Bộ đề luyện học sinh giởi Tiếng Việt lớp 1

Bài 1: Nối ý ở hai cột thành câu có ý nghĩa:

Những con ve xòe tròn như một cái quạt lớn

Đuôi công ca hát suốt mùa hè

Lá sen là tay bơi giỏi nhất của biển

Từng chùm quả chảy róc rách trong khe suối

Cá heo màu xanh mát

Nước chín vàng trong kẽ lá

Bài 2: Đoạn thơ sau thiếu dấu thanh, em hãy điền vào cho đúng:

Hoa ban xoe canh trăng

Lan tuơi mau năng vang

Canh hông khoe nu thăm

Bay lan hương diu dang.

Bài 3: Điền vần: uôc, uôt, uôn, ôm

Con c ; t lúa; bắt tr ; cái kh .

M . màu; h qua ; khoai l .; v ve.

Bài 4: Đặt câu:

a. Đặt một câu có chứa vần oắt:

b. Đặt một câu có chứa vần âu:

c. Viết câu có chứa tiếng mẹ:

Bài 5: Bài viết

 

doc64 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 24/10/2014 | Lượt xem: 761 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề luyện học sinh giởi Tiếng Việt lớp 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. ª, ¬, ¨ D. i, e, ª C©u 4: §o¹n : “BÐ ch¬i th©n víi b¹n Lª. Bè b¹n Lª lµ thî lÆn.” Cã mÊy c©u? A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 C©u 5: Trong bµi MÌo con ®i häc, v× sao MÌo con buån bùc? V× MÌo con bÞ èm. V× c¸i ®u«i cña MÌo con bÞ èm. V× ngµy mai MÌo con ph¶i ®Õn tr­êng. C©u 6: Trong bµi §i häc, tr­êng cña b¹n nhá ë ®©u? ë bªn bê suèi ë gi÷a rõng c©y. ë trªn n­¬ng. ë trong lµng. C©u 7: Tõ nµo viÕt ®óng chÝnh t¶? A. qu¶ la B. n­íc ViÖt N¨m C. ngØ hÌ D. ch¨m lµm C©u 8: TiÕng nµo kh«ng chøa vÇn oan? A. khoan B. ngoan C. khoang D. to¸n II. PhÇn Tù luËn: C©u 9: ViÕt ®o¹n th¬ sau b»ng cì ch÷ nhá: Tr­êng cña em be bÐ N»m lÆng gi÷a rõng c©y C« gi¸o em trÎ trÎ D¹y em h¸t rÊt hay. C©u 10: §iÒn ng hay ngh? M¸i .....ãi .....Ø hÌ cñ .......Ö ......µ voi C©u 11:Nèi « ch÷ phï hîp: Hoa lan cì b»ng bµn tay, xanh thÉm. Th©n c©y cao to, vá b¹c tr¾ng. L¸ dµy xoÌ ra duyªn d¸ng. C¸nh hoa lÊp lã qua kÏ l¸. PHÒNG GD&ĐT Tr­êng tiÓu häc …………….. Hä vµ tªn:…………………… Líp: ….. ®Ò thi kscl th¸ng 1 - líp 1 NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN : Tiếng Việt Thời gian : 35 phút (không kể thời gian giao đề) §iÓm Lêi phª cña c« gi¸o I. PhÇn Tr¾c nghiÖm: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng. Câu 1: TiÕng khoai ®­îc t¹o bëi : A. h vµ oai B. kh vµ oai C. k vµ oi D. kh vµ oa Câu 2: ¢m ngh ®i víi c¸c ©m: A.e, a, o B. a, i, u C. i, e, ª D. ª, ¬, ¨ C©u 3: TiÕng cã ©m kh lµ: A. he B. ghe C. kÎ D.khÏ Câu 4: Từ n¾ng chang chang cã mÊy tiÕng ? 4 tiếng 3 tiếng 2 tiếng 1 tiếng Câu 5: Tõ cã vÇn ach lµ: A. s¸ch vë B. lÞch sù C. mòi hÕch D. b¸c sÜ Câu 6. §o¹n : “BÐ ch¬i th©n víi b¹n Lª. Bè b¹n Lª lµ thî lÆn.” Cã mÊy c©u? A. 4 c©u B. 3 c©u C. 2 c©u D. 1 c©u C©u 7. TiÕng cã dÊu s¾c lµ : A. khoa B. kho¸ C. quµ D. vâng C©u 8 : Cho tõ ....óp ®ì ©m cßn thiÕu cÇn®iÒn vµo chç chÊm lµ: A. r B. d C. g D. gi II. phÇn TỰ LUẬN: C©u 9: ViÕt tõ: xinh ®Ñp, m¹nh khoÎ C©u 10: ViÕt c©u: TiÕng dõa lµm dÞu n¾ng tr­a Gäi ®µn giã ®Õn cïng dõa móa reo. C©u 11: Nèi « ch÷ cho phï hîp: Mïa xu©n xÕp hµng vµo líp. Em thÝch c©y ®©m chåi n¶y léc. Chóng em b»ng bå kÕt. Bµ géi ®Çu häc m«n TiÕng ViÖt. TRƯỜNG TIỂU HỌC ............................................ ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI LỚP 1 M«n tiÕng viÖt Thêi gian lµm bµi: 40 phót Hä tªn ………………………………………líp ………………….. Bài 1: (1 điểm) Viết 5 vần đã học có “ i” đứng cuối Bài 2. (2 điểm) Viết: - Bốn vần ghi bằng 2 chữ cái: - Bốn tiếng ghi bằng 4 chữ cái: Hai từ có chứa vần ua là: Bài 3:(1 điểm) Điền vào chỗ trống: a. r- d- gi ? Cô……áo em bao.....ờ cũng …..ặn …ò ….õ….àng cẩn thận trước khi …a về. b. oan- oat? Liên h……; h……động ; đ……kết; chạy Bài 4: (1 điểm) Chọn từ trong ngoặc sau đây điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh đoạn văn (Lòng đường, lề đường, bên trái, bên phải) Khi đi bộ, em phải đi phía……………, sát vào ……………………..., đi phía …………. …..…và chạy nhảy, nô đùa dưới ……………………………..là vi phạm luật giao thông. Bài 5: (1 điểm) Nèi dßng ë cét A víi dßng ë cét B ®Ó ®­îc c©u cã nghÜa A Giờ tan tầm xe cộ đi lại Em biÕt Lan Chúng em đều là Những hàng cau B lµ mét ng­êi b¹n tèt thẳng tắp tấp nập học sinh lớp một Bài 6: (4 điểm) Viết bài chính tả: Cô dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học bài. UBND HUYỆN BẮC MÊ ĐỀ THI PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2011- 2012 Đề chính thức Môn: Toán - Lớp 1 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Điểm của toàn bài thi Họ tên giám khảo Số phách (do chủ tịch HĐ chấm thi ghi) Bằng chữ Bằng số Giám khảo 1: .................................... Giám khảo 2: ....................................... Câu 1: (2 điểm) Điền số - 8 + 6 + 2 - 6 10 Câu 2: ( 2 điểm) Đúng: ghi Đ - Sai: ghi S vào ô trống a, 17 b, 19 c, 16 d, 13 5 5 2 2 12 13 18 10 Câu 3: (2 điểm) Tính a, 10 – 6 + 2 = .................. c, 6 – 4 + 5 = .................... b, 8 + 2 – 6 = ................... d, 10 – 7 + 6 = ..................... Câu 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính a, 1 4 + 3 b, 7 + 11 c, 19 - 6 d, 18 - 7 ........................... ......................... ......................... .......................... ........................... ......................... ......................... .......................... ........................... ......................... ......................... .......................... ........................... ......................... ......................... .......................... Câu 5: (2 điểm) Điền theo mẫu 10 1 2 4 9 7 5 Câu 6: (4 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống 10 ........ .......... .......... 14 .......... .......... ......... .......... 19 20 .......... 22 ........ ......... 25 .......... ........ ......... ......... ........ 31 ........ 33 ......... ........ 36 .......... .......... 39 a. Ở bảng trên có bao nhiêu số? ( Có ....................... số) b, Chữ số ở hàng nào giống nhau trong các số: - Ở cùng dòng với số 10: (cùng có chữ số ..................... ........là .........) - Ở cùng cột với số 39: (cùng có chữ số ... ........................ là .........) - Ở cùng hàng với số 39: (cùng có chữ số ............. ........ ......là .........) Câu 7: (2 điểm) Hình vẽ dưới đây có: O A B a, ...................... đoạn thẳng b,.................. hình tam giác C D Câu 8: (2 điểm) Cành trên có 10 con chim đang đậu, cành dưới có 5 con chim đang đậu. Có 1 con chim ở cành trên bay xuống đậu vào cành dưới. Hỏi cành trên còn mấy con chim? Cành dưới có mấy con chim? Câu 9: (2 điểm) Hà và Lan hái được 18 bông hoa, riêng Hà hái được 7 bông hoa. Hỏi Lan hái được bao nhiêu bông hoa? -------Hết------ UBND HUYỆN BẮC MÊ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM HSG – TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2011-2012 Môn: Toán - Lớp 1 Đáp án chính thức Câu 1: (2 điểm) Điền đúng mỗi số được 0,5 điểm; Thứ tự các số: 90, 50, 70, 76. Câu 2: ( 2 điểm) Thực hiện đúng mỗi ý được 0,5 điểm; a.đúng; b. đúng; c. sai; d.đúng Câu 3: (2 điểm) Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm a. 70 cm - 30 cm = 40 cm c. 64 cm + 35 cm = 99 cm b. 54 cm - 23 cm = 31 cm d. 70 cm + 17 cm = 87 cm Câu 4: (2 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm a. 54 + 34 b. 7 + 81 c. 89 - 56 d. 78 - 7 Câu 5 (2 điểm) Thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm a. 67 - 35 + 22 = 55 b. 68 + 21 – 45 = 44 Câu 6: (4 điểm) Thực hiện đúng đánh giá như sau: Điền đúng mỗi số được 0,1 điểm; thứ tự các số cần điền: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29. 30, 32, 34, 35, 37, 38 (2 điểm) a. Ở bảng trên có 30 số được 0.5 điểm b. Trả lời đúng mỗi ý được 0.5 điểm: - Ở cùng dòng với số 10: (cùng có chữ số hàng chục là số 1) - Ở cùng cột với số 39: (cùng có chữ số hàng đơn vị là số 9) - Ở cùng hàng với số 39: (cùng có chữ số hàng chục là số 3) Câu 7: (2 điểm) Điền đúng mỗi ý được 1 điểm a, 10 đoạn thẳng b, 8 hình tam giác Câu 8: (2 điểm) Giải đúng đánh giá như sau Bài giải Đổi: 1 tuần lễ = 7 ngày 0,25 điểm Số ngày bố đi công tác xa đợt này là: 0, 5 điểm + 7 = 39 (ngày) 1 điểm Đáp số: 39 ngày 0,25 điểm Câu 9: (2 điểm) Giải đúng đánh giá như sau Bài giải Số hoa Lan hái được là: 0, 5 điểm 78 - 44 = 34 (bông hoa) 1 điểm Đáp số: 34 bông hoa 0,5 điểm Trên đây là sơ lược cách giải, nếu học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa. UBND HUYỆN BẮC MÊ ĐỀ THI PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI BẬC TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2011 - 2012 Đề chính thức Môn: Tiếng Việt - Lớp 1 Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Điểm của toàn bài thi Họ tên giám khảo Số phách (do chủ tịch HĐ chấm thi ghi) Bằng chữ Bằng số Giám khảo 1: .................................... Giám khảo 2: ..................................... Câu 1. (3 điểm) Điền c, k hay q vào chỗ chấm .....ính coong cái ......iềng ....uờ quạng Con .....ênh ......uở trách .....ánh quạt Câu 2 (2 điểm): Cho các tiếng: Vết, áo, cái, trắng, bẩn, bát, tinh, cửa, kẹt, khuy Ghép các tiếng đã cho thành từ đúng: Ví dụ: Khuy áo,................................................................................................................. ........................................................................................................................................... Câu 3 (2 điểm): Viết 1 câu có tiếng chứa vần uôi, 1 câu có tiếng chứa vần iêng. Câu 4 ( 2 điểm) Em hãy viết 4 từ trong đó 2 tiếng có chứa vần oat và 2 tiếng có chứa vần oach: Câu 5. (3 điểm) Nối từ. Thoắt một cái xanh rợn chân trời Cỏ non thu gom giấy Chúng em tích cực sóc bông đã leo lên ngọn cây Câu 6: (8 điểm) Học sinh viết vào dòng kẻ ô ly mỗi vần, mỗi từ một dòng các vần, các từ sau: Các vần: uất, uyêt, oanh, âp Các từ, các câu: cá chép, múa xoè, chí nghĩa chí tình, ăn no mặc ấm -------Hết------- UBND HUYỆN BẮC MÊ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM HSG – TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2011-2012 Môn: Tiếng Việt - Lớp 1 Đáp án chính thức Câu 1.(3 điểm) Điền đúng mỗi chữ được 0,5 điểm củ riềng, láng giềng, dòng giống, khóc rống, giành giật, dành dụm Câu 2.(2 điểm) Điền đúng các tiếng mỗi tiếng (0,5 điểm) sản xuất, luật giao thông, khuy áo, xum xuê Câu 3.(2 điểm) Viết được mỗi câu có tiếng chứa vần uôi và vần iêng có nghĩa (1 điểm). VD: Lễ hội cồng chiêng ở Tây Nguyên Dòng suối chảy êm ả Câu 4. ( 2 điểm) Viết đúng mỗi từ được (0,5 điểm) VD: kế hoạch, loạch xoạch, .... lưu loát, đoạt giải, .... Câu 5. (3 điểm) Nối đúng mỗi cặp từ được 1 điểm Thoắt một cái xanh rợn chân trời Cỏ non thu gom giấy Chúng em tích cực sóc bông đã leo lên ngọn cây Câu 6. (8 điểm) - Học sinh viết được mỗi dòng vần: uất, uyêt, oanh, iêp đúng kích thước, cỡ chữ, đều nét, trình bày sạch đẹp được 0,5 điểm. - Học sinh viết được mỗi dòng các từ, các câu: cá chép, múa xoè, chí nghĩa chí tình, ăn no mặc ấm đúng kích thước, cỡ chữ, đều nét, trình bày sạch đẹp được 1,5 điểm.

File đính kèm:

  • docBo de luyen hoc sinh gioi Tieng Viet lop 1.doc
Giáo án liên quan