Giáo án Đạo Đức lớp 4 tuần 21 - Trường tiểu học Gio Bình

 LỊCH SỰ VỚI MỌI NGƯỜI ( Tiết 1 )

I. MỤC TIÊU:

- Biết ý nghĩa cuả việc cư xử lịch sự với mọi người.

- Nêu được ví dụ cư xử lịch sự với mọi ngưiơì.

- Biết cư xử lịch sự với những người xung quanh.

- Có thái độ tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- SGK đạo đức 4

- Mỗi HS có 3 tầm bìa xanh đỏ trắng; đồ dùng chơi đóng vai

 

doc2 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 2264 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo Đức lớp 4 tuần 21 - Trường tiểu học Gio Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 3/15/01/2011 dạy lóp 4A (Chiều) Thứ 6/18/01/2011 dạy lớp 4B (Sáng) Ñaïo ñöùc: LÞch sù víi mäi ng­êi ( TiÕt 1 ) I. Môc tiªu: - BiÕt ý nghÜa cu¶ viÖc c­ xö lÞch sù víi mäi ng­êi. - Nªu ®­îc vÝ dô c­ xö lÞch sù víi mäi ng­i¬×. - BiÕt c­ xö lÞch sù víi nh÷ng ng­êi xung quanh. - Cã th¸i ®é tù träng, t«n träng ng­êi kh¸c, t«n träng nÕp sèng v¨n minh II. §å dïng d¹y häc: - SGK ®¹o ®øc 4 - Mçi HS cã 3 tÇm b×a xanh ®á tr¾ng; ®å dïng ch¬i ®ãng vai III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß A. æn ®Þnh tæ chøc: B. KiÓm tra bµi cò: - Tìm caùc caâu ca dao, tuïc ngöõ noùi veà ngöôøi lao ñoäng. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. C. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. Ho¹t ®éng 1: Thảo luận lớp: “Chuyện ở tiệm may” (SGK/31- 32) - GV nêu yêu cầu: Các nhóm HS đọc truyện (hoặc xem tiểu phẩm dựa theo nội dung câu chuyện) rồi thảo luận theo câu hỏi 1, 2- SGK/32: + Em có nhận xét gì về cách cư xử của bạn Trang, bạn Hà trong câu chuyện? + Nếu em là bạn của Hà, em sẽ khuyên bạn điều gì? Vì sao? - GV kết luận: Trang là người lịch sự vì đã biết chào hỏi mọi người, ăn nói nhẹ nhàng, biết thông cảm với cô thợ may … +Hà nên biết tôn trọng người khác và cư xử cho lịch sự. +Biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người tôn trọng, quý mến. 3.Hoạt động 2: Thảo luận nhóm đôi (BT1)- -- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm: Những hành vi, việc làm nào sau là đúng? Vì sao? - GV kết luận: + Các hành vi, việc làm b, d là đúng. + Các hành vi, việc làm, c, đ là sai. 4. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (BT3) - GV chia 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận để nêu ra một số biểu hiện của phép lịch sự khi ăn uống, nói năng, chào hỏi. - GV kết luận: Phép lịch sự khi giao tiếp thể hiện ở: + Nói năng nhẹ nhàng, nhã nhặn, không nói tục, chửi bậy … + Biết lắng nghe khi người khác đang nói. + Chào hỏi khi gặp gỡ. + Cảm ơn khi được giúp đỡ. + Xin lỗi khi làm phiền người khác. + Ăn uống từ tốn, không rơi vãi, Không vừa nhai, vừa nói. D. Củng cố - dặn dò: - Sưu tầm ca dao, tục ngữ, truyện, tấm gương về cư xử lịch sự với bạn bè và mọi người. - Nhận xét tiết học. - Về nhà chuẩn bị bài tiết sau. - H¸t - 2 HS tr¶ lêi - NhËn xÐt vµ bæ sung - Các nhóm HS làm việc. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS lắng nghe. - Các nhóm HS thảo luận. - Đại diện từng nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Các nhóm thảo luận. - Đại diện từng nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS lắng nghe. - HS cả lớp thực hiện.

File đính kèm:

  • doclop 4.doc