Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 17 năm 2013

I. MỤC TIÊU :

 - Giúp HS nắm vững cách thực hiện phép chia cho số có ba chữ số và giải toán có lời văn .

 - Thực hành thành thạo phép chia cho số có ba chữ số , giải được toán có lời văn liên quan đến phép chia .

 - Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Phấn màu .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Khởi động : (1) Hát .

 2. Bài cũ : (3) Chia cho số có ba chữ số (tt) .

- Sửa các bài tập về nhà .

- Gv nhận xét.

 3. Bài mới : (27) Luyện tập .

 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .

 b) Các hoạt động :

 

doc57 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 22/04/2016 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 17 năm 2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quaû hoïc taäp cuûa HS . - Daën HS veà nhaø ñoïc tröôùc baøi hoïc sau , chuaån bò ñuû coâng cuï , vaät lieäu . Mó thuaät (tieát 17) Veõ trang trí : TRANG TRÍ HÌNH VUOÂNG I. MUÏC TIEÂU : - Hieåu bieát theâm veà trang trí hình vuoâng vaø söï öùng duïng cuûa noù trong cuoäc soáng . - Bieát löïa choïn hoïa tieát vaø trang trí ñöôïc hình vuoâng . - Caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp cuûa trang trí hình vuoâng . II. CHUAÅN BÒ : 1. Giaùo vieân : - SGK , SGV . - Moät soá ñoà vaät coù öùng duïng trang trí hình vuoâng nhö : khaên vuoâng , khaên traûi baøn , thaûm , gaïch hoa - Moät soá baøi trang trí hình vuoâng cuûa HS caùc lôùp tröôùc . - Söu taàm moät soá baøi trang trí hình vuoâng trong caùc giaùo trình mó thuaät . - Hình höôùng daãn caùc böôùc trang trí hình vuoâng . 2. Hoïc sinh : - SGK . - Vôû Taäp veõ . - Buùt chì , taåy , com-pa , thöôùc keû , maøu veõ . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) Haùt . 2. Baøi cuõ : (3’) Taäp naën taïo daùng : Taïo daùng con vaät hoaëc oâ toâ baèng voû ñoà hoäp . - Nhaän xeùt baøi veõ kì tröôùc . 3. Baøi môùi : (27’) Veõ trang trí : Trang trí hình vuoâng . a) Giôùi thieäu baøi : Giôùi thieäu baøi sao cho haáp daãn , phuø hôïp noäi dung . b) Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt , nhaän xeùt . MT : Giuùp HS naém ñaëc ñieåm cuûa caùc maãu trang trí hình vuoâng . PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , ñaøm thoaïi . - Giôùi thieäu moät soá baøi trang trí hình vuoâng vaø hình 1 , 2 SGK ñeå HS nhaän xeùt vaø tìm ra caùch trang trí : + Coù nhieàu caùch trang trí hình vuoâng . + Caùc hoïa tieát thöôøng ñöôïc saép xeáp ñoái xöùng qua caùc ñöôøng cheùo vaø ñöôøng truïc . + Hoïa tieát chính thöôøng to hôn vaø ôû giöõa + Hoïa tieát phuï thöôøng nhoû hôn ôû 4 goùc xung quanh . + Nhöõng hoïa tieát gioáng nhau thì veõ baèng nhau vaø cuøng maøu , cuøng ñoä ñaäm nhaït . + Maøu saéc vaø ñaäm nhaït laøm roõ troïng taâm baøi . - Gôïi yù HS so saùnh , nhaän xeùt hình 1 , 2 SGK ñeå tìm ra söï gioáng nhau , khaùc nhau cuûa caùch trang trí veà boá cuïc , hình veõ , maøu saéc . Hoaït ñoäng lôùp . Hoaït ñoäng 2 : Caùch trang trí hình vuoâng MT : Giuùp HS naém caùch trang trí hình vuoâng . PP : Tröïc quan , giaûng giaûi . - Veõ moät soá hình vuoâng ôû baûng roài höôùng daãn : + Keû caùc truïc . + Tìm vaø veõ caùc hình maûng trang trí . - Söû duïng moät soá hoïa tieát nhö hình hoa , laù ñôn giaûn veõ vaøo caùc hình maûng cho phuø hôïp ñeå HS nhaän ra : + Caùch saép xeáp hoïa tieát . + Caùch veõ hoïa tieát vaøo caùc maûng . - Gôïi yù caùch veõ maøu : + Khoâng veõ quaù nhieàu maøu , duøng töø 3 – 5 maøu . + Veõ maøu vaøo hoïa tieát chính tröôùc , hoïa tieát phuï vaø neàn veõ sau . + Maøu saéc caàn coù ñaäm , coù nhaït ñeå laøm noåi roõ troïng taâm . Hoaït ñoäng caù nhaân . Hoaït ñoäng 3 : Thöïc haønh . MT : Giuùp HS trang trí ñöôïc moät hình vuoâng . PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , thöïc haønh . - Nhaéc HS : + Veõ hình vuoâng vöøa vôùi tôø giaáy . + Keû caùc ñöôøng truïc baèng buùt chì . + Veõ caùc maûng theo yù thích : hình maûng chính ôû giöõa , hình maûng phuï ôû xung quanh . + Veõ hoïa tieát vaøo caùc maûng . Caùc hoïa tieát gioáng nhau thì veõ baèng nhau . Chuù yù nhìn truïc ñeå veõ cho hoïa tieát caân ñoái vaø ñeïp . + Choïn vaø veõ maøu theo yù thích , coù ñaäm , coù nhaït . Hoaït ñoäng nhoùm . - Caùc nhoùm thöïc haønh . Hoaït ñoäng 4 : Nhaän xeùt , ñaùnh giaù . MT : Giuùp HS ñaùnh giaù ñöôïc saûn phaåm cuûa mình vaø cuûa baïn . PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , ñaøm thoaïi . - Choïn moät soá baøi veõ coù nhöõng öu ñieåm , nhöôïc ñieåm ñieån hình ñeå cuøng ñaùnh giaù , xeáp loaïi . Hoaït ñoäng lôùp . 4. Cuûng coá : (3’) - Chaám baøi , nhaän xeùt . - Giaùo duïc HS yeâu thích veû ñeïp cuûa vieäc trang trí . 5. Daën doø : (1’) - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Quan saùt hình daùng . maøu saéc cuûa caùc loaïi loï vaø quaû . Aâm nhaïc (tieát 17) OÂN TAÄP ( Töï soaïn ) Theå duïc (tieát 33) THEÅ DUÏC REØN LUYEÄN TÖ THEÁ CAÂN BAÈNG TROØ CHÔI “NHAÛY LÖÔÙT SOÙNG” I. MUÏC TIEÂU : - Tieáp tuïc oân taäp ñi kieãng goùt hai tay choáng hoâng . Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc ôû möùc töông ñoái chính xaùc . - Chôi troø chôi Nhaûy löôùt soùng . Yeâu caàu tham gia troø chôi töông ñoái chuû ñoäng II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : 1. Ñòa ñieåm : Saân tröôøng . 2. Phöông tieän : Coøi , duïng cuï . III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP : Môû ñaàu : 6 – 10 phuùt . MT : Giuùp HS naém noäi dung seõ ñöôïc hoïc PP : Giaûng giaûi , thöïc haønh . - Nhaän lôùp , phoå bieán noäi dung , yeâu caàu cuûa giôø hoïc : 1 – 2 phuùt . Hoaït ñoäng lôùp . - Chaïy chaäm thaønh 1 haøng doïc xung quanh saân taäp : 1 – 2 phuùt . - Troø chôi Laøm theo hieäu leänh : 1 phuùt . - Taäp baøi Theå duïc phaùt trieån chung : 1 laàn , moãi ñoäng taùc 2 x 8 nhòp . Cô baûn : 18 – 22 phuùt . MT : Giuùp HS thöïc haønh ñuùng caùc ñoäng taùc theå duïc reøn luyeän tö theá caân baèng vaø chôi ñöôïc troø chôi thöïc haønh . PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , thöïc haønh . a) Baøi taäp reøn luyeän tö theá caân baèng : 12 – 14 phuùt . - Oân ñi kieãng goùt hai tay choáng hoâng : Noäi dung vaø phöông phaùp nhö baøi 32 . - Coù theå phoái hôïp oân taäp hoïp haøng ngang , doùng haøng , ñieåm soá tröôùc khi cho HS taäp ñi kieãng goùt . - Nhaéc HS kieãng goùt cao , chuù yù giöõ thaêng baèng vaø ñi treân ñöôøng thaúng . b) Troø chôi “Nhaûy löôùt soùng” : 5 – 6 phuùt - Neâu teân troø chôi , nhaéc laïi caùch chôi , noäi quy chôi , sau ñoù cho HS chôi thöû 1 laàn ñeå hieåu caùch chôi roài chôi chính thöùc . + Coù theå phaân coâng troïng taøi vaø ngöôøi phuïc vuï , thay ñoåi vai chôi ñeå caùc em ñeàu ñöôïc tham gia . + Sau 3 laàn chôi , em naøo bò vöôùng chaân 3 laàn lieân tieáp seõ bò phaït . + Luoân nhaéc caùc em ñaûm baûo an toaøn trong taäp luyeän vaø vui chôi . Hoaït ñoäng lôùp, nhoùm . Phaàn keát thuùc : 4 – 6 phuùt . MT : Giuùp HS naém laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc vaø nhöõng vieäc caàn laøm ôû nhaø . PP : Giaûng giaûi , thöïc haønh . - Heä thoáng baøi : 1 phuùt . - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc , giao baøi taäp veà nhaø : 2 – 3 phuùt . Hoaït ñoäng lôùp . - Chaïy chaäm vaø hít thôû saâu : 1 phuùt . - Ñöùng taïi choã voã tay , haùt : 1 phuùt . Theå duïc (tieát 34) ÑI NHANH CHUYEÅN SANG CHAÏY TROØ CHÔI “NHAÛY LÖÔÙT SOÙNG” I. MUÏC TIEÂU : - Oân taäp hoïp haøng ngang , doùng haøng . Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc . - Oân ñi nhanh chuyeån sang chaïy . Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái chính xaùc . - Chôi troø chôi Nhaûy löôùt soùng . Yeâu caàu bieát tham gia vaøo troø chôi töông ñoái chuû ñoäng . II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN : 1. Ñòa ñieåm : Saân tröôøng . 2. Phöông tieän : Coøi , duïng cuï . III. NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP : Môû ñaàu : 6 – 10 phuùt . MT : Giuùp HS naém noäi dung seõ ñöôïc hoïc PP : Giaûng giaûi , thöïc haønh . - Nhaän lôùp , phoå bieán noäi dung , yeâu caàu giôø hoïc : 1 – 2 phuùt . Hoaït ñoäng lôùp . - Chaïy chaäm theo 1 haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân : 1 phuùt . - Chôi troø chôi Keùo cöa löøa xeû : 1 phuùt . - Taäp baøi Theå duïc phaùt trieån chung : 1 laàn ( 2 x 8 nhòp ) . Cô baûn : 18 – 22 phuùt . MT : Giuùp HS thöïc haønh ñuùng caùc ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ vaø chôi ñöôïc troø chôi thöïc haønh . PP : Tröïc quan , giaûng giaûi , thöïc haønh . a) Ñoäi hình ñoäi nguõ : 3 – 4 phuùt . - Oân taäp hoïp haøng ngang , doùng haøng : + Ñeán töøng toå quan saùt , nhaéc nhôû , giuùp ñôõ HS . b) Baøi taäp reøn luyeän tö theá caân baèng : 8 – 10 phuùt . - Oân ñi nhanh chuyeån sang chaïy : + Ñieàu khieån HS taäp . + Ñeán töøng toå nhaéc nhôû vaø söûa ñoäng taùc chöa chính xaùc cho HS . - Oân ñi theo vaïch keû thaúng , hai tay dang ngang : 5 – 6 phuùt . + Ñoäi hình vaø caùch taäp nhö treân . c) Chôi troø chôi “Nhaûy löôùt soùng” : 5 – 6 phuùt . - Ñieàu khieån cho HS chôi . Cho caùc toå thi ñua , toå naøo coù soá laàn vöôùng chaân ít nhaát seõ ñöôïc bieåu döông . - Nhaéc HS ñaûm baûo an toaøn . Hoaït ñoäng lôùp , nhoùm . - Caùc toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ ñöôïc phaân coâng . Moãi em caàn laøm chæ huy ít nhaát 1 laàn . - Caû lôùp cuøng thöïc hieän theo ñoäi hình haøng doïc , moãi em caùch nhau 2 – 3 m . - Töøng toå trình dieãn ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc vaø di chuyeån höôùng phaûi , traùi : 1 laàn . - Bieåu dieãn thi ñua giöõa caùc toå : 1 laàn . Phaàn keát thuùc : 4 – 6 phuùt . MT : Giuùp HS naém laïi nhöõng noäi dung ñaõ hoïc vaø nhöõng vieäc caàn laøm ôû nhaø . PP : Giaûng giaûi , thöïc haønh . - Heä thoáng baøi : 2 – 3 phuùt . - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø : 1 phuùt . Hoaït ñoäng lôùp . - Chaïy chaäm thaû loûng theo ñoäi hình voøng troøn : 1 phuùt . - Ñöùng taïi choã , voã tay , haùt : 1 phuùt . Sinh hoaït TUAÀN 17 I . MUÏC TIEÂU : - Ruùt kinh nghieäm coâng taùc tuaàn qua . Naém keá hoaïch coâng taùc tuaàn tôùi . - Bieát pheâ vaø töï pheâ . Thaáy ñöôïc öu ñieåm , khuyeát ñieåm cuûa baûn thaân vaø cuûa lôùp qua caùc hoaït ñoäng . - Hoøa ñoàng trong sinh hoaït taäp theå . II. CHUAÅN BÒ : - Keá hoaïch tuaàn 18 . - Baùo caùo tuaàn 17 . III. HOAÏT ÑOÄNG TREÂN LÔÙP : 1. Khôûi ñoäng : (1’) Haùt . 2. Baùo caùo coâng taùc tuaàn qua : (10’) - Caùc toå tröôûng baùo caùo hoaït ñoäng cuûa toå mình trong tuaàn qua . - Lôùp tröôûng toång keát chung . - Giaùo vieân chuû nhieäm coù yù kieán . 3. Trieån khai coâng taùc tuaàn tôùi : (20’) - Tích cöïc thi ñua laäp thaønh tích chaøo möøng caùc Ñaïi hoäi . - Tham döï Ñaïi hoäi Lieân Ñoäi . - Tich cöïc ñoïc vaø laøm theo baùo Ñoäi . - Nuoâi heo ñaát laäp quyõ Chi Ñoäi . 4. Sinh hoaït taäp theå : (5’) - Tieáp tuïc taäp baøi haùt môùi : Raïng ngôøi trang söû Ñoäi ta . - Chôi troø chôi : Tìm baïn thaân . 5. Toång keát : (1’) - Haùt keát thuùc . - Chuaån bò : Tuaàn 18 . - Nhaän xeùt tieát . 6. Ruùt kinh nghieäm : - Öu ñieåm : . . - Khuyeát ñieåm : .. .

File đính kèm:

  • docgiao an lop 4 tuan 17(1).doc
Giáo án liên quan