Bài giảng Tập đọc : chuyện một khu vườn nhỏ

- Đọc lưu loát, diễn cảm được bài văn với giọng hồn nhiên (bé Thu) ; giọng hiền từ (người ông).

 - Hiểu nội dung: Tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu.

 - GDKNS : Có ý thức làm đep môi trường sống xung quanh mình.

II. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, Bảng phụ ghi các câu văn cần luỵện đọc.

- HS đọc và trả lời các câu hỏi trong bài.

 

doc29 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 18/10/2014 | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tập đọc : chuyện một khu vườn nhỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chính của lâm nghiệp? - Khai thác rừng ở những đâu? - Dựa vào bảng số liệu em hãy nêu nhận xét về diện tích rừng nước ta? - Việc khai thác rừng cần phải chú ý điều gì? Tại sao? GV kết luận: Lâm nghiệp có 2 hoạt động chính : trồng và bảo vệ rừng; khai thác gỗ và các lâm sản khác. HĐ2: Sợ thay đổi về diện tích của rừng nước ta: Treo bảng số liệu về diện tích rừng của nước ta H: Bảng thống kê diện tích rừng nước ta vào những năm nào? H:Nêu diện tích rừng của từng năm đó ? GV kết luận HĐ3: Ngành khai thác thuỷ sản Treo biểu đồ sản lượng thuỷ sản H: Biểu đồ biểu diễn điều gì? H: Trục ngang , trục dọc thể hiện điều gì ? Tình theo đơn vị nào? H:Các cột màu xanh trên biểu đồ thể hiện điều gì? GV kết luận: Ngành thuỷ sản nước ta có nhiều thế mạnh để phảt triển C. Củng cố dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài sau: Công nghiệp -3 hs trả lời. - Nhận xét, bổ sung -Làm việc cả lớp Quan sát hình 1,2,3 SGK Trả lời câu hỏi Trình bày kết quả Gv giúp đỡ hoàn thiện câu trả lời Đọc bảng số liệu -Làm việc theo cặp -1980,1995,2004. 10,6 triệu ha; 9,3 triệu ha; 12,2 triệu ha. Quan sát tranh và biểu đồ SGK. Trả lời câu hỏi .-Biểu diễn sản lượng thuỷ sản của nước ta -Trục ngang thể hiện thời gian, tính theo năm. Trục dọc thể hiện sản lượng thuỷ sản tính theo đơn vị nghìn tấn Thể hiện sản lượng thuỷ sản nuôi trồng được. GIÚP ĐỠ HSY LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TRỪ SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu : Giúp học sinh : - Biết trừ thành thạo số thập phân. - Giải các bài toán có liên quan đến trừ số thập phân. - Giúp HS chăm chỉ học tập. II.Chuẩn bị : - Hệ thống bài tập III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. - Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài - Xác định dạng toán, tìm cách làm - Cho HS làm các bài tập. - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV giúp thêm học sinh yếu - GV chấm một số bài - Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải. Bài tập1: Đặt tính rồi tính : a)70,75 – 45,68 b) 86 – 54,26 c) 453,8 – 208,47 Bài tập 2 : Tính bằng 2 cách : a) 34,75 – (12,48 + 9,52) b) 45,6 – 24,58 – 8,382 Bài tập 3 : Tìm x : a) 5,78 + x = 8,26 b) 23,75 – x = 16,042 Bài tập 4 : (HSKG) Tổng diện tích của ba vườn cây là 6,3 ha. Diện tích của vườn cây thứ nhất là 2,9 ha, Diện tích của vườn cây thứ hai bé hơn diện tích của vườn cây thứ nhất là 8120m2, Hỏi diện tích của vườn cây thứ ba bằng bao nhiêu m2 ? 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Về nhà ôn lại kiến thức vừa học. - HS đọc kỹ đề bài - HS làm các bài tập. - HS lên lần lượt chữa từng bài Đáp án : a) 24,89 b) 31,74 c) 245,33 Bài giải : a) 34,75 – (12,48 + 9,55) = 34,75 - 22,03 = 12,72 Cách 2 : 34,75 – (12,48 + 9,55) = 34,75 – 12,48 – 9,55 = 22,27 - 9,55 = 12,72 b) 45,6 – 24,58 – 8,382 = 21,02 - 8,382 = 12,638 Cách 2 : 45,6 – 24,58 – 8,382 = 45,6 – (24,58 + 8,382) = 45,6 - 32,962 = 12,638 Bài giải : a) 5,78 + x = 8,26 x = 8,26 – 5,78 x = 2,48 b) 23,75 – x = 16,042 x = 23,75 - 16,042 x = 7,708 Bài giải : Đổi : 812om2 = 0,812 ha Diện tích của vườn cây thứ hai là : 2,9 – 0,812 = 2,088 (ha) Diện tích của vườn cây thứ ba là : 6,3 – (2,9 + 2,088) = 1,312 (ha) Đáp số : 1,312 ha - HS lắng nghe và thực hiện. NhËn xÐt cuèi tuÇn I. Môc tiªu - Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn, ñeà ra keá hoaïch tuaàn tôùi. - HS bieát nhaän ra maët maïnh vaø maët chöa maïnh trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu trong tuaàn tôùi; coù yù thöùc nhaän xeùt, pheâ bình giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn laøm chuû taäp theå. II. Chuaån bò Noäi dung sinh hoaït: Caùc toå tröôûng coäng ñieåm thi ñua, xeáp loaïi töøng toå vieân; lôùp töôûng toång keát ñieåm thi ñua caùc toå. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1 .Nhaän xeùt tình hình lôùp trong tuaàn 11 *§¸nh gi¸ ho¹t ®éng trong tuÇn - Tæ tr­ëng ®¸nh gi¸ nhËn xÐt ho¹t ®éng cña tæ m×nh trong tuÇn. - Líp tr­ëng nhËn xÐt t×nh h×nh häc tËp cña líp trong tuÇn - ý kiÕn th¶o luËn - GV ®¸nh gi¸ ý thøc vµ chÊt l­îng häc tËp cña HS : Nh×n chung c¸c em ®Òu cã ý thøc häc tËp vµ «n tËp tèt .Bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng häc sinh ý thøc ch­a tèt. 2- Phöông höôùng tuaàn 12 : LËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 - Cñng cè nÒ nÕp líp - N©ng cao chÊt lưîng häc tËp ë líp vµ ë nhµ - Ch¨m sãc bån hoa - §ãng gãp c¸c kho¶n thu trong n¨m * Sinh ho¹t v¨n nghÖ Yªu cÇu líp phã PTVT lªn tæ chøc sinh ho¹t v¨n nghÖ. - Lôùp tröôûng ñieàu khieån buoåi sinh hoaït. - Tæ tr­ëng chuÈn bÞ b¸o c¸o. - Tæ tr­ëng c¸c tæ b¸o c¸o. - HS tham gia nhËn xÐt, ph¸t biÓu ý kiÕn. - C¶ líp tham gia trß ch¬i tËp thÓ. - HS b×nh bÇu tæ , c¸ nh©n, xuÊt s¾c. - HS b×nh bÇu c¸ nh©n cã tiÕn bé. - HS lắng nghe. BDHSG: LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ XƯNG HÔ I. Mục tiêu: - Củng cố và nâng cao thêm cho học sinh những kiến thức đã học về đại từ xưng hô. - Rèn cho học sinh nắm chắc thế nào là đại từ xưng hô. - Giáo dục học sinh ý thức tự giác trong học tập. II. Chuẩn bị: Nội dung bài. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2.Kiểm tra: - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. - Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài - Cho HS làm các bài tập. - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV giúp thêm học sinh yếu - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài tập 1 : H: Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây: Hoai Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung và quát lớn: - Sài Thung có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước Nam nhỏ bé! Bài tập 2: H: Tìm các danh từ trong đoạn văn sau: Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm. Bài tập 3: H: Đặt 3 câu trong các danh từ vừa tìm được? 4.Củng cố dặn dò: - Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học. - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau. - HS nêu. - HS đọc kỹ đề bài - S lên lần lượt chữa từng bài - HS làm các bài tập. Đáp án : - 3 từ Sài Thung đầu thay bằng từ nó - Từ Sài Thung tiếp theo thay bằng từ mày - Cụm từ người nước Nam sau thay bằng từ chúng tao. Đáp án : Các danh từ trong đoạn văn là : Ngày, học sinh, lớp, mẹ, trường, mái trường, năm, góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ, em. Lời giải : chẳng hạn : - Hằng ngày, em thường đến lớp rất đúng giờ. - Em rất nhớ mái trường tiểu học thân yêu. - Ở góc sân, mấy bạn nữ đang nhảy dây. - HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài sau. G ĐHSTY: LY ỆNT ẬP V Ề TO ÁN I. Môc tiªu : Gióp häc sinh Cñng cè vÒ kÜ n¨ng : Lµm tÝnh, T×m mét thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp céng, phÐp trõ cã liªn quan ®Õn sè thËp ph©n. II. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : Ho¹t ®éng d¹y . Bµi míi : 1 . Giíi thiÖu bµi 2. HD t×m hiÓu bµi Ho¹t ®éng 1: HD luyÖn tËp Bµi 1: TÝnh 13,45 - 5,8 21,34 - 17 .- Yªu cÇu HS lµm bµi - HD häc sinh ch÷a bµi Bµi 2: T×m X X + 12,5 = 23,6 +5,9 Cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi Bµi 3 : TÝnh nhanh 62,87 + 35,14 + 4,13 + 8,36 + 4,86 +5,65 HD häc sinh lµm bµi vµch÷a bµi Cñng cè : - NhËn xÐt giê häc - DÆn dß Ho¹t ®éng häc - C¶ líp lµm vµo vë -2 em thùc hiÖn ë b¶ng líp, Häc sinh lµm bµi vµo VBT vµ ch÷a bµi. - HS thùc hiÖn theo yªu cÇu cña GV BDHSGTV: OÂN TAÄP I. Muïc ñích yeâu caàu: - Höôùng daãn HS oân Taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. -OÂn laïi caùc baøi taäp ñoïc laø baøi vaên mieâu taû ñaõ hoïc trong ba chuû ñieåm: Vieät Nam - Toå quoác em; Caùnh chim hoaø bình, Con ngöôøi vôùi thieân nhieân. -Reøn kó naêng trau doài caûm thuï vaên hoïc. -Taêng cöôøng loøng yeâu thieân nhieân, yeâu thích caûnh vaät xung quanh. II. Chuaån bò: HS : Töï hoïc baøi, oân baøi GV: Phieáu vieát teân caùc baøi taäp ñoïc ñaõ hoïc III. Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS A. Baøi cuõ: Keát hôïp trong baøi oân taäp. B. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi: 1. Kieåm tra taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. -Yeâu caàu HS leân boác thaêm choïn baøi (chuaån bò baøi 2 phuùt), ñoïc baøi keát hôïp traû lôøi caâu hoûi trong baøi hoaëc trong ñoaïn vöøa ñoïc. -GV nhaän xeùt ghi ñieåm 2. Laøm baøi baøi taäp : Ñoïc baøi quang caûnh laøng maïc ngaøy muøa -Y/C HS neâu ñöôïc chi tieát em thích trong baøi vaên +Gôïi yù vaø giao vieäc: -Haõy choïn moät baøi vaên vaø ghi laïi chi tieát maø em thích nhaát trong baøi vaên aáy? (Coù theå choïn nhieàu hôn moät chi tieát trong moät baøi hoaëc nhieàu baøi nhieàu chi tieát.) - GV höôùng daãn HS caùch trình baøy: VD: Trong baøi vaên taû“Quang caûnh laøng maïc ngaøy muøa: em thích nhaát chi tieát: nhöõng chuøm quaû xoan vaøng lòm khoâng troâng thaáy cuoáng, nhö nhöõng chuoãi boà ñeà treo lô löûng. Vì töø vaøng lòm vöøa taû maøu saéc vöøa taû vò ngoït cuûa quaû xoan chín moïng; coøn hình aûnh taû chuøm quaû xoan vôùi chuoãi boà ñeà thaät gôïi taû hoaëc:“naéng vöôøn chuoái ñöông coù gioù laãn vôùi laù vaøng nhö nhöõng vaït naéng, ñuoâi aùo naéng, vaãy vaãy”Ñaáy laø h.aûnh ñeïp vaø sinh ñoäng gôïi hình aûnh coâ gaùi duyeân daùng trong taø aùo loäng laãy, caùch duøng töø vaït aùo naéng, ñuoâi aùo naéng raát môùi meû. -Goïi HS noái tieáp nhau trình baøy. -GV nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng HS coù nhieàu coá gaéng; laøm vieäc nghieâm tuùc vaø coù caùch trình baøy goïn roõ . . . 3. Cuûng coá - Daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -Nhaéc HS töï oân taäp phaån luyeän töø vaø caâu ñaõ hoïc + Leân boác thaêm vaø thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV. -HS ñoïc baøi taäp 2, xaùc ñònh yeâu caàu ñeà baøi. -Caù nhaân moãi HS töï choïn moät baøi vaên vaø neâu ñöôïc chi tieát caùc em thích nhaát; suy nghó giaûi thích vì sao em thích nhaát chi tieát aáy +Noái tieáp nhau trình baøy, lôùp nhaän xeùt.

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 5 Ngoc Ha(1).doc