Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn Tin học THCS năm học: 2012 – 2013 trường PTDTNT Vĩnh Thạnh - Mã đề thi 132

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng.

Câu 1: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa:

A. end B. pascal C. Tinh_tong D. CT_sosanh

Câu 2: Biểu diễn của biểu thức trong ngôn ngữ lập trình Pascal nào là đúng :

A. 1+1/2+ +1/(3*4) B. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4)

C. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4) D. 1+ +1/(3*4)

Câu 3: Cho dãy số gồm những số nguyên -1, 15, 1, 7, 0. Dùng kiểu dữ liệu là mảng một chiều để lưu dãy số trên. Sau đó ta có thể khai báo như sau:

 Var a: array[1 5] of integer ;

 Hãy cho biết a[4] =?;

A. 6 B. 5 C. 7 D. 1

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I lớp 11 môn Tin học THCS năm học: 2012 – 2013 trường PTDTNT Vĩnh Thạnh - Mã đề thi 132, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG PTDTNT VĨNH THẠNH ( Đề chính thức ) Họ và Tên:....................................... Lớp: 11A.... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Lớp 11 THPT Năm học: 2012 – 2013 Môn: Tin học Thời gian làm bài: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề ) Ngày kiểm tra: ....– 12 – 2012 Mã đề thi 132 PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 đ): Hãy chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng. Câu 1: Trong các từ sau đây, từ nào là từ khóa: A. end B. pascal C. Tinh_tong D. CT_sosanh Câu 2: Biểu diễn của biểu thức trong ngôn ngữ lập trình Pascal nào là đúng : A. 1+1/2++1/(3*4) B. 1+1/2+1/(2.3)+1/(3*4) C. 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4) D. 1++1/(3*4) Câu 3: Cho dãy số gồm những số nguyên -1, 15, 1, 7, 0. Dùng kiểu dữ liệu là mảng một chiều để lưu dãy số trên. Sau đó ta có thể khai báo như sau: Var a: array[15] of integer ; Hãy cho biết a[4] =?; A. 6 B. 5 C. 7 D. 1 Câu 4: Câu 3 : Biến X có thể nhận các giá trị -1 ; 0 ; 1 và biến Y có thể nhận các giá trị 4.5 ; 3,4 ; 0.6 Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng ? A. Var X, Y: real; B. Var X: integer; Y: real; C. Var X, Y: integer; D. Var X: real; Y: integer; Câu 5: Cho biết kết quả hàm sau length(‘tongxau la’): A. 11 B. 10 C. 13 D. 12 Câu 6: Trong các câu lệnh Pascal sau, câu nào được viết đúng: A. if x>5; then a:=b B. if x:=5 then; a=b C. if x>5 then a:=b else a:=a+b; D. if; x>5 then a:=b Câu 7: Câu 2 : Câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng trong Pascal : A. Const max 50 ; B. Const max integer max=50 ; C. Conts max=50 ; D. Const max :=50 ; Câu 8: Câu 4 : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng? A. if then else ; B. if then else; C. if then ; else ; D. if ; then else ; Câu 9: Cho đoạn CT sau: Max := a; If a < b then Max := b; write(Max) Cho a = 10; b = 25. Kết quả Max bằng bao nhiêu? A. 5 B. 10 C. 25 D. 15 Câu 10: Tên (do người dùng đặt) nào sau đây là sai trong Pascal? A. _dien_tich B. tong; C. s D. 5ab; Câu 11: cho biết kết quả so sánh hai xâu s1=‘abcdef’ và s2=‘abcdef’: A. s1s2 C. s1=s2 D. s1s2 Câu 12: Chương trình dịch là: A. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng. ngôn ngữ bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể. B. Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao. C. Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy. D. Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên. -------------------------------------------- TỰ LUẬN: (7 đ) Câu 1: Viết lại các biểu thức toán học sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal: a. + Cos(b) →............................................................................................................................................. b. →............................................................................................................................................. c. →............................................................................................................................................. d. →............................................................................................................................................. Câu 2: Hãy chỉ ra các lỗi trong chương trình sau và cách sửa các lỗi đó: Program tong 1; {Dong 1} Vara,b: interger {Dong 2} Begin {Dong 3} Writeln(‘nhap vao a: ’); {Dong 4} Writeln(nhap vao b: ); {Dong 5} Readln(b); {Dong 6} S:=a+b; {Dong 7} Writeln(‘Tong cua 2 so la: ,S); {Dong 8} Readln {Dong 9} End {Dong 10} ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 3: Cho đoạn chương trình sau: S:=1; for i:=1 to 3 do if i >2 then S:=S+i; Hỏi sau khi thực hiện đoạn chương trình trên S nhận giá trị nào? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDE_TIN11_HKI_MADE_132.doc