạo 3 phần . Hoạt động 2: Hướng dẫn chữa bài. -Trả bài viết cho hs. - Hướng dẫn sửa lỗi chung. -Theo dõi làm việc. - Hướng dẫn học tập đoạn văn, bài văn hay: Đọc những bài văn, đoạn văn hay của hs. -Yêu cầu : Chọn viết lại 1 đoạn văn cho hay hơn. -Nhận xét , góp ý. 4. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học. - Chuẩn bị tiết sau: Ôn tập về văn tả cây cối. - 3 HS - Nhận xét -Theo dõi. -Theo dõi vào bài làm của mình và tham gia chữa lỗi trên bảng. -Sửa lỗi trong bài làm của mình, từng cặp đổi bài và soát lỗi. -Theo dõi, trao đổi và nhận xét cái hay của đoạn văn, bài văn. -Chọn viết lại 1 đoạn văn cho hay hơn. -1 số hs đọc bài viết của mình. -Nhận xét , góp ý. TOÁN VẬN TỐC I. Mục tiêu - Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc. - Biết tính vận tốc của một chuyển động đều. II. Chuẩn bị -Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy - học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài mới: Giới thiệu bài: Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm vận tốc. * Bài toán 1: Nêu bài toán như sgk. - Mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km. ta nói vận tốc trung bình hay vận tốc của ô tô là 42,5 km/giờ, viết tắt là km/giờ. -Ghi bảng: 170 : 4 = 42,5 (km/giờ) -Nhấn mạnh: Đơn vị của vận tốc ở bài toán này là km/giờ. -Trong bài toán này: 170 km là gì? 4 giờ là gì? Vậy muốn tính vận tốc ta làm sao ? -Nếu gọi V-là vận tốc, s-là quãng đường t-là thời gian, Hãy viết công thức tính vận tốc? -Nhận xét, chữa bài, chốt lại: * Bài toán 2: Nêu như sgk. - Nhận xét , chốt lại: Giải 60 : 10 = 6 (m/giây) ĐS : 6 (m/giây) Hoạt động 2: Thực hành. Bài 1: - Đạt mục tiêu số 2 - Hoạt động lựa chọn : đàm thoại. - Hình thức tổ chức : cá nhân ,HS làm trên bảng phụ,vào vở. - Minh hoạ : + HS đọc đề toán. + Đề toán hỏi gì? + Muốn tính vận tốc của xe máy ta làm sao? - Nhận xét, chữa bài Bài 2: - Đạt mục tiêu số 2 - Hoạt động lựa chọn : đàm thoại. - Hình thức tổ chức : cá nhân ,HS làm trên bảng phụ,vào vở. - Minh hoạ : + HS đọc đề toán. + Đề toán hỏi gì? + Muốn tính vận tốc của máy bay ta làm sao? - Nhận xét, chữa bài . -Suy nghĩ và nêu cách giải. -Theo dõi. -170 km-là quãng đường đi; 4 giờ-là thời gian đi. -Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. -Hs viết nháp, 1 hs lên bảng viết: v = s : t -Nêu cách giải và giải vào nháp, 1 hs khá lên bảng giải. -HS đọc đề toán. -Vận tốc của xe máy - Ta lấy 105 : 3 = 35 (km/giờ) -Nhận xét, sữa bài. - HS đọc đề toán. -Vận tốc của máy bay - Ta lấy1800 : 2,5 = 720 (km/giờ) -Nhận xét, sữa bài. KHOA HỌC Sù sinh s¶n cña thùc vËt cã hoa I Môc tiªu: - Kể được tªn một số hoa thụ phấn nhờ c«n trïng, hoa thụ phấn nhờ giã. II. Chuẩn bị - HS chuÈn bÞ mét sè loµi hoa kh¸c nhau. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ: -Tr¶ lêi c¸c c©u hái: vÒ néi dung bµi 51. - Nhận xét,ghi điểm. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài Hoạt động 1: Sù thô phÊn, sù thô tinh, sù h×nh thµnh h¹t vµ qu¶ H­íng dÉn: C¸c em h·y ®äc kü th«ng tin ë môc thùc hµnh, suy nghÜ: §¸p ¸n: 1a 3.b 5.b 2.b 4.a - GV gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái + ThÕ nµo lµ sù thô phÊn? + ThÕ nµo lµ sù thô tinh? + H¹t vµ qu¶ ®­îc h×nh thµnh nh­ thÕ nµo? - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS - GV chØ vµo h×nh minh ho¹ 1 trªn b¶ng vµ gi¶ng l¹i sù thô phÊn, sù thô tinh, sù h×nh thµnh qu¶ vµ h¹t nh­ c¸c th«ng tin trong SGK. Ho¹t ®éng 2 :Trß ch¬i: " GhÐp ch÷ vµ « h×nh" + Chia líp thµnh 2 ®éi. + Yªu cÇu HS ®äc kü h­íng dÉn trß ch¬i trong SGK trang 1106. + GV d¸n lªn b¶ng s¬ ®å sù thô phÊn cña hoa l­ìng tÝnh. + Yªu cÇu mçi ®éi cö 1 HS lªn b¶ng g¾n c¸c chó thÝch vµo h×nh cho phï hîp. + Sau 2 phót HS nµo g¾n xong, ®óng th× ®éi ®ã th¾ng cuéc. + Tæng kÕt cuéc thi. - GV gì c¸c tÊm thÎ cã ghi ch÷ -NhËn xÐt, khen ngîi HS. Ho¹t ®éng 3 : Hoa thô phÊn nhê c«n trïng, hoa thô phÊn nhê giã. + Yªu cÇu HS trao ®æi, th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái trang 107, SGK - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh minh ho¹ 4,5,6 trang 1107 vµ cho biÕt: + Tªn loµi hoa. + KiÒu thô phÊn + Lý do cña kiÓu thô phÊn. - NhËn xÐt c©u tr¶ lêi cña HS. 4. Củng cố- dặn dò: - NhËn xÐt tiÕt häc. - DÆn HS vÒ nhµ häc thuéc môc B¹n cÇn biÕt vµ ­¬m mét sè h¹t nh­ l¹c, ®ç ®en vµo b«ng Èm, giÊy vÖ sinh hoÆc chÐn nhá cã ®Êt cho mäc thµnh c©y con. - 3 HS - Nhận xét -HS ®äc kü th«ng tin ë môc thùc hµnh, suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái. - NhËn xÐt, bæ sung. - HS ghi chó l¹i nh­ h×nh 3 SGK. - HS nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng. - NhËn xÐt. -HS trao ®æi, th¶o luËn nhãm 2, tr¶ lêi c©u hái trang 107, SGK -C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶. -C¸c nhãm kh¸c bæ sung. -HS theo doi. THỂ DỤC MOÂN THEÅ THAO TÖÏ CHOÏN TROØ CHÔI “CHUYEÀN VAØ BAÉT BOÙNG TIEÁP SÖÙC” ( GV chuyên dạy) SINH HOẠT LỚP TUẦN 26 I/Muïc tieâu: - Nhận định tình hình tuần 26 và đề ra phương hướng tuần 27 II/Nội dung - Lôùp tröôûng báo cáo tình hình lôùp trong tuaàn 26. 1 / Chuyên cần - Hậu, Phúc, Quý, nghỉ học ( bệnh). 2/ Đạo đức : - HS ngoan, lễ phép với thầy cô. 3/ Học tập: - Không thuộc bài : Nguyên. - Quên đem tập: Phúc, Huy. 4/ Vệ sinh: - Lớp : sạch sẽ. - Cá nhân: sạch sẽ 5/ GV nhaän xeùt chung trong tuần . 6/ GV đưa ra phương hướng tuần 27. - Tieáp tuïc duy trì toát neà neáp. Ñi hoïc chuyeân caàn, ñuùng giôø. - Hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû khi tôùi lôùp, chuaån bò ñaày ñuû saùch vôû, ñoà duøng hoïc taäp. - Ôn tập chuẩn bị thi giữa HK2 ở 2 môn Toán và Tiếng Việt vào ngày thứ năm và thứ sáu. - Giöõ veä sinh caù nhaân, veä sinh tröôøng lôùp saïch ñeïp. - Hằng ngày tổ trực phải tưới cây trong lớp và ngoài hành lang. - Hướng dẫn HS tập nghi thức . - Viết bài theo chủ điểm tháng.

File đính kèm:

  • doctuần 26.doc