Giáo án các môn khối 4 - Tuần 19

I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Biết đọc với giọng kể chuyện ,bước đầu biết đọc với giọng những từ ngữ thể hiện tài năng, sức khoẻ của bốn cậu bé.

2. Kĩ năng:

 - Hiểu nội dung truyện: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa của bốn anh em Cẩu Khây. Trả lời được các câu hỏi về nội dung bài.

3. Thái độ: Giáo dục HS lòng yêu thương con người.

II. CHUẨN BỊ:

 - Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

 - Bảng phụ ghi các câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

 

doc38 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 18/04/2016 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối 4 - Tuần 19, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tính dieän tích HBH. C. Cuûng coá- daën doø. - HS lên bảng nêu đặc điểm của hình bình hành. - GV nhận xét. - GV giới thiệu - Ghi đầu bài lên bảng. - GV vẽ lên bảng hình bình hành ABCD; vẽ cạnh AH vuông góc với CD ; Giới thiệu AH là chiều cao, CD là đáy của hình bình hành. - Đặt vấn đề: Tính diện tích hình bình hành ABCD. - Gợi ý cho HS kẻ được đường cao AH ; sau đó cắt phần tam giác ADH và ghép lại để được hình chữ nhật ABIH + Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào? - GV ghi kết luận và công thức trên bảng. S = a x h - S: dieän tích - a: soá ño caïnh ñaùy - h : soá ño chieàu cao - Gọi HS đọc bài. - GV hỏi: Bài tập y/c chúng ta làm gì? - Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi 3 HS báo cáo kết quả tính trước lớp. - GV nhận xét. - GV gọi HS đọc đề. - Yêu cầu HS tự làm bài. - GV chữa bài. - GV nhận xét giờ học. - Dặn dò: Xem lại các bài tập đã làm. Chuẩn bị cho bài sau. - 1 HS leân baûng neâu. - Nhaän xeùt. - HS nghe – ghi vở - Theo dõi và kẻ lại. - HS suy nghĩ và nêu. - HS kẻ được đường cao AH và ghép được hình chữ nhật ABIH. + HS nối tiếp nhau trả lời. - HS nhắc lại quy tắc và công thức. - 1 HS đọc bài. - Tính diện tích của các HBH. - Áp dụng công thức tính diện tích HBH. - 3 HS lần lượt đọc kết quả trước tính của mình, HS cả lớp theo dõi và kiểm tra bài của bạn. - 1 HS đọc. - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vôû. - Nhận xét. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Më réng vèn tõ : Tµi n¨ng I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thêm một số từ ngữ (kể cả tục ngữ từ Hán Việt ) nói về tài năng của con người. 2. Kĩ năng: - Biết xếp các từ HánViệt (có tiếng tài ) theo hai nhóm nghĩa và đặt câu với một từ đã xếp (BT 1,2 ) hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí của con người (BT3,4). 3. Thái độ. - GD HS coù yù thöùc hoïc taäp, ngoan ngoaõn ñeå thaønh ngöôøi coù taøi coù ích cho ñaát nöôùc II. ĐỒ DÙNG: - Từ điển tiếng Việt, - 4 tờ giấy khổ to hoặc bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC. TG Noäi dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 32’ 3’ A.Kiểm tra bài cũ: - Nhaéc laïi KT ôû baøi cuõ. B.Bài mới: 1 . Giới thiệu bài: 2. Luyeän taäp *Bài 1: - Phaân loaïi caùc töø theo 2 nghóa cuûa tieáng taøi. * Bài 2: - HS ñaët caâu ñuùng vaø hay vôùi töø ôû baøi 1. * Bài 3: - Hieåu nghóa cuûa caùc caâu tuïc ngöõ ca ngôïi taøi trí cuûa con ngöôøi *Bài 4: - Baøy toû yù kieán cuûa mình veà caâu tuïc ngöõ mình yeâu thích. C. Củng cố, dặn dò: - Gọi 2 HS lên bảng đặt và phân tích câu theo kiểu câu kể Ai làm gì? - 2 HS đứng tại chỗ đọc thuộc lòng phần ghi nhớ. - HS và GV nhận xét kết quả, ghi điểm. - Ghi đầu bài lên bảng. - Gọi HS đọc y/c và nội dung. - Y/c HS trao đổi, thảo luận theo cặp trước khi làm bài. - Y/c HS làm bài. - Gọi HS nhận xét, chữa bài. - Nhận xét, kết luận lời giải đúng. - Gọi HS đọc y/c bài tập. - Y/c HS tự làm bài. - Gọi HS đọc câu văn của mình, GV sửa lỗi về câu, dùng từ cho từng HS. - Gọi HS đọc y/c và nội dung.. - Y/c HS tự làm bài. - Gọi HS phát biểu và nhận xét bài làm của bạn. - Nhận xét kết luận lời giải đúng. - Gọi HS đọc y/c. - GV hỏi HS về nghĩa bóng của từng câu. - Y/c HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi. ? Theo em, các câu tục ngữ trên có thể sử dụng trong những trường hợp nào? - Nhận xét khen ngợi những em hiểu bài. - Nhận xét giờ học. - Dặn : Về nhà học thuộc nội dung bài học, chuẩn bị bài tiết sau. - 2 HS leân baûng ñaët caâu. - 2 HS ñoïc ghi nhôù. - Nhận xét. - HS nghe- ghi vở. - 1 HS đọc thành tiếng. - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận. - 1 HS làm bài trên bảng, HS cả lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài trên bảng. - 1 HS đọc thành tiếng. Cả lớp đọc thầm. - HS suy nghĩ đặt câu. - HS nối tiếp nhau đọc các câu văn của mình. - 2 HS đọc thành tiếng. - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận với nhau. - HS noái tieáp phaùt bieåu theo yù hieåu. - 1 HS đọc y/c và nội dung. - Dùng bút chì gạch chân vào câu hỏi trong SGK. - 6 HS tiếp nối nhau phát biểu. + Phát biểu theo ý kiến của mình. Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2013 TOÁN LuyÖn tËp I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nhận biết được đặc điểm của hình thành . 2. Kĩ năng: - Biết vận dụng công thức tính chu vi và diện tích của HBH . - HS làm được các bài tập 1; 2; 3(a) 3. Thái độ: - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG: - SGK Toán 4. - Bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Noäi dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 32’ 3’ A. Kiểm tra bài cũ: - Tính ñuùng dieän tích HBH. B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Luyện tập: * Bài 1: - Neâu ñuùng teân caùc caëp caïnh ñoái dieän trong caùc hình. * Bài 2: - Thöïc haønh tính dieän tích HBH. * Bài 3a: - Bieát tính chu vi cuûa HBH C. Củng cố, dặn dò: - GV gọi 2 HS lên bảng. + Nêu quy tắc tính diện tích HBH. + Tính diện tích của HBH với đáy 70 cm, chiều cao 3 dm. - GV nhận xét, ghi điểm. - Ghi đầu bài lên bảng. - GV vẽ lên bảng HCN ABCD; HBH AGHK và hình tứ giác MNPQ, sau đó gọi HS lên bảng chỉ và gọi tên các cặp đối diện của từng hình. - GV nhận xét. - Y/c HS đọc đề bài. - Hãy nêu cách tính BT2. - Hãy nêu cách tính diện tích HBH. - GV y/c HS tự làm bài. - GV nhận xét. ? Muốn tính chu vi của một hình ta làm thế nào? - Gọi HS nhắc lại cách tính chu vi HBH bằng lời và ghi công thức. - Y/c HS áp dụng công thức để tính chu vi của HBH a, b. - Nhận xét. - Nhận xét giờ học. - Dặn: làm lại các bài tập đã giải, chuẩn bị bài sau. - 2 HS thöïc hieän: 1 HS neâu quy tắc, 1 HS làm bài tập. - Nhận xét. - Ghi baøi. - 3 HS lên bảng thực hiện y/c. - Nhận xét. - 1 HS đọc đề bài. - Tính diện tích của HBH và điền vào ô tương ứng trong bảng. - HS trả lời. - 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. - Ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó. - Ta lấy tổng độ dài của 2 cạnh nhân với 2. P = (a + b) x 2 - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở. a) P = (8 + 3) x 2 = 22 (cm ) - Nhận xét. TẬP LÀM VĂN LuyÖn tËp x©y dùng kÕt bµi trong bµi v¨n miªu t¶ ®å vËt I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nắm vững hai cách kết bài(mở rộng ,không mở rộng ) trong bài văn miêu tả đồ vật (BT 1) . 2. Kĩ năng: - Viết được đoạn văn kết bài mở rộng cho bài văn miêu tả đồ vật (BT2). 3. Thái độ: - Yeâu thích hoïc moân Tieáng Vieät. II. ĐỒ DÙNG: - Bút dạ ; một số tờ giấy trắng để HS làm BT2 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: TG Noäi dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5’ 32’ 3’ A. Kiểm tra bài cũ: - Nhaéc laïi KT ôû baøi cuõ coù 2 caùch keát baøi: môû roäng vaø khoâng môû roäng. B . Bài mới: 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn làm bài tập: * Bài 1: -Tìm ñuùng ñoaïn keát baøi trong baøi taû caùi noùn vaø bieát laø KB naøo. *Bài 2: - Thöïc haønh vieát keát baøi môû roäng cho baøi vaên taû caùi baøn hoïc. C. Củng cố, dặn dò: - Gọi 4 HS đọc các đoạn mở bài theo cách trực tiếp, gián tiếp cho bài văn miêu tả cái bàn. + Hỏi: Có mấy cách kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật? Đó là những cách nào? + Thế nào là kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng? - GV nhận xét, ghi điểm. - Ghi đầu bài lên bảng. - Gọi HS đọc y/c và nội dung. - GV lần lượt đặt câu hỏi và y/c HS trả lời. + Bài văn miêu tả đồ vật nào? + Hãy tìm đọc đoạn kết bài của bài văn miêu tả cái nón? + Theo em, đó là cách mở bài theo cách nào? Vì sao? - GV kết luận. - GV gọi HS đọc y/c của bài tập. - Y/c HS tự làm bài. GV phát giấy khổ to cho HS. - Y/c 3 HS viết vào giấy khổ to dán lên bảng và đọc đoạn kết bài của mình. - Nhận xét bài của HS và cho điểm những bài viết tốt. - Nhận xét giờ học. - Yêu cầu những HS viết bài chưa đạt về nhà viết lại và chuẩn bị bài sau. - Khuyến khích HS về nhà viết kết bài mở rộng cho cả 3 đề bài trên. - 4 HS thöïc hieän. + HS trả lời. - HS ghi baøi. - 2 HS đọc thành tiếng. - Trao đổi theo cặp và trả lời. + Baøi vaên mieâu taû caùi noùn. - 2 HS ñoïc + laø keát baøi môû roäng vì neâu T/c vaø caùch giöõ gìn ñoà vaät cuûa ngöôøi vieát. - HS lắng nghe. - 2 HS đọc thành tiếng. - Làm bài theo hướng dẫn của GV. - 6 HS lần lượt dán bài lên bảng và đọc bài. Cả lớp theo dõi, nhận xét sửa bài cho bạn. ¢m nh¹c Bµi 19: häc h¸t bµi chóc mõng Mét sè h×nh thøc tr×nh bµy bµi h¸t I. Môc tiªu: - Häc sinh biÕt ®©y lµ bµi h¸t n­íc nh¹c n­íc ngoµi. - BiÕt h¸t theo giai ®iÖu vµ lêi ca. - BiÕt mét sè h×nh thøc h¸t nh­ ®¬n ca, song ca. II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, nh¹c cô, chÐp s½n bµi h¸t lªn b¶ng - Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë, nh¹c cô. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña häc sinh 1. æn ®Þnh tæ chøc (1’) 2. KiÓm tra bµi cò (3’) - KiÓm tra kh©u chuÈn bÞ nh¹c cô cña häc sinh 3. Bµi míi (25’) a. Giíi thiÖu bµi: - TiÕt h«m nay c« sÏ d¹y c¸c em häc h¸t mét bµi h¸t Nga do b. Néi dung: - Gi¸o viªn h¸t mÉu cho c¶ líp nghe - Gi¸o viªn giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ t¸c gi¶ t¸c phÈm - Tr­íc khi vµo häc h¸t cho häc sinh luyÖn cao ®é o, a. * Ho¹t ®éng 1: Gi¸o viªn d¹y häc sinh h¸t tõng c©u: Cïng ®µn cïng h¸t vang lõng, nhÞp nhµng cïng h¸t vui bªn ng­êi th©n. Nhí m·i phót gi©y ªm ®Òm, sèng bªn nhau bao b¹n hiÒn, h¸t lªn t×nh thiÕt tha l©u bÒn. * Ho¹t ®éng 2: - Cho häc sinh h¸t c¶ bµi vµi lÇn cho thuéc. - Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch. - Cho häc sinh h¸t kÕt hîp víi gâ ®Öm theo nhÞp 3. * Ho¹t ®éng 3: - Gi¸o viªn cho häc sinh h¸t kÕt hîp vËn ®éng theo nhÞp 3 råi h­íng dÉn häc sinh vËn ®éng phô häa. - Ph¸ch m¹nh (« nhÞp thø nhÊt) nhón ch©n vÒ bªn tr¸i. - Ph¸ch m¹nh (« thø 2) nhón ch©n vÒ bªn ph¶i - Võa h¸t toµn th©n ®ung ®­a nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn cho ®Õn hÕt bµi - Gäi mét vµi nhãm lªn b¶ng thÓ hiÖn tr­íc líp. 4. Cñng cè dÆn dß (4’) - Gäi 1 em h¸t l¹i toµn bé bµi “Chóc mõng”. - Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t 1 lÇn. - DÆn dß: VÒ nhµ tËp h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng vµ chuÈn bÞ cho tiÕt sau. - Häc sinh l¾ng nghe - Häc sinh theo dâi - LuyÖn cao ®é - Häc sinh h¸t tõng c©u theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn - Häc sinh kÕt hîp h¸t c¶ bµi - H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch - TËp h¸t kÕt hîp víi vËn ®éng phô häa - §¹i diÖn 1 - 2 nhãm lªn tr×nh bµy tr­íc líp.

File đính kèm:

  • docTUẦN 19 hoan chinh.doc
Giáo án liên quan