Đề thi trắc nghiệm môn toán 5

Câu 2 : Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam ?

A. 100 kg B. 180 kg C. 150 kg D. 108 kg

 

doc2 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 17/10/2014 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trắc nghiệm môn toán 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT PHÚ TÂN TRƯỜNG TH TÂN HƯNG TÂY B §Ò thi HS GIỎI MÔN TOÁN Khèi : 5 Họ và tên học sinh: Thêi gian thi : ..... Líp : 5 Ngµy thi : §Ò thi TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN 5 C©u 1 : 1995 x 1995 Điền dấu >, <, = vào ô trống trong phép tính: 1 1991 x 1999 A. 0 B. > C. = D. < C©u 2 : Nhân dịp Tết, một của hàng bán cam ngày đầu bán được 40 % số cam. Ngày thứ hai bán được 60 % số cam còn lại. Ngày thứ ba bán được 24 kg thì vừa hết cam. Hỏi cả 3 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg cam ? A. 100 kg B. 180 kg C. 150 kg D. 108 kg C©u 3 : Trong c¸c sè sau, sè nµo ®ång thêi chia hÕt cho 2 ; 3 ; 5 ; 9. A. 145 B.  10 C. 250 D. 270 C©u 4 : Sè nµo d­íi ®©y thuéc d·y tÝnh : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; …… A. 30 B. 45 C. 47 D. 40 C©u 5 : Đáp án nào sau đây không đúng ? A. Hình là hình bình hành có 4 góc vuông B. Hình vuông là hình chữ nhật có 4 cạnh bằng nhau. C. Hình vuông là hình tứ giác có 4 góc vuông và có 2 cạnh kề nhau bằng nhau. D. Hình vuông là hình thoi có 1 góc vuông. C©u 6 : Cho số thập phân 17,02 ; số này sẽ thay đổi như thế nào khi bỏ dấu phẩy A. Tăng 10 lần B. Tăng 100 lần C. Giảm 100 lần D. Không thay đổi C©u 7 : 131313 Ph©n sè tÝnh theo phÇn tr¨m b»ng : 252525 A. 13% B. 38% C. 52% D. 25% C©u 8 : gÊp bao nhiªu lÇn A. 24 lÇn B. 12 lÇn C. 18 lÇn D. 9 lÇn C©u 9 : Tích: 3 x 13 x 23 x 33 x ..... x 2003 có tận cùng bằng chữ số nào ? A. 9 B. 1 C. 3 D. 7 C©u 10 : Số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 20 và chia hết cho 5 là: A. 2990 B. 695 C. 2090 D. 299 C©u 11 : Khi làm phép nhân một số với 102, một bạn học sinh đã quên mất chữ số 0 ở số nhân nên tích giám đi 1170 đơn vị. Hỏi bạn đó đã nhân số nào với 102 ? A. 12 B. 15 C. 14 D. 13 C©u 12 : Chän sè thÝch hîp vµo chç trèng, biÕt : 18,987 = 18 + 0,9 + … + 0,007 A. 0,8 B. 0,08 C. 8 D. 0,008 C©u 13 : Tính diện tích hình thang, biết trung bình cộng hai đáy bằng 60 cm và gấp 3 lần chiều cao của hình thang đó ? A. 1800 cm2 B. 2400 cm2 C. 1200 cm2 D. 1500 cm2 C©u 14 : Có bao nhiêu số gồm 5 chữ số mà tổng các chữ số trong mỗi số đó bằng 2. A. 4 số B. 3 số C. 5 số D. 6 số C©u 15 : T©m ®i ngñ lóc 21 giê, thøc dËy lóc 5 giê 15 phót. Hái T©m ®· ngñ trong bao l©u ? A. 6 giê 15 phót B. 9 giê 15 phót C. 7 giê 15 phót D. 8 giê 15 phót Bài 2: Hai tỉnh A và B cách nhau 174 km. Hai ô tô cùng một lúc đi từ A và B và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc của ô tô đi từ A hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 5km/giờ. Bài giải

File đính kèm:

  • docde hoc sinh gioi.doc