Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II - Năm học 2009- 2010 ôn: Tiếng Anh 6 Trường THCS Lê Lợi

II. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

I dont usually eat breakfast. I only have.( 6 ).of coffee. I dont eat anything about 11 oclock. Then I have a buscuit and a glass of .(7). .For lunch I usually have a salad. Thats .(9). about 2 oclock. I have.(10).at 6.30 in the afternoon. Im a vegetarian, so I dont eat meat or fish. I eat cheese and eggs and thing like that. I have a glass of water or fruit.(10).with my meal.

6. A.a packet B. a cup C. a can D. a bar

7. A.peas B. rice C.chocolates D. milk

8. A.at B. on C. in D. of

9. A. breakfast B.lunch C. dinner D. morning

10.A. water B. soda C. juice D. lemonade

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 14/10/2015 | Lượt xem: 1061 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II - Năm học 2009- 2010 ôn: Tiếng Anh 6 Trường THCS Lê Lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Lê Lợi Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II Năm học 2009- 2010 Môn: Tiếng anh 6 Thời gian;: 45 phút Họ và tên:.Lớp: SBD:.Phòng:. Đề kiểm tra có 34 câu. Thí sinh làm vào bảng sau  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.Tìm từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với từ còn lại. 1. A.twice B. swim C. skip D. picnic 2.A. usually B.fly C. thirsty D. hungry 3.A. bottle B. job C. movie D. chocolate 4.A. bread B. year C. theater D. near 5.A.black B. math C. father D. many II. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: I don’t usually eat breakfast. I only have..( 6 )..of coffee. I don’t eat anything about 11 o’clock. Then I have a buscuit and a glass of ..(7).. .For lunch I usually have a salad. That’s ..(9).. about 2 o’clock. I have..(10)..at 6.30 in the afternoon. I’m a vegetarian, so I don’t eat meat or fish. I eat cheese and eggs and thing like that. I have a glass of water or fruit..(10)..with my meal. 6. A.a packet B. a cup C. a can D. a bar 7. A.peas B. rice C.chocolates D. milk 8. A.at B. on C. in D. of 9. A. breakfast B.lunch C. dinner D. morning 10.A. water B. soda C. juice D. lemonade III. Chọn đáp an đúng để hoàn thành những câu sau. 11. Do you have .bananas? A. a B. an C. some D. any 12. They.some juice at the moment. A. are drinking B. drink C. drinking D. drinks 13. is in the living room? They are in the living room. A.What B. Where C. How D. Who 14. I would like can of soda. A. an B. a C. any D. some 15. ..does Ba read ? He reads three times a week. A. What B. Where C. How often D. How many 16. What is . breakfast? A. to B. for C. in D. at 17.They sometimes go A. to fish B. fish C. fishing D. some fish 18. .. do you play? I play soccer. A. Which sports B. How often C. How many D. How 19. WhatBa do in his free time? A. do B. does C. is D. are 20. ..an ice-cream? A. How much B. How many C. How D.What 21. Mai reads .times a week. A. once B. twice C. three D. never 22. He to school late. A. goes never B. never goes C. never go d.go never 23.They aretable tennis. A. swimming B. playing C. skipping D. doing 24. It is . in the fall. A. cold B. hot C. warm D. cool 25.What do you like? I like warm weather . A. season B.activity C. weather D. sport IV. Tìm lỗi sai ở phần gạch chân trong những câu sau. 26. Minh rides his bike to work at the moment. A B C D 27. I don’t have some oranges, but I have some bananas. A B C D 28. I would like a tube of chocolates, please. A B C D 29. How many beef do you want? A B C D 30. There are some orange juice and some milk to drink. A B C D V. Xác định câu gần nghĩa với câu đã cho. 31. My father often walks to work. 32.How many apples do you want? A. My father often goes to work by car. A. How many apples are there? B. My father often goes to work on foot. B. How many apples do you like? C. My father often goes to work by foot. C. How many apples would you like? 32. She’d like a dozen eggs. 34.Ba goes to school six times a week. A. She want a dozen eggs. A. Ba always goes to school. B. She’d likes a dozen eggs. B. Ba sometimes goes to school. C. She’d like twelve eggs. C. Ba never goes to school.

File đính kèm:

  • dockiem tra giua ki II.doc