Giáo án các môn khối 4 - Tuần 20

I- MUÏC TIEÂU:

1. Kiến thức:

- Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn phù hợp với nội dung câu chuyện.

2. Kĩ năng:

- Hiểu ND: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, tinh thần đoàn kết chiến đấu chống yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

3. Thái độ:

- Giáo dục HS biết giúp đỡ ngươì khác.

II. ÑOÀ DUØNG:

- Tranh minh hoaï baøi ñoïc trong SGK.

- Baûng phuï vieát nhöõng caâu, ñoaïn vaên caàn höôùng daãn HS luyeän ñoïc.

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC:

 

doc31 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 4 - Tuần 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng SGK. - 1 soá HS neâu. -HS nghe. TAÄP LAØM VAÊN MIEÂU TAÛ ÑOÀ VAÄT ( kieåm tra vieát) I- MUÏC TIEÂU: 1. Kiến thức: - Kiểm tra viết văn miêu tả đồ vật. 2. Kĩ năng: - Biết viết hoàn chỉnh bài văn tả đồ vật đúng yêu cầu của đề bài, có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu rõ ý. 3. Thái độ: - HS yêu quý đồ vật và biết giữ gìn đồ vật. II. ÑOÀ DUØNG: - Tranh minh hoaï ñoà vaät trong SGK. - Giaáy, buùt laøm baøi kieåm tra. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 3’ 32’ 4’ A.Kieåm tra: B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: 2, GV vieát ñeà baøi leân baûng: - Biết viết hoàn chỉnh bài văn tả đồ vật đúng yêu cầu của đề bài, có đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu rõ ý. C. Cuûng coá - Daën doø: - GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa hoïc sinh. - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. -Yeâu caàu HS quan saùt hình trong SGK vaø 4 ñeà baøi gôïi yù: - Goïi HS neâu ñeà baøi em choïn. Chuù yù: HS ñöôïc pheùp tham khaûo nhöõng baøi vaên ñaõ vieát tröôùc ñoù. - Laäp daøn yù vaøo nhaùp tröôùc khi vieát baøi vaøo vôû. - GV thu baøi veà chaám. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Ñoïc tröôùc noäi dung tieát TLV luyeän taäp giôùi thieäu ñòa phöông; quan saùt nhöõng ñoåi môùi ôû xoùm laøng hoaëc phoá phöôøng nôi mình sinh soáng ñeå giôùi thieäu veà nhöõng ñoåi môùi ñoù. - Chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp. - HS nghe. - Quan saùt noäi dung SGK. - Neâu ñeà baøi mình choïn. - Laäp daøn yù ra nhaùp. - Vieát baøi vaøo vôû. - Thu baøi. - HS nghe. - HS nghe. Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 1 naêm 2013 TOAÙN LUYEÄN TAÄP I. MUÏC TIEÂU: 1. KiÕn thøc: - BiÕt ®äc , viÕt ph©n sè . - BiÕt quan hÖ gi÷a phÐp chia sè tù nhiªn vµ ph©n sè. 2. KÜ n¨ng: - HS lµm ®­îc c¸c bµi tËp: 1,2 ,3 trang 110. 3. Th¸i ®é: - HS yªu thÝch m«n häc. II. ÑOÀ DUØNG: - Baûng nhoùm. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 5’ 32’ 3’ A. Kieåm tra: B.Luyeäntaäp: *Baøi 1: * Baøi 2: *Baøi 3 C. Cuûng coá - Daën doø: + Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc ps lôùn hôn 1, beù hôn 1, baèng 1? Cho VD. GV nhaän xeùt, cho ñieåm. - GV vieát caùc soá ño ñaïi löôïng leân baûng vaø yc HS ñoïc. GV neâu vaán ñeà: Coù 1kg ñöôøng, chia thaønh 2 phaàn baèng nhau, ñaõ duøng heát 1 phaàn. Haõy neâu ps chæ soá ñöôøng coøn laïi? - Coù moät sôïi daây daøi 1m, ñöôïc chia thaønh 8 phaàn baèng nhau, ngöôøi ta caét ñi 5 phaàn. Vieát ps chæ soá phaàn daây ñaõ caét ñi? GV nhaän xeùt chung. - GV ñoïc cho HS vieát caùc phaân soá. - Ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Y/c HS töï laøm baøi. GV nhaän xeùt vaø keát luaän: Moïi soá töï nhieân ñeàu vieát ñöôïc thaønh ps coù maãu soá laø 1. - Toång keát toaøn baøi. - Veà oân baøi vaø chuaån bò baøi sau. - HS neâu vaø cho VD. - Nhaän xeùt. - Noái tieáp nhau ñoïc. + Coøn laïi kg. - Caét ñi m. - Caû lôùp laøm vaøo vôû, 2 HS leân baûng vieát. - 1 HS ñoïc. - HS laøm vaøo vôû, 2 HS laøm baûng nhoùm, ñính treân baûng. Caû lôùp chöõa baøi. + 8 = , 14 = , 0 = ; 32 = ; 1 = - HS nghe. - HS nghe. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU MÔÛ ROÄNG VOÁN TÖØ: SÖÙC KHOEÛ I. MUÏC TIEÂU: 1. Kiến thức: - Biết thêm một số từ ngữ nói về sức khỏe của con người và tên một số môn thể thao (BT1, BT2) ; nắm được một số thành ngữ, tục ngữ liên quan đến sức khỏe (BT3, BT4). 2. Kĩ năng: - HS làm được các bài tập trong SGK trang 19. 3. Thái độ: - HS yêu thích môn học và biết giữ gìn sức khỏe. II. ÑOÀ DUØNG: - Bảng nhoùm, buùt daï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 5’ 30’ 5’ A. Kieåm tra: B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: 2. Höôùng daãn luyeän taäp: *Baøi 1: - Tìm một số từ ngữ nói về sức khỏe của con người. *Baøi 2: - HS tìm các từ chỉ các môn thể thao. *Baøi 3 *Baøi 4 C. Cuûng coá - Daën doø: - Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn vaên keå veà coâng vieäc laøm tröïc nhaät lôùp, chæ roõ caùc caâu Ai laøm gì ? - GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. GV giôùi thieäu baøi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. GV phaùt baûng hoïc nhoùm cho 2 nhoùm. - Y/c 2 nhoùm gaén baøi leân baûng vaø nhaän xeùt. - GV nhaän xeùt, sau ñoù cho HS giaûi nghóa moät soá töø. - Neâu yeâu caàu baøi taäp. - GV tổ chức cho HS chơi “xì điện”. GV nêu luật chơi. - Đáp án: Các môn thể thao: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, nhảy xa, nhảy cao, đấu kiếm, bơi lội. - Neâu yeâu caàu baøi taäp. - Y/c HS laøm baøi caù nhaân. - Khoeû nhö: Voi, traâu, huøm. - Nhanh nhö : Caét, gioù, chôùp, ñieän, soùc. - Neâu yeâu caàu baøi taäp. - Cho HS thaûo luaän nhoùm 2. - GV nhaän xeùt. - Toång keát toaøn baøi. - Lieân heä thöïc teá. - Yeâu caàu hoïc thuoäc loøng caùc thaønh ngöõ, tuïc ngöõ trong baøi; chuaån bò baøi sau: Caâu keå Ai theá naøo? - 2 HS thöïc hieän yeâu caàu. - Nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - 2 HS ñoïc. - HS thaûo luaän nhoùm 4 laøm baøi. - Trình baøy keát quaû. Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung. a, taäp luyeän, nhaûy daây, ñaù caàu, bôi loäi, caàu loâng, ñaù boùng b, vaïm vôõ, cöôøng traùng, löïc löôõng, caân ñoái - HS neâu. - Nghe. - HS được xì điện đứng lên trả lời. nếu trả lời đúng thì được xì bạn khác. - HS neâu. - HS laøm baøi vaøo vôû. - Ñoïc baøi laøm. - Lôùp nhaän xeùt. - HS neâu. - HS thaûo luaän nhoùm 2. - Trình baøy tröôùc lôùp: Caâu tuïc ngöõ noùi leân “Coù söùc khoûe laø coù taát caû”. - HS nghe. - HS töï lieân heä baûn thaân. - HS nghe. TAÄP LAØM VAÊN LUYEÄN TAÄP GIÔÙI THIEÄU ÑÒA PHÖÔNG I- MUÏC TIEÂU: 1. Kiến thức: - Nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu (BT1). 2. Kĩ năng: - Bước đầu biết quan sát và trình bày được một vài nét đổi mới ở nơi HS đang sống (BT2). 3. Thaùi ñoä: - Coù yù thöùc ñoái vôùi coâng vieäc xaây döïng queâ höông. II. ÑOÀ DUØNG: Tranh minh hoaï. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 5’ 32’ 3’ A. Kieåm tra: B. Baøi môùi. 1. Giôùi thieäu baøi. 2. Höôùngdaãn luyeän taäp. *Baøi 1: -GiuùpHS naém daøn yù baøi giôùi thieäu. *Baøi 2: - Trình bày được một vài nét đổi mới ở nơi HS đang sống . C. Cuûng coá - Daën doø: - Goïi HS ñoïc ñoaïn vaên taû ñoà vaät ôû tieát tröôùc. - GV nhaän xeùt. - GV giôùi thieäu baøi. - Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø noäi dung baøi taäp. - Goïi HS ñoïc chuù giaûi. - Y/c HS töï laøm baøi. a) Baøi vaên giôùi thieäu nhöõng ñoåi môùi cuûa ñòa phöông naøo? b) Keå laïi nhöõng neùt ñoåi môùi noùi treân? - GV nhaän xeùt vaø choát. - Goïi HS ñoïc baøi. - Höôùng daãn phaân tích ñeà, naém vững yeâu caàu. - Nhaéc HS chuù yù nhöõng ñieåm sau. + Caùc em phaûi nhaän ra nhöõng ñoåi môùi cuûa laøng xoùm, phoá phöôøng . . + Em choïn trong nhöõng ñoåi môùi aáy moät hoaït ñoäng em thích nhaát. + Neáu khoâng tìm thaáy nhöõng ñoåi môùi, em coù theå giôùi thieäu hieän traïng cuûa ñòa phöông vaø mô öôùc ñoåi môùi cuûa mình. - Toång keát baøi vaø lieân heä tôùi queâ höông nôi mình ñang soáng. - Veà vieát laïi vaøo vôû baøi giôùi thieäu cuûa em. - Chuaån bò baøi sau: “ Traû baøi vaên mieâu taû ñoà vaät”. - 2 HS ñoïc. - Nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - 1 HS ñoïc yc vaø noäi dung. Caû lôùp ñoïc thaàm. - 1 HS ñoïc chuù giaûi. - HS laøm baøi caù nhaân, ñoïc vaø suy nghó, traû lôøi caâu hoûi. + ..ñoåi môùi ôû xaõ Vónh Sôn + HS traû lôøi. - Nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Nghe. - HS noái tieáp nhau noùi noäi dung caùc em choïn giôùi thieäu. - Thöïc haønh giôùi thieäu veà nhöõng ñoåi môùi cuûa ñòa phöông. - Thöïc haønh giôùi thieäu trong nhoùm. - Thi giôùi thieäu tröôùc lôùp. - Bình choïn ngöôøi giôùi thieäu veà ñòa phöông mình töï nhieân, chaân thöïc, haáp daãn nhaát . . . - HS nghe. - HS nghe. Thöù saùu ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2013 TOAÙN PHAÂN SOÁ BAÈNG NHAU I- MUÏC TIEÂU: 1. KiÕn thøc: - B­íc ®Çu nhËn biÕt d­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè , ph©n sè b»ng nhau. 2. KÜ n¨ng: - HS lµm ®­¬c bµi tËp: 1 trang 111. II. ÑOÀ DUØNG: - Baêng giaáy, hình veõ SGK. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC: TG NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 4’ 32’ 3’ A. Kieåm tra: B. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi. 2.Höôùng daãn HS nhaän bieát: = vaø tính chaát cô baûn cuûa phaân soá. 3. Luyeän taäp * Baøi 1: * Baøi 3 C. Cuûng coá - Daën doø: -Vieát moãi soá töï nhieân sau döôùi daïng phaân soá coù maãu soá baèng 1: 6 ; 12 ; 36 - GV nhaän xeùt, cho ñieåm. - GV giôùi thieäu baøi. a) GV ñöa ra 2 baêng giaáy baèng nhau nhö SGK vaø höôùng daãn HS quan saùt. + Hai baêng giaáy naøy nhö theá naøo ? + Baêng giaáy thöù nhaát chia thaønh maáy phaàn baèng nhau vaø toâ maøu maáy phaàn? + Neâu ps chæ phaàn toâ maøu ôû baêng giaáy thöù nhaát? - GV hoûi töông töï vôùi baêng giaáy thöù 2. + Vaäy baêng giaáy nhö theá naøo vôùi baêng giaáy ? KL: b) Nhaän xeùt. - GV höôùng daãn ñeå HS töï ruùt ra nhaän xeùt, töø ñoù töï neâu ñöôïc tính chaát cô baûn cuûa ps. - Giôùi thieäu: Ñoù laø tính chaát cô baûn cuûa phaân soá. - Neâu yeâu caàu baøi taäp: - Höôùng daãn HS döïa vaøo tính chaát cô baûn cuûa ps ñeå laøm baøi. - Goïi HS neâu caùch laøm. - GV nhaän xeùt vaø choát yù. - Goïi HS ñoïc baøi. - Phaùt giaáy khoå to cho 2 HS laøm ñeå chöõa baøi. - Y/c HS gaén baøi leân baûng vaø neâu caùch laøm. - Nhaän xeùt. + Neâu tính chaát cô baûn cuûa phaân soá? - Veà oân baøi vaø chuaån bò baøi sau. - 3 HS leân baûng. - Nhaän xeùt. - HS laéng nghe. - Quan saùt, so sánh , nhận xét. + Baèng nhau. - ..chia thaønh 4 phaàn baèng nhau, toâ maøu 3 phaàn. + Toâ maøu baêng giaáy. + Baêng giaáy thöù 2: - Toâ maøu baêng giaáy. baêng giaáy = baêng giaáy. - HS töï neâu nhaän xeùt vaø ruùt ra keát luaän nhö SGK. - HS nhaéc laïi tính chaát nhö SGK. - 1 HS ñoïc. - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, sau ñoù laàn löôït leân baûng laøm baøi. - Neâu laïi caùch laøm. - Nhaän xeùt. - 1 HS ñoïc. - Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû, 2 HS laøm baøi vaøo giaáy ñeå chöõa baøi. - Gaén baøi leân baûng vaø neâu caùch laøm. - Nhaän xeùt. + 1 soá HS neâu. - HS nghe.

File đính kèm:

  • docTuan 20 - PHUONG.doc
Giáo án liên quan