Chủ đề: Bản thân - Tết trung thu

- Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp.

- Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ, tươi cười. Giúp trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định

doc154 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 20/09/2014 | Lượt xem: 1117 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chủ đề: Bản thân - Tết trung thu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Néi dung: D¹y trÎ c¸c tõ: - Nhãm chÊt bÐo - Mì lîn - DÇu ¨n 2. Yªu cÇu: TrÎ hiÓu nghÜa cña tõ, ph¸t ©m ®óng c¸c tõ, tr¶ lêi ®­îc c©u hái cña c« gi¸o 3. ChuÈn bÞ: Tranh ¶nh vÒ nhãm chÊt bÐo nh­ mì , dÇu ¨n, l¹c, võng 4. C¸ch tiÕn hµnh - Cho trÎ h¸t bµi " mêi b¹n ¨n" - Trong bµi h¸t mêi b¹n ¨n nh÷ng g×? - §Õn líp c« cho c¸c b¹n ¨n nh÷ng g×? - Muèn cho c¸c mãn ¨n ®­îc ngon khi nÊu c« cho thªm g×? - DÇu ¨n hay mì lîn gióp cho thøc ¨n bÐo vµ ngon h¬n vµ c¬ thÓ cã n¨ng l­îng ®Ó c¸c b¹n vui ch¬i, häc tËp - Ngoµi ra cßn gióp c¬ thÓ m×nh bÐo lªn n÷a ®Êy - C« nãi tõ "mì lîn" 3 lÇn - Cho c¶ líp , c¸ nh©n nãi l¹i 3 lÇn - Tõ" dÇu ¨n", "nhãm chÊt bÐo" c« tiÕn hµnh t­¬ng tù - Ngoµi dÇu ¨n, mì lîn cßn cã l¹c, võng lµ nh÷ng chÊt cung cÊp chÊt bÐo cho c¬ thÓ. Chóng ta chØ ¨n võa ®ñ , kh«ng nªn ¨n nhiÒu chÊt bÐo sÏ khong tèt cho c¬ thÓ - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i Vi. Ho¹t ®éng gãc: 1 - Gãc ph©n vai: - Ch¬i mÑ con 2 - Gãc x©y dùng – l¾p ghÐp: XÕp h×nh b¹n ®anh tËp thÓ dôc 3 - Gãc häc tËp :So s¸nh chiÒu cao cña m×nh víi b¹n, ph©n nhãm ®å vËt, xem truyÖn tranh 4 - Gãc thiªn nhiªn:- ch¨m sãc c©y xanh Vii) VÖ sinh- ¡n tr­a- ngñ tr­a- ¨n phô - Cho trÎ xÕp hµng röa mÆt, röa tay. C« kª bµn ¨n trÎ gióp c« lÊy ghÕ, kh¨n lau - C« chia c¬m, giíi thiÖu mãn ¨n, mêi trÎ ¨n, nh¾c trÎ ¨n hÕt xuÊt kh«ng r¬i v·i, gi÷ g×n vÖ sinh khi ¨n. - C« chuÈn bÞ chç ngñ, nh¾c trÎ ngñ kh«ng nãi chuyÖn. C« quan s¸t bao qu¸t trÎ ngñ. VIIi) Ho¹t ®éng chiÒu 1. ¤n bµi : BËt t¹i chç 2. Lµm quen bµi míi: h¸t c¸c bµi vÒ chñ ®Ò b¶n th©n 2. Ch¬i trß ch¬i häc tËp 3. Cho trÎ ch¬i theo ý thÝch IX) VÖ sinh- tr¶ trÎ - Nªu g­¬ng cuèi ngµy- VÖ sinh- Ch¬i tù chän- Tr¶ trÎ NHËn xÐt cuèi ngµy Søc kháe cña trÎ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ C¸c ho¹t ®éng kh¸c ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Thø 6 ngµy 26 th¸ng 10n¨m 2012 I). §ãn trÎ- thÓ dôc s¸ng II . trß chuyÖn II). Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ¢m nh¹c §Ò tµi: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t chñ ®Ò b¶n th©n - Trß ch¬i ©m nh¹c: Tai ai tinh I. Môc ®Ých 1. KiÕn thøc: - TrÎ thuéc vµ h¸t ®óng giai ®iÖu c¸c bµi h¸t theo chñ ®Ò b¶n th©n - BiÕt vËn ®éng theo theo nh¹c c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò. 2. Kü n¨ng; - TrÎ biÕt thÓ hiÖn t×nh c¶m, c¶m xóc khi h¸t. BiÕt h¸t to nhá, nèi tiÕp, biÕt vËn ®éng nhÞp nhµng theo bµi h¸t. 3. Th¸i ®é: - TrÎ høng thó ho¹t ®éng: - BiÕt c¸ch ch¨m sãc vµ gi÷ g×n vÖ sinh c¬ thÓ. II. ChuÈn bÞ: - Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò b¶n th©n - X¾c x«, ph¸c; h tre, mò chãp kÝn III. Tæ chøc ho¹t ®éng: Néi dung ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *G©y høng thó 2)Ho¹t ®éng2: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t theo chñ ®Ì b¶n t 3) Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i: Tai ai tinh 4) Ho¹t ®éng 4: KÕt thóc Nh¾n tin: H«m nay b¹n bóp bª sÏ ®Õn th¨m líp m×nh ®Êy. Bóp bª rÊt thÝch nghe h¸t b¹n biÕt líep m×nh h¸t rÊt hay nªn h«m nay b¹n ®Õn ®Ó xem líp m×nh biÓu diÔn ®Êy. C¸c con h·y cïng móa h¸t chµo mõng b¹n bóp bª nhÐ. - Bóp bª bËt mÝ víi c« lµ b¹n rÊt thÝch c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò b¶n th©n mµ c¸c con võa häc ®Êy. - Chóng ta ®· ®­îc h¸t nh÷ng bµi h¸t g×? B©y giê chóng ta sÏ chon ra mét ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh cho buæi biÓu diÔn h«m nay. Ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh sÏ mêi c¸c ca sü nhÝ lªn c¸c ca sü nhÝ sÏ tù lùa chän dông cô ©m nh¹c hoÆc c¸ch biÓu diÕn cña m×nh. - C« g¬i ý cho trÎ dÉn ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu cho c¸c b¹n h¸t, móa theo nhiÒu h×nh thøc(c¶ líp, nhãm, c¸ nh©n) - H¸t ®¬n ca nhón nh¶y, hoÆc móa hoÆc sö dông nh¹c cô. - Giíi thiÖu nhãm nh¹c( b¹n trai b¹ g¸i) - Bµi h¸t “ Tãm ®­îc råi” thÓ hiÖn d­íi d¹ng trß ch¬i, c« ch¬i cïng trÎ. - C« còng ®­îc trÎ giãi thiÖu vµ tham gia h¸t mét bµi h¸t.( C« h¸t bµi Ru con mïa ®«ng” - C¸c bµi h¸t cho trÎ biÓu diÔn(Tãm ®­îc råi, c¸i mòi, mõng sinh nhËt, mêi b¹n ¨n, tËp ®Õm) - C¸c con võa h¸t nh÷ng bµi h¸t vÌ chñ ®Ò g×? - §Ó c¬ thÓ nhanh lín khoÎ m¹nh c¸c con ph¶i lµm g×? - Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh, ¨n uèng ®Çy ®ñ c¸c chÊt ®Ó c¬ thÓ nhanh lín khoÎ m¹nh. - Cho trÎ ®äc th¬: c¸i mòi, bÐ ¬i C« gt tªn trß ch¬i. C« mêi mét b¹n lªn nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Cho trÎ ch¬i c« quan s¸t vµ nhËn xÐt trÎ ch¬i C« nhËn xÐt chung giê biÓu diÔn . Cho trÎ h¸t móa cïng bóp bª, b¹n bóp bª c¸m ¬n líp m×nh ®· biÔu diÔn rÊt hay. Bóp bª chµo c¸c b¹n. chuyÓn ho¹t ®éng Tin g× tin g×? TrÎ tr¶ lêi c©u hái - Ba× tãm ®îc råi, c¸i mòi... TrÎ h¸t theo yªu cÇu cña c« TrÎ h¸t vµ vç tay theo nhÞp, ph¸ch TrÎ ch¬i trß ch¬i III). Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Néi dung: - Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Quan s¸t nhµ ®Ó xe - Ch¬i vËn ®éng: chuyÒn bãng - Ch¬i tù do: Ch¬i ®å ch¬i trªn s©n tr­êng 2. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ ®­îc biÕt nhµ ®Ó xe lµ n¬i ®Ó xe cña c¸c c« khi ®Õn tr­êng. - TrÎ ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, t¾m n¾ng. - TrÎ ®­îc vui ch¬i tháa m·n nhu cÇu vËn ®éng. 3. ChuÈn bÞ: - Cho trÎ mÆc quÇn ¸o, dµy dÐp gän gµng - Mét sè qu¶ bãng 4. TiÕn hµnh: a) Ho¹t ®éng cã môc ®Ých: Cho trÎ xÕp hµng ®i ra s©n c« d¾t trÎ ®i ®Õn nhµ ®Ó xe cña tr­êng. - §©y lµ nhµ ®Ó xe cña tr­êng. - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ nhµ ®Ó xe ? - Nhµ ®Ó xe cã nh÷ng g×?( Cã m¸i lîp, cã c¸c cét ....) - Xe cña c¸c c« ®Ó nh­ thÕ nµo? - Nhµ ®Ó xe dïng ®Ó lµm g×? - C¸c con ¹! Nhµ ®Ó xe gióp c¸c c« gi¸o ®Ó xe gän gµng kh«ng bÞ ma n¾ng - Nhµ ®Ó xe gióp b¶o qu¶n xe tèt h¬n ®Êy. - NÕu bè mÑ ®a c¸c con ®Õn trêng con nhí nh¾c bè mÑ ®Ó xe vµo nhµ ®Ó xe nhÐ. dïng chung. b) Ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãng - C« ph¸t bãng cho trÎ, h­íng dÉn trÎ ch¬i, vµ nhËn xÐt sau mçi lÇn ch¬i. c) Ch¬i tù do Cho trÎ ch¬i víi ®å ch¬i trªn s©n tr­êng V Häc tiÕng viÖt 1. Néi dung: ¤n c¸c tõ ®· häc trong tuÇn 2. Yªu cÇu: TrÎ hiÓu ®­îc nghÜa cña tõ, ph¸t ©m ®óngvµ tr¶ lêi ®­îc c©u hái cña c« 3. ChuÈn bÞ : Tranh ¶nh vÒ c¸c nhãm thùc phÈm 4. C¸ch tiÕn hµnh - C« cho trÎ h¸t bµi mêi b¹n ¨n - Trong bµi h¸t nãi vÒ nh÷ng thøc ¨n g×? - §Ó c¬ thÓ kháe m¹nh chóng ta ph¶i lµm g×? - Ngoµi ¨n uèng cho ®ñ chÊt chóng ta con ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ , kh«ng ®Ó cho chóng bÞ èm - C« nh¾c l¹i vµ lµm ®éng t¸c t­¬ng øng víi c¸c tõ , cho c¶ líp, c¸ nh©n ph¸t ©m l¹i ( c« chó ý söa sai cho trÎ): ChÊt ®¹m , chÊt vita min, chÊt bÐo, chÊt bét ®­êng..... - C« cho trÎ ch¬i trß ch¬i "kÓ ®ñ 3 thø", yªu cÇu trÎ kÓ ®­îc mçi nhãm thùc phÈm 3 mãn ¨n VI) ho¹t ®éng gãc : 1. Gãc ph©n vai: Phßng kh¸m bÖnh, mÑ con, cöa hµng thùc phÈm. 2. gãc x©y dùng: BÐ ch¬i ë c«ng viªn, bÐ tËp thÓ dôc 3. Gãc häc tËp: T«, vÏ, nÆn, xem tranh vÒ chñ ®Ò b¶n th©n 4. Gãc thiªn nhiªn: Ch¬i víi c¸t, níc, ch¨m sãc c©y Vii) VÖ sinh- ¡n tr­a- ngñ tr­a- ¨n phô - Cho trÎ xÕp hµng röa mÆt, röa tay. C« kª bµn ¨n trÎ gióp c« lÊy ghÕ, kh¨n lau - C« chia c¬m, giíi thiÖu mãn ¨n, mêi trÎ ¨n, nh¾c trÎ ¨n hÕt xuÊt kh«ng r¬i v·i, gi÷ g×n vÖ sinh khi ¨n. - C« chuÈn bÞ chç ngñ, nh¾c trÎ ngñ kh«ng nãi chuyÖn. C« quan s¸t bao qu¸t trÎ ngñ. VIIi) Ho¹t ®éng chiÒu 1. ¤n bµi : H¸t vµ ®äc th¬ c¸c bµi vÒ chñ ®iÓm b¶n th©n 2. Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Óm " gia ®×nh" 2. Ch¬i trß ch¬i häc tËp 3. Cho trÎ ch¬i theo ý thÝch IX) VÖ sinh- tr¶ trÎ - Nªu g­¬ng cuèi tuÇn- VÖ sinh- Ch¬i tù chän- Tr¶ trÎ NHËn xÐt cuèi ngµy Søc kháe cña trÎ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... C¸c ho¹t ®éng kh¸c ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ®ãng chñ ®Ò * * * B¶n th©n *) Trß chuyÖn ®µm tho¹i víi trÎ vÒ néi dung chñ ®Ò b¶n th©n. Chóng ta võa t×m hiÓu vÒ chñ ®Ò g×? Con lµ b¹n trai hay b¹n g¸i? B¹n trai cã ®Æc ®iÓm g× , b¹n g¸i cã ®Æc ®iÓm g×? C¬ thÓ chóng ta cã nh÷ng bé phËn g×? Cã nh÷ng gi¸c quan g×? §Ó c¬ thÓ nhanh lín vµ khoÎ m¹nh chóng ta ph¶i lµm g×? *) Cho trÎ h¸t bµi ”C¸i mòi” “ Mêi b¹n ¨n” **** Më chñ ®Ò *** Gia ®×nh Chóng ta võa kÕt thóc chñ ®Ò b¶n th©n, tuÇn sau líp m×nh sÏ t×m hiÓu vÒ mét chñ ®Ò míi. §Ó biÕt ®ã lµ chñ ®Ò g× chóng ta cïng xem tranh nhÐ. Cho trÎ xem tranh vÒ gia ®×nh vµ trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh + Gia ®×nh cã nh÷ng ai? + §©y lµ ai? + Bè ®ang lµm g×? + MÑ ®ang lµm g×? - Chñ ®iÓm chóng ta s¾p t×m hiÓu lµ chñ ®Ò: gia ®×nh Cho trÎ cïng cÊt dän mét sè ®å dïng vÒ chñ ®Ò b¶n th©n vµ bµy mét sè ®å dïng ®å ch¬i vÒ chñ ®Ò gia ®×nh. Treo tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò gia ®×nh.

File đính kèm:

  • docchu de ban than.doc
Giáo án liên quan