Đề cương ôn tập học kỳ I môn Tin học lớp 11

Câu 1: Tên (do người dùng đặt) nào sau đây là sai trong Pascal?

A. 5pr; B. _43; C. p21 D. oloha

Câu 2: Cho khai báo sau thì x,y là số nào?

Var x,y: Longint;

A. x,y là số thực; B. x,y là số nguyên;

C. x,y là hằng số; D. x,y là hằng xâu;

Câu 3: Thông tin nào không phải là hằng số học?

A. -2.23E01; B. 54 C. -23.25 D. ‘45’

Câu 4: Để nhập dữ liệu cho 3 biến a, b, c ta viết lệnh: Write(‘ nhap 3 so a, b, c:’); và câu nào dưới đây:

 A. read(a); read(b); read(c);

B. readln(a);readln(b,c);

C. readln(a,b,c);

D. Các câu trả lời đều đúng

 

doc3 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1769 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Tin học lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC LỚP 11 TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Tên (do người dùng đặt) nào sau đây là sai trong Pascal? A. 5pr; B. _43; C. p21 D. oloha Câu 2: Cho khai báo sau thì x,y là số nào? Var x,y: Longint; A. x,y là số thực; B. x,y là số nguyên; C. x,y là hằng số; D. x,y là hằng xâu; Câu 3: Thông tin nào không phải là hằng số học? A. -2.23E01; B. 54 C. -23.25 D. ‘45’ Câu 4: Để nhập dữ liệu cho 3 biến a, b, c ta viết lệnh: Write(‘ nhap 3 so a, b, c:’); và câu nào dưới đây: A. read(a); read(b); read(c); readln(a);readln(b,c); readln(a,b,c); Các câu trả lời đều đúng Câu 5: Kiểu Boolean và Byte có cùng kích thước với kiểu dữ liệu nào? A. Char; B. Real; C. Word; D. Cả A,B,C đều sai; Câu 6: Trong cú pháp câu lệnh If-Then, điều kiện là: A. Biểu thức lôgic B. Câu lệnh gán C. Biểu thức toán học D. Cả A,B,C đều sai. Câu 7: Cho biểu thức toán học biểu thức pascal nào đúng trong các biểu thức sau: A. z/(x+y). B. (x-y)/z C. x+y/z D. x/z+y. Câu 8: Cho đoạn chương trình sau: S:=3; For i:=1 To 5 Do If i mod 2=0 Then S:=S+I; Hãy cho biết s nhận giá trị nào? A. 9 B. 8 C. 18 D. Cả A,B,C đều sai. Câu 9: Biểu diễn của biểu thức trong ngôn ngữ lập trình Pascal nào là đúng : A. (- x + sqrt(y))/(2*x - 1) + x/y B. (- x + sqr(y))/(2*x - 1) + x/y C. (- x + sqrt(y))/(2x - 1) + x/y D. (- x + sqrt(y)/(2*x - 1) + x/y Câu 10 : Câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng trong Pascal : A. Conts max=50 ; B. Const max :=50 ; C. Const max integer max=50 ; D. Const max 50 ; Câu 11 : Biến X có thể nhận các giá trị 1 ; 5 ; 6 và biến Y có thể nhận các giá trị 2,3 ; 3,4 ; 5,5. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng ? A. Var X, Y : integer; B. Var X, Y : real; C. Var X : integer; Y : real; D. Var X : real; Y : integer; Câu 12 : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng? A). if ; then else ; B). if then else; C). if then else ; D). if then ; else ; Câu 13: Cho đoạn CT sau: Max := a; If a < b then Max := b; write(Max) Cho a = 20; b = 25. Kết quả Max bằng bao nhiêu? A. 20 B. 25 C. 5 D. 15 Câu 14: Chương trình dịch là A). Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ máy thành ngôn ngữ bậc cao B). Chương trình dịch ngôn ngữ máy ra ngôn ngữ tự nhiên C). Chương trình có chức năng chuyển đổi chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể D). Chương trình dịch ngôn ngữ tự nhiên ra ngôn ngữ máy. Câu 15: Cho biết kết quả hàm sau length(‘Hocsinhlop11A1’): A. 11 B. 12 C.13 D. 14 Câu 16: Chương trình cho kết quả là gì? Var a, b, s: integer; begin a:=5; b:=3; s:=a+b; write(s); readln end. A. 0 B. 1 C. 8 D. Báo lỗi Câu 17: Cho dãy số gồm những số nguyên 1, 5, 6, 7, 0. Dùng kiểu dữ liệu là mảng một chiều ta có thể khai báo như sau: Var a: array[15] of integer ; Hãy cho biết a[3]=?; A. 1 B.5 C. 7 D.6 Câu 18: cho biết kết quả so sánh hai xâu s1=‘Lop11a’ và s2=‘Lop11a1’: A. s1s2; C. s1=s2; D. s1s2. Câu 11: Cho N=5 và dãy a như sau: a 1 5 6 7 0 Người ta mô phỏng thuật toán tìm giá trị lớn nhất của dãy số (dùng mảng một chiều để lưu dãy số trên) trên như sau: a 1 5 6 7 0 i 1 2 3 4 5 6 Max 1 5 6 ... 7 7 Số điền vào dấu ... trong bảng trên là: A. 7 B. 1 C. 5 D. 0 Câu 19: Khai báo sau là khai báo gì? Use crt; A. Thư viện B. Biến C. Hằng D. Tên chương trình. Tự luận Câu 1: Hãy nêu cấu trúc của câu lệnh rẽ nhánh. Áp dụng viết câu lệnh rẽ nhánh tính giá trị của Z với. Nếu x≥ 0, y≥0 Nếu x <0, y<0 Câu 2: Nêu cấu trúc của thủ tục nhập / xuất dữ liệu trong Pascal? Câu 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Lập trình kiểm tra xem xâu đó có phải là xâu đối xứng không? ( Xâu đối xứng có tính chất: đọc nó từ phải sang trái cũng thu được kết quả giống như đọc từ trái sang phải ví dụ như xâu ‘123321’ và ‘abcba’ là những xâu đối xứng.) Câu 4: Viết lại các biểu thức toán học sau sang dạng biểu diễn tương ứng trong Pascal: a. b. c. d. e. f. + Cos(b) Câu 5: Hãy chỉ ra các lỗi trong chương trình sau và cách sửa các lỗi đó: Program bai 1; {Dong 1} Var a,b: read; {Dong 2} Begin {Dong 3} Writeln(‘nhap vao a: ’); {Dong 4} Writeln(‘nhap vao b: ’); {Dong 5} Readln(b); {Dong 6} S:=a*b; {Dong 7} Writeln(‘Tich cua 2 so la: ,S:10:4); {Dong 8} Readln {Dong 9} End. {Dong 10}

File đính kèm:

  • docDECUONG_TIN11_HKI.doc
Giáo án liên quan