Đề kiểm chất lượng tra học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Địa lí 8 trường THCS Thạch Lâm

Đề bài :

Câu 1: ( 2,0 điểm)Trình bày đặc điểm phát triển của các nước Châu Á?

Câu 2 : ( 3.0 điểm ) Nêu đặc điểm dân cư khu vực Nam Á ?

Câu 3: (2,0 điểm) Nêu đặc điểm vị trí địa lí và nguồn tài nguyên chủ yếu của khu vực Tây Nam Á, đặc điểm đó có liên quan gì tới sự mất ổn định của khu vực trong nhiều năm gần đây.?

Câu 4 :( 3,0 điểm) Dựa theo số liệu dưới đây

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 982 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm chất lượng tra học kì I năm học 2012 - 2013 môn: Địa lí 8 trường THCS Thạch Lâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD& ĐT THẠCH THÀNH ĐỀ KIỂM CHẤT LƯỢNGTRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS THẠCH LÂM NĂM HỌC 2012-2013 MÔN: ĐỊA LÍ 8 Đề bài : Câu 1: ( 2,0 điểm)Trình bày đặc điểm phát triển của các nước Châu Á? Câu 2 : ( 3.0 điểm ) Nêu đặc điểm dân cư khu vực Nam Á ? Câu 3: (2,0 điểm) Nêu đặc điểm vị trí địa lí và nguồn tài nguyên chủ yếu của khu vực Tây Nam Á, đặc điểm đó có liên quan gì tới sự mất ổn định của khu vực trong nhiều năm gần đây.? Câu 4 :( 3,0 điểm) Dựa theo số liệu dưới đây Khu vực Diện tích (Nghìn Km2) Dân số năm 2001 ( Triệu người) Mật độ dân số (Ng/km2) Đông Á 11762 1503 Nam Á 4489 1356 Đông Nam Á 4495 519 Trung Á 4002 56 Tây Nam Á 7016 286 Hãy tính mật độ dân số các khu vực và cho biết khu vực nào của châu Á có dân số tập trung đông? Vì sao có hiện tượng đó. --Hết- PHÒNG GD & ĐT THẠCH THÀNH HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS THẠCH LÂM NĂM HỌC 2012 - 2013 MÔN: Địa lí 8 Câu Nội dung Điểm Câu 1 ( 2 điểm ) - T×nh tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ cßn chËm do tr­íc kia bÞ ®Õ quèc chiÕm ®ãng. (0,5) - Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, nÒn kinh tÕ c¸c n­íc Ch©u ¸ cã sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ theo h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ - Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ gi÷a c¸c n­íc vµ c¸c vïng l·nh thæ kh«ng ®Òu 0.5 điểm 1.0 điểm 0.5 điểm Câu 2 ( 3 điểm ) - Nam ¸ cã sè d©n ®«ng, ®øng thø 2 ë ch©u ¸, nh­ng l¹i cã mËt ®é d©n sè cao nhÊt ch©u lôc. 1.0 điểm - D©n c­ tËp trung ®«ng ë vïng ®ång b»ng vµ c¸c khu vùc cã l­îng m­a t­¬ng ®èi lín. 1.0 điểm - D©n c­ chñ yÕu theo Ên §é gi¸o vµ Håi gi¸o 1.0 điểm Câu 3 ( 2 điểm ) Tây Nam Á là cầu nối giữa ba đại lục Á, Âu , Phi án ngữ đường thông thương giữa châu Âu với châu Đại Dương qua Địa Trung Hải , Hồng Hải 1.0 điểm - Nguồn tài nguyên chủ yếu là đầu mỏ khí đốt 0.5điểm - Nhiều thế lực vụ lợi trong và ngoài khu vực đều muốn có quyền lợi và cạnh tranh gay gắt về thế và lực dẫn đến khu vực Tây Nam Á thường xuyên mất ổn định 0.5điểm Câu 4 ( 3 điểm ) Đông Á: 128; Nam Á: 302; Đông Nam Á 115;Trung Á :14; Tây Nam Á: 41( Mỗi khu vực tính đúng 0,25 điểm) 1.5 điểm -Khu vực có dân cư tập trung đông nhất là Nam Á 0.5điểm - Lí do khu vực có số dân lớn nhưng diện tích không lớn lắm. Đồng bằng một số sông lớn ( Sông Hằng, Sông Ấn)đồng bằng ven biển tập trung dân cư : cao nguyên (Đê Can )màu mỡ của Ấn Độ , quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới 1.0 điểm Tổng điểm 10 Thạch Lâm, ngày 07 tháng 10 năm 2012 DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI RA ĐỀ Hà Thị Liên Lương Văn Định Duyệt chuyên môn nhà trường Phạm Hùng Sơn

File đính kèm:

  • docde dia.doc