Đề kiểm tra cuối năm môn Toán ( lớp 5 )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

 Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:

Bài 1: 3/5 của 4 tấn là:

 A. 24 kg B. 240 kg C. 2400kg D. 24000kg

Bài 2: Chữ số 5 trong số: 162,57 chỉ :

 A. 5 đơn vị B. 5 phần trăm C. 5 chục D. 5 phần mườI

Bài 3: Một hình lập phương có diện tích một mặt là 49 cm2. Hình đó có thể tích là:

 A. 243 cm3 B. 343 cm3 C. 353cm3 D. 343 cm2

 

doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 3760 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối năm môn Toán ( lớp 5 ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 3 : Một xe khách đi từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau 167,4 km, biết rằng xe xuất phát lúc 7 giờ 10 phút và đến nơi lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày; trên đường đi xe có nghỉ 29 phút. Tính vận tốc của xe ? ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 4 : Tính chu vi và diện tích thực tế của hình H dưới đây. Tỉ lệ: 1 : 250 60 cm 40 cm Hình H ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bµi 5: Mét cöa hµng ®­îc l·i 20% so víi gi¸ b¸n. Hái cöa hµng ®ã ®­îc l·i bao nhiªu phÇn tr¨m (%) so víi gi¸ mua? ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II LỚP 5 MÔN : TOÁN Câu 1: Khoanh tròn vào kết quả đúng 1/ 3ha 7dam2 =…………….ha a. 307 ha b. 30,7 ha c. 3,07 ha d. 370 ha 2/ 7,08 m3= ……………..dm3 a. 708 dm3 b. 7008 dm3 c. 0,708 dm3 d. 7080 dm3 Câu 2: Đặt tính và tính a. 375,86 + 29,08 b. 256 – 127,5 c. 14,05 x 3,2 d . 135,9 : 45 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… e. 11 giờ - 5giờ 27 phút f. 23 giờ 6 phút : 7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 3: Tính giá trị của biểu thức a. 8,64 : (1,46 + 0,34) + 6,32 b. 145 + 8907,5 : 35 x 23,9 + 140 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 4: Tìm y (2đ) a. y x 4,8 = 12 x 100 b. 1932: y = 6,9 x 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: Lớp 5A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 35% tổng số học sinh cả lớp. Số học sinh khá là 18 em, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh trung bình của lớp 5A Tính tỉ số phần trăm học sinh khá so với số học sinh trung bình? Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 6: Mét miÕng ®Êt h×nh tam gi¸c cã diÖn tÝch lµ 288m2, ®¸y cña tam gi¸c b»ng 32m. §Ó diÖn tÝch miÕng ®Êt t¨ng thªm 72m2 th× ph¶i t¨ng c¹nh ®¸y thªm bao nhiªu mÐt? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 7. Tõ 2 tØnh A vµ B c¸ch nhau 396km, cã 2 ng­êi khëi hµnh cïng mét lóc vµ ®i ng­îc chiÒu víi nhau. Khi ng­êi thø nhÊt ®i ®­îc 216km th× 2 ng­êi gÆp nhau. Lóc ®ã hä ®· ®i hÕt mét sè ngµy ®óng b»ng hiÖu cña sè ki - l« - mÐt mµ 2 ng­êi ®i ®­îc trong mét ngµy. H·y tÝnh xem mçi ng­êi ®i ®­îc bao nhiªu ki - l« - mÐt trong mét ngµy? (vËn tèc cña mçi ng­êi kh«ng thay ®æi). ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Câu 8: T×m hai sè cã tæng b»ng 140, biÕt r»ng nÕu gÊp sè h¹ng thø nhÊt lªn 5 lÇn vµ gÊp sè h¹ng thø hai lªn 3 lÇn th× tæng míi lµ 508. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docde thi toan cuoi nam lop 5.doc
Giáo án liên quan