Chuẩn kiến thức lớp 5 môn Khoa học

Tuần 6

T1: Nhận thức được sự cần thiết phải dùng thuốc an toàn:

- Xác định khi nào nên dùng thuốc.

- Nêu những điểm cần chú khi dùng thuốc và khi mua thuốc.

T2: Biết nguyên nhân và cách phòng chống bệnh sốt rét.

Tuần 7

T1: Biết nguyên nhân và cách phòng bênh sôts xuất huyết.

T2: Biết nguyên nhân và cách phòng bệnh viêm não.

Tuần 8:

T1: Biết cách phòng bệnh viêm gan A.

T2:Biết nguyên nhân và cách phòng tránh HIV/AIDS.

Tuần 9

T1 – Xác định các hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV.

- Không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và gia đình họ.

T2:- Nêu một số qui tắc an toàn các nhân để phòng tránh bị xâm hại.

- Nhận biết đựoc nguy cơ khi bản thân có thể bị xâm hại.

- Biết cách phòng tránh và ứng phó khi có nguy cơ bị xâm hại.

Tuần 10

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuẩn kiến thức lớp 5 môn Khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 6 T1: NhËn thøc ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i dïng thuèc an toµn: - X¸c ®Þnh khi nµo nªn dïng thuèc. - Nªu nh÷ng ®iÓm cÇn chó khi dïng thuèc vµ khi mua thuèc. T2: BiÕt nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng chèng bÖnh sèt rÐt. TuÇn 7 T1: BiÕt nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bªnh s«ts xuÊt huyÕt. T2: BiÕt nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng bÖnh viªm n·o. TuÇn 8: T1: BiÕt c¸ch phßng bÖnh viªm gan A. T2:BiÕt nguyªn nh©n vµ c¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS. TuÇn 9 T1 – X¸c ®Þnh c¸c hµnh vi tiÕp xóc th«ng th­êng kh«ng l©y nhiÔm HIV. - Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö víi ng­êi nhiÔm HIV vµ gia ®×nh hä. T2:- Nªu mét sè qui t¾c an toµn c¸c nh©n ®Ó phßng tr¸nh bÞ x©m h¹i. - NhËn biÕt ®ùoc nguy c¬ khi b¶n th©n cã thÓ bÞ x©m h¹i. - BiÕt c¸ch phßng tr¸nh vµ øng phã khi cã nguy c¬ bÞ x©m h¹i. TuÇn 10 T1: Nªu mét sè viªc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ó ®am b¶o an toµn khi tham gia giao th«ng ®­êng bé. T2: ¤n tËp kiÕn thøc vÒ: - §Æc ®iÓm sinh häc vµ mèi quan hÖ x· héi ë tuæi d©y th×. - C¸ch phßng tr¸nh bÖnh sèt rÐt, sèt xuÊt huyÕt, viªm n·o, viªm gan A, nhiÔm HIV/AIDS. tuần 10 1. Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ 2. Ôn tập kiến thức về: - Đặc điểm sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì. - Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS. Tuần 11 1. Ôn tập kiến thức về: - Đặc điểm sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì. - Cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS. 2. - Kể được tên một số đồ dùng làm từ mây, tre, song. - Nhận biết một số đặc điểm của tre, mây, song. - Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ tre, mây, song và cách bảo quản chúng. T12 1. - Nhận biết một số tính chất của sắt, gang, thép. - Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của sắt, gang, thép. - Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ sắt, gang, thép. 2. - Nhận biết một số tính chất của đồng. - Nêu được một số ứng dụng trong sản xuất và đời sống của đồng. - Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ đồng và nêu cách bảo quản chúng. T13 1. - Nhận biết một số tính chất của nhôm. - Nêu được một số ứng dụng của nhôm trong sản xuất và đời sống. - Quan sát, nhận biết một số đồ dùng làm từ nhôm và nêu cách bảo quản 2. - Nêu được một số tính chất của đá vôi và công dụng của đá vôi. - Quan sát, nhận biết đá vôi. T14 1. - Nhận biết một số tính chất của gạch, ngói. - Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng. - Quan sát, nhận biết một số vật liệu xây dựng: gạch, ngói. 2. - Nhận biết một số tính chất của xi măng. - Nêu được một số cách bảo quản xi măng. - Quan sát, nhận biết xi măng. T15 1. - Nhận biết một số tính chất của thuỷ tinh. - Nêu được công dụng của thuỷ tinh. - Nêu được một số cách bảo quản đồ dùng bằng thuỷ tinh 2 - Nhận biết một số tính chất của cao su. - Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng cao su. T16 1. - Nhận biết một số tính chất của chất dẻo. - Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. 2. - Nhận biết một số tính chất của tơ sợi. - Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng tơ sợi. - Phân biệt tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. T17 1-2 Ôn tập các kiến thức về: - Đặc điểm giới tính. - Một số biện pháp phòng bệnh có liên quan đến việc giữ vệ sinh cá nhân. - Tính chất và công dụng của một số vật liện đã học.

File đính kèm:

  • docchuan KT lop 5 mon KH.doc
Giáo án liên quan