Đề thi các giáo viên giỏi

Câu 1: Thông tư hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh thay thế cho quyết định 30/2005/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2005 là:

a. TT 30/2009/TT-BGDĐT

b. TT 31/2009/TT-BGDĐT

c. TT 32/2009/TT-BGDĐT

d. TT 33/2009/TT-BGDĐT

 

doc16 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 17/10/2014 | Lượt xem: 6661 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi các giáo viên giỏi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i chủ yếu trong mục tiêu giáo dục tiểu học là: Làm rõ hơn quan điển giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người học Làm rõ hơn quan điểm giáo dục toàn diện và thiết thực đối với người dạy; chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng , thái độ để học sinh chuẩn bị ra trường. Chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng , thái độ để học sinh tiếp tục học lên các lớp trên Cả a và c đều đúng Câu 65: Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng mới ta cần sử dụng các phương pháp dạy học: Lựa chọn các phương pháp dạy học truyền thống Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại với phương pháp dạy học mới Tổ chức các hình học theo nhóm, học ngoài trời Sự phối hợp nhuần nhuyễn với các phương pháp dạy học truyền thống có những yếu tố tích cực với những phương pháp dạy học mới tập trung vào việc tổ chức các hoạt động học tập của học sinh Câu 66: Dạy học phát huy tính tích cực là: Luôn phát huy tính tích cực, chủ động trong hoạt động học của học sinh Tạo cho các em phương pháp học tập tích cực Phát huy sự tương tác giữa học sinh - học sinh, học sinh – giáo viên trong dạy học. Các ý trên đều đúng. Câu 67: Dạy học phát huy tính tích cực sẽ giúp: Mất thời gian những học sinh nắm vững, hiểu sâu và bền vững hơn về kiến thức Luôn củng cố và phát triển cách học Phát triển phẩm chất đạo đức; tinh thần hợp tác, tương trợ và tôn trọng lẫn nhau Học sinh nắm vững, hiểu sâu và bền vững hơn về kiến thức; cách học luôn được củng cố và phát triển; những phẩm chất đạo đức đực phát triển, tinh thần hợp tác, tương trợ và tôn trọng. Câu 68: Tổ chức dạy học theo nhóm: Là một phương pháp dạy học mới Là một hình thức tổ chức dạy học Vừa là phương pháp, vừa là hình thức Các ý trên đều đúng Câu 69:Cách chia nhóm hợp lý nhất: Nhóm từ 2 đến 4 học sinh Nhóm từ 5 đến 6 học sinh Nhóm từ 8 đến 10 học sinh Cả a và b đều đúng Câu 70: Thảo luận ở lớp: Là một phương pháp dạy học mới Là một hình thức tổ chức dạy học Vừa là phương pháp, vừa là hình thức Các ý trên đều đúng Câu 71: Để lập một kế hoạch bài dạy người giáo viên cần: Nghiên cứu kỹ sách giáo khoa, sách giáo viên Đọc lại thiết kế bài dạy đã soạn từ năm trước, đối chiếu lại hình thức lớp để xây dựng kế hoạch bài năm nay Nghiên cứu kỹ sách khoa, sách giáo viên; đối chiếu lại tình hình lớp để xây dựng kế hoạch bài năm nay. Nghiên cứu kỹ sách khoa, sách giáo viên; đọc lại thiết kế bài dạy đã soạn từ năm trước; đối chiếu lại tình hình lớp để xây dựng kế hoạch bài năm nay. Câu 72: Công cụ đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học: Bài kiểm tra viết gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận, bài kiểm tra miệng ở lớp Bài kiểm tra viết gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và tự luận; các loại mẫu quan sát thường xuyên, định kỳ Các loại mẫu q2uan sát thường xuyên , định kỳ Cả a và c đều đúng Câu 73: Thời lượng dạy học ở lớp học 2 buổi/ngày: 8 tiết/ngày 7 tiết/ngày 6tiết/ngày Không quá 7 tiết/ngày Câu 74: Nội dung học tập ở lớp 2 buổi/ngày: Các môn học theo quy định Thực hành kiến thức đã học, tham gia các hoạt động thực tế Học các môn tự chọn, môn năng khiếu, môn học còn yếu Cả 3 ý trên đều đúng Câu 75: Thời gian học tập chính thức của học sinh tiểu học là: 33 tuần 35 tuần 36 tuần 37 tuần Câu 76: Trẻ em được công nhận đạt chuẩnPCGDTH phải: Học hết lớp 3 Học hết lớp 4 Học hết lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học Câu 77: Trẻ em được công nhận PCGDTHĐĐT phải hoàn thành chương trình tiểu học ở độ tuổi: 14 tuổi 13 tuổi 12 tuổi d .11 tuổi Câu 78: Điều kiện để công nhận thành phố Rạch Giá đạt chuẩn PCGDTHĐĐT phải có: 100% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT 90% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT 80% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT 70% số xã (phường) đạt chuẩn PCGDTHĐĐT Câu 79: Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được chia làm: 1 mức độ 2 mức độ 3 mức độ 4 mức độ Câu 80: Thời hạn công nhận trường đạt chuẩn quốc gia là: 3 năm kể từ ngày quyết định 4 năm kể từ ngày quyết định 5 năm kể từ ngày quyết định Không thời hạn Câu 81: Tỉ lệ học sinh Giỏi, học sinh Tiên Tiến tối thiểu ở trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 là: 40% 50% 60% 70% Câu 82: Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học ở trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là: Ít nhất 70% Ít nhất 80% Ít nhất 90% Trên 90 % Câu 83: Điểm học lực môn (ở những môn bằng điểm số): Trung bình cộng của HLM.KI và HLM.KII Điểm HLM.KII Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm Câu 84: Học sinh được bồi dưỡng và kiểm tra bổ sung các môn học vào thời điểm Đầu năm học Cuối năm học Sau hè Cả b và c đều đúng Câu 85: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là: Lĩnh vực phẩm chất, chính trị, đạo đức lối sống Lĩnh vực kiến thức Lĩnh vực kỹ năng sư phạm d. Cả 3 ý trên đều đúng Câu 86: Bản chất của việc đánh gái theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là: Bằng cấp đào tạo của giáo viên Tác phong đạo đức nhà giáo Năng lực nghề nghiệp giáo viên Cả 3 ý trên đều đúng Câu 87: Quy trình đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm: 1 bước 2 bước 3 bước 4 bước Câu 88: Thời điểm đánh giá giá viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và: Đầu năm học Cuối học kỳ I Cuối năm Cả 3 ý trên đều đúng Câu 89: Nhiệm vụ của công văn 896/BGD&ĐT – GDTH ngày 13/2/2006 của Bộ BGD&ĐT . V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học là: Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; đổi mới soạn giáo án của giáo viên; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo và đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên; công tác kiểm tra đánh giá học sinh và điều chỉnh một số nội dung học tập của học sinh. Đổi mới việc soạn giáo án của giáo viên và không bắt buộc giáo viên thực hiện chương trình một cách máy móc, hình thức ( như dạy đúng tuần, đúng tiết, đúng thời lượng của mỗi tiết) Câu 90: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học nhằm để: Cụ thể hoá những kiến thức, kỹ năng cơ bản, tới thiểu mà mọi học sinh cần phải đạt được. Bãi bỏ công văn 896/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và học cho học sinh tiểu học Bãi bỏ công văn 9832/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5 Bãi bỏ 2 công văn trên Câu 91: Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải đạt: Huy động ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 Huy động ít nhất 90% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 Huy động ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 Huy động ít nhất 98% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1 Câu 92: Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải đạt: Có ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học Có ít nhất 85% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học Có ít nhất 90% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học Có ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 11 hoàn thành chương trình tiểu học Câu 93: Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải đạt: Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 80% số giáo viên đạt chuẩn THSP Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 85% số giáo viên đạt chuẩn THSP Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 90% số giáo viên đạt chuẩn THSP Đội ngũ giáo viên phải đạt trình độ đào tạo có ít nhất 95% số giáo viên đạt chuẩn THSP Câu 94: Theo quan điểm ban hành Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT: Xem GSK là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong SGK. Xem SGK và SGV là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong SGK và SGV. Xem chương trình là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện theo Chuẫn kiến thức, Kỹ năng các môn học đã quy định. Xem chương trình là pháp lệnh. Giáo viên phải thực hiện đầy đủ nội dung trong SGK và chương trình quy định. Câu 95: Dạy học 1 buổi/ngày thì nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được: Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật) Thực hiện 4 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật) Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Thể dục, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật) Thực hiện 2 tiết/tháng, tích hợp vào các môn Âm nhạc, Thể dục, Mỹ thuật, Thủ công ( Kĩ thuật) Câu 96: Theo Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia có mấy mức độ ? Có 2 mức độ (mức độ 1 và mức độ 2) Có 2 mức độ ( mức độ 1 và mức độ tiên tiến) Có 2 mức độ ( mức độ 1 và mức độ xuất sắc) Có 3 mức độ ( mức độ 1, mức độ 2 và mức tiên tiến) Câu 97: Theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 quy định giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và cấp huyện: Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 10% cấp huyện trở lên. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 20% cấp huyện trở lên. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 25% cấp huyện trở lên. Có ít nhất 50% số giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp trường và có ít nhất 30% cấp huyện trở lên. Câu 98: Theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 quy định tỷ lệ huy động và học sinh bỏ học: Huy động ít nhất 96% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2% Huy động ít nhất 97% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2% Huy động ít nhất 97% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 1% Huy động ít nhất 96% số trẻ em trong độ tuổi đi học và tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2% Câu 99: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT quy định xếp loại giáo dục có mấy loại ? Có 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu Có 4 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Kém Có 5 loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém Có 3 loại: Hoàn thành tốt (A+), Hoàn thành (A), Chưa hoàn thành (B) Câu 100: Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên theo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học có mấy loại ? Có 5 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu Có 5 loại: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu Có 4 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu Có 4 loại: Xuất sắc, khá, trung bình, yếu

File đính kèm:

  • docDE THI NANG LUC.doc