Giáo án Âm nhạc 4 - Tiết 1 đến tiết 34

I. Mục tiêu:

- HS trình bày bài hát : Quốc ca Việt Nam, Em yêu hoà bình, Chúc mừng , Thiếu nhi thế giới liên hoan .

- Tập trình bày theo tổ, cá nhân.

- Tạo không khí học tập vui tươi, sôi nổi từ tiết học đầu tiên trong CT âm nhạc lớp 5

II.Chuẩn bị của giáo viên:

- Nhạc cụ quen dùng, băng đĩa nhạc

- Tổ chức cho các tổ thi đua trình bày 3 bài hát Em yêu hoà bình , Chúc mừng, Thiếu nhi thế giới liên hoan.

III,Hoạt động dạy học:

 

doc48 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 31/03/2016 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Âm nhạc 4 - Tiết 1 đến tiết 34, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n HS trình baøy Baøi haùt theo caùch lónh xöôùng , noái tieáp hoaø gioïng Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt , daën doø HS traû lôøi Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Thöïc hieän theo höôùng daãn Caù nhaân leân ñaùnh nhòp HS goõ theo Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Nhaän xeùt caùc nhoùm HS laéng nghe HS ghi nhôù TIEÁT 30 OÂN TAÄP BAØI HAÙT : THIEÁU NHI THEÁ GIÔÙI LIEÂN HOAN TAÄP ÑOÏC NHAÏC: TÑN soá 8 I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu vaø theå hieän saéc thaùi cuûa baøi haùt Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá8 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá : Baàu trôøi xanh III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp haùt Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan Höôùng daãn HS oân taäp baøi haùt chuù yù giöõ ñuùng nhòp vaø ñeàu GV höôùng daãn HS haùt keát hôïp voã hoaëc goõ ñeäm theo nhòp GV nhaän xeùt vaø söûa ñoåi vôùi nhöõng em chöa voã, haùt ñuùng nhòp Taäp bieåu dieãn baøi haùt GV chæ ñònh töøng nhoùm ñöùng taïi choã trình baøy baøi haùt Höôùng daãn HS vaøi ñoäng taùc phuï hoaï. OÂn kyõ naêng haùt ñoái ñaùp GV kieåm tra HS trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp vôùi caùc hình thöùc :ñôn ca, song ca , toáp ca, trình baøy baøi haùt keát hôïp goõ ñeäm theo hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2: Taäp ñoïc nhaïc : TÑN soá 8 HS taäp noùi teân noát GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo nhòp Töøng toáp ñöùng haùt theo höôùng daãn cuûa GV HS haùt vôùi toác ñoä vöøa phaûi, haùt nheï nhaøng, theå tình caûm vui töôi. HS thöïc hieän theo . HS haùt goõ ñeäm HS noùi teân noát HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch HS trình baøy HS nghe vaø ghi nhôù. TIEÁT 31 OÂN TAÄP 2 BAØI HAÙT : Chuù voi con ôû Baûn Ñoân Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan I.Muïc tieâu: HS haùt thuoäc lôøi , ñuùng giai ñieäu vaø dieãn caûm 2 baøi haùt : Chuù voi con ôû Baûn Ñoân, Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan. Trình baøy baøi baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï theo nhaïc HS nghe nhaïc II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Chuaån bò baêng ñóa III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 OÂn taäp 2 baøi haùt ñaõ hoïc Chuù voi con ôû Baûn Ñoân GV ñaøn giai ñieäu Taäp kyõ naêng haùt xöôùng vaø haùt hoaø gioïng : Lôøi 1: lónh xöôùng Chuù voi ham chôi Phaàn tieáp theo caû lôùp haùt hoaø gioïng ,vöøa haùt vöøa goõ theo ñeäm theo hai aâm saéc. Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan. GV höôùng daãn HS haùt nhöõng choã haùt coøn chöa ñaït Haùt keát hôïp vaän ñoäng GV chæ ñònh toå nhoùm hoaëc caù nhaân trình baøy baøi haùt tröôùc lôùp keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï. Nhaän xeùt , ñaùnh giaù Hoaït ñoäng 2: Nghe Baøi ñoïc theâm NGHEÄ SÓ NHAÂN DAÂN ÑAËNG THAÙI SÔN GV chæ ñònh HS ñoïc töøng phaàntrong baøi Ngheä só nhaân daân Ñaëng Thaùi Sôn GV cho HS nghe trích ñoaïn moät taùc phaåm ñoäc taáu ñaøn Piano. Cuûng coá daën doø: Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø HS oân theo höôùng daãn cuûa GV HS nghe vaø haùt thaàm vöøa goõ ñeäm theo phaùch HS trình baøy HS laéng nghe HS HS ñoïc HS ngoài ngay ngaén nghe nhaïc HS ghi nhôù TIEÁT 32 OÂN TAÄP : TÑN Soá 7 vaø soá 8 I.Muïc tieâu: Ñoïc ñuùng cao ñoä vaø tröôøng ñoä baøi TÑN soá 7 vaø soá 8 keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch . Taäp ñoïc nhaïc dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhaïc cuï quen duøng, baêng ñóa nhaïc Baûn nhaïc baøi TÑN soá 7 vaø soá 8 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: OÂn taäp 2 baøi TÑNsoá 7 vaø soá 8 TÑN Soá 7 GV goõ tieát taáu baøi TÑN soá 7 GV chæ ñònh 1-2 HS thöïc hieän laïi Cho HS nhaïc haùt lôøi baøi TÑN Hoaït ñoäng 2: OÂn taäp : TÑN Soá 8 - OÂn taäp baøi TÑN soá 8 GV goõ tieát taáu , HS thöïc hieän laïi GV ñaøn giai ñieäu, HS ñoïc nhaïc, haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch. Yeâu caàu HS ñoïc TÑN dieãn caûm, theå hieän tính chaát meàm maïi cuûa giai ñieäu GV ñaùnh giaù veà phaàn trình baøy cuûa töøng toå , nhoùm , nhöõng öu ñieåm caàn phaùt huy, nhöôïc ñieåm caàn khaéc phuïc Hoaït ñoäng 3 : Nghe nhaïc GV cho HS nghe moät soá baøi haùt ñaõ hoïc trong chöông trình . Coøn thôøi gian GV cho HS nghe moät soá trích ñoaïn nhaïc khoâng lôøi . Cho HS noùi leân caûm nhaän Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt, daën doø HS noùi teân noát HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi goõ phaùch HS trình baøy HS nghe vaø ghi nhôù. HS ngoài ngay ngaén nghe nhaïc. HS neâu caûm nhaän HS ghi nhôù Tieát 33 HỌC HÁT BÀI TỰ CHỌN: KHĂN QUÀNG THẮP SÁNG BÌNH MINH I.Muïc tieâu: Haùt thuoäc lôøi ca, ñuùng giai ñieäu , ñeàu gioïng baøi Khaên quaøng thaép saùng bình minh . Trình baøy baøi haùt theo nhoùm keát hôïp goõ ñeäm hoaëc vaän ñoäng phuï hoaï II.Chuaån bò cuûa GV: Haùt chuaån baøi haùt Khaên quaøng thaép saùng bình minh Nhaïc cu ïñeäm, goõ. Baêng nhaïc III.Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu: 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1: Daïy baøi haùt : Khaên quaøng thaép saùng bình minh - Giôùi thieäu baøi haùt, noäi dung baøi haùt - Cho HS nghe baêng - Höôùng daãn HS ñoïc lôøi ca Daïy haùt töøng caâu(baøi chia thaønh 8 caâu ñeå taäp cho HS) Cho HS haùt nhieàu laàn ñeå thuoäc lôøi vaø giai ñieäu baøi haùt GV söûa cho HS neáu haùt chöa ñuùng, nhaän xeùt . Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Höôùng daãn HS haùt vaø voã tay hoaëc goõ ñeäm theo phaùch vaø tieát taáu lôøi ca. Höôùng daãn HS vöøa ñöùng haùt vöøa nhuùn chaân nhòp nhaøng Cuûng coá – daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùtvöøa hoïc, teân taùc giaû.caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø HS traû lôøi Haùt theo daõy, theo nhoùm , caù nhaân Haùt keát hôïp voã goõ ñeäm theo phaùch, tieát taáu lôøi ca Thöïc hieän theo höôùng daãn Caù nhaân leân ñaùnh nhòp HS goõ theo Thöïc hieän theo nhoùm 4 em Nhaän xeùt caùc nhoùm HS ghi nhôù TIEÁT 33- 34 OÂN TAÄP I.Muïc tieâu HS oân taäp ñeå haùt thuoäc lôøi, ñuùng giai ñieäu , trình baøy 5 baøi haùt vaø 4 baøiTÑN ñaõ hoïc trong HK II theo toå , nhoùm, caù nhaân . II.Chuaån bò cuûa giaùo vieân Nhaïc cuï quen duøng , maùy nghe, baêng ñóa nhaïc Taäp ñeäm 5 baøi haùt, 4 baøi TÑN III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc 1.OÅn ñònh toå chöùc, nhaéc HS söûa tö theá ngoài ngay ngaén 2.Kieåm tra baøi cuõ: 3.Baøi môùi : Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Hoaït ñoäng 1 : OÂn taäp OÂn 5 baøi haùt : Chuùc möøng Baøn tay meï, Chim saùo, Chuù voi con ôû Baûn Ñoân Thieáu nhi theá giôùi lieân hoan GV cho caùc caùc toå nhoùm laàn löôït thöïc hieän caùc baøi taäpsau: Keå teân 5 baøi haùt Keå teân taùc giaû Nghe tieát taáu ñoaùn teân baøi haùt Laàn löôït trình baøy caùc baøi haùt keát hôïp vaän ñoäng phuï hoaï hoaëc keát hôïp goõ ñeämvôùi hai aâm saéc. Hoaït ñoäng 2 : OÂn taäp 4 baøi TÑN GV höôùng daãn oân taäp vaø trình baøy 4 baøi TÑN theo nhoùm ( khoaûng 4-5- HS) Trình baøy baøi TÑN , haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch TÑN soá 5 : Hoa beù ngoan TÑN soá 6 : Muùa vui TÑN soá 7 : Ñoàng luùa beân soâng TÑN soá 8 : Baàu trôøi xanh Cuûng coá daën doø Cuûng coá baèng caùch hoûi teân baøi haùt vöøa hoïc, teân taùc giaû. Caû lôùp ñöùng haùt vaø voã tay theo nhòp, phaùch GV nhaän xeùt ,daën doø Caùc nhoùm thöïc hieän theo höôùng daãn theo höôùng daãn cuûa GV HS trình baøy theo söï ñieàu khieån cuûa GV HS laéng nghe ghi nhôù. Tieát 34 KIEÅM TRA HOÏC KYØ II I. Muïc tieâu: HS trình baøy nhöõng kieán thöùc aâm nhaïc , nhöõng kyõ naêng ñaõ hoïc trong Hoïc Kyø II GV ñaùnh giaù chính xaùc keát quaû hoïc taäp cuûa HS Khuyeán khích HS töï tin khi trình baøy baøi haùt hay baøi TÑN II. Chuaån bò cuûa giaùo vieân: Nhöõng taøi lieäu phuïc vuï kieåm tra hoïc kyø Thoâng baùo tröôùc cho HS noäi dung vaø hình thöùc kieåm tra hoïc kì III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh GV ghi noäi dung : Kieåm tra hoïc kì II HS trình baøy 1 baøi haùt hoaëc 1 baøi TÑN ñaõ hoïc Hình thöùc kieåm tra + Kieåm tra caù nhaân + HS töï choïn vaø trình baøy 1 trong 9 baøi (5 baøi haùt vaø 4 baøi TÑN) + Baøi haùt : HS vöøa haùt vöøa goõ ñeäm hoaëc vöøa haùt vöøa vaän ñoäng theo nhaïc . + Baøi TÑN: HS ñoïc nhaïc , haùt lôøi keát hôïp goõ ñeäm theo phaùch HS trình baøy baøi kieåm tra , GV ñaùnh giaù keát quaû baøi thöïc haønh cuûa caùc em . Trong quaù trình kieåm tra, GV khuyeán khích HS theå hieän söï töï tin khi trình baøy baøi haùt vaø baøi TÑ N. HS chuaån bò HS theo doõi HS trình baøy

File đính kèm:

  • docGA Hat nhac lop 5.doc
Giáo án liên quan