Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Lớp 5 môn Toán – Trường TH Quảng Phong

TUẦN1.

 BỒI DƯỠNG HSG: TOÁN.

 GIẢI CÁC BÀI TOÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHÂN SỐ.

1. Mục tiêu:

-Rèn kỹ năng làm các bài toán có liên quan đến phân số.

-Củng cố kỹ năng cộng ,trừ hai phân số.

 2.Các hoạt động dạy và học:

 

doc39 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 22/03/2019 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Lớp 5 môn Toán – Trường TH Quảng Phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m lo cho em tÊt c¶ ®Ó sím mai em tíi líp, em häc tËp cã kÕt qu¶. Em h·y viÕt mét bµi v¨n t¶ vÒ ng­êi mÑ kÝnh yªu cña m×nh. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu cña bµi v¨n. +Gîi ý: §Ò bµi thuéc kiÓu t¶ ng­êi. §èi t­îng t¶ lµ mÑ em ( ®ang cÆm côi lµm viÖc). +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ ng­êi. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý sau ®ã tr×nh bµy tr­íc líp. L­u ý: Chó ý ®Õn ho¹t ®éng lµm viÖc cña mÑ ( lo c¬m n­íc cho em ®Ó em ®i häc). + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV HS nghe. HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ ng­êi. HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tr­íc líp. nhËn xÐt, bæ sung cho hoµn chØnh. * Yªu cÇu HS viÕt bµi hoµn vµo ví sau ®ã ®äc bµi lµm tr­íc líp. ( Më bµi giíi thiÖu ®­îc ®Æc ®iÓm cña mÑ em . Th©n bµi:t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mÑ khi mÑ lµm viÖc: nÊu c¬m, thu xÕp cho em chuÈn bÞ ®i häc. ( l­u ý nªu ®­îc c¶m xóc cña m×nh Khi thÊy mÑ ch¨m lo cho m×nh). KÕt bµi: nªu t×nh c¶m xóc cña m×nh ®èi víi mÑ) * Cñng cè : 2 HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ ng­êi. 2 HS ®äc bµi lµm tr­íc líp, GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS. c, C¶m thô : Cho HS lµm bµi6 ( Tr.34- Tµi liÖu båi d­ìng HS giái líp5.) *HD: HS x¸c ®Þnh nghÖ thuËt , x¸c ®Þnh néi dung cña ®o¹n th¬. *GV gîi ý: NghÖ thuËt nh©n ho¸ tinh tÕ, tõ ng÷ sinh ®éng, gîi t¶, gîi c¶m trong ®o¹n th¬. Nhµ th¬ dÉ ph¸c ho¹ ®­îc c¶nh ng«i nhµ b×nh dÞ, méc m¹c th©n th­¬ng nh­ bao ng«i nhµ lµng quª kh¸c. Ng«i nhµ cã hµng xoan tr­íc ngâ, xu©n vÒ, hoa në tÝm ng¸t, mong manh, hoa xoan xao xuyÕn bång bÒnh trong giã nh­ nh÷ng chïm m©y vµ d­êng nh­ còng bån chån, ®îi chê. Qua ®ã thÊy sù quan s¸t tinh tÕ, tØ mØ, khÐo lÐo cña t¸c gi¶, t¸c gi¶ rÊt yªu thiªn nhiªn, yªu ®Êt n­íc, yªu cuéc sèng. * Hs lµm bµi vµo vë sau ®ã ®äc bµi lµm tr­íc líp. C. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS lµm bµi vµo vë, 3 HS ®äc bµi tr­íc líp, nhËn xÐt bµi b¹n. 2HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ ng­êi. 2 HS ®äc bµi. HS ®äc thÇm ®o¹n th¬, trao ®æi theo cÆp ®Ó x¸c ®Þnh nghÖ thuËt, néi dung cña ®o¹n th¬,sau ®ã tr×nh bµy tr­íc líp. 3HS ®äc bµi lµm tr­íc líp. HS nghe. ___________________________________ TuÇn 18. Ngµy so¹n:20/ 12 / 2008. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2008. Båi d­ìng HSG: To¸n. Chuyªn ®Ò: D¹ng to¸n hai tû sè. 1.Môc tiªu: -RÌn cho HS kü n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n d¹ng hai tû sè. -Cñng cè kü n¨ng x¸c ®Þnh tû sè cña hai sè. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: b.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5(Tµi liÖu båi d­ìng HS giái líp5 – Tr. 27) -Bµi1: * HD: X¸c ®Þnh hiÖu tuæi cha vµ tuæi con kh«ng thay ®æi. HiÖn nay tuæi con b»ng tuæi cha hay tuæi con b»ng = ( hiÖu sè tuæi cha vµ con). Tr­íc ®©y 12 n¨m tuæi con b»ng tuæi cha hay tuæi con lóc ®ã b»ng = ( tuæi cha vµ tuæi con). VËy 12 n¨m øng víi: - = (hiÖu sè tuæi hai cha con). HiÖu sè tuæi hai cha con lµ: 12 : = 32 (tuæi). §Õn ®©y HS vÏ s¬ ®å hiÖu tû råi gi¶i. Bµi 2: * HD: T­¬ng tù bµi 1 nh­ng ®­a vÒ d¹ng tæng tû . -Bµi3: *HD:lµm theo 2 c¸ch. C¸ch 1: Sau khi nhËn thªm 15 con gµ vµ 5 con vÞt th× sè gµh¬n sè vÞt lµ: 15 - 5 -10 ( con ). BiÓu thÞ sè gµ b»ng 51 phÇn b»ng nhau th× sè vÞt lóc ®ã lµ 49 phÇn nh­ thÕ. Sè phÇn chØ sè gµ h¬n sè vÞt lµ: 51 - 49 = 2 ( phÇn ). Sè gµ lóc sau lµ: 10 : 2 x 51 = 255 (con). Sè vÞt lóc sau lµ: 10 : 2 x 49 = 245 (con ). C¸ch 2: T­¬ng tù biÓu thÞ sè gµ lóc ®Çu cã 1 phÇn th× sè gµ lóc ssau lµ 1 phÇn vµ 15 con, sè vÞt lóc sau lµ 1 phÇn vµ 5 con. Gi¶ sö sè gµ lóc sau gÊp lªn 49 lÇn vµ sè vÞt lóc sau gÊp lªn 51 phÇn th× khi ®ã: Sè gµ ®­îc biÓu thÞ sÏ lµ 49 phÇn vµ 735 con, sè vÞt ®­îc biÓu thÞ sÏ lµ 51 phÇn vµ 255 con. Tõ ®ã suy ra: 2 phÇn øng víi 480 con. Sè gµ lóc sau lµ: 480 : 2 + 15 = 255( con). Sè vÞt lóc sau lµ: 480 : 2 + 5 = 245 (con). - Bµi 4: HD HS lµm theo 2 c¸ch: * C¸ch 1: Ta cã: = Lóc ®Çu sè s¸ch ng¨n d­íi b»ng sè s¸ch ng¨n trªn. Lóc sau khi thªm 15 cuèn s¸ch vµo ng¨n trªn th× sè s¸ch ng¨n d­íi b»ng sè s¸ch ng¨n trªn. Suy ra sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n trªn lµ: 15 : ( 11 - 10) x 10 = 150 ( cuèn). Sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n d­íi lµ: 150 : 5 x 6 = 180 (cuèn). * C¸ch 2: Sè s¸ch ng¨n trªn b»ng sè s¸ch ng¨n d­íi. Sau khi thªm 15 cuèn vµo ng¨n trªn th× sè s¸ch ng¨n trªn b»ng sè s¸ch ng¨n Sè s¸ch ng¨n d­íi lµ; 15 : = 180 (cuèn). d­íi. V× sè s¸ch ng¨n d­íi kh«ng thay ®æi nªn 15 cuèn øng víi: - = sè s¸ch ng¨n d­íi. Sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n trªn lµ: 180 x = 150 ( cuèn). §¸p sè: ng¨n trªn 150 cuèn. Ng¨n d­íi 180 cuèn. * L­u ý: ë d¹ng to¸n nµy gióp HS x¸c ®Þnh ®­a vÒ d¹ng tæng tû hoÆc hiÖu tû ®Ó lµm. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét em lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp cïng nhËn xÐt. HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ . HS lµm ,gäi 2HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng nhËn xÐt. ( mçi HS lµm 1 c¸ch). HS lµm sau ®ã gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi ( mçi HS ch÷a 1 c¸ch). HS nghe. HS nghe. TuÇn19. Ngµy so¹n: 27 / 12 /2008. Thø b¶y ngµy 3 th¸ng 1 n¨m 2009. Båi d­ìng HSG: TiÕng ViÖt. TËp lµm v¨n: T¶ ng­êi C¶m thô: Chñ ®Ò vÒ gia ®×nh. 1.Môc tiªu:-RÌn kü n¨ng lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ ng­êi ( dùa vµo trÝ t­ëng t­îng ®Ó t¶). -LuyÖn nãi theo cÆp, nãi tr­íc líp theo tõng phÇn cña bµi v¨n. -ViÕt hoµn chØnh bµi v¨n. - RÌn kü n¨ng x¸c ®Þnh néi dung, nghÖ thuËt cña ®o¹n v¨n, ®o¹n th¬. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A.GTB: B.H­íng dÉn HS lµm bµi: a, TËp lµm v¨n: * §Ò bµi: T­ëng t­îng vµ t¶ l¹i thÇy hiÖu tr­ëng dùa vµo néi dung ®o¹n v¨n sau: ThÇy hiÖu tr­ëng cña chóng t«i ng­êi cao lín, hãi ®Çu, ®eo kÝnh gäng vµng vµ cã bé r©u hoa r©m dµi xuèng tËn ngùc, chiÕc ¸o chÏn lóc nµo còng cµi khuy rÊt ®øng ®¾n ®Õn tËn c»m vµ ng­êi ta tr«ng lµ biÕt ngay thÇy rÊt hiÒn ®èi víi bän trÎ. + Gäi 2 HS ®äc ®Ò bµi, nªu yªu cÇu cña bµi v¨n. +Gîi ý: §Ò bµi thuéc kiÓu t¶ ng­êi. §èi t­îng t¶ lµ thÇy hiÖu tr­ëng tr­êng em. +1 HS nªu dµn bµi chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ ng­êi. +2 HS mét cÆp cïng nhau lËp dµn ý sau ®ã tr×nh bµy tr­íc líp. L­u ý: Chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm cña thÇy. + Y/c mét sè HS nªu dµn ý, GV HS nghe. HS ®äc vµ nªu y/c cña bµi. HS nªu dµn bµi chung cña v¨n t¶ ng­êi. HS lµm bµi theo cÆp, tr×nh bµy tr­íc líp. nhËn xÐt, bæ sung cho hoµn chØnh. * Yªu cÇu HS viÕt bµi hoµn vµo ví sau ®ã ®äc bµi lµm tr­íc líp. ( Më bµi giíi thiÖu ®­îc ®Æc ®iÓm cña thÇy hiÖu tr­ëng. Th©n bµi:t¶ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña thÇy. ( l­u ý nªu ®­îc c¶m xóc cña m×nh Khi thÊy thÇy ch¨m lo cho em, líp em,...). KÕt bµi: nªu t×nh c¶m xóc cña m×nh ®èi víi thÇy) * Cñng cè : 2 HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ ng­êi. 2 HS ®äc bµi lµm tr­íc líp, GV nhËn xÐt bµi lµm cña HS. c, C¶m thô : Cho HS lµm bµi1 ( Tr.36- Tµi liÖu båi d­ìng HS giái líp5.) *HD: HS x¸c ®Þnh nghÖ thuËt , x¸c ®Þnh néi dung cña ®o¹n th¬. *GV gîi ý: B»ng nghÖ thuËt lÆp tõ “ m¶nh trêi” cho ta thÊy t×nh c¶m, sù yªu th­¬ng cña mÑ dµnh cho thËt lín lao. T×nh yªu ®ã lu«n che chë cho con ®Ó con lu«n cã c¶m gi¸c khi ë bªn mÑ th× lu«n cã ®­îc sù b×nh yªn, yªn t©m bëi ®ã lµ t×nh c¶m, t×nh mÉu tö thiªng liªng,... Qua ®ã cho ta thÊy lßng biÕt ¬n v« h¹n cña con dµnh cho mÑ... * HS lµm bµi vµo vë sau ®ã ®äc bµi lµm tr­íc líp. C. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS lµm bµi vµo vë, 3 HS ®äc bµi tr­íc líp, nhËn xÐt bµi b¹n. 2HS nªu dµn ý chung cña thÓ lo¹i v¨n t¶ ng­êi. 2 HS ®äc bµi. HS ®äc thÇm ®o¹n th¬, trao ®æi theo cÆp ®Ó x¸c ®Þnh nghÖ thuËt, néi dung cña ®o¹n th¬,sau ®ã tr×nh bµy tr­íc líp. 3HS ®äc bµi lµm tr­íc líp. HS nghe. ___________________________________ TuÇn 20. Ngµy so¹n:3/ 1 / 2009. Ngµy d¹y: Thø b¶y ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2009. Båi d­ìng HSG: To¸n. Chuyªn ®Ò: D¹ng to¸n hai tû sè. 1.Môc tiªu: -RÌn cho HS kü n¨ng gi¶i c¸c bµi to¸n d¹ng hai tû sè. -Cñng cè kü n¨ng x¸c ®Þnh tû sè cña hai sè, kü n¨ng x¸c ®Þnh tæng hoÆc hiÖu hai sè. 2.C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß. a.GTB: b.H­íng dÉn HS lµm bµi tËp: Cho HS lµm bµi tËp 6, 7, 8, 9 (Tµi liÖu båi d­ìng HS giái líp5 – Tr. 27, 28 ) -Bµi 6 : * HD: Bµi 2: * HD: T­¬ng tù bµi 1 nh­ng ®­a vÒ d¹ng tæng tû . -Bµi3: *HD:lµm theo 2 c¸ch. C¸ch 1: Sau khi nhËn thªm 15 con gµ vµ 5 con vÞt th× sè gµh¬n sè vÞt lµ: 15 - 5 -10 ( con ). BiÓu thÞ sè gµ b»ng 51 phÇn b»ng nhau th× sè vÞt lóc ®ã lµ 49 phÇn nh­ thÕ. Sè phÇn chØ sè gµ h¬n sè vÞt lµ: 51 - 49 = 2 ( phÇn ). Sè gµ lóc sau lµ: 10 : 2 x 51 = 255 (con). Sè vÞt lóc sau lµ: 10 : 2 x 49 = 245 (con ). C¸ch 2: T­¬ng tù biÓu thÞ sè gµ lóc ®Çu cã 1 phÇn th× sè gµ lóc ssau lµ 1 phÇn vµ 15 con, sè vÞt lóc sau lµ 1 phÇn vµ 5 con. Gi¶ sö sè gµ lóc sau gÊp lªn 49 lÇn vµ sè vÞt lóc sau gÊp lªn 51 phÇn th× khi ®ã: Sè gµ ®­îc biÓu thÞ sÏ lµ 49 phÇn vµ 735 con, sè vÞt ®­îc biÓu thÞ sÏ lµ 51 phÇn vµ 255 con. Tõ ®ã suy ra: 2 phÇn øng víi 480 con. Sè gµ lóc sau lµ: 480 : 2 + 15 = 255( con). Sè vÞt lóc sau lµ: 480 : 2 + 5 = 245 (con). - Bµi 4: HD HS lµm theo 2 c¸ch: * C¸ch 1: Ta cã: = Lóc ®Çu sè s¸ch ng¨n d­íi b»ng sè s¸ch ng¨n trªn. Lóc sau khi thªm 15 cuèn s¸ch vµo ng¨n trªn th× sè s¸ch ng¨n d­íi b»ng sè s¸ch ng¨n trªn. Suy ra sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n trªn lµ: 15 : ( 11 - 10) x 10 = 150 ( cuèn). Sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n d­íi lµ: 150 : 5 x 6 = 180 (cuèn). * C¸ch 2: Sè s¸ch ng¨n trªn b»ng sè s¸ch ng¨n d­íi. Sau khi thªm 15 cuèn vµo ng¨n trªn th× sè s¸ch ng¨n trªn b»ng sè s¸ch ng¨n Sè s¸ch ng¨n d­íi lµ; 15 : = 180 (cuèn). d­íi. V× sè s¸ch ng¨n d­íi kh«ng thay ®æi nªn 15 cuèn øng víi: - = sè s¸ch ng¨n d­íi. Sè s¸ch lóc ®Çu ë ng¨n trªn lµ: 180 x = 150 ( cuèn). §¸p sè: ng¨n trªn 150 cuèn. Ng¨n d­íi 180 cuèn. * L­u ý: ë d¹ng to¸n nµy gióp HS x¸c ®Þnh ®­a vÒ d¹ng tæng tû hoÆc hiÖu tû ®Ó lµm. c. GV nhËn xÐt tiÕt häc: HS nghe. HS lµm bµi vµo vë sau ®ã gäi mét em lªn b¶ng ch÷a bµi, c¶ líp cïng nhËn xÐt. HS lµm bµi sau ®ã ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra kÕt qu¶ . HS lµm ,gäi 2HS lªn ch÷a bµi,c¶ líp cïng nhËn xÐt. ( mçi HS lµm 1 c¸ch). HS lµm sau ®ã gäi 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi ( mçi HS ch÷a 1 c¸ch). HS nghe. HS nghe.

File đính kèm:

  • docGIAO AN BOI DUONG HS GIOILOP 5.doc
Giáo án liên quan