Giáo án Âm nhạc khối 4 - Tuần 18 - Trường Tiểu học Hiếu Liêm - Lê Thị Ánh Tuyết

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn , nội dung của cả bài ; nhận biết được các nhân vật trong bài tập đọc là truyện kể thuộc hai chủ đề Có chí thì nên, Tiếng sáo diều.

- Đọc rnh mạch, trôi chảy các bài tập đọc đã học (tốc độ khoảng cách 80 tiếng / phút) bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội dung. Thuộc được 3 đoạn thơ, đoạn văn đã học ở HKI.

- Cĩ ý thức ơn tập nghim tc.

II/ Phương tiện dạy học:

· Phiếu ghi sẵn các bài tập đọc và học thuộc lòng theo đúng yêu cầu.

· Giấy khổ to kẻ sẵn bảng như BT 2 và bút dạ.

III/ Tiến trình dạy học:

 

 

doc39 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Âm nhạc khối 4 - Tuần 18 - Trường Tiểu học Hiếu Liêm - Lê Thị Ánh Tuyết, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û sẵn bảng như SGK . -Gọi học sinh lên bảng điền kết quả GV nhận xét sữa sai Qua bài tập này giúp em củng cố điều gì ? Baì 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : Yêu cầu lớp làm vào vở. -Gọi hai em lên bảng chữa bài -Gọi em khác nhận xét bài bạn -Nhận xét , ghi điểm bài làm học sinh . *Bài 3 : -Gọi học sinh nêu đề bài -Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập . -Gọi 1 em lên bảng làm bài bảng phụ , cả lớp làm vào vở . -Giáo viên nhận xét bài học sinh . Bài 4 -Gọi 1 HS đọc đề bài. + Yêu cầu HS làm bài theo nhóm. +Yêu cầu HS đọc kĩ về từng số đo rồi ước lượng với diện tích thực tế để chọn lời giải đúng . -GV nhận xét và cho điểm HS. - GV theo dõi sữa sai 4.Củng cố : 1km2 = ....m2? 1000000m=..m2? 5.Dặn dò :Về xem lại bài ChuÈn bị bài sau - HS thực hiện yêu cầu . -Học sinh nhận xét bài bạn . -Quan sát để nhận biết về khái niệm đơn vị đo diện tích ki - lô - met vuông -Nắm về tên gọi và cách đọc , cách viết đơn vị đo này . -Nhẩm và nêu số hình vuông có trong hình vuông lớn có 1000 000 hình -Vậy : 1 km2 = 1000 000 m2. + Đọc là : Ki - lô - mét vuông -Lấy bảng con để tập viết một số đơn vị đo có đơn vị đo là km2 . -Ba em đọc lại số vừa viết -Hai em nêu lại nội dung ki - lô - mét vuông - Hai học sinh đọc thành tiếng . + Viết số hoặc chữ vào ô trống . -Một HS lên bảng viết và đọc các số đo có đơn vị đo là ki - lô - mét vuông : Đọc Viết Chín trăm hai mốt ki lô mét vuông 921km2 Hai nghìn ki lô mét vuông 2000km2 Năm trăm linh chín ki lô mét vuông 509km2 Ba trăm hai mưới nghìn ki lô mét vuông 320000km2 Đọc viết số đo diện tích có đơn vị đo là ki - lô - mét vuông . HS đọc yêu cầu HS làm bảng con + bảng lớp 1km2 =1 000 000m2 1000000m2 =1km2 1m2 =100dm2 5km2 = 5000000m2 32m2 49dm2 = 3249dm2 2 000 000m2 = 2km2 -Hai học sinh đọc thành tiếng . -Lớp thực hiện vào vở .Cùng nhau chữa bài. Diện tích của phòng học là 40m2 Diện tích của nước Việt Nam là 330 991km2 HS tự làm bài và nêu KQ HS đọc đề bài và làm vở Tóm tắt Chiều dài : 3km2 Chiều rộng: 2km2 Diện tích:...km2? Giải Diện tích của khu rừng hình chữ nhật 3 x 2 = 6 (km2) Đáp số :6km2 HS đọc đề suy nghĩ và nêu KQ - HS 2 nhóm thi đua - HS nêu lại Luyện tập ÔN TẬP häc KÌ I(tiết 7) I/ Yêu cầu cần đạt: - Kiểm tra đọc theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề KT môn TV lớp 4 HKI - KiĨm tra: ®äc - hiĨu, luyƯn tõ vµ c©u II. §å dïng d¹y häc: SGK hoỈc VBT in. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiĨm tra bµi cị: B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: _Gv nªu nhiƯm vơ giê häc.Ghi tªn bµi. 2.KiĨm tra: Gv nh¾c nhë HS tr­íc khi lµm bµi. Ph¸t ®Ị kiĨm tra cho tõng em. HS lµm bµi.(Thêi gian lµm bµi 30 phĩt.) Gv bao qu¸t líp. Thu bµi ,chÊm ch÷a bµi. NhËn xÐt giê kiĨm tra. HS theo dâi. L¾ng nghe ®Ĩ thùc hiƯn. NhËn ®Ị . Lµm bµi. N¹p bµi.Ch÷a bµi ÔN TẬP häc KÌ I(tiết 8) I/ Yêu cầu cần đạt: - Kiểm tra chính tả và tập làm văn theo mức độ cần đạt nêu ở tiêu chí ra đề KT môn TV lớp 4 HKI II. §å dïng d¹y häc: SGK hoỈc VBT in. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc A. KiĨm tra bµi cị: B. Bµi míi: 1. Giíi thiƯu bµi: _Gv nªu nhiƯm vơ giê häc.Ghi tªn bµi. 2, Nghe viết chính tả : - GV đọc mẫu đoạn văn. -Yêu cầu học sinh đọc đoạn văn “ Chiếc xe đạp của chú Tư” + ChiÕc xe ®¹p cđa chĩ T­ cã g× ®Đp? + T¸c gi¶ ®· quan s¸t chiÕc xe cđa chĩ T­ b»ng nh÷ng gi¸c quan nµo? + Hướng dẫn viết từ khó : - Yêu cầu HS tìm các từ khó dễ lẫn khi viết chính tả là luyện viết . +Nghe - viết chính tả : + Soát lỗi chính tả : 3, HS lµm bµi tËp lµm v¨n: Trong phÇn më bµi cã nh÷ng c¸ch më bµi nµo? Th©n bµi th­êng t¶ g×? Bµi tËp yªu cÇu lµm g×? Gv nh¾c nhë HS khi lµm bµi. HS lµm bµi Gv bao qu¸t líp. Thu bµi ,chÊm ch÷a bµi. NhËn xÐt giê häc. HS theo dâi. L¾ng nghe ®Ĩ thùc hiƯn. HS ®äc HS nªu HS tr¶ lêi s¸nh b»ng, l¸ng bãng, giỴ, ©u yÕm. HS viÕt bµi HS so¸t lçi cã 2 c¸ch: më bµi gi¸n tiÕp, më bµi trùc tiÕp. H×nh d¸ng bªn ngoµi vµ ®Ỉc ®iĨm bªn trong ViÕt më bµi theo c¸ch gi¸n tiÕp hoỈc trùc tiÕp vµ mét ®o¹n th©n bµi t¶ mét ®å dïng häc tËp hoỈc ®å ch¬i mµ em thÝch. N¹p bµi.Ch÷a bµi Địa lí KIỂM TRA ĐỊNH KÌ ĐỊA LÍ (CUỐI HỌC KÌ I) Đề bài Em hay khoanh trong trước câu trả lời đúng Câu 1: Dãy núi có đỉnh Phan- xi- păng cao nhất nước ta là: a. Dãy Ngân Sơn. b. Dãy Đông Triều. c. Dãy Hoàng Liên Sơn. Câu 2: Thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh nào sau đây: a. Đồng Nai b. Lâm Đồng c. Đắk lắk Câu : 3 Cao nguyên là xứ sở của Các núi cao và khe sâu Các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau Các cao nguyên cĩ độ cao gần bằng nhau Câu 4: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học hàng đầu nước ta vì: a. Đây là nơi làm việc của các cơ quan lãnh đạo cao nhất nước ta. b. Tập trung nhiều nhà máy, nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, bảo tàng, thư viện hàng đầu của nước ta. c. a và b đều đúng. Câu 5 : Ý nào sau đây nêu rõ đặc điểm của khí hậu ở Tây Nguyên : Chỉ cĩ một mùa mưa Chỉ cĩ mùa khơ Cĩ một mùa mưa và một mùa khơ Khí hậu mát mẻ quanh năm Câu 6 : Đồng bằng Bắc Bộ do sơng nào bồi đắp nên a. Sơng Cửu Long b.Sơng Đồng Nai c.Sơng Hồng và sơng Thái Bình Câu 7: Nối các ơ chữ ở cột A với các ơ chữ ở cột B sao cho phù hợp với quy định về phương hướng trên bản đồ: A B Hướng Đơng Phía dưới bản đồ Hướng Tây Phía trên bản đồ Hướng Bắc Bên phải bản đồ Hướng Nam Bên trái bản đồ Câu 8 : Điền các từ sau vào ơ trống cho phù hợp : phù sa , dồi dào, kinh nghiệm, vựa lúa Nhờ cĩ đất . màu mỡ, nguồn nước . , người dân cĩ nhiều . trồng lúa trên đồng bằng Bắc Bộ đã trở thành lớn thứ hai của cả nước . Câu 9: Nêu một số hoạt động sản xuất nơng nghiệp của ngươi dân ở Tây Nguyên ? TiÕng ViƯt LuyƯn tËp Tỉng hỵp I – yªu cÇu cÇn ®¹t: Giúp HS Ph©n biƯt s/ x. LuyƯn tËp chđ ng÷ trong c©u kĨ Ai lµm g×. Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp vỊ ph©n biƯt s/x. X¸c ®Þnh ®ĩng c©u kĨ Ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n sau vµ x¸c ®Þnh chđ ng÷, vÞ ng÷ trong mçi c©u ®ã. X¸c ®Þnh ®ĩng chđ ng÷ do danh tõ ( hoỈc cơm danh tõ t¹o thµnh). Cã ý thøc häc tËp tèt. II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1, LuyƯn tËp Bài tập 1: Nhãm tõ sau ®©y cã mét tõ viÕt sai chÝnh t¶ lµ tõ nµo h·y g¹ch ch©n sưa sang, sinh s«i, xinh x¾n, x¸ng t¸c s¾p xÕp, bỉ sung, sinh ®éng , sung s­íng x­¬ng xÈu, sèng s­ỵng, xĩng xÝnh, sét so¹t - Yªu cÇu HS nªu ý kiÕn, sưa cho ®ĩng - Chèt l¹i ý ®ĩng Bài tập 2: G¹ch d­íi nh÷ng c©u kĨ Ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n sau, x¸c ®Þnh chđ ng÷, vÞ ng÷ trong mçi c©u ®ã Mïa xu©n, c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bỴ m¨ng vµ uèng mËt ong. Mïa thu, gÊu ®i nhỈt qu¶ h¹t dỴ. GÊu bè, gÊu mĐ, gÊu con cïng bÐo rung rinh, b­íc ®i lỈc lÌ, lỈc lÌ Bài tập 3 Chđ ng÷ cđa c©u “Mïa xu©n, c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bỴ m¨ng vµ uèng mËt ong.” A. Do ®éng tõ ( hoỈc cơm ®éng tõ t¹o thµnh) B. Do tÝnh tõ ( hoỈc cơm tÝnh tõ t¹o thµnh) C. Do danh tõ ( hoỈc cơm danh tõ t¹o thµnh) 2. Cđng cè, dỈn dß - Nhận xÐt tiÕt häc - HƯ thèng l¹i kiÕn thøc ®· häc HS lùa chän, lµm vµ trao ®ỉi trong nhãm ®«i x¸ng t¸c-> s¸ng t¸c HS t×m c©u kĨ Mïa xu©n, c¶ nhµ gÊu kÐo nhau ®i bỴ m¨ng vµ uèng mËt ong. Mïa thu, gÊu ®i nhỈt qu¶ h¹t dỴ. - HS ®äc vµ lùa chän ý ®ĩng C. Do danh tõ ( hoỈc cơm danh tõ t¹o thµnh) Ho¹t ®éng tËp thĨ Uèng n­íc nhí nguån I. yªu cÇu cÇn ®¹t: giĩp HS 1- KT: TiÕp tơc t×m hiĨu vỊ ®Êt n­íc, con ng­êi ViƯt Nam: t×m hiĨu nh÷ng ng­êi con anh hïng cđa ®Êt n­íc, cđa quª h­¬ng. 2-KN: Hiểu truyền thống vẻ vang cách mạng của dân tộc . N¾m ®­ỵc néi dung chđ ®iĨm “Uèng n­íc nhí nguån”. 3- GD: Tự hào và tự xác định trách nhiệm phải học tập đẻ phát huy truyền thống đĩ. RÌn thãi quen lµm viƯc m×nh v× mäi ng­êi, biÕt ¬n c¸c anh hïng liƯt sÜ. II. §å dïng d¹y häc: 1- GV: Nội dung bài 2- HS :T×m hiĨu vỊ nh÷ng ng­êi con anh hïng cđa ®Êt n­íc, cđa x· nhµ. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 1.Nội dung : - Truyền thống cách mạng kiên cường của quan và dân ta để giành độc lập tự do . - Các gương chiến đấu tiêu biểu . - Nhiệm vụ của hs lớp 4 đối với truyền thống cách mạng của dân tộc . 2.Hình thức : - Giới thiệu về truyền thống đấu tranh cách mạng - Kể chuyện về gương chiến đấu của các anh hùng liệt sĩ . - Thảo luận về nhiệm vụ của hs lớp 4 đối với truyền thống cách mạng của dân tộc - Nªu nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ thĨ hiƯn sù “Uèng n­íc nhí nguån”cđa b¶n th©n, cđa nh÷ng ng­êi xung quanh. IV.Chuẩn bị hoạt động : 1.Phương tiện : - Tư liệu , sưu tầm về truyền thống cách mạng của dân và quân ta . - Các bài hát , bài thơ ca ngợi con người , quê hương , đất nước . - Một số câu đố , câu hỏi về cách mạng . 2.Tổ chức : - Cán bộ lớp : Phân cơng Xây dựng chương trình hoạt động . Phân cơng trang trí lớp Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ - GVCN gĩp ý kiến với cán bộ lớp các việc nĩi trên . IV.Tiến hành hoạt động : 1.Khởi động : GVCN nêu chủ đề . 2.Giới thiệu về truyền thống cách mạng của dân tộc . - Đại diện từng tổ lần lượt lên giới thiệu kết quả tìm hiểu của lớp . - Cả lớp gĩp ý , bổ sung . - Người điều khiển chương trình tĩm tắt kết quả sưu tầm . 3.Thảo luận lớp : - T×m hiĨu vỊ néi dung chđ ®iĨm: Uèng n­íc nhí nguån. - Ngừơi điều nêu câu hỏi : hs lớp 4 cần làm gì và làm như thế nào để phát huy truyền thống cách mạng của ơng cha - KĨ ra nh÷ng ng­êi con anh hïng cđa ®Êt n­íc- Cđa ®Þa ph­¬ng. - HS trả lời , tranh luận . 4.Văn nghệ : - Người điều khiển giới thiệu các tiết mục văn nghệ . - Cả lớp bình chọn tiết mục hay nhất . - V¨n nghƯ chµo mõng ngµy 22/12. - Ph¸t ®«ng thi ®ua trong líp, c¸ nh©n, tỉ. V.Kết thúc hoạt động : GVCN nhận xét , khen thưởng .

File đính kèm:

  • docL418(1).doc
Giáo án liên quan