Ðề thi lý thuyết môn: âm nhạc Đề thi số 5

Câu 1:Bốn ca khúc dưới đây mang âm hưởng dân ca của miềnnào?

* Miền trung nhớ Bác - Tác giả Thuận Yến

* ðất nước lời ru - Tác giả Văn Thành Nho

* Cô giáo tày cầm đàn lên đỉnh núi - Tác giả Văn Ký

* Hạt gạo làng ta - Trần Viết Bính

Câu 2:Trình bày một số nét cơ bản về Hội Lim.

Câu 3:Viết một đoạn nhạc nhịp 3/4 dài 16 nhịp, giọng Rê thứ hoà thanh. Trong đó phải

thể hiện được một số kí hiệu âm nhạc như: Hình nốt trắng, đen, đơn, kép, lặng đen, lặng

đơn

pdf4 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 29/09/2014 | Lượt xem: 3281 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ðề thi lý thuyết môn: âm nhạc Đề thi số 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
P ho ng G D P ho ng G D PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO ðỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN BÁ THƯỚC CẤP TRƯỜNG BẬC THCS NĂM HỌC: 2011 - 2012 ðỀ THI LÝ THUYẾT MÔN: ÂM NHẠC (Thời gian làm bài 150 phút) ðỀ THI SỐ 5 Câu 1: Bốn ca khúc dưới ñây mang âm hưởng dân ca của miền nào? * Miền trung nhớ Bác - Tác giả Thuận Yến * ðất nước lời ru - Tác giả Văn Thành Nho * Cô giáo tày cầm ñàn lên ñỉnh núi - Tác giả Văn Ký * Hạt gạo làng ta - Trần Viết Bính Câu 2: Trình bày một số nét cơ bản về Hội Lim. Câu 3: Viết một ñoạn nhạc nhịp 3/4 dài 16 nhịp, giọng Rê thứ hoà thanh. Trong ñó phải thể hiện ñược một số kí hiệu âm nhạc như: Hình nốt trắng, ñen, ñơn, kép, lặng ñen, lặng ñơn. Câu 4: Hãy trình bày hoá biểu có từ 01 dấu thăng ñến 07 dấu thăng trên khuông nhạc và gọi tên các giọng trưởng, giọng thứ của nó. Câu 5: Trong thanh nhạc người ta chia giọng hát thành những loại nào? Hãy trình bày các kiểu xây dựng dàn hợp xướng. Câu 6: ðịnh nghĩa về hợp âm bảy? Hãy thành lập hợp âm bảy át của giọng Son trưởng. (Thể hiện trên khuông nhạc) Câu 7: Trong các hợp âm dưới ñây: Hợp âm nào là hợp âm 3 trưởng, 3 thứ, 3 giảm, 3 tăng. ***************************** P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D PHÒNG GIÁO DỤC & ðÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN BÁ THƯỚC CẤP TRƯỜNG BẬC THCS NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: ÂM NHẠC: ðỀ THI SỐ 5 (Thời gian làm bài 150 phút) Câu 1 (2ñ) - ðề bài ra gồm 04 bài hát, trả lời ñúng âm hưởng dân ca của mỗi bài cho(0,5ñ). ðáp án: * Miền trung nhớ Bác - mang âm hưởng Dân ca miền Trung * ðất nước lời ru - mang âm hưởng Dân ca ñồng bằng Bắc bộ * Cô giáo tày cầm……. mang âm hưởng Dân ca Miền núi phía bắc * Hạt gạo làng ta - mang âm hưởng Dân ca ñồng bằng Bắc bộ Câu 2 (2ñ) - Nêu ñược xuất sứ của Hội Lim (1ñ) - Cách thức tổ chức Hội Lim (0,5ñ) - Những nét chính về lối hát quan họ (0,5ñ) ðáp án : - Hội Lim chính là hội Chùa làng Lim ñược tổ chức trên ñồi lim ở xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. - Hàng năm, cứ ñến ngày 13 tháng Giêng âm lịch, các “ Bạn ” quan họ kết nghĩa với mình từ làng Bịa và Tam Sơn sang làng Lim hát với nhau. Sau khi chủ, khách vào Chùa Lim lễ phật, chủ ñón khách về nhà tiếp ñãi và mở canh hát. Trên ñồi Lim… - Quan họ là lối hát ñối ñáp nam nữ ñạt trình ñộ cao về âm nhạc. Vào ñầu canh hát, các “ liền anh ”, “ liền chị ” hát các giọng “ lề lối ” sau chuyển sang các giọng “ vặt ” và cuối cùng là các giọng “ giả bạn ” ñể chia tay. Cho ñến nay người ta ñã siêu tầm ñược trên 200 làn ñiệu quan họ. Một vùng dân ca giầu làn ñiệu như quan họ Băc Ninh thì ngay cả trên thế giới cũng hiếm thấy. Câu 3 (3ñ) - Viết ñúng hoá biểu của giọng Dê thứ, ñủ 16 nhịp, nốt nhạc viết rõ ràng (0,5ñ) - Có ñầy ñủ các kí hiệu âm nhạc trong bài viết theo yêu cầu của ñề bài (0,5ñ) - Giai ñiệu bài nhạc thể hiện ñược nốt hoà thanh bậc VII (ðô thăng): (2ñ) * Mỗi ô nhịp sai, không ñúng quy ñịnh của nhịp 3/ 4 trừ ( 0,25ñ) Câu 4 (4ñ) - Viết ñúng hoá biểu và gọi ñúng tên 7 giọng trưởng có dấu thăng (2ñ) - Viết ñúng hoá biểu và gọi ñúng tên 7 giọng thứ có dấu thăng (2ñ) P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D - Viết sai 01 hoá biểu, trừ (0,25ñ) - Gọi tên sai 01 giọng trưởng, trừ (0,25ñ) - Gọi tên sai 01 giọng thứ, trừ (0,25ñ) ðáp án : Son trưởng, Dê trưởng, La trưởng, Mi trưởng, Si trưởng, Pha # trưởng, ðô # trưởng Mi thứ, Si thứ, Pha # thứ, ðô # thứ, Son # thứ, Dê # thứ, La # thứ. Câu 5 (2ñ) - Nêu ñược cách phân chia giọng hát (1ñ) - Nêu ñủ 04 kiểu xây dựng dàn hợp xướng (1ñ) ðáp án : - Người ta chia giọng hát thành các loại như sau: * Giọng nữ cao * Giọng nữ trung * Giọng nữ trầm * Giọng nam cao * Giọng nam trung * Giọng nam trầm - Có 04 kiểu xây dựng dàn hợp xướng : * Hợp xướng giọng nữ * Hợp xướng giọng nam * Hợp xướng giọng nam và nữ * Hợp xướng thiếu nhi Câu 6(4ñ) - ðịnh nghĩa chính xác hợp âm bảy (2ñ) - Thành lập ñược hợp âm bảy át của giọng Son trưởng (2ñ) ðáp án: - Hợp âm bảy gồm có bốn âm, các âm cách nhau theo quãng 3. Hai âm ngoài cùng tạo thành quãng 7. - Hợp âm bảy át của giọng Son trưởng như sau : P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D P ho ng G D Câu 7(3ñ) - Trong ñề bài có 06 hợp âm, ñiền ñúng mỗi một hợp âm cho (0,5ñ). ðáp án : 3 tăng 3 thứ 3 thứ 3 giảm 3 trưởng 3 trưởng *********************************** P ho ng G D

File đính kèm:

  • pdfde thi gv gioi am nhac so 5.pdf
Giáo án liên quan