Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 11 năm 2013

I. MỤC TIÊU :

1. Kiến thức:

 Biết cách thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10,100,1000.và chia số tròn chục ,tròn trăm ,tròn nghìn cho 10,100,1000.

2. Kĩ năng:

 HS tính nhẩm và làm được các bài tập 1a cột 1,2 ; 1b cột 1,2 và bài 2 ( 3 dòng đầu).

3.Thái độ: HS yêu thích môn học và áp dụng trong cuộc sống.

II, ĐỒ DÙNG:

 Bảng nhóm, bảng con, bút dạ, phấn màu.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 22/04/2016 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 11 năm 2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uận cặp đôi. -1 HS đọc. +Từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghĩa cho từ đi lại. +Từ nhanh nhẹn gợi tả dáng đi hoạt bát, nhanh trong bước đi. HS trả lời. 2 HS đọc ghi nhớ. HS đặt câu. -1 HS đọc yêu cầu. -HS trao đổi nhóm đôi. -HS trả lời. -1 HS đọc bài 2. +Đặc điểm: cao, gầy, béo, thấp. +Tính tình: hiền lành,dịu dàng, nhân hậu, chăm chỉ, lười biếng, ngoan ngoãn. +Tư chất: thông minh, sáng dạ, khôn ngoan, giỏi. HS tự do phát biểu HS trả lời. HS nghe. Tập Làm Văn: MỞ BÀI TRONG VĂN KỂ CHUYỆN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nắm được hai cách mở bài trực tiếp và gián tiếp trong bài văn kể chuyện( nội dung ghi nhớ). 2. Kĩ năng: Nhận biết được mở bài theo cách đã học (BT1; 2; mục III) bước đầu viết được đoạn mở bài theo cách gián tiếp (BT3mục III). 3. Thái độ: HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ viết sẵn mở bài trực tiếp và gián tiếp truyện "Rùa và Thỏ". III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định: 2. Kiểm tra: Hát. - Học sinh thực hành trao đổi với người thân về một người có nghị lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. - Học sinh thực hiện. 3. Bài mới: a, Giới thiệu bài: nêu mục đích, yêu cầu. HS nghe. b,Tìm hiểu ví dụ: Em biết gì qua bức tranh này? - Đây là câu chuyện "Rùa và Thỏ". - Bài 1, 2 + Gọi 2 học sinh nối nhau đọc truyện Tìm đoạn mở bài trong truyện - Học sinh tiếp nối - HS 1: "Trời mùa ..... đường đó". HS 2: "Rùa không .... trước nó". Gọi học sinh đọc đoạn mở bài tìm được + MB: "Trời .... tập chạy". - Bài 3: + Gọi học sinh đọc nội dung: Trao đổi nhóm. Treo bảng phụ ghi sẵn 2 mở bài (BT2 & BT3). - Gọi học sinh phát biểu và bổ sung - Cách mở bài ở BT3 không kể ngay vào sự việc rùa đang tập chạy mà nói chuyện rùa thắng thỏ. Cách mở bài thứ 1: Kể ngay vào sự việc đầu tiên của câu chuyện là mở bài trực tiếp . Cách mở bài thứ 2: là gián tiếp nói chuyện khác để dẫn vào truyện mình định kể. Thế nào là mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp? - Học sinh trả lời c, Ghi nhớ: Yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ d, Luyện tập: - Bài 1 - Gọi 4 học sinh đọc nối tiếp Cách a: mở bài trực tiếp (kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện). - Lớp đọc thầm . Cách b, c, d: mở bài gián tiếp (nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể). - 1 học sinh kể mở đầu câu chuyện. - Bài 2: Học sinh đọc nội dung BT2. - Lớp đọc thầm. Truyện "Hai bàn tay". + Truyện mở bài theo cách trực tiếp , kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện. - Bài 3: -Học sinh có thể mở đầu câu chuyện theo cách mở bài gián tiếp bằng lời của người kể chuyện hoặc lời của các bác Lê. - Học sinh trao đổi, viết lời mở bài gián tiếp - Giáo viên nhận xét, cho điểm. 4. Củng cố: Nêu cách mở bài gián tiếp, trực tiếp. HS nêu. - Nhận xét tiết học 5. Dặn dò: Về ôn bài và chuẩn bị bài sau. HS nghe. KÜ thuËt KHAÂU VIEÀN ÑÖÔØNG GAÁP MEÙP VAÛI BAÈNG MUÕI KHAÂU ÑOÄT THÖA (tieát 2) I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Bieát caùch khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät thöa. 2. Kó naêng: - Khaâu vieàn ñöôïc ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät thöa. Caùc muõi khaâu töông ñoái ñeàu nhau.Ñöôøng khaâu coù theå bò duùm. 3. Thaùi ñoä: - Yeâu thích saûn phaåm cuûa mình. II. CHUAÅN BÒ: - Maãu ñöôøng gaáp meùp vaûi ñöôïc khaâu vieàn baèng caùc muõi khaâu ñoät (quaàn, aùo, tuùi xaùch, bao goái...). III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DẠY- HỌC: Tg Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 3’ 30’ 3’ 1. KiÓm tra: ( 3’) 2. Baøi môùi: a. Giôùi thieäu baøi: b. Höôùng daãn Hoaït ñoäng 1: HS thöïc haønh khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi. Hoaït ñoäng2: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù saûn phaåm. 4. Cuûng coá – daën doø. - KT đồ dùng của HS. - GV giới thiệu bài + ghi bảng. - Goïi 1 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù vaø thöïc hieän thao taùc gaáp meùp vaûi. - GV nhaän xeùt, cuûng coá caùc böôùc: + Böôùc 1: Gaáp meùp vaûi. + Böôùc 2: Khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät. - Yeâu caàu HS thöïc haønh treân vaûi. - GV quan saùt, uoán naén thao taùc chöa ñuùng hoaëc chæ daãn cho HS coøn luùng tuùng. * Caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù: - Gaáp ñöôïc meùp vaûi phaúng, ñuùng kó thuaät. - Khaâu vieàn baèng muõi khaâu ñoät. - Muõi khaâu töông ñoái ñeàu, phaúng. - Hoaøn thaønh saûn phaåm ñuùng thôøi haïn. - GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. - ChuÈn bÞ bµi sau. - Để đồ dùng lên bàn để kểm tra. - Ghi vở. - HS nhaéc laïi thao taùc gaáp meùp vaûi. - Quan saùt, lắng nghe. - HS thöïc haønh gaáp meùp vaûi vaø khaâu vieàn ñöôøng gaáp meùp vaûi baèng muõi khaâu ñoät. - HS töï ñaùnh giaù saûn phaåm. - Nghe. ÑAÏO ÑÖÙC : THÖÏC HAØNH KYÕ NAÊNG GIÖÕA HOÏC KYØ I I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc ®¹o ®øc ®· häc tõ ®Çu n¨m. 2. KÜ n¨ng: - HS cã kü n¨ng trung thùc trong häc tËp, v­ît khã, bµy tá ý kiÕn, tiÕt kiÖm tiÒn cña, tiÕt kiÖm thêi giê. 3. Th¸i ®é. - Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho HS. II. §å DïNG: - SGK, VBT ®¹o ®øc III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Tg Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 5’ 30’ 3’ 1. Kieåm tra: 2. Baøi môùi. a. Giôùi thieäu baøi: b. Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäp. c. Hoaït ñoäng 2: Hoạt động nhóm 2. Thöïc haønh caùc kó naêng. 4. Cuûng coá - daën doø: + Töø tuaàn 1 ñeán tuaàn 10 caùc em ñaõ ñöôïc hoïc nhöõng baøi ñaïo ñöùc naøo ? - GV giới thiệu bài + ghi bảng. - Gọi HS nhắc lại tên các bài đạo đức đã học. + Taïi sao caùc em phaûi trung thöïc trong hoïc taäp ? + Caùc em ñaõ trung thöïc trong hoïc taäp chöa? + Khi gaëp khoù khaên trong hoïc taäp caùc em phaûi laøm gì ? + Theá naøo laø vöôït khoù trong hoïc taäp ? + Vöôït khoù trong hoïc taäp giuùp ta ñieàu gì ? + Ñieàu gì seõ xaåy ra neáu nhö caùc em khoâng ñöôïc baøy toû yù kieán? + Ñoái vôùi nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán mình, caùc em coù quyeàn gì ? + Qua baøi tieát kieäm tieàn cuûa em ruùt ra baøi hoïc gì ? +Theá naøo laø tieát kieäm thôøi giôø ? + Vì sao caàn tieát kieäm thôøi giôø? - Caùc nhoùm trình baøy tieåu phaåm töï choïn trong caùc baøi ñaõ hoïc. - GV nhaän xeùt chung, tuyeân döông nhoùm coù tieåu phaåm hay nhaát. - Veà nhaø xem laïi caùc baøi ñaõ oân. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuaån bò baøi sau: Hieáu thaûo vôùi oâng baø, cha meï. + HS trả lời. - HS ghi vở. - HS neâu - HS traû lôøi, HS khaùc boå sung. - HS töï neâu. + Trao ñoåi theo nhoùm baøn. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi . - HS phaùt bieåu yù kieán. + HS laàn löôït neâu. - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc nhaän xeùt. - 3 nhoùm laàn löôït trình baøy. - Nhoùm khaùc nhaän xeùt. - Caû lôùp laéng nghe thöïc hieän. THỂ DỤC Bài 21 : *ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG * TRÒ CHƠI: NHẢY Ô TIẾP SỨC I. MỤC TIÊU: 1. Kieán thöùc: -Thực hiện được các động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức.Yêu cầu học sinh tham gia vào trò chơi chủ động, nhiệt tình. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc, chôi ñuùng troø chôi. 3. Thaùi ñoä: - GDHS coù yù thöùc reøn luyeän thaân theå II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi . III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Khởi động. Giậm chân.giậm. Đứng lại..đứng. Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét. II. CƠ BẢN: a. Bài thể dục phát triển chung *Ôn 5 động tác TD:Vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và toàn thân. Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp. Lần 1:Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập. Nhận xét. Lần 2: Cán sự hướng dẫn cả lớp luyện tập. Nhận xét. *Kiểm tra thử 5 động tác thể dục. Mỗi lần kiểm tra từ 3 - 5 HS Nhận xét, đánh giá góp ý. b.Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi. Nhận xét. III. KẾT THÚC: Trò chơi: Chạy ngược chiều theo tín hiệu. HS đứng tại chỗ gập thân thả lỏng. Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện 5 động tác thể dục đã học. 5phút 25phút 17 phút 1 lần/đợt 8phút 5phút Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV THỂ DỤC Bài 22: *ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG. * TRÒ CHƠI: KẾT BẠN. I. MỤC TIÊU: 1. Kieán thöùc: - Thực hiện được các động tac vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và động tác toàn thần của bài thể dục phát triển chung. - Trò chơi :Kết bạn.Yêu cầu học sinh tham gia vào trò chơi chủ động, nhiệt tình. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh thöïc hieän ñuùng ñoäng taùc, chôi ñuùng troø chôi. 3. Thaùi ñoä: - GDHS coù yù thöùc reøn luyeän thaân theå II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: Địa điểm : Sân trường; Còi . III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. MỞ ĐẦU GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Khởi động. Giậm chân.giậm. Đứng lại..đứng. Kiểm tra bài cũ : 4 hs Nhận xét. II. CƠ BẢN: a. Bài thể dục phát triển chung *Ôn 5 động tác TD:Vươn thở, tay, chân, lưng - bụng và toàn thân Mỗi động tác thực hiện 2 x 8 nhịp Lần 1: Giáo viên hướng dẫn HS luyện tập. Nhận xét. Lần 2: Cán sự hướng dẫn cả lớp luyện tập. Nhận xét. *Các tổ thi đua trình diễn bài thể dục. Nhận xét, tuyên dương. b.Trò chơi: Kết bạn Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS chơi. Nhận xét. III. KẾT THÚC: Trò chơi: Chạy ngược chiều theo tín hiệu. HS đứng tại chỗ gập thân thả lỏng. Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học. - Về nhà tập luyện 5 động tác thể dục đã học. 5phút 25phút 17 phút 1 lần/đợt 8phút 5phút Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV

File đính kèm:

  • docGiao an tuan 11 - phuong.doc
Giáo án liên quan