Giáo án bài học Khối 5 - Tuần 16

Tập đọc: THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

I . Yêu cầu :

 - Đọc lưu loát , diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, điềm tĩnh, thể hiện thái độ cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông.

 - Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu và nhân cách cao thượng của Hải Thượng Lãn Ông.

II. Đồ dùng dạy học :

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK .

III. Hoạt động dạy học :

1. Bài cũ :

 - Học thuộc lòng bài thơ Về ngôi nhà đang xây. Trả lời câu hỏi về bài đọc.

 - GV nhận xét cho điểm

 

doc21 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 02/04/2019 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án bài học Khối 5 - Tuần 16, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trăm: a. Giới thiệu cách tính một số biết 52,5% của nó là 420 GV đọc bài toán GV ghi tóm tắt. 52,5% số HS toàn trường là 420 HS 100% số HS toàn trường là .... HS? HS làm bài: 420 : 52,5 x 100 = 800 (HS) 420 x 100 : 52,5 = 800 (HS) b. Giới thiệu mộtbài toán liên quan đến tỉ số phần trăm. HS đọc đề bài HS tóm tắt đề bài GV ghi tóm tắt lên bảng Bài giải Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là 1590 x 100 : 120 = 1325 (ô tô) Đáp số: 1325 ô tô 2. Thực hành:. Bài 1: HS đọc đề bài và tóm tắt Bài giải Số học sinh trường Vạn Thịnh là 552 x 100 : 92 = 600 (học sinh) Đáp số: 600 HS Bài 2: GV hướng dẫn HS làm bài Bài giải Tổng số ản phẩm là: 732 x 100 : 91,5 = 800 (sản phẩm) Đáp số: 800 sản phẩm Bài 3: 10% = 1 25% = 1 10 4 a. 5 x 10 = 50 (tấn) b. 5 x 4 = 20 (tấn) 3 Hướng dẫn về nhà : Về nhà chuẩn bị bài sau luyện tập. Tập làm văn: TẢ NGƯỜI (Kiểm tra viết) I . Mục đích yêu cầu : HS viết được một bài văn tả người hoàn chỉnh, thể hiện kết quả quan sát chân thực và có cách diễn đạt trôi chảy. II. Đồ dùng dạy học SGV: III. Hoạt động dạy học : 1. Giới thiệu bài: Từ tuần 12 các em đã học văn miêu tả người trong tiết hôm nay các em sẽ thực hành viết một bài văn tả người hoàn chỉnh. 2 Bài mới : Hướng dẫn HS làm bài kiểm tra HS đọc đề kiểm tra GV nhắc HS viết hoàn chỉnh cả bài văn GV giải đáp những thắc mắc của HS (nếu có) 3. HS làm bài kiểm tra 4. Củng cố , dặn dò : GV nhận xét tiết kiểm tra Dặn về nhà đọc trước nội dung tiết TLV tiết tới Luyện từ và câu: TỔNG KẾT VỐN TỪ I. Mục tiêu : HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho. HS tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình. II. Đồ dùng dạy học: SGV III. Hoạt động dạy học: 1. Bài cũ : HS làm bài tập 1, 2 trong tiết LTVC trước. 2. Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài 1: - HS nêu yêu cầu - Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm - HS trình bày kết quả - GV nhận xét Bài 2: - Cho HS đọc bài văn .Cả lớp lắng nghe và theo dõi. - Giúp HS nhắc lại những nhận định quan trọng của Phạm Hổ. 3. Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học. Làm BT 3 ( SGK ) Ngày soạn: 19/12/2007 Ngày giảng: Thứ sáu, 21/12/2007 TOÁN : LUYỆN TẬP A- MỤC TIÊU: Giúp học sinh : - Ôn lại ba dạng bài toán cơ bản về tỉ số phần trăm - Tính tỉ số phần trăm của hai số - Tính một số phần trăm của một số - Tính một số biết một số phần trăm của nó. B- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : 1. Bài cũ: Nêu cách tìm một số khi biết một số phần trăm của nó. 2. Hướng dẫn HS giải toán về tỉ số phần trăm: GV cho HS làm bài tập Bài 1: GV đọc bài toán GV ghi tóm tắt. Bài giải Tỉ số phần trăm số sản phẩm của anh Ba và số sản phẩm của tổ là: 126 : 1200 = 0,105 0,105 = 10,5 % Đáp số: 10,5% Bài 2: HS đọc đề bài và tóm tắt Bài giải Số tiền lãi là 6 000 000 : 100 x 15 = 900 000 (đồng) Đáp số: 900 đồng Bài 3: GV hướng dẫn HS làm bài Bài giải Số gạo của cửa hàng trước khi bán là 420 x 100 : 10,5 = 4000 (kg) 4000 kg = 4 tấn Đáp số: 4 tấn 3. Hướng dẫn về nhà : Về nhà chuẩn bị bài sau luyện tập tiếp. Tập làm văn: LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC I. Yêu cầu : HS nhận ra sự giống nhau, khác nhau về nội dung và cách trình bày giữa biên bản cuộc họp với biên bản vụ việc. Biết làm biên bản về một vụ việc. II. Đồ dùng dạy học: SGV III. Hoạt động dạy học : 1. Bài cũ : Đọc đoạn văn tả hoạt động của một em bé đã được viết lại 2. Bài mới: * Hướng dẫn HS luyện tập -Bài 1: HS đọc nội dung bài tập GV giúp HS nắm vững yêu cầu của BT. Tổ chức làm việc theo nhóm Báo cáo kết quả - Bài 2: GV dạy theo quy trình HS làm bài vào vở hoặc VBT Cả lớp và GV nhận xét cho điểm những biên bản tốt VD: SGV 3. Củng cố, dặn dò : GV nhận xét tiết học: Dặn HS về nhà sửa chữam hoàn chỉnh biên bản trên Khoa häc: t¬ sîi I. Môc tiªu: HS biÕt KÓ tªn mét sè lo¹i t¬ sîi Lµm thùc hµnh ph©n biÖt t¬i sîi tù nhiªn vµ t¬ sîi nh©n t¹o Nªu ®Æc ®iÓm næi bËt cña s¶n phÈm lµm ra tõ mét sè lo¹i t¬ sîi. II. ®å dïng d¹y häc: H×nh SGK trang 66. Mét sè lo¹i t¬ sîi tù nhiªn vµ t¬ sîi nh©n t¹o. PhiÕu häc tËp. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: GV yªu cÇu HS kÓ tªn mét sè lo¹i v¶i dïng ®Ó may ch¨n, mµn, quÇn, ¸o. C¸c lo¹i v¶i kh¸c nhau ®­îc dÖt tõ c¸c lo¹i t¬ sîi kh¸c nhau. Qua bµi häc nµy chóng ta biÕt thªm vÒ nguån gèc, tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña m«t sè lo¹i t¬ sîi. 1. Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh Môc tiªu: HS kÓ ®­îc tªn mét sè lo¹i t¬ sîi C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh quan s¸t. B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy GV: T¬ sîi cã nguån gèc tõ thùc vËt hoÆc tõ ®éng vËt ®­îc gäi lµ t¬ sîi trong tù nhiªn. T¬ sîi ®­îc lµm ra tõ chÊt dÎo nh­ c¸c lo¹i sîi ni l«ng ®­îc gäi lµ t¬ sîi nh©n t¹o. Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh. Môc tiªu: HS ph©n biÖt ®­îc t¬ sîi tù nhiªn vµ t¬ sîi nh©n t¹o C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: lµm viÖc theo nhãm B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc hµnh cña nhãm m×nh GV KÕt luËn: T¬ sîi tù nhiªn: Khi ch¸y t¹o thµnh tµn tro T¬ sîi nh©n t¹o: Khi ch¸y th× vo côc l¹i Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc víi phiÕu häc tËp Môc tiªu: HS nªu ®­îc ®Æc ®iÓm næi bËt cña s¶n phÈm lµm ra tõ mét sè lo¹i t¬ sîi C¸ch tiÕn hµnh: B­íc 1: Lµm viÖc c¸ nh©n GV ph¸t phiÕu häc tËp PhiÕu häc tËp Lo¹i t¬i sîi §Æc ®iÓm chÝnh T¬ sîi tù nhiªn - Sîi b«ng - T¬ t»m T¬ sîi nh©n t¹o - Sîi ni l«ng B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp GV gäi HS ch÷a bµi tËp Lo¹i t¬i sîi §Æc ®iÓm chÝnh T¬ sîi tù nhiªn - Sîi b«ng - T¬ t»m - V¶i sîi b«ng cã thÓ rÊt máng, nhÑ hoÆc còng cã thÓ rÊt dµy. QuÇn ¸o may b»ng v¶i sîi b«ng tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ vµ Êm vÒ mïa ®«ng - V¶i lôa t¬ t»m thuéc hµng cap cÊp, ãng ¶, nhÑ, gi÷ Êm khi trêi l¹nh vµ m¸t khi trêi nãng T¬ sîi nh©n t¹o - Sîi ni l«ng - V¶i ni l«ng kho nhanh, kh«ng thÊm n­íc, dai, bÒn vµ kh«ng nhµu 3. Cñng cè- DÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc ChuÈn bÞ tiÕt sau «n tËp Hát: ( GV BỘ MÔN ) SINH HOẠT ĐỘi (TiÕp theo quy tr×nh cña §éi) Đạo đức: HỢP TÁC VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH I. MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS biết: -Cách thức hợp tác với những người xung quanh và ý nghĩa của việc hợp tác. -Hợp tác với những người xung quanh trong học tập,lao động,sinh hoạt hằng ngày. -Đồng tình với những người biết hợp tác với những người xung quanh và không đồng tình với những người không biết hợp tác với những người xung quanh. II-TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN -Thẻ màu dùng cho hoạt động 3, tiết 1. III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1:Tìm hiểu tranh tình huống (trang 25,SGK) *Mục tiêu:HS biết được một biểu hiện cụ thể của việc hợp tác với những người xung quanh *Cách tiến hành : 1.GV yêu cầu các nhóm HS quan sát hai tranh ở trang 25 và thảo luận các câu hỏi được nêu dưới tranh. 2.Các nhóm HS độc lập làm việc. 3. Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp ;các nhóm khác có thể bổ sung hoặc nêu ý kiến khác. 4.GV kết luận: Các bạn ở tổ 2 đã biết cùng nhau làm công việc chung: người thì giữ cây, người lấp đất, người rào cây, ... Để cây được trồng ngay ngắn, thẳng hàng, cần phải biết phối hợp với nhau . Đó là biểu hiện hợp tác với những người xung quanh. Hoạt động 2: Làm bài tập 1,SGK *Mục tiêu: Học sinh nhận biết được một số việc làm thể hiện sự hợp tác . *Cách tiến hành: 1.GV chia nhóm và yêu cầu các nhóm thảo luận làm bài tập 1. 2.Từng nhóm thảo luận 3. Đại diện một số nhóm trình bày ; các nhóm khác có thể bổ sung hoặc nêu ý kiến khác. 4.GV kết luận: Để hợp tác tốt với những người xung quanh,các em cần phải biết phân công nhiệm vụ cho nhau; bàn bạc công việc với nhau; hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung,...; tránh các hiện tượng việc của ai người nấy biết hoặc để người khác làm còn mình đi chơi,... Lưu ý : Hoạt động này cũng có thể tiến hành bằng cách cho mỗi học sinh tự ghi một hoặc hai biểu hiện của việc hợp tác với những người xung quanh. Một vài HS sẽ cùng với GV đọc, phân loại các biểu hiện đó và tổng kết chung. Hoạt động 3: bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK) * Mục tiêu: HS biết phân biệt những ý kến đúng hoặc sai liên quan đến việc hợp tác với những người xunh quanh. * Cách tiến hành 1. GV lần lượt nêu từng ý kiến trong bài tập 2. 2. HS dùng thẻ màu để bày tỏ thái độ tán tành hay không tán thành đối với từng ý kiến. 3. GV mời một vài HS giải thích lý do. 4. GV kết luận từng nội dung: - (a): Tán thành. - (b): Không tán thành. - (c) : Không tán thành. - (d): Tán thành. 5. GV yêu câu HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK Học sinh tiếp nối HS thực hành theo nội dung trong SGK, trang 27. H¸t nh¹c Bµi h¸t dµnh cho ®Þa ph­¬ng tù chän I. Môc tiªu: HS biÕt h¸t bµi h¸t cña ®Þa ph­¬ng. GD c¸c em biÕt yªu quª h­¬ng II.Lªn líp: 1.Giíi thiÖu bµi: 2.TËp h¸t: - GV h¸t c¶ bµi - TËp lêi bµi h¸t (GV tËp tõng c©u) - HS h¸t c¶ bµi. H¸t thi ®ua gi÷a c¸c tæ - Cho HS h¸t ®¬n ca. HS vµ GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng - HS t×m hiÓu nguån gèc cña bµi h¸t. * Cñng cè, dÆn dß: TËp nhiÒu lÇn ®Ó thuéc lêi bµi h¸t Kỹ thuật: Thực hành: CẮT, KHÂU, THÊU TÚI XÁCH ĐƠN GIẢN (TIẾP) I . Mục tiêu : Biết cách cắt,khâu , thêu trang trí túi xách tay đơn giản . Thêu đúng và đẹp . Giáo dục yêu thích lao động . II . Chuẩn bị : Như tiết trước . III Các hoạt động dạy học : 1 Bài cũ : Kiểm tra phần chuẩn bị tiết trước . 2 Bài mới : Hoạt động 4 : HS thực hành khâu túi . + Nêu các bước khâu túi . ( Khâu miệng túi , thân túi , khâu quai túi , đính quai túi vào miệng túi .) + Cần khâu miệng túi như thế nào ? + Khâu bằng mũi khâu đột hay khâu thường ? GV hướng dẫn tương tự với các bước khác . Cho HS thực hành theo nhóm để giúp đỡ nhau . GV theo dõi , uốn nắn thêm . Hoạt động 5 : Đánh giá sản phẩm HS tiếp tục các thao tác thực hành để hoàn thành sản phẩm . Gọi HS nhắc lại các yêu cầu của sản phẩm . Cho các nhóm trưng bày sản phẩm và tự đánh giá bài bạn . GV nhận xét , đánh giá kết quả học tập của HS . 3 Nhận xét , dặn dò : GVnhận xét sựchuẩn bị , tinh thần , thái độ học tập và kết quả thực hành của HS . Về nhà đọc tham khảo từ bài 7 đến bài 14 SGK để biết thêm về dụng cụ nấu ăn và ăn uống thông thường trong gia đình.

File đính kèm:

  • docTuan 16.doc