Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì II năm học : 2009 – 2010 môn thi : Toán 5 thời gian : 60 phút

Bài 1 : 2điểm

a/ Viết các số sau :

Một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng - ti - mét khối :

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối :

b/ Đọc các số sau :

2005dm3 :

 cm3 :

 

doc9 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 17/04/2017 | Lượt xem: 357 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì II năm học : 2009 – 2010 môn thi : Toán 5 thời gian : 60 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t của GK Chữ ký GK Đọc to : TLCH : Điểm chung : Đọc thầm bài văn sau : Núi rừng Trường Sơn sau cơn mưa Mưa ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn . Màn mây xám đục trên cao đã rách mướp , trôi giạt cả về một phương , để lộ dần một mảng trời thấp thoáng xanh . Một vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống . Dưới mặt đất , nước mưa vẫn còn róc rách , lăn tăn , luồn lỏi chảy thành hàng ngàn vạn dòng mỏng manh , buốt lạnh . Từ trong các bụi rậm xa gần , những chú chuồn , những con duỗi với bộ lông ướt mềm , vừa mừng rỡ , vừa lo lắng , nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất . Trên các vòm lá dày ướt đẫm , những con chim Klang mạnh mẽ , dữ tợn , bắt đầu giang những đôi cánh lớn giũ nước phành phạch . Cất lên những tiếng kêu khô , sắc , chúng nhúng chân bay lên , làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả . Xa xa , những chỏm núi màu tím biếc cắt chéo nền trời . Một dải mây mỏng , mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp , quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến , bịn rịn . Trích Tập đọc lớp 5 - 1980 Dựa vào bài tập đọc , hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước ý đúng hoặc trả lời các câu sau : Câu 1 : Cảnh vật trong bài văn được miêu tả ở vùng nào của nước ta ? Vùng rừng núi Vùng ven biển Vùng biển Vùng đồng bằng Câu 2 : Sau cơn mưa , bầu trời và mặt đất có những nét gì đẹp ? Bầu trời để lộ dần một mảng trời thấp thoáng xanh , vài tia nắng hiếm hoi bắt đầu mừng rỡ rọi xuống . Dưới mặt đất , nước mưa vẫn còn róc rách , lăn tăn , luồn lỏi chảy thành hàng ngàn vạn dòng mỏng manh , buốt lạnh . Muôn thú từ trong các hốc đá , cành cây trú mưa nhảy ra ngoài . c. Bầu trời có một dải mây mỏng , mềm mại như một dải lụa trắng dài vô tận ôm ấp , quấn ngang các chỏm núi như quyến luyến , bịn rịn . d. Cả 3 ý trên đều đúng . Câu 3 : Câu nào dưới đây tả hoạt động của chim Klang ? Từ trong các bụi rậm xa gần , những chú chuồn , những con duỗi với bộ lông ướt mềm , vừa mừng rỡ , vừa lo lắng , nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất . Dưới mặt đất , nước mưa vẫn còn róc rách , lăn tăn , luồn lỏi chảy thành hàng ngàn vạn dòng mỏng manh , buốt lạnh . Trên các vòm lá dày ướt đẫm , những con chim Klang mạnh mẽ , dữ tợn , bắt đầu giang những đôi cánh lớn giũ nước phành phạch . Cất lên những tiếng kêu khô , sắc , chúng nhúng chân bay lên , làm cho những đám lá úa rơi rụng lả tả . Câu 4: Cảnh vật trong bài được tác giả tả theo thứ tự nào ? Từ gần đến xa . Từ xa đến gần . Từ cao xuống thấp . Ý a và c đúng Câu 5 : Câu văn : “ Từ trong các bụi rậm xa gần , những chú chuồn , những con duỗi với bộ lông ướt mềm , vừa mừng rỡ , vừa lo lắng , nối tiếp nhau nhảy ra rồi biến mất .” thuộc loại câu : Câu đơn Câu ghép . c. Cả 2 ý đều đúng Câu 6 : Dấu phẩy trong câu “ Trên các vòm lá dày ướt đẫm , những con chim Klang mạnh mẽ , dữ tợn , bắt đầu giang những đôi cánh lớn giũ nước phành phạch .” có ý nghĩa như thế nào ? Ngăn cách thành phần trạng ngữ với các thành phần chính trong câu . Ngăn cách các bộ phận có cùng nhiệm vụ . Ngăn cách các vế trong câu ghép không có quan hệ từ . Ý a và b đúng Câu 7 : Trong câu “ Dưới mặt đất , nước mưa vẫn còn róc rách , lăn tăn , luồn lỏi chảy thành hàng ngàn vạn dòng mỏng manh , buốt lạnh .” có mấy từ láy âm ? Một từ láy âm Hai từ láy âm Ba từ láy âm . Không có từ láy âm Câu 8 : Điền quan hệ từ vào chỗ trống dưới đây cho thích hợp nội dung của câu : . . . . Tuấn chăm chỉ học tập . . . . . Tuấn đã có nhiều tiến bộ . Nhà xa . . . . . . . . Bạn Lan vẫn đi học đúng giờ . Câu 9 : Viết thêm 1 từ chỉ quan hệ và 1 vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép : a. Mưa càng to b. thì lớp ta sẽ đi cắm trại . Câu 10 : Tìm từ trái nghĩa với từ biến mất . ------------------- Hết -------------------- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : TIẾNG VIỆT ( ĐỌC TO ) - LỚP 5 NGÀY : 25/3/2010 Hoïc sinh ñoïc ñoaïn vaên vaø traû lôøi moät caâu hoûi trong ñoaïn vaên vöøa ñoïc cuûa moät trong caùc baøi Taäp ñoïc ñaõ hoïc từ tuần 24 đến tuần 27 * Giaùo vieân ghi teân baøi vaøo phieáu cho hoïc sinh boác thaêm ñeå ñoïc . -------------------------------------------------------------------------------------------- HÖÔÙNG DAÃN ÑAÙNH GIAÙ , CHO ÑIEÅM ÑOÏC TO * Ñoïc ñuùng tieáng , ñuùng töø : 1 ñieåm ( Ñoïc sai töø 2 ñeán 4 tieáng : 0,5 ñieåm ; ñoïc sai töø 5 tieáng trôû leân : 0 ñieåm ) * Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu , caùc cuïm töø roõ nghóa : 1 ñieåm ( Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 2 ñeán 3 choã : 0,5 ñieåm ; Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng töø 4 choã trôû leân : 0 ñieåm ) * Gioïng ñoïc böôùc ñaàu coù bieåu caûm : 1 ñieåm ( Gioïng ñoïc chöa theå hieän roõ tính bieåu caûm : 0,5 ñieåm ; gioïng ñoïc khoâng theå hieän tính bieåu caûm : 0,5 ñieåm ) * Toác ñoä ñoïc ñaït yeâu caàu ( khoâng quaù 1 phuùt ) : 1 ñieåm ( Ñoïc töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0,5 ñieåm ; ñoïc quaù 2 phuùt : 0 ñieåm ) * Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu : 1 ñieåm ( Traû lôøi chöa ñuû yù hoaëc dieãn ñaït chöa roõ raøng : 0,5 ñieåm ; traû lôøi sai hoaëc khoâng traû lôøi ñöôïc : 0 ñieåm ) ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC : 2009 – 2010 MÔN : TIẾNG VIỆT ( PHẦN VIẾT ) - LỚP 5 NGÀY : 25/3/2010 I. CHÍNH TẢ : Nghĩa thầy trò Từ sáng sớm , các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy . Cụ giáo đội khăn ngay ngắn , mặc áo dài thâm ngồi trên sập . Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý . Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người , bảo ban các học trò nhỏ , rồi nói : - Thầy cảm ơn các anh . Bây giờ , nhân có đủ môn sinh , thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng . II. TẬP LÀM VĂN Đề bài : Tả cái bàn ngồi học của em ở lớp hoặc ở nhà . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ÑAÙNH GIAÙ , CHO ÑIEÅM MOÂN TIEÁNG VIEÄT ( PHAÀN VIEÁT ) LÔÙP 5 I. CHÍNH TAÛ : Baøi vieát khoâng maéc loãi chính taû , chöõ vieát roõ raøng , trình baøy ñuùng hình thöùc baøi chính taû : 5 ñieåm Moãi loãi chính taû trong baøi vieát ( sai – laãn phuï aâm ñaàu hoaëc vaàn , thanh ; khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh ) tröø 0,5 ñieåm . II. TAÄP LAØM VAÊN : Baøi vieát phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau thì ñaït 5 ñieåm : * Vieát ñöôïc ñoaïn vaên mieâu taû caây buùt chì ñuû caùc noäi dung : ( 4 ñieåm ) - Môû baøi : Giới thiệu được cái bàn . - Thaân baøi : Tả bao quát hình dáng của cái bàn Tả các bộ phận của cái bàn Nêu được công dụng của cái bàn - Keát baøi : Nêu cảm nghĩ của em đối với cái bàn đó . * Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp , duøng ñuùng töø , khoâng maéc quaù 5 loãi chính taû , : 0,5ñ * Chöõ vieát roõ raøng , trình baøy baøi vieát ñuùng yeâu caàu , saïch , ñeïp ; ñoä daøi baøi vieát khoaûng 15- 20 caâu : 0,5 ñieåm Tuyø theo möùc ñoä sai soùt veà yù , veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát , coù theå cho caùc möùc ñieåm : 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2 - 1,5 - 1 - 0,5 . ÑAÙNH GIAÙ , CHO ÑIEÅM PHAÀN ÑOÏC HIEÅU LÔÙP 5 - GIỮA HOÏC KÌ II Caâu 1 : Ñaùp aùn a Caâu 8 : a/ Nhờ . . . . nên . . . . Caâu 2 : Ñaùp aùn d b/ nhưng Caâu 3 : Ñaùp aùn c Caâu 9 : Caâu 4 : Ñaùp aùn a a/ Mưa càng to , gió thổi càng mạnh . Caâu 5 : Ñaùp aùn a b/ Nếu chủ nhật này đẹp trời thì lớp ta sẽ đi cắm trại . Caâu 6 : Ñaùp aùn d Caâu 10 : Từ xuất hiện Caâu 7 : Ñaùp aùn b Moãi caâu ñuùng tính 0,5 ñieåm ------------------------------------------------------------------------------ ÑAÙNH GIAÙ , CHO ÑIEÅM PHAÀN ÑOÏC HIEÅU LÔÙP 5 - GIỮA HOÏC KÌ II Caâu 1 : Ñaùp aùn a Caâu 8 : a/ Nhờ . . . . nên . . . . Caâu 2 : Ñaùp aùn d b/ nhưng Caâu 3 : Ñaùp aùn c Caâu 9 : Caâu 4 : Ñaùp aùn a a/ Mưa càng to , gió thổi càng mạnh . Caâu 5 : Ñaùp aùn a b/ Nếu chủ nhật này đẹp trời thì lớp ta sẽ đi cắm trại . Caâu 6 : Ñaùp aùn d Caâu 10 : Từ xuất hiện Caâu 7 : Ñaùp aùn b Moãi caâu ñuùng tính 0,5 ñieåm ------------------------------------------------------------------------------ ÑAÙNH GIAÙ , CHO ÑIEÅM PHAÀN ÑOÏC HIEÅU LÔÙP 5 - GIỮA HOÏC KÌ II Caâu 1 : Ñaùp aùn a Caâu 8 : a/ Nhờ . . . . nên . . . . Caâu 2 : Ñaùp aùn d b/ nhưng Caâu 3 : Ñaùp aùn c Caâu 9 : Caâu 4 : Ñaùp aùn a a/ Mưa càng to , gió thổi càng mạnh . Caâu 5 : Ñaùp aùn a b/ Nếu chủ nhật này đẹp trời thì lớp ta sẽ đi cắm trại . Caâu 6 : Ñaùp aùn d Caâu 10 : Từ xuất hiện Caâu 7 : Ñaùp aùn b Moãi caâu ñuùng tính 0,5 ñieåm ------------------------------------------------------------------------------ ÑAÙNH GIAÙ , CHO ÑIEÅM MOÂN TOAÙN Baøi 1 : 2 ñieåm a/ Vieát ñuùng mỗi soá tính 0,5ñieåm b/ Đọc đúng mỗi số tính 0,5điểm Baøi 2 : 1 ñieåm Vieát ñuùng 1 soá tính 0,5ñieåm ; 2 soá tính 0,75ñieåm ; 3 soá tính 1ñieåm Baøi 3 : 1 ñieåm a/ Ñaùp aùn A b/ Ñaùp aùn C c/ Ñaùp aùn B Đuùng 1 ñaùp aùn tính 0,5ñieåm Đuùng 2 ñaùp aùn tính 0,75ñieåm Đuùng 3 ñaùp aùn tính 1ñieåm Baøi 4 : 1 ñieåm Đuùng mỗi ý tính 0,25ñieåm Baøi 5 : 2 ñieåm a/ Thực hiện đúng mỗi phép tính tính 0,5ñieåm b/ Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc : 8,16 : ( 1,32 + 3,48 ) – 0,25 = 8,16 : 4,8 – 0,25 ( 0,5ñieåm ) = 1,7 – 0,25 ( 0,25ñieåm ) = 1,45 ( 0,25ñieåm ) Baøi 6 : 2 ñieåm Đáy lớn của thửa ruộng : 90 x = 60 (m) 0,5ñieåm Chiều cao của thửa ruộng : 60 + 5 = 65 (m) 0,5ñieåm Diện tích của thửa ruộng : ( 90 + 60 ) x 65 : 2 = 4775 ( m2 ) 0,5ñieåm Đổi : 4775 m2 = 0,4775 ha 0,25ñieåm Ñaùp soá : a/ 4775 m2 ; b/ 0,4775 m2 0,25ñieåm ( Đúng 1 trong 2 đáp số thì tính điểm tròn ) Baøi 7 : 1 ñieåm Cạnh của cái bể hình lập phương : 36 : 4 = 9 ( dm ) Thể tích của cái bể hình lập phương : 9 x 9 x 9 = 729 ( dm3 ) Số lít nước bể đó chứa được là : 1 x 729 = 729 ( lít ) Ñaùp soá : 729 lít Mỗi bước tính đúng đạt 0,25 điểm ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC : 2009 – 2010 MÔN THI : TIẾNG VIỆT 5 ( PHẦN VIẾT ) NGÀY THI : 25/3/2010

File đính kèm:

  • docDe kiem tra GHKII.doc
Giáo án liên quan