Giáo án dạy học Lớp 4 Tuần 2

TẬP ĐỌC DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU ( tiếp theo )

I.MỤC TIÊU

 - Giọng đọc phù hợp tính cách mạnh mẽ của nhân vật Dế Mèn.

 - Hiểu ND bài: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối.

 - Chọn được danh hiệu phù hợp với tính cách của Dế Mèn. ( trả lời được các CH trong SGK ).

II.CHUẨN BỊ

-Tranh minh hoạ bài tập đọc trang 15, SGK

-Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn hướng dẫn luyện đọc .

 

doc32 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy học Lớp 4 Tuần 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỉnh núi ,sườn và thung lũng ở dãy núi Hồng Liên Sơn như thế nào ? -Cho HS chỉ và mô tả dãy núi HLS -GV sửa chữa và giúp HS hoàn chỉnh *Hoạt động nhóm: -Cho HS làm việc trong nhóm theo gợi ý sau: +Chỉ đỉnh núi Phan-xi păng trên hình 1 và cho biết độ cao của nó . -Tại sao đỉnh núi Phan-xi-păng được gọi là “nóc nhà” của Tổ quốc ? +Quan sát H2 hoặc tranh, ảnh về đỉnh núi Phan-xi-păng, mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng -GV giúp HS hoàn thiện phần trình bày . 2/.Khí hậu lạnh quanh năm : * Hoạt đông cả lớp: -GV yêu cầu HS đọc thầm mục 2 trong SGK và cho biết khí hậu ở những nơi cao của Hồng Liên Sơn như thế nào ? -Gọi 1, 2 HS trả lời . -Nhận xét và hoàn thiện phần trả lời của HS -GV gọi HS lên chỉ vị trí của Sa Pa trên bản đồ Địa lý VN .Hỏi : +Nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7 . +Đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ địa lý VN. -Kết luận: Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành nơi du lịch, nghỉ mát lí tưởng của vùng núi phía Bắc . 4.Củng cố –Dặn dò -Cho HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vị trí , địa hình và khí hậu của dãy núi HLS . -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị trước bài : “Một số dân tộc ở Hồng Liên Sơn”. -Nhận xét tiết học . -2 em được kiểm tra -HS theo dõi và dựa vào kí hiệu để tìm. -HS trả lời . -Hồng Liên Sơn, sông gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông triều. -Nằm ở giữa. -Dài 180 km, rộng 30 km. -Nhọn, dốc, hẹp và sâu. -HS trình bày kết quả . -HS lên chỉ lược đồ và mô tả. -HS thảo luận và trình bày kết quả . -Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung. -Cả lớp đọc SGK và trả lời : Từ độ cao 2000m đến 2500m thường có mưa nhiều ,rất lạnh. Từ độ cao 2500m trở lên, khí hậu càng lạnh hơn. -HS nhận xét, bổ sung . -HS lên chỉ và đọc tên . -Trả lời- nhận xét -Vài em trình bày . -HS cả lớp . Thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2009 TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT4 : TAÛ NGOAÏI HÌNH CUÛA NHAÂN VAÄT TRONG BAØI VAÊN KEÅ CHUYEÄN. I - MUÏC ÑÍCH ,YEÂU CAÀU : - Hiểu: Trong bài văm kể chuỵên, việc tả ngoại hình của nhân vật là cần thiết để thể hiện tính cách của nhân vật (ND ghi nhớ). - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình, để xác định tính cách nhân vật (BT1, mục III); kể lại được một đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão hoặc nàng tiên (BT2). II.CHUAÅN BÒ: Baûng phuï ghi caùc yù veà ñaëc ñieåm ngoaïi hình Nhaø Troø – baøi 1 (phaàn nhaän xeùt); ñoaïn vaên cuûa Vuõ Cao (phaàn luyeän taäp) III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Keå laïi haønh ñoäng cuûa nhaân vaät Yeâu caàu HS nhaéc laïi ghi nhôù trong baøi? Trong caùc baøi hoïc tröôùc, em ñaõ bieát tính caùch cuûa nhaân vaät thöôøng ñöôïc bieåu hieän qua nhöõng phöông dieän naøo? GV nhaän xeùt Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Giôùi thieäu: ÔÛ con ngöôøi, hình daùng beân ngoaøi thöôøng thoáng nhaát vôùi tính caùch, phaåm chaát beân trong. Vì vaäy, trong baøi vaên keå chuyeän, vieäc mieâu taû hình daùng beân ngoaøi cuûa nhaân vaät coù taùc duïng goùp phaàn boäc loä tính caùch nhaân vaät. Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em tìm hieåu & laøm quen vôùi vieäc taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät trong baøi vaên keå chuyeän. Hoaït ñoäng1: Höôùng daãn hoïc phaàn nhaän xeùt Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi GV yeâu caàu töøng HS ghi vaén taét ra nhaùp lôøi giaûi cuûa baøi 1, suy nghó ñeå trao ñoåi vôùi caùc baïn veà baøi 2 Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc phaàn ghi nhôù Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn luyeän taäp Baøi taäp 1: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi & xaùc ñònh yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Yeâu caàu HS neâu nhöõng töø ngöõ mieâu taû ngoaïi hình chuù beù lieân laïc trong ñoaïn vaên ñaõ cheùp treân baûng phuï: gaày, toùc huùi ngaén, hai tuùi aùo treã xuoáng taän ñuøi, quaàn ngaén tôùi gaàn ñaàu goái, ñoâi baép chaân nhoû luoân luoân ñoäng ñaäy, ñoâi maét saùng & xeách. Nhöõng chi tieát mieâu taû ñoù noùi leân ñieàu gì veà chuù beù? Baøi taäp 2: Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi Yeâu caàu HS ñoïc laïi truyeän thô Naøng tieân OÁc GV choát: Khi keå laïi truyeän Naøng tieân OÁc baèng vaên xuoâi, neân choïn taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät naøng tieân & baø laõo. Vì naøng tieân OÁc laø nhaân vaät chính. Taû hình daùng cuûa naøng goùp phaàn quan troïng theå hieän tính caùch dòu daøng, neát na, loøng bieát ôn cuûa naøng vôùi baø laõo nhaân haäu, bieát thöông yeâu töø con oác beù nhoû thöông ñi. Caàn taû ngoaïi hình cuûa baø laõo ñeå laøm noåi baät söï vaát vaû, taàn taûo nhöng taám loøng raát phuùc haäu, nhaân töø cuûa baø. 1 HS ñoïc ñoaïn vaên, 1 HS ñoïc caùc yeâu caàu 1 & 2. Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi. Caâu 1: Chò Nhaø Troø coù nhöõng ñaëc ñieåm ngoaïi hình nhö sau: + Söùc voùc: gaày yeáu nhö môùi loät. + Thaân mình: beù nhoû + Caùnh: moûng nhö caùnh böôùm non, ngaén chuøn chuøn, raát yeáu, chöa quen môû. + Trang phuïc: ngöôøi böï nhöõng phaán, maëc aùo thaâm daøi, ñoâi choã chaám ñieåm vaøng. Caâu 2: Ngoaïi hình cuûa nhaân vaät Nhaø Troø theå hieän tính caùch yeáu ñuoái, thaân phaän toäi nghieäp, ñaùng thöông, deã bò aên hieáp, baét naït cuûa chò. Vaøi HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi. 1 HS ñoïc toaøn vaên yeâu caàu cuûa baøi taäp. Caû lôùp ñoïc thaàm yeâu caàu cuûa baøi, duøng buùt chí gaïch döôùi nhöõng töø mieâu taû hình daùng nhaân vaät. HS trao ñoåi, neâu nhöõng töø ngöõ mieâu taû ngoaïi hình chuù beù lieân laïc. Caùch aên maëc cuûa chuù beù cho thaáy chuù laø con cuûa moät gia ñình noâng daân ngheøo, quen chuïi ñöïng vaát vaû. Baép chaân luoân ñoäng ñaäy, ñoâi maét saùng & xeách cho bieát chuù raát nhanh nheïn, hieáu ñoäng, thoâng minh, thaät thaø. 1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1 SH ñoïc laïi truyeän thô Naøng tieân OÁc HS trao ñoåi, neâu keát luaän. Cuûng coá – Daën doø: Muoán taû ngoaïi hình cuûa nhaân vaät, caàn chuù yù taû nhöõng gì? GV noùi theâm: Khi taû neân chuù yù taû nhöõng ñaëc ñieåm ngoaïi hình tieâu bieåu. Taû heát taát caû moïi ñaëc ñieåm deã laøm baøi vieát daøi doøng, nhaøm chaùn, khoâng ñaëc saéc. GV nhaän xeùt tieát hoïc. Yeâu caàu HS ghi nhôù noäi dung ñaõ hoïc. Chuaån bò baøi: Keå laïi lôøi noùi, yù nghó cuûa nhaân vaät. MOÂN : KÓ THUAÄT(Tieát: 2) BAØI: VAÄT LIEÄU , DUÏNG CUÏ CAÉT , KHAÂU , THEÂU A. MUÏC TIEÂU : HS bieát ñöôïc ñaëc ñieåm , taùc duïng vaø caùch söû duïng , baûo quaûn nhöõng vaät lieäu , duïng cuï ñôn giaûn ñeå caét , khaâu , theâu . Bieát caùch vaø thöïc hieän ñöôïc thao taùc xaâu chæ vaøo kim vaø vê nút chỉ ( gút chỉ) B. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : Giaùo vieân : Maãu vaûi vaø chæ khaâu , chæ theâu caùc maøu ; Kim ; Keùo ; Khung theâu caàm tay ; Phaán maøu ; Thöôùc deït , thöôùc daây , ñeâ , khuy caøi , khuy baám ; 1 soá saûn phaåm may , khaâu , theâu . Hoïc sinh : 1 soá maãu vaät lieäu vaø duïng cuï caét , khaâu , theâu nhö GV . C. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : I.Baøi cuõ: -Ta choïn loaïi vaûi theá naøo ñeå duøng hoïc? -Chæ khaâu nhö theá naøo laø phuø hôïp? III.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 1.GIÔÙI THIEÄU BAØI: BAØI “VAÄT LIEÄU, DUÏNG CUÏ CAÉT, KHAÂU, THEÂU”(TT) 2.PHAÙT TRIEÅN: *HOAÏT ÑOÄNG 1:HÖÔÙNG DAÃN HS TIM HIEÅU ÑAËC ÑIEÅM VAØ CAÙCH SÖÛ DUÏNG KIM -YEÂU CAÀU HS QUAN SAÙT HÌNH 4 VAØ CAÙC MAÃU KIM KHAÂU, KIM THEÂU CÔÕ TO, CÔÕ VÖØA, CÔÕ NHOÛ ÑEÅ TRAÛ LÔØI CAÙC CAÂU HOÛI TRONG SGK. -BOÅ SUNG CHO HS NHÖÕNG ÑAËC ÑIEÅM CUÛA KIM KHAÂU, KIM THEÂU KHAÙC NHAU. -YEÂU CAÀU HS QUAN SAÙT HÌNH 5A, 5B, 5C ÑEÅ NEÂU CAÙCH XAÂU CHÆ VAØO KIM, VEÂ NUÙT CHÆ. SAU ÑOÙ CHÆ ÑÒNH HS THAO TAÙC MAÃU. -NHAÄN XEÙT VAØ BOÅ SUNG. THÖÏC HIEÄN THAO TAÙC MINH HOAÏ. *HOAÏT ÑOÄNG 2:HS THÖÏC HAØNH XAÂU CHÆ VAØO KIM, VEÂ NUÙT CHÆ -CHO HS TÖÏ THÖÏC HAØNH, GV KIEÅM TRA GIUÙP ÑÔÕ. *HOAÏT ÑOÄNG 3:HÖÔÙNG DAÃN HS QUAN SAÙT NHAÄN XEÙT MOÄT SOÁ VAÄT LIEÄU VAØ DUÏNG CUÏ KHAÙC -ÑÖA RA CAÙC DUÏNG CUÏ VAØ YEÂU CAÀU HS NEÂU TEÂN VAØ TAÙC DUÏNG CUÛA CHUÙNG. -HS QUAN SAÙT CAÙC THAO TAÙC CUÛA GV. -QUAN SAÙT VAØ THAO TAÙC MAÃU. -THÖÏC HAØNH. -THÖÔÙC MAY:DUØNG ÑEÅ ÑO VAÛI VAØ VAÏCH DAÁU TREÂN VAÛI. -THÖÔÙC DAÂY:LAØM BAÈNG VAÛI TRAÙNG NHÖÏA, DAØI 150 CM, DUØNG ÑEÅ ÑO CAÙC SOÁ ÑO TREÂN CÔ THEÅ -KHUNG THEÂU CAÀM TAY:GOÀM HAI KHUNG TROØN LOÀNG VAØO NHAU. KHUNG TRON TO COÙ VÍT ÑEÅ ÑIEÀU CHÆNH COÙ TAÙC DUÏNG GIÖÕ CHO VAÛI CAÊNG KHI THEÂU. -KHUY CAØI, KHUY BAÁM:DUØNG ÑEÅ ÑÍNH VAØO NEÏP AÙO, QUAÀN VAØ NHIEÀU SAÛN PHAÅM MAY MAËC KHAÙC. -PHAÁN MAY: DUÙNG ÑEÅ VAÏCH DAÁU TREÂN VAÛI. IV.Cuûng coá: V.Daën doø: Nhaän xeùt tieát hoïc vaø chuaån bò baøi sau. TOÁN: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (T10) I - MỤC TIÊU: - Biết về hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu. - Biết viết các số đến lớp triệu. II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Bảng phụ có kẻ sẵn khung như SGK (chưa viết số, chưa có chữ lớp triệu). III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Bài cũ: So sánh số có nhiều chữ số. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu: Hoạt động1: Giới thiệu lớp triệu gồm có hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu. Yêu cầu HS lên bảng viết số một nghìn, mười nghìn, một trăm nghìn, mười trăm nghìn: 1 000 000 GV giới thiệu với cả lớp: mười trăm nghìn còn gọi là một triệu, một triệu viết là (GV đóng khung số 1 000 000 đang có sẵn trên bảng) Yêu cầu HS đếm xem một triệu có tất cả mấy chữ số, trong đó có mấy chữ số 0? GV giới thiệu tiếp: 10 triệu còn gọi là một chục triệu, yêu cầu HS tự viết vào bảng con số mười triệu. GV nêu tiếp: mười chục triệu còn gọi là một trăm triệu, yêu cầu HS tự viết vào bảng con số một trăm triệu. GV yêu cầu HS nhắc lại ba hàng mới được học. Ba hàng này lập thành một lớp mới ,đó là lớp triệu .GV cho HS thi đua nêu lại các hàng, các lớp từ nhỏ đến lớn. Hoạt động 2: Thực hành Bài tập 1: GV Cho HS đếm thêm 1triệu. Bài tập 2: HS quan sát mẫu sau đó tự làm. Bài tập 3: Cho HS lên bảng làm một ý: đọc rồi viết số đó, đếm các chữ số 0, Củng cố Thi đua viết số có sáu, bảy, tám, chín chữ số, xác định hàng & lớp của các chữ số đó. Dặn dò: HS viết HS đọc: một triệu Có 7 chữ số, có 6 chữ số 0 HS viết bảng con, HS tiếp nối nhau đọc số. Vài HS đếm . HS sửa bài HS làm bài (cột 2 ) HS sửa & thống nhất kết quả

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 4 Tuan 2 Rat ki.doc
Giáo án liên quan