Đề giao lưu đồng đội toán lớp 5 cấp huyện Năm học 2013 – 2014

Bài 1: Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2014 chia hết cho 5.

 

 Bài 2: Tìm ba số có tổng bằng 127, biết rằng số thứ nhất bớt 2 đơn vị sẽ gấp hai lần số thứ hai, số thứ hai bớt 2 đơn vị sẽ gấp 2 lần số thứ ba.

 

 Bài 3: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456 cm2.

 

doc6 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 17/12/2014 | Lượt xem: 694 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề giao lưu đồng đội toán lớp 5 cấp huyện Năm học 2013 – 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Viết đáp số đúng của các bài toán sau: Bài 1: Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2014 chia hết cho 5. Bài 2: Tìm ba số có tổng bằng 127, biết rằng số thứ nhất bớt 2 đơn vị sẽ gấp hai lần số thứ hai, số thứ hai bớt 2 đơn vị sẽ gấp 2 lần số thứ ba. Bài 3: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456 cm2. Bài 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 9,2 và nhỏ hơn 9,3. Bài 5: Tính 2012 x ( 186 x 81 – 162 x 93) + 2014 Bài 1 2 3 4 5 Đáp án 201 số 17, 36, 74 164cm 99 số 2014 ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Viết đáp số đúng của các bài toán sau: Bài 1: Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2014 chia hết cho 5. Đáp án: Các số lẻ nhỏ hơn 2014 chia hết cho 5 là: 5 ; 15; 25; 35; ….; 2005. Số số hạng cần tìm là: ( 2005 – 5 ) : 10 + 1 = 201 ( số ). Bài 2: Tìm ba số có tổng bằng 127, biết rằng số thứ nhất bớt 2 đơn vị sẽ gấp hai lần số thứ hai, số thứ hai bớt 2 đơn vị sẽ gấp 2 lần số thứ ba. 2 2 2 2 127 Đáp án: Ta có sơ đồ: Số thứ ba: Số thứ hai: Số thứ nhất: Theo sơ đồ ta thấy: 7 lần số thứ ba là: 127 - (2 + 2 + 2 + 2) = 119 Số Thứ ba là: 119 : 7 = 17 Số thứ hai là: 17 x 2 + 2 = 36 Số thứ nhất là: 36 x 2 + 2 = 74. Bài 3: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456 cm2. Đáp án: Diện tích giảm tương ứng với 2 hình chữ nhật có chiều rộng 6cm chiều dài = cạnh hình vuông - 6cm và 1 hình vuông cạnh 6cm. Diện tích một hình chữ nhật nêu trên là : (456 - 6 x 6) : 2 = 210 (cm) Cạnh hình vuông là : 210 : 6 + 6 = 41 (cm) Chu vi hình vuông là : 41 x 4 = 164 (cm). 6cm 6cm Bài 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 9,2 và nhỏ hơn 9,3. Đáp án: Số thập phân có 3 chữ số phần thập phân nhỏ nhất lớn hơn 9,2 là 9,201 và lớn nhất nhỏ hơn 9,3 là 9,299. Từ 9,201 đến 9,299 cứ cánh nhau 0,001 lại có 1 số thập phân đủ điều kiện trên. Vậy số các số thập phân theo yêu cầu là : (9,299 - 9,201) : 0,001 + 1 = 99 (số). Bài 5: Tính 2012 x ( 186 x 81 – 162 x 93) + 2014 Đáp án: 2012 x ( 186 x 81 – 162 x 93) + 2014 = 2012 x ( 93 x 2 x 81 - 93 x 2 x 81) + 2014 = 2012 x 0 + 2014 = 0 + 2014 = 2014 PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Bài 1: Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2014 chia hết cho 5. Giám thị ký Đáp số Học sinh ký PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Bài 2: Tìm ba số có tổng bằng 127, biết rằng số thứ nhất bớt 2 đơn vị sẽ gấp hai lần số thứ hai, số thứ hai bớt 2 đơn vị sẽ gấp 2 lần số thứ ba. Giám thị ký Đáp số Học sinh ký PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Bài 3: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456 cm2. Giám thị ký Đáp số Học sinh ký PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Bài 4: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 9,2 và nhỏ hơn 9,3. Giám thị ký Đáp số Học sinh ký PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Bài 5: Tính 2012 x ( 186 x 81 – 162 x 93) + 2014 Giám thị ký Đáp số Học sinh ký PHÒNG GD&ĐT SƠN ĐỘNG ĐỀ GIAO LƯU ĐỒNG ĐỘI TOÁN LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 – 2014 Ngày thi : 29 tháng 3 năm 2014 Bài 5: Tính 2012 x ( 186 x 81 – 162 x 93) + 2014 Giám thị ký Đáp số Học sinh ký

File đính kèm:

  • docDe tiep suc D doi lop 5.doc