Giáo án Đạo đức lớp 1 tuần 10

Lớp 1.1

BÀI 5: LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (Tiết 2)

A. MỤC TIÊU:

1. kiến thức: HS làm BT 3,4 theo yêu cầu của GV

2. kỹ năng:hs nhận ra việc nên, hay không nên và học tập điều nên trong việc lễ phép, nhường nhin.

3. thái độ: giáo dục Hs lối sống đạo đức.

-GDKNS: KN giao tiếp/ứng xử với anh chị em trong gia đình. KN ra quyết định và giải quyết vấn đề thể hiện lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.

B. CHUẨN BỊ:

1. giáo viên: Tranh bài tập 2,3, vở bài tập đạo đức và các câu hỏi.

2. học sinh: SGK, vở bài tập đạo đức, bút chì.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

 

doc17 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 981 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 1 tuần 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i. Cách tiến hành: GV phổ biến luật chơi: - Phát cho mỗi nhóm 4 miếng bìa, trên đó ghi các nội dung chính. Nhiệm vụ là sau 3 phút thảo luận, nhóm biết liên kết các chi tiết đó với nhau và dựng thành đoạn văn ngắn nói về nội dung đó. - Nhóm nào không làm được sẽ thua. - Đội thắng là đội ghi nhiều điểm nhất. - Biểu điểm: +Nội dung: 7 điểm +Hình thức, phản ứng nhanh: 3 điểm Chẳng hạn: GV phát 4 miếng bìa ghi: Mẹ ốm Bạn bè Liên chăm sóc mẹ Hỏi thăm, động viên - >HS có thể xây dựng đoạn văn ngắn như sau: Mẹ Liên bị ốm, bạn bè trong lớp đến thăm hỏi, đôïng viên Liên, Liên và mẹ xúc động lắm. a) Lan bị ngã Hoa chép bài hộ Gãy tay Hoa tự nguyện b) Bút hỏng Nam loay hoay sữa Cho mượn chiếc bút mới Thắng c) ông nội mất Mai khóc và nhớ ông Bạn bè an ủi Động viên * Củng cố, dăn dò: ----------------------------------------- Lớp 2.1 CHĂM CHỈ HỌC TẬP (Tiết 2) A/ Mục tiêu: Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập . Biết được lợi ích của việc chăm chỉ học tập Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của học sinh . Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày Thái độ: Có thái độ, ý thức tự giác học tập. B/ Đồ dùng dạy học: - Phiếu thảo luận, đồ dùng sắm vai, vở bài tập. C/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: - Chăm chỉ học tập có lợi ích gì? - Nhận xét. 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Nội dung: * Hoạt động 1: + Yêu cầu thảo luận nhóm đôi. - Nêu tình huống. * Theo em Hà phải làm gì/ - Gọi đại diện nhóm trình bày. Là học sinh nên đi học đều, đúng giờ, không nên nghỉ học. * Hoạt động 2: - Nêu y/c. suy nghĩ bày tỏ ý kiến của mình. Nếu tán thành giơ thẻ đỏ, nếu không tán thành giơ thẻ xanh. - KL: Không phải lúc nào cũng học là học tập chăm chỉ. Phải học tập, nghỉ ngơi đúng lúc thì mới đạt kết quả như mong muốn. * Hoạt động 3: - Trong tiểu phẩm này có mấy nhân vật + Yêu cầu 2 học sinh lên đóng tiểu phẩm. - Làm như bạn An có phải là chăm chỉ học tập không? Vì sao? - Em khuyên bạn như thế nào? - KL: Chăm chỉ học tập là đức tính tốt mà các con cần phải học tập và rèn luyện. - Biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tập hằng ngày 4. Củng cố : - Chăm chỉ học tập là bổn phận của học sinh. Hãy cùng nhau thực hiện chăm chỉ học tập cho đúng giờ giấc. 5.Dặn dò: - Biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tập hằng ngày - Nhận xét tiết học. Hát - Ổn định lớp vào tiết học - Giúp cho việc học tập đạt kết quả tốt. Thầy cô và bạn bè yêu mến. + 02 học sinh nhắc lại tựa bài *Đóng vai. + Hôm nay Hà chuẩn bị đi học cùng bạn, thì bà ngoại đến chơi. Đã lâu Hà chưa gặp bà nên em mừng lắm. Hà băn khoăn không biết nên làm thế nào? - Các nhóm sắm vai. - Nhận xét – bình chọn. - Nghe. *Bày tỏ ý kiến. - Suy nghĩ giơ thẻ. a, Chỉ những bạn học giỏi mới cần chăm chỉ. b, Cần chăm chỉ học tập hằng ngày và khi chuẩn bị kiểm tra. c, Chăm chỉ học tập là góp phần vào thành tích của tổ, của lớp. d, Chăm chỉ học tập hằng ngày là phải học tập đến khuya. * Phân tích tiểu phẩm. + Trong giờ ra chơi, bạn An cắm cúi làm bài tập, bạn bình thấy vậy liền bảo: “Sao cậu không ra chơi mà làm gì vậy? An trả lời: “Mình tranh thủ làm bài tập về nhà không phải làm bài nữa, được xem ti vi thoả mái.” + Bình dang hai tay nói với các bạn: “ Các bạn ơi đây có phải là học tập chăm chỉ không nhỉ.” - Có hai nhân vật. - 2 học sinh lên đóng tiểu phẩm. - Không phải là chăm học. Vì như vậy sẽ rất mệt mỏi, học cần phải có thời gian nghỉ ngơi. - Nêu. - Lắng nghe. ---------------------------------------------- Thứ 6 ngày 26 tháng 10 năm 2012 Lớp 5.1 T×nh b¹n (TiÕt 2) I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - B¹n bÌ cÇn ph¶i ®oµn kÕt, th©n ¸i, gióp ®ì lÉn nhau, nhÊt lµ nh÷ng khi khã kh¨n, ho¹n n¹n. - C­ xö tèt víi b¹n bÌ trong cuéc sèng hµng ngµy. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc * Ho¹t ®éng 1: §ãng vai: bµi tËp 1 + Môc tiªu: HS biÕt øng sö phï hîp trong t×nh huèng b¹n m×nh lµm ®iÒu g× sai. + C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia nhãm, giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai c¸c t×nh huèng cña bµi tËp. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. - Th¶o luËn c¶ líp: H: V× sao em l¹i øng sö nh­ vËy khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai? Em cã sî b¹n giËn khi em khuyªn b¹n kh«ng? H: Em nghÜ g× khi b¹n khuyªn ng¨n kh«ng cho em lµm ®iÒu sai tr¸i? Em cã giËn cã tr¸ch b¹n kh«ng? H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch øng sö trong khi ®ãng vai cña c¸c nhãm? C¸ch øng sö nµo lµ phï hîp? v× sao? GVKL: CÇn khuyªn ng¨n b¹n, gãp ý khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai tr¸i ®Ó gióp b¹n tiÕn bé, Nh­ thÕ míi lµ ng­êi b¹n tèt * Ho¹t ®éng 2: Tù liªn hÖ + Môc tiªu: HS biÕt tù liªn hÖ vÒ c¸ch ®èi sö víi b¹n bÌ. + C¸ch tiÕn hµnh. - Yªu cÇu HS tù liªn hÖ. - HS trao ®æi trong nhãm. - Gäi 1 sè HS bµy tr­íc líp. - GV nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 3: HS h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬...vÒ chñ ®Ò t×nh b¹n. + Môc tiªu: cñng cè bµi. + C¸ch tiÕn hµnh. Cã thÓ tù HS xung phong lªn kÓ, ®äc th¬... - GV nhËn xÐt. - HS ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. HS lÇn l­ît tr¶ lêi - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS th¶o luËn nhãm 2. - Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. - 2 , 3 HS tr×nh bµy. Lớp 5.2 T×nh b¹n (TiÕt 2) I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - B¹n bÌ cÇn ph¶i ®oµn kÕt, th©n ¸i, gióp ®ì lÉn nhau, nhÊt lµ nh÷ng khi khã kh¨n, ho¹n n¹n. - C­ xö tèt víi b¹n bÌ trong cuéc sèng hµng ngµy. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc * Ho¹t ®éng 1: §ãng vai: bµi tËp 1 + Môc tiªu: HS biÕt øng sö phï hîp trong t×nh huèng b¹n m×nh lµm ®iÒu g× sai. + C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia nhãm, giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai c¸c t×nh huèng cña bµi tËp. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. - Th¶o luËn c¶ líp: H: V× sao em l¹i øng sö nh­ vËy khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai? Em cã sî b¹n giËn khi em khuyªn b¹n kh«ng? H: Em nghÜ g× khi b¹n khuyªn ng¨n kh«ng cho em lµm ®iÒu sai tr¸i? Em cã giËn cã tr¸ch b¹n kh«ng? H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch øng sö trong khi ®ãng vai cña c¸c nhãm? C¸ch øng sö nµo lµ phï hîp? v× sao? GVKL: CÇn khuyªn ng¨n b¹n, gãp ý khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai tr¸i ®Ó gióp b¹n tiÕn bé, Nh­ thÕ míi lµ ng­êi b¹n tèt * Ho¹t ®éng 2: Tù liªn hÖ + Môc tiªu: HS biÕt tù liªn hÖ vÒ c¸ch ®èi sö víi b¹n bÌ. + C¸ch tiÕn hµnh. - Yªu cÇu HS tù liªn hÖ. - HS trao ®æi trong nhãm. - Gäi 1 sè HS bµy tr­íc líp. - GV nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 3: HS h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬...vÒ chñ ®Ò t×nh b¹n. + Môc tiªu: cñng cè bµi. + C¸ch tiÕn hµnh. Cã thÓ tù HS xung phong lªn kÓ, ®äc th¬... - GV nhËn xÐt. - HS ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. HS lÇn l­ît tr¶ lêi - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS th¶o luËn nhãm 2. - Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. - 2 , 3 HS tr×nh bµy. ----------------------------------------------- Lớp 5.3 T×nh b¹n (TiÕt 2) I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - B¹n bÌ cÇn ph¶i ®oµn kÕt, th©n ¸i, gióp ®ì lÉn nhau, nhÊt lµ nh÷ng khi khã kh¨n, ho¹n n¹n. - C­ xö tèt víi b¹n bÌ trong cuéc sèng hµng ngµy. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc * Ho¹t ®éng 1: §ãng vai: bµi tËp 1 + Môc tiªu: HS biÕt øng sö phï hîp trong t×nh huèng b¹n m×nh lµm ®iÒu g× sai. + C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia nhãm, giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai c¸c t×nh huèng cña bµi tËp. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. - Th¶o luËn c¶ líp: H: V× sao em l¹i øng sö nh­ vËy khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai? Em cã sî b¹n giËn khi em khuyªn b¹n kh«ng? H: Em nghÜ g× khi b¹n khuyªn ng¨n kh«ng cho em lµm ®iÒu sai tr¸i? Em cã giËn cã tr¸ch b¹n kh«ng? H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch øng sö trong khi ®ãng vai cña c¸c nhãm? C¸ch øng sö nµo lµ phï hîp? v× sao? GVKL: CÇn khuyªn ng¨n b¹n, gãp ý khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai tr¸i ®Ó gióp b¹n tiÕn bé, Nh­ thÕ míi lµ ng­êi b¹n tèt * Ho¹t ®éng 2: Tù liªn hÖ + Môc tiªu: HS biÕt tù liªn hÖ vÒ c¸ch ®èi sö víi b¹n bÌ. + C¸ch tiÕn hµnh. - Yªu cÇu HS tù liªn hÖ. - HS trao ®æi trong nhãm. - Gäi 1 sè HS bµy tr­íc líp. - GV nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 3: HS h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬...vÒ chñ ®Ò t×nh b¹n. + Môc tiªu: cñng cè bµi. + C¸ch tiÕn hµnh. Cã thÓ tù HS xung phong lªn kÓ, ®äc th¬... - GV nhËn xÐt. - HS ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. HS lÇn l­ît tr¶ lêi - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS th¶o luËn nhãm 2. - Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. - 2 , 3 HS tr×nh bµy. ----------------------------------------- Lớp 5.4 T×nh b¹n (TiÕt 2) I. Môc tiªu: Häc xong bµi nµy, HS biÕt: - B¹n bÌ cÇn ph¶i ®oµn kÕt, th©n ¸i, gióp ®ì lÉn nhau, nhÊt lµ nh÷ng khi khã kh¨n, ho¹n n¹n. - C­ xö tèt víi b¹n bÌ trong cuéc sèng hµng ngµy. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc * Ho¹t ®éng 1: §ãng vai: bµi tËp 1 + Môc tiªu: HS biÕt øng sö phï hîp trong t×nh huèng b¹n m×nh lµm ®iÒu g× sai. + C¸ch tiÕn hµnh: - GV chia nhãm, giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai c¸c t×nh huèng cña bµi tËp. - C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. - Th¶o luËn c¶ líp: H: V× sao em l¹i øng sö nh­ vËy khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai? Em cã sî b¹n giËn khi em khuyªn b¹n kh«ng? H: Em nghÜ g× khi b¹n khuyªn ng¨n kh«ng cho em lµm ®iÒu sai tr¸i? Em cã giËn cã tr¸ch b¹n kh«ng? H: Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch øng sö trong khi ®ãng vai cña c¸c nhãm? C¸ch øng sö nµo lµ phï hîp? v× sao? GVKL: CÇn khuyªn ng¨n b¹n, gãp ý khi thÊy b¹n lµm ®iÒu sai tr¸i ®Ó gióp b¹n tiÕn bé, Nh­ thÕ míi lµ ng­êi b¹n tèt * Ho¹t ®éng 2: Tù liªn hÖ + Môc tiªu: HS biÕt tù liªn hÖ vÒ c¸ch ®èi sö víi b¹n bÌ. + C¸ch tiÕn hµnh. - Yªu cÇu HS tù liªn hÖ. - HS trao ®æi trong nhãm. - Gäi 1 sè HS bµy tr­íc líp. - GV nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 3: HS h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc th¬...vÒ chñ ®Ò t×nh b¹n. + Môc tiªu: cñng cè bµi. + C¸ch tiÕn hµnh. Cã thÓ tù HS xung phong lªn kÓ, ®äc th¬... - GV nhËn xÐt. - HS ho¹t ®éng nhãm, th¶o luËn vµ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai. HS lÇn l­ît tr¶ lêi - HS suy nghÜ tr¶ lêi. - HS th¶o luËn nhãm 2. - Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. - 2 , 3 HS tr×nh bµy. Duyệt ngày 26/10/2012

File đính kèm:

  • docGA DAO DUC(2).doc
Giáo án liên quan