Giáo án bổ sung lớp 5

HĐ 1:Xử lý tình huống BT3

* MT: HS biết lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống

Gvgiao nhiệm vụ

GV kết luận

HĐ 2. Tự liên hệ bản thân

* MT:Mỗi HS tự liên hệ,kể một việc làm của mình (dù rất nhỏ)

GV gợi ý để HStự nhớ lại một việc làm chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm

Chuyện xảy ra thế nào, lúc đó em đã làm gì?

Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào?

GV kết luận:

 

doc5 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án bổ sung lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 4 Thø hai, ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2008 ĐẠO ĐỨC TiÕt 4: Cã tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc m×nh lµm (tiÕp) HĐ 1:Xử lý tình huống BT3 * MT: HS biết lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống Gvgiao nhiệm vụ GV kết luận HĐ 2. Tự liên hệ bản thân * MT:Mỗi HS tự liên hệ,kể một việc làm của mình (dù rất nhỏ) GV gợi ý để HStự nhớ lại một việc làm chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm Chuyện xảy ra thế nào, lúc đó em đã làm gì? Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào? GV kết luận: -HS thảo luận nhóm 4,xử lý tình huống -Nhóm 1 –a,nhóm 2-b, nhóm 3-c, nhóm 4-d -Đại diện nhóm báo cáo KQ’thảo luận - Töøng caû nhaân HS ñöùng daäy töï lieân heä baûn thaân. TOÁN Tiªt 16: ¤n tËp vµ bæ sung vÒ gi¶i to¸n 4. Thực hành * Bài 2: Y/CHS nêu đề toán GV gợi ý -HS thảo luận nhóm đôi -Đại diện 1 nhóm lên trình bày Toùm taét: 3 ngaøy: 1200 caây thoâng 12 ngaøy: caây thoâng? Giaûi 12 ngaøy so vôùi 3 ngaøy thì gaáp: 12 : 3 = 4 (laàn) Trong 12 ngaøy ñoäi ñoù troàng ñöôïc: 1200 x 4 = 4800 (caây thoâng) Đáp số: 4800 cây thoâng Thø ba, ngµy 16 th¸ng 09 n¨m 2008 TOÁN TiÕt 17: LuyÖn tËp b.Hướng dẫn Hs luyện tập * Bài 1: Y/c Hs đọc đề bài GV gợi ý GV nhận xét ghi điểm * Bài 3: Cách tiến hành tương tự 2 bài tập trên * Bài 4: Tóm tắt 2 ngày: 72.000 đồng 5 ngày: ... đồng? -Hs tóm tắt đề toán -Hs suy nghĩ tìm cách giải, 1 Hs lên bảng giải Giải Giá tiền một quyển vở là 24.000 : 12 = 2.000 (đồng) Giá tiền mua 30 quyển vở là: 2.000 x 30 = 60.000 (đồng) Đáp số: 60.000 đồng -Hs làm bài vào phiếu bài tập. Giải Một ô tô chở được số Hs là: 120 : 3 = 40 (học sinh) Để chở 160 Hs cần dùng: 160 : 40 = 4 (ô tô) Đáp số: 4 ô tô -Hs làm bài vào phiếu bài tập Giải 1 ngày công dược trả là: 72.000 : 2 = 36.000 (đồng) 5 ngày công được trả số tiền là: 36.000 x 5 = 180.000 (đồng) Đáp số 180.000 đồng CHÍNH TẢ (nghe – vieát) TiÕt 4: Anh bé ®éi cô Hå gèc BØ H§1 : H­íng dÉn HS viÕt chÝnh t¶ (20’) -GV ®äc toµn bµi - Em h·y nªu néi dung chÝnh cña bµi ? -Em h·y t×m nh÷ng tõ dÔ viÕt sai ? -GV ®äc bµi -GV ®äc so¸t lçi – ChÊm bµi nhaän xeùt -Rót kinh nghiÖm -HS theo dâi ..nãi vÒ Phr¨ng §¬ B«-en, mét ng­êi lÝnh BØ,«ng nhËn râ t/c phi nghÜa cña chiÕn tranh nªn ch¹y sang hµng ngò qu©n ®éi ta. - Phr¨ng §¬ B«-en,BØ,Phan L¨ng,chÝnh nghÜa.. -HS viÕt b¶ng con - HS vieát baøi - HS soaùt loãi LUYỆN TỪ VÀ CÂU TiÕt 7: Tõ tr¸i nghÜa H§ 3: PhÇn luyÖn tËp : Bµi 1:T×m nh÷ng cÆp tõ tr¸i nghÜa trong c¸c thµnh ng÷ ,tôc ng÷? - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. Bµi 2:§iÒn vµo mçi « trèng 1 tõ tr¸i nghÜa ? -GV treo b¶ng phô -GVkÕt luËn bµi lµm ®óng. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi -HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp -Ñaïi dieän nhoùm tr×nh bµy -Líp nhËn xÐt bæ sung ñuïc / trong; ñen / saùng; raùch / laønh; dôû / hay -HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp -HS noái tieáp nhau leân ñieàn. heïp / roäng; xaáu / ñeïp; treân / döôùi. ĐỊA LÝ TiÕt 4: S«ng ngßi HĐ 2.Làm việc theo nhóm. (10’) - Sông ngòi nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa. Y/c HS thảo luận nhóm . Gv kết luận. - Nước sông vào mùa lũ và mùa cạn có khác nhau không?tại sao? -HSthảo luận nhóm 4.Hoàn thành bảng sgk -Thời gian Đặc điểm Ảnh hưởng tới đ/s -Mùa mưa -Mùa khô -Mùa lũ nước sông có màu đỏ -.Mùa cạn nước sông trong hơn.Do mưa to .sông có nhiều phù sa. Thø t­, ngµy 17 th¸ng 09 n¨m 2008 TẬP ĐỌC TiÕt 8: Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt H§2:T×m hiÓu bµi:(12’) C©u 1 SGK(tr 42)? C©u 2 SGK(tr 42)? -HS thaûo luaän nhoùm ñoâi traû lôøi . +..nh­ qu¶ bang xanh...,cã tiÕng chim bå c©u vµ c¸nh h¶i ©u vên sãng.. -Ph¶i chèng chiÕn tranh,gi÷ cho tr¸i ®Êt b×nh yªn vµ trÎ m·i -HS®äc®o¹n 2 tr¶ lêi c©u hái +..mçi loµi hoa cã mét vÎ ®Ñp riªng.Còng nh­ trÎ em trªn thÕ giíi dï kh¸c nhau vÒ mµu da nh­ng ®Òu b×nh ®¼ng,®Òu ®¸ng quÝ, ®¸ng yªu. -Mäi trÎ em trªn thÕ giíi ®Òu b×nh ®¼ng Thø n¨m, ngµy 18 th¸ng 09 n¨m 2008 KHOA HỌC TiÕt 8: VÖ sinh ë tuæi dËy th× HĐ 1: Động não (8’) * Mục tiêu - Hs nêu những việc nên làm để giữ vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì. - GV giảng: Ở tuổi daäy thì mồ hôi và tuyến nhờn ở da hoạt động mạnh, mồ hôi gây ra mùi hôi. Tuyến dầu tạo ra chất mỡ nhờn trên da, đặcbiệt ở da mặt tạo cho vi khuẩn phát triển thành mụn trứng cá - Vậy ở tuổi dậy thì chúng ta nên làm gì để giữ cho cơ thể luôn sạch sẽ? - GV kết luận HĐ 2: Làm việc với Phiếu học tập - GV chia lớp thành 4 nhóm - GV phát phiếu cho mỗi nhóm - Nam nhận phiếu (vệ sinh cơ quan sinh dục nam) - Nữ nhận phiếu (vệ sinhh cơ quan sinh dục nữ) -GV kết luận chung - Hs lắng nghe - Rửa mặt bằng nước sạch, tắm rửa gội đầu thay quần áo - 2 nhóm nam, 2 nhóm nữ - Các nhóm nhận phiếu và thảo luận đúng yêu cầu của phiếu (khoanh và chữ cái trước câu đúng) Thø s¸u, ngµy 19 th¸ng 09 n¨m 2006 TOÁN TiÕt 20: LuyÖn tËp chung 2. Luyện tập (35’) Bài 3: - GV Y/C HS neâu caùch giaûi. - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. Bài 4: - GV y/c Hs nêu y/c của bài tập - GV nhaän xeùt ghi ñieåm. - Hs đọc y/c bài tập 3 - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi töï giaûi Giải 100 km gấp 50 km số lần là: 100 : 50 = 2 (lần) Ô tô đi 50km tiêu thụ hết số lít xăng là: 12 : 2 = 6 (lít) Đáp số: 6 lít - Hs thảo luận nhóm 4 để tìm được cách giải, Hs làm bài vào vở, 2 nhóm làm bài vào giấy khổ to trình bày trên bảng lớp. Giải Nếu 1 ngày xưởng đó làm 1 bộ bàn ghế thì mất: 30 x 12 = 360 (ngày) Nếu 1 ngày xưởng đó đóng 18 bộ thì mất: 360 : 18 = 20 (ngày) Đáp số: 20 ngày

File đính kèm:

  • docgiaoan(1).doc
Giáo án liên quan