Giáo án các môn khối 4 - Tuần 29

I. Mục tiêu:

- Giúp HS biết cách ôn lại cách viết tỉ số của 2 số.

- Rèn kỹ năng giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.

- Giáo dục ý thức luyện tập tốt.

* Trọng tâm: Luyện viết tỉ số của 2 số và giải bài toán “ Tổng tỉ”

II. Các hoạt động dạy - học:

A. Tổ chức : Hát. Sĩ số ( 3 )

B. Kiểm tra: ( 4 )

- Kiểm tra vở bài tập của HS.

B. Dạy bài mới: ( 28 )

1. Giới thiệu:

2. Hướng dẫn luyện tập:

 

doc29 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 12/04/2016 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 4 - Tuần 29, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dµnh cho nh÷ng ng­êi muèn nghØ ng¬i ë nh÷ng chç kh¸c l¹. Gi¸ mét phßng nghØ kho¶ng h¬n 6 triƯu ®ång mét ngµy. (2 c©u) Kh¸ch s¹n treo §Ĩ tháa m·n ý thÝch cđa nh÷ng ng­êi muèn nghØ ng¬i ë nh÷ng chç l¹, T¹i V¸t - te - r¸t, Thơy §iĨn cã mét kh¸ch s¹n treo trªn c©y såi cao 13 mÐt. (1 c©u) + Bµi 3: GV gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp. - HS ®Ỉt nh÷ng mÈu tin c¾t trªn b¸o lªn bµn. - TiÕp nèi nhau ®äc mÈu tin nh¾n. - Tù tãm t¾t b¶n tin ®ã vµo giÊy khỉ to. - Lªn tr×nh bµy bµi. - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt. D. Cđng cè , dỈn dß: ( 4’ ) - Kh¸i qu¸t néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - VỊ nhµ lµm tiÕp c¸c mÈu tin cßn l¹i. ThĨ dơc TiÕt 58: M«n thĨ thao tù chän Trß ch¬i: nh¶y d©y I. Mơc tiªu: - ¤n 1 sè néi dung cđa m«n tù chän. Yªu cÇu thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch. - ¤n nh¶y d©y kiĨu ch©n tr­íc ch©n sau, yªu cÇu thùc hiƯn c¬ b¶n ®ĩng ®éng t¸c vµ n©ng cao thµnh tÝch. - Gi¸o dơc lßng say mª tËp luyƯ thĨ thao. * Träng t©m: LuyƯn kü n¨ng ®¸ cÇu , nÐm bãng, nh¶y d©y. II. §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn: S©n tr­êng, d©y nh¶y. III. C¸c ho¹t ®éng: 1. PhÇn më ®Çu: ( 10’ ) - GV tËp trung líp, phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu giê häc. - Ch¹y nhĐ nhµng theo yªu cÇu giê häc 1 hµng däc. - §i ®­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u. - Xoay c¸c khíp cỉ ch©n, tay, ®Çu gèi, h«ng, vai. * Mét sè ®éng t¸c cđa bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung. 2. PhÇn c¬ b¶n: ( 20’ ) a. M«n tù chän: - §¸ cÇu: - ¤n t©ng cÇu b»ng ®ïi, tËp theo ®éi h×nh hµng ngang hoỈc vßng trßn, ch÷ U. - ¤n chuyĨn cÇu theo nhãm 2 ng­êi. - NÐm bãng: - ¤n 1 sè ®éng t¸c bỉ trỵ. TËp ®ång lo¹t theo 2 - 4 hµng ngang. - ¤n c¸ch cÇm bãng vµ t­ thÕ ®øng chuÈn bÞ, ng¾m ®Ých, nÐm ®Ých. b. Nh¶y d©y: - ¤n nh¶y d©y kiĨu ch©n tr­íc ch©n sau. TËp ®ång lo¹t theo nhãm hoỈc tỉ. - Thi v« ®Þch tỉ tËp luyƯn. 3. PhÇn kÕt thĩc: - GV hƯ thèng bµi. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc vµ giao - TËp 1 sè ®éng t¸c håi tÜnh. - §øng h¸t, vç tay hoỈc ch¬i trß ch¬i. bµi vỊ nhµ. ®Þa lý TiÕt 29: Thµnh phè HuÕ I. Mơc tiªu: - HS biÕt c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ HuÕ trªn b¶n ®å ViƯt Nam. - Gi¶i thÝch ®­ỵc v× sao HuÕ ®­ỵc gäi lµ cè ®« vµ ë HuÕ du lÞch l¹i ph¸t triĨn. - Tù hµo vỊ thµnh phè HuÕ (®­ỵc c«ng nhËn lµ di s¶n v¨n hãa ThÕ giíi). - Gi¸o dơc c¸c em ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng vµ di s¶n HuÕ. * Träng t©m: N¾m ®­ỵc ®Ỉc ®iĨm thµnh phè HuÕ vµ x¸c ®Þnh ®­ỵc vÞ trÝ HuÕ trªn b¶n ®å. II. §å dïng d¹y häc: B¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam, tranh ¶nh vỊ HuÕ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. Tỉ chøc: H¸t ( 2’ ) B. KiĨm tra bµi cị: ( 4’ ) - Nªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt cđa ng­êi d©n ë ®ång b»ng miỊn Trung. C. D¹y bµi míi: ( 28’ ) 1. Giíi thiƯu: 2. H­íng dÉn t×m hiĨu bµi: a. Thiªn nhiªn ®Đp víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn trĩc cỉ: * Ho¹t ®éng 1: Lµm viƯc c¶ líp + B­íc 1: GV yªu cÇu. - 2 em t×m trªn b¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam kÝ hiƯu vµ tªn thµnh phè HuÕ. - Quan s¸t b¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam vµ l­ỵc ®å thµnh phè HuÕ h·y cho biÕt: thµnh phè HuÕ thuéc tØnh nµo? Nªu tªn dßng s«ng ch¶y qua thµnh phè HuÕ ? - Thµnh phè HuÕ thuéc tØnh Thõa Thiªn HuÕ cã dßng s«ng H­¬ng ch¶y qua. b. HuÕ - Thµnh phè du lÞch: * Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng nhãm nhá . + B­íc 1: GV nªu c©u hái: - HS th¶o luËn cỈp ®«i ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái. - NÕu ®i du lÞch trªn s«ng H­¬ng chĩng ta cã thĨ ®Õn th¨m nh÷ng ®Þa ®iĨm du lÞch nµo cđa thµnh phè HuÕ ? - L¨ng Tù §øc, ®iƯn Hßn ChÐm, chïa Thiªn Mơ, khu kinh thµnh HuÕ, cÇu Tr­êng TiỊn, chỵ §«ng Ba.. - Quan s¸t c¸c ¶nh trong bµi, em h·y m« t¶ 1 trong nh÷ng c¶nh ®Đp cđa thµnh phè HuÕ ? - Kinh thµnh HuÕ: Mét tßa nhµ cỉ kÝnh - Chïa Thiªn Mơ: Ngay bªn s«ng cã c¸c bËc thang ®i lªn ®Õn khu cã th¸p cao, khu v­ên kh¸ réng - CÇu Tr­êng TiỊn: B¾c ngang s«ng H­¬ng + B­íc 2: - §¹i diƯn nhãm lªn tr×nh bµy. - GV m« t¶ thªm phong c¶nh hÊp dÉn kh¸ch du lÞch cđa HuÕ. => KÕt luËn (SGK). HS: 3 - 4 em ®äc l¹i. D. Cđng cè , dỈn dß: ( 4’ ) – GV kh¸i qu¸t néi dung bµi. - NhËn xÐt giê häc. - VỊ nhµ häc bµi. Thø s¸u ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2009. To¸n TiÕt 145: LuyƯn tËp chung I. Mơc tiªu: - Giĩp HS rÌn kü n¨ng gi¶i bµi to¸n “T×m hai sè khi biÕt tỉng vµ tØ sè cđa hai sè ®ã” vµ “T×m hai sè khi biÕt hiƯu vµ tØ sè cđa hai sè ®ã”. - RÌn luyƯn kü n¨ng tÝnh to¸n chÝnh x¸c. - Gi¸o dơc ý thøc luyƯn tËp tèt. * Träng t©m: LuyƯn t×m 2 sè biÕt tỉng ( hiƯu ) vµ tØ sè cđa 2 sè ®ã. II. §å dïng d¹y häc: - Nh¸p + vë bµi tËp. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu: A. Tỉ chøc: H¸t. SÜ sè. ( 3’ ) B. KiĨm tra bµi cị: ( 4’ ) - Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp. C. D¹y bµi míi: ( 28’ ) 1. Giíi thiƯu: 2. H­íng dÉn luyƯn tËp: + Bµi 1: - Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp, lµm tÝnh vµo giÊy nh¸p. - HS kỴ b¶ng nh­ SGK råi viÕt ®¸p sè vµo « trèng. - GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. - C¶ líp nhËn xÐt. + Bµi 2: - 1 em ®äc ®Çu bµi, c¶ líp ®äc thÇm suy nghÜ, lµm bµi vµo vë. - 1 HS lªn b¶ng lµm bµi. Bµi gi¶i: V× sè thø nhÊt gi¶m 10 lÇn th× ®­ỵc sè thø hai nªn sè thø hai b»ng sè thø nhÊt. Sè thø hai: Sè thø nhÊt: 738 ? ? Ta cã s¬ ®å: HiƯu sè phÇn b»ng nhau lµ: 10 - 1 = 9 (phÇn) Sè thø hai lµ: 738 : 9 = 82 Sè thø nhÊt lµ: 738 + 82 = 820 §¸p sè: Sè thø nhÊt: 820. Sè thø hai: 82. + Bµi 3: T­¬ng tù. - HS ®äc ®Çu bµi, suy nghÜ lµm vµo vë. - 1 em lªn b¶ng gi¶i. + Bµi 4: HS ®äc ®Çu bµi, vÏ s¬ ®å vµ gi¶i. §¸p sè: §o¹n ®Çu: 315 m. §o¹n sau:525 m - GV nhËn xÐt, chÊm bµi cho HS. D. Cđng cè , dỈn dß: ( 4’ ) - Nªu l¹i c¸ch gi¶i bµi to¸n “ Tỉng tØ “ vµ “ HiƯu tØ ..” - NhËn xÐt giê häc + Yªu cÇu vỊ nhµ lµm vë bµi tËp. LuyƯn tõ vµ c©u TiÕt 58: Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ị nghÞ I. Mơc tiªu: 1. HS hiĨu thÕ nµo lµ lêi yªu cÇu, ®Ị nghÞ lÞch sù. 2. BiÕt nãi lêi yªu cÇu, ®Ị nghÞ lÞch sù; biÕt dïng c¸c tõ ng÷ phï hỵp víi c¸c t×nh huèng kh¸c nhau ®Ĩ ®¶m b¶o tÝnh lÞch sù cđa lêi yªu cÇu, ®Ị nghÞ. - Gi¸o dơc c¸c em biÕt gi÷ phÐp lÞch sù vµ giao tiÕp lÞch sù. * Träng t©m: BiÕt nãi lêi yªu cÇu , ®eef nghÞ lÞch sù. II. §å dïng d¹y häc: PhiÕu khỉ to ghi néi dung c¸c bµi tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: A. Tỉ chøc: H¸t ( 2’ ) B. KiĨm tra bµi cị: (4’ ) Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp vỊ nhµ. C. D¹y bµi míi: ( 28 ) 1. Giíi thiƯu: 2.H­íng dÉn t×m hiĨu bµi: a. PhÇn nhËn xÐt: - GV nªu yªu cÇu. - Bèn HS nèi nhau ®äc bµi tËp 1, 2, 3, 4. - §äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n ë bµi tËp 1, tr¶ lêi c¸c c©u hái 2, 3, 4. - GV nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i (SGV). - Ph¸t biĨu ý kiÕn. b. PhÇn ghi nhí: HS: 3, 4 HS ®äc phÇn ghi nhí. c. PhÇn luyƯn tËp: + Bµi 1: - 1 em ®äc yªu cÇu bµi tËp. - 2 - 3 em ®äc c¸c c©u khiÕn trong bµi ®ĩng ng÷ ®iƯu sau ®ã lùa chän c¸ch nãi lÞch sù (C¸ch b, c). - GV nhËn xÐt. + Bµi 2: C¸ch thùc hiƯn t­¬ng tù. C¸ch b, c, d lµ nh÷ng c¸ch nãi lÞch sù. Trong ®ã c¸ch c, d cã tÝnh lÞch sù cao h¬n. + Bµi 3: - 1 em ®äc yªu cÇu. - 4 HS nèi nhau ®äc c¸c cỈp c©u khiÕn ®ĩng ng÷ ®iƯu, ph¸t biĨu ý kiÕn so s¸nh tõng kiĨu c©u khiÕn vỊ tÝnh lÞch sù vµ gi¶i thÝch v× sao nh÷ng c©u Êy gi÷ vµ kh«ng gi÷ ®­ỵc phÐp lÞch sù. - GV nhËn xÐt, kÕt luËn: C©u a: - Lan ¬i, cho tí vỊ víi. ® Lêi nãi lÞch sù v× cã c¸c tõ x­ng h« “Lan, tí, víi, ¬i” thĨ hiƯn quan hƯ th©n mËt. - Cho tí ®i nhê mét tÝ. ® C©u bÊt lÞch sù v× nãi trèng kh«ng, kh«ng cã tõ x­ng h«. C©u b: - ChiỊu nay chÞ ®ãn em nhÐ ® C©u lÞch sù. - ChiỊu nay chÞ ph¶i ®ãn em ®Êy. ® C©u mƯnh lƯnh, ch­a lÞch sù. C©u c: - §õng cã mµ nãi nh­ thÕ ® C©u kh« khan, mƯnh lƯnh. - Theo tí, cËu kh«ng nªn nãi nh­ thÕ. ® C©u lÞch sù, khiªm tèn, cã søc thuyÕt phơc. C©u d: - Më hé ch¸u c¸i cưa. ® Nãi céc lèc. - B¸c më giĩp ch¸u c¸i cưa nµy víi. ® LÞch sù, lƠ ®é + Bµi 4: - HS ®äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi vµo vë. - Nèi tiÕp nhau ®äc ®ĩng ng÷ ®iƯu nh÷ng c©u khiÕn ®· ®Ỉt. - GV chÊm ®iĨm nh÷ng bµi lµm ®ĩng. D. Cđng cè , dỈn dß: ( 4’ ) - NhËn xÐt giê häc. - VỊ nhµ lµm bµi tËp. TËp lµm v¨n TiÕt 58: CÊu t¹o cđa bµi v¨n miªu t¶ con vËt I. Mơc tiªu: - N¾m ®­ỵc cÊu t¹o ba phÇn cđa bµi v¨n miªu t¶ con vËt. - BiÕt vËn dơng nh÷ng hiĨu biÕt trªn ®Ĩ lËp dµn ý cho mét bµi v¨n miªu t¶ con vËt. - Gi¸o dơc c¸c em biÕt yªu quý con vËt * Träng t©m: BiÕt lËp dµn ý bµi v¨n miªu t¶ con vËt. II. §å dïng d¹y häc: - PhiÕu khỉ to ghi dµn ý. - Tranh minh häa SGK, tranh ¶nh 1 sè vËt nu«i trong nhµ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: A. Tỉ chøc: H¸t ( 2’ ) B. KiĨm tra: ( 4’ ) - Gäi HS ®äc néi dung b¶ng tin ®· tãm t¾t mµ c¸c em ®· ®äc trªn b¸o ( BT 3 ). - NhËn xÐt + ghi ®iĨm. C. D¹y bµi míi: ( 28’ ) 1. Giíi thiƯu: 2.H­íng dÉn t×m hiĨu bµi: a. PhÇn nhËn xÐt: + Bµi 1: - 1 em ®äc néi dung bµi 1. - C¶ líp ®äc kü bµi v¨n mÉu, suy nghÜ ph©n ®o¹n bµi v¨n vµ ph¸t biĨu ý kiÕn. - GV chèt l¹i lêi gi¶i (SGV). b. PhÇn ghi nhí: - 3, 4 em ®äc néi dung cÇn ghi nhí. c. PhÇn luyƯn tËp: - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi vµ lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ con vËt nu«i em biÕt. - 1 sè HS lµm vµo giÊy khỉ to. §oc bµi. - GV nhËn xÐt. - Chän 1, 2 dµn ý tèt viÕt lªn b¶ng líp ®Ĩ líp tham kh¶o. VD: Dµn ý t¶ con mÌo. 1) Më bµi: Giíi thiƯu vỊ con mÌo. 2) Th©n bµi: a) Ngo¹i h×nh cđa con mÌo: - Bé l«ng- C¸i ®Çu - Hai tai- Bèn ch©n -C¸i ®u«i - §«i m¾t - Bé ria b) Ho¹t ®éng chÝnh cđa con mÌo: - Ho¹t ®éng b¾t chuét: + §éng t¸c r×nh: + §éng t¸c vå: c) Ho¹t ®éng ®ïa giìn cđa con mÌo: 3) KÕt luËn: Nªu c¶m nghÜ chung vỊ con mÌo. - GV chÊm mÉu 3 - 4 dµn ý ®Ĩ rĩt kinh nghiƯm. Yªu cÇu HS ch÷a dµn ý bµi viÕt cđa m×nh. D. Cđng cè , dỈn dß: (4’)- GV nhËn xÐt tiÕt häc + giao bµi tËp vỊ nhµ tËp viÕt l¹i bµi. ho¹t ®éng tËp thĨ TiÕt 29: NhËn xÐt tuÇn I. Mơc tiªu: - HS nhËn ra nh÷ng ­u, khuyÕt ®iĨm cđa m×nh ®Ĩ cã h­íng sưa ch÷a. - N¾m ®­ỵc ph­¬ng h­íng tuÇn tiÕp theo. II. Néi dung: 1. GV nhËn xÐt chung: a. ¦u ®iĨm: - Nh×n chung ý thøc ®¹o ®øc cđa líp t­¬ng ®èi tèt, ®i häc ®ĩng giê, kh¨n quµng guèc dÐp ®Çy ®đ. §oµn kÕt giĩp ®ì nhau trong häc tËp. - ý thøc häc tËp cã tiÕn bé. Mét sè em ch¨m chØ häc tËp nh­ em Trang, HuyỊn, Hång,... - Ch÷ viÕt cã nhiỊu tiÕn bé, 1 sè em viÕt ch÷ t­¬ng ®èi ®Đp. b. Nh­ỵc ®iĨm: -Mét sè em hay nghØ häc : Thu, Nga. - ý thøc häc tËp ë 1 sè em ch­a tèt: Quý, HËu, Tïng. 2. Ph­¬ng h­íng: - Ph¸t huy nh÷ng ­u ®iĨm s½n cã. - Kh¾c phơc nh­ỵc ®iĨm cßn tån t¹i.

File đính kèm:

  • doctuan 29.doc