Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn Tin học THCS năm học: 2012 – 2013 trường PTDTNT Vĩnh Thạnh - Mã đề thi 485

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng.

Câu 1: Câu 3 : Biến X có thể nhận các giá trị -1 ; 0 ; 1 và biến Y có thể nhận các giá trị 4.5 ; 3,4 ; 0.6 Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng ?

A. Var X: real; Y: integer; B. Var X, Y: integer;

C. Var X: integer; Y: real; D. Var X, Y: real;

Câu 2: Tên (do người dùng đặt) nào sau đây là sai trong Pascal?

A. s B. tong; C. 5ab; D. _dien_tich

Câu 3: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa:

A. CT_sosanh B. Tinh_tong C. end D. pascal

Câu 4: cho biết kết quả so sánh hai xâu s1=‘abcdef’ và s2=‘abcdef’:

A. s1<>s2 B. s1=s2 C. s1>s2 D. s1

Câu 5: Trong các câu lệnh Pascal sau, câu nào được viết đúng:

A. if; x>5 then a:=b B. if x:=5 then; a=b

C. if x>5; then a:=b D. if x>5 then a:=b else a:=a+b;

Câu 6: Cho đoạn CT sau:

 Max := a;

 If a < b then Max := b; write(Max)

Cho a = 10; b = 25. Kết quả Max bằng bao nhiêu?

A. 15 B. 5 C. 25 D. 10

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn Tin học THCS năm học: 2012 – 2013 trường PTDTNT Vĩnh Thạnh - Mã đề thi 485, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG PTDTNT VĨNH THẠNH ( Đề chính thức ) Họ và Tên:....................................... Lớp: 11A.... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 11 THPT Năm học: 2012 – 2013 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Ngày kiểm tra: ....– 12 – 2012 Mã đề thi 485 PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1: Câu 3 : Biến X có thể nhận các giá trị -1 ; 0 ; 1 và biến Y có thể nhận các giá trị 4.5 ; 3,4 ; 0.6 Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng ? A. Var X: real; Y: integer; B. Var X, Y: integer; C. Var X: integer; Y: real; D. Var X, Y: real; Câu 2: Tên (do người dùng đặt) nào sau đây là sai trong Pascal? A. s B. tong; C. 5ab; D. _dien_tich Câu 3: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa: A. CT_sosanh B. Tinh_tong C. end D. pascal Câu 4: cho biết kết quả so sánh hai xâu s1=‘abcdef’ và s2=‘abcdef’: A. s1s2 B. s1=s2 C. s1>s2 D. s1<s2 Câu 5: Trong các câu lệnh Pascal sau, câu nào được viết đúng: A. if; x>5 then a:=b B. if x:=5 then; a=b C. if x>5; then a:=b D. if x>5 then a:=b else a:=a+b; Câu 6: Cho đoạn CT sau: Max := a; If a < b then Max := b; write(Max) Cho a = 10; b = 25. Kết quả Max bằng bao nhiêu? A. 15 B. 5 C. 25 D. 10 Câu 7: Câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng trong Pascal : A. Conts max=50 ; B. Const max integer max=50 ; C. Const max 50 ; D. Const max :=50 ; Câu 8: Cho dãy số gồm những số nguyên -1, 15, 1, 7, 0. Dùng kiểu dữ liệu là mảng một chiều để lưu dãy số trên. Sau đó ta có thể khai báo như sau: Var a: array[15] of integer ; Hãy cho biết a[4] =?; A. 7 B. 5 C. 1 D. 6 Câu 9: Câu 4 : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng? A. if ; then else ; B. if then else; C. if then else ; D. if then ; else ; Câu 10: Cho biết kết quả hàm sau length(‘tongxau la’): A. 13 B. 10 C. 12 D. 11 Câu 11: Chương trình dịch là: A. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể. B. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao. C. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy. D. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên. Câu 12: Biểu diễn của biểu thức trong ngôn ngữ lập trình Pascal nào là đúng : A. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4) B. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4) C. 1+1/2++1/(3*4) D. 1++1/(3*4) ----------------------------------------------- TỰ LUẬN: (7 đ) Câu 1: Viết lại các biểu thức toán học sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal: a. + Cos(b) →............................................................................................................................................. b. →............................................................................................................................................. c. →............................................................................................................................................. d. →............................................................................................................................................. Câu 2: Hãy chỉ ra các lỗi trong chương trình sau và cách sửa các lỗi đó: Program tong 1; {Dong 1} Vara,b: interger {Dong 2} Begin {Dong 3} Writeln(‘nhap vao a: ’); {Dong 4} Writeln(nhap vao b: ); {Dong 5} Readln(b); {Dong 6} S:=a+b; {Dong 7} Writeln(‘Tong cua 2 so la: ,S); {Dong 8} Readln {Dong 9} End {Dong 10} ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: S:=1; for i:=1 to 3 do if i >2 then S:=S+i; Hỏi sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S nhận giá trị nào? ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDE_TIN11_HKI_MADE_485.doc
Giáo án liên quan