Biên bản kiểm tra thư viện

UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG TH TIỀN PHONG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA

1. THỜI GIAN KIỂM TRA

2. THÀNH PHẦN KIỂM TRA

3. NỘI DUNG KIỂM TRA

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: ngocnga34 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản kiểm tra thư viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HuyÖn Gia L©m Tr­êng TH TiÒn Phong Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc TiÒn Phong, ngµy .... th¸ng.... n¨m 20.... Biªn b¶n kiÓm tra th­ viÖn 1. Néi dung kiÓm tra 2. Thµnh phÇn kiÓm tra 3. KÕt qu¶ kiÓm tra HiÖu tr­ëng Lª ThÞ Hµ UBND HuyÖn Gia L©m Tr­êng TH TiÒn Phong Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Biªn b¶n kiÓm tra 1. Thêi gian kiÓm tra 2. Thµnh phÇn kiÓm tra 3. Néi dung kiÓm tra 4. NhËn xÐt chung ¦u diÓm: Tån t¹i: TB Thanh tra C«ng ®oµn PT Th­ viÖn Ban gi¸m hiÖu

File đính kèm:

  • docBB kiem tra thu vien (truong).doc