Giải bài toán về đại lượng tỉ lệ

Câu 1:Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Nếu để một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 5 giờ đầy bể; nếu để một mình vòi thứ hai chảy thì sau 7 giờ đầy bể.

a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy trong một giờ được mấy phần bể?

b) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu đầy bể nước ?

Câu 2: Hai người cùng làm một công việc, họ hoàn thành công việc trong 6 giờ. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sẽ hoàn thành công việc đó trong 10 giờ. Hỏi nếu người thứ hai làm một mình thì sau bao lâu hoàn thành công việc đó?

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 18/12/2014 | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giải bài toán về đại lượng tỉ lệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ Cõu 1:Hai vòi nước cùng chảy vào bể. Nếu để một mình vòi thứ nhất chảy thì sau 5 giờ đầy bể; nếu để một mình vòi thứ hai chảy thì sau 7 giờ đầy bể. a) Hỏi cả hai vòi cùng chảy trong một giờ được mấy phần bể? b) Hỏi cả hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu đầy bể nước ? Cõu 2: Hai người cựng làm một cụng việc, họ hoàn thành cụng việc trong 6 giờ. Nếu người thứ nhất làm một mỡnh thỡ sẽ hoàn thành cụng việc đú trong 10 giờ. Hỏi nếu người thứ hai làm một mỡnh thỡ sau bao lõu hoàn thành cụng việc đú? Cõu 3: Nếu bể khụng cú nước người ta mở một vũi thứ nhất thỡ sau 3 giờ bể sẽ đầy,cũn người ta mở một vũi thứ hai thỡ sau 5 giờ bể sẽ đầy. Khi bể khụng cú nước người ta mở vũi thứ nhất chảy trong 1 giờ rồi sau đú mở tiếp vũi thứ hai cựng chảy. Hỏi hai vũi cựng chảy tiếp trong bao lõu nữa thỡ bể đầy? Cõu 4: Hai người cựng làm chung một cụng việc thỡ sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm được 3 giờ thỡ người thợ A chuyển đi làm việc khỏc, người thợ B phải hoàn thành nốt cụng việc trong 6 giờ. Hỏi mỗi người thợ làm một mỡnh thỡ mấy giờ mới xong cụng việc ? Cõu 5: An đi từ A đến B hết 4 giờ, Bỡnh đi từ B về A hết 6 giờ. Hai người cựng xuất phỏt lỳc 7 giờ. Hỏi họ gặp nhau lỳc mấy giờ ? Cõu 5: Cõu 7: Cõu 8: a) Cú hai vũi nước cựng chảy thỡ trong 15giờ đầy bể nước. nếu chỉ mở vũi A trong 8giờ rồi khoỏ lại sau đú mở vũi B thỡ vũi B cần chảy thờm 50 giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu một mỡnh vũi B chảy thỡ mất bao lõu đầy bể ? b) Nếu hai vũi nước cựng chảy vào một cỏi bể khụng cú nước thỡ sau 7 giờ 12 phỳt bể đầy. Nếu chỉ mở vũi thứ nhất chảy trong 6 giờ rồi sau đú chỉ mở vũi thứ hai chảy tiếp trong 8 giờ nữa thỡ bể sẽ đầy. Hỏi nếu bể khụng cú nước, chỉ mở vũi thứ hai thỡ sau bao lõu bể đầy? Cõu 9: Ba vũi nước A, B, C cựng chảy trong 6 giờ thỡ đầy bể. Sau khi 3 vũi cựng chảy trong 2 giờ thỡ C ngừng chảy và A và B cần 7giờ để chảy đầy bể. Hỏi C chảy một mỡnh bao lõu thỡ đầy bể ? Cõu 10: Cú một đội cụng nhõn dự định hoàn thành một cụng việc trong 10 ngày nhưng trong 7 ngày đầu cú 8 người phải chuyển đi làm việc khỏc nờn đội đú hoàn thành cụng việc trong 12 ngày. Hỏi đội cụng nhõn đú cú bao nhiờu người? Cõu 11: Cú một đội cụng nhõn dự định hoàn thành một cụng việc trong 12 ngày. Trong 5 ngày đầu cú 4 người đến thờm nờn đội đú đó hoàn thành cụng việc trong 11 ngày. Hỏi đội cụng nhõn đú cú bao nhiờu người ? Cõu 12: hai tổ cụng nhõn cựng làm một cụng việc. Nếu riờng tổ 1 thỡ 15 ngày hoàn thành cụng việc, nếu riờng tổ 2 thỡ 12 ngày hoàn thành cụng việc. Hỏi nếu 1/2 số cụng nhõn tổ 1 và 1/5 số cụng nhõn tổ 2 cựng làm thỡ sau bao lõu sẽ xong cụng việc ? Cõu 13: Một đơn vị bộ đội cú một số lượng gạo đủ để cho 600 người ăn trong 45 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày thỡ đơn vị cú thờm 200 người nữa. Hỏi số gạo cũn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiờu ngày nữa? Biết mức ăn vẫn khụng thay đổi. Cõu 14: Một bếp ăn chuẩn bị một số gạo đủ cho 120 người ăn trong 40 ngày. Sau khi ăn hết một nửa số gạo đú bếp ăn nhận thờm một số người nờn số gạo cũn lại chỉ đủ cho bếp ăn trong 12 ngày nữa ( mức ăn của mỗi người khụng thay đổi). Hỏi bếp ăn đó nhận thờm bao nhiờu người nữa? Cõu 15: Hồng và Hà cựng đi từ A đến B, Hồng đi mất 4 giờ, Hà đi mất 6 giờ. Hỏi nếu Hà xuất phỏt lỳc 6 giờ 30 phỳt, Hồng xuất phỏt lỳc 7 giờ thỡ lỳc mấy giờ Hồng đuổi kịp Hà?

File đính kèm:

  • docbài toán về tỉ lệ.doc