Bài giảng Ôn bài: om ôm

Đọc được : om ,am , làng xóm , rừng tràm , từ và các câu ứng dụng .

Viết được : om , am , làng xóm , rừng tràm .

Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề : Nói lời cảm ơn

 

doc11 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 25/10/2014 | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ôn bài: om ôm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng, ñoû thaém, maàm non, beänh vieän, 2. Kó naêng: -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi. II.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS -GV ñöa chöõ maãu -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng? -Giaûng töø khoù -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu -GV vieát maãu -Höôùng daãn vieát baûng con: GV uoán naén söûa sai cho HS Thöïc haønh -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát? -Cho xem vôû maãu -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû -Höôùng daãn HS vieát vôû: Chuù yù HS: Baøi vieát coù 6 doøng, khi vieát caàn noái neùt vôùi nhau ôû caùc con chöõ. GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu keùm. -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà nhaø chaám) - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám. HS quan saùt 4 HS ñoïc vaø phaân tích HS quan saùt HS vieát baûng con: HS vieát vôû Toaùn ÔN: PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 10 I/ Muïc tieâu: - Làm được tính trừ trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 3/ Daïy hoïc baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân: Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh: *Thöïc haønh: Laøm baøi taäp trong saùch giaùo khoa. Baøi 1: Tính: a)10 10 10 10 10 1 2 3 4 5 9 8 7 6 5 b) Höôùng daãn HS laøm roài chöõa baøi (theo SGK/83) -Neâu caùch ñaët theo coät. Baøi 2:* Ñieàn soá: 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Baøi 3:* Ñieàn daáu > < =: 9 10 10 4 3 + 4 10 Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp. Qua tranh, HS thöïc hieän pheùp tính cho boán tröôøng hôïp: GV vaø lôùp nhaän xeùt. Neâu yeâu caàu Neâu moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø. Laøm baøi. Neâu yeâu caàu, laøm baøi. Neâu caáu taïo cuûa soá 10. 10 goàm 1 vaø 9, 2 vaø 8... Neâu yeâu caàu, laøm baøi. Neâu ñeà toaùn vaø giaûi. 10 – 5 = 5 Trao ñoåi, laàn löôït söûa caùc baøi. 2 HS 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 10 – 4 = 6 10 – 6 = 4 TuÇn 16: (Từ 14/12 đến 18/12/2009) Thø M«n Tªn bµi d¹y Hai Toán TV Ôn: Luyện tập Ôn: im - um Tư TV Toán OÂn: uôm, uôm Ôn: Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10 Sáu HĐTT TV Toán Sinh hoạt tập thể Ôn: Bài ôn tập Ôn: Luyện tập chung Thứ hai ngày 14 tháng 12 năm 2009 Toán SGK: 46, SGV: 87 Ôn: LuyÖn tập I. Môc tiªu : - Gióp HS cñng cè vÒ phÐp trõ trong ph¹m vi 10 . - BiÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10. II. C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu : ThÇy Trß ¤n phÐp trõ trong ph¹m vi 10 : Bµi 1 ( 64 ) - Cho HS thùc hiÖn VBT : - Cho HS thùc hiÖn theo cét däc * Bµi 2 ( 64 ) - GV cho HS nªu yªu cÇu phÇn a , phÇn b råi nªu kÕt qu¶ - cho HS lµm bµi vµo VBT * Bµi 3 ( 64 ) - Cho HS ®iÒn dÊu , = vµo « trèng * Bµi 4 : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hîp - GV cho HS nªu yªu cÇu – gi¶i bµi to¸n - Thu vở chấm bài. - Nhận xét bài làm của HS. - Thùc hiÖn vµo vë. 3 + 1 + 4 = 8 5 + 3 + 2 = 10 10 – 4 – 6 = 0 - thùc hiÖn vµo VBT. - Nªu kÕt qu¶ : 2 ,3 , 4 , 5, 6, 7, - ®iÒn kÕt qu¶ vµo råi ®æi vë ch÷a bµi cho nhau - lµm bµi vµo VBT - Nªu kÕt qu¶ : 5 + 5 = 10 ; 5 + 4 < 10 10 = 4 = 6; 6 + 4 = 4 + 6… - nªu yªu cÇu – gi¶i vµo VBT : 10 – 8 = 2 Häc vÇn ¤n bµi 64 : im , um I. Môc tiªu : - Häc sinh ®äc vµ viÕt ®­îc:im , um . - Häc sinh ®äc tr¬n ®­îc c¸c tõ øng dông SGK. - Lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.æn ®Þnh tæ chøc : 2.¤n : im – um a. Ho¹t ®éng 1 : Cho HS më SGK - Cho HS ®äc thÇm 1 lÇn . - Cho c¶ líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn toµn bé bµi ®äc. - Cho HS ®äc c¸ nh©n bµi ®äc - HD HS ®äc tiÕp søc . b. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn viÕt b¶ng con - Cho HS viÕt vµo b¶ng con : im - um - Uèn n¾n gióp ®ì c¸c em cßn chËm - NhËn xÐt . c. Ho¹t ®éng 3: Lµm BT trong BTTV: * Bµi tËp 1 : Nèi - Cho HS nªu yªu cÇu . - Cho HS ®äc tiÕng ( tõ ) ë BT sè 1 . - HD HS nèi víi tõ thÝch hîp . - Cho HS thùc hiÖn råi nªu kÕt qu¶ . * Bµi tËp 2: - GV cho HS nªu yªu cÇu - Thùc hiÖn yªu cÇu vµo vë BTTV . - Cho HS nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt . * Bµi tËp 3:viÕt - Cho HS nªu yªu cÇu . - HD HS viÕt 1 dßng :con nhÝm , tñm tØm 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - GV nhËn xÐt giê . - DÆn dß : vÒ nhµ «n l¹i bµi . - HS h¸t 1 bµi - §äc : im - um - Më SGK - ®äc bµi - §äc thÇm 1 lÇn . - C¶ líp ®äc ®ång thanh - Thi ®äc c¸ nh©n – nhËn xÐt . - Thi ®äc tiÕp søc – nhËn xÐt . - ViÕt vµo b¶ng con :im - um - NhËn xÐt bµi cña nhau . - Nªu yªu cÇu - §äc tõ – t×m tranh thÝch hîp ®Ó nèi - Nªu kÕt qu¶ : chim bå c©u , c¸ k×m , t«m hïm . - Nªu yªu cÇu - Lµm bµi tËp vµo vë - Nªu kÕt qu¶ : x©u kim , xem phim , chïm nh·n . - Nªu yªu cÇu - Thùc hiÖn viÕt 1 dßng : con nhÝm , tñm tØm Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2009 T. việt SGK: 46, SGV: 87 ¤n bµi 66: u«m , ­¬m I. Môc tiªu : - HS ®äc vµ viÕt ®­îc u«m – ­¬m …. - HS ®äc tr¬n ®­îc c¸c tõ øng dông . - HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.æn ®Þnh tæ chøc : 2.¤n : u«m – ­¬m a. Ho¹t ®éng 1 : GV cho HS më SGK ®äc bµi - GV cho HS ®äc thÇm 1 lÇn . - GV cho c¶ líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn toµn bé bµi ®äc. - GV cho HS ®äc c¸ nh©n bµi ®äc - GV cho HS ®äc tiÕp søc . b. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn viÕt b¶ng con - GV cho HS viÕt vµo b¶ng con : u«m – ­¬m … - GV uèn n¾n gióp c¸c em cßn chËm c. Ho¹t ®éng 3: Lµm BT vë BTTV: * Bµi tËp 1 : Nèi - GV cho HS nªu yªu cÇu . - GV cho HS ®äc tiÕng ( tõ ) ë BT 1 . - GV cho HS nèi víi tõ thÝch hîp . - Cho HS thùc hiÖn råi nªu kÕt qu¶ . * Bµi tËp 2: - GV cho HS nªu yªu cÇu - Thùc hiÖn yªu cÇu vµo vë BTTV . - Cho HS nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt . * Bµi tËp 3: viÕt - GV cho HS nªu yªu cÇu . - HS viÕt 1 dßng nhuém v¶i , v­ên ­¬m 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - GV nhËn xÐt giê .DÆn dß : VÒ nhµ «n bµi - HS h¸t 1 bµi - HS ®äc : u«m – ­¬m - HS më SGK - HS ®äc thÇm 1 lÇn . - C¶ líp ®äc ®ång thanh - HS thi ®äc c¸ nh©n – nhËn xÐt . - HS thi ®äc tiÕp søc – nhËn xÐt . - HS viÕt vµo b¶ng con : u«m – ­¬m … - HS nhËn xÐt bµi cña nhau . - HS nªu yªu cÇu - HS ®äc tõ – t×m tranh thÝch hîp ®Ó nèi - HS nªu kÕt qu¶ : qu¶ muçm , ­¬m c©y , nhuém v¶i , Hå G­¬m - HS nªu yªu cÇu - Lµm bµi tËp vµo vë - HS nªu kÕt qu¶ : - HS nªu yªu cÇu - HS thùc hiÖn 1 dßng : nhuém v¶i , v­ên ­¬m Toán SGK: 46, SGV: 87 LuyÖn b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 10 I. Môc tiªu : - Gióp HS cñng cè vÒ b¶ng céng , trõ trong ph¹m vi 10 . - BiÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 10. II. C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu : ThÇy Trß 1 æn ®Þnh tæ chøc : 2. KiÓm tra bµi cò : - GV cho 2 HS lµm b¶ng lín - HS kh¸c thùc hiÖn vµo b¶ng con : 10= 4 + … 10 = 5 + … 10 = 8 + … 10 = 7 + … 8 + 2 =… 3. ¤n b¶ng céng trõ trong ph¹m vi 10 a. Ho¹t ®éng 1 : * Bµi 2 ( 63 ) - GV cho HS nªu yªu cÇu . - Cho HS lµm bµi tËp vµo VBT b. Ho¹t ®éng 2 : * Bµi 3( 63 ) - GV cho HS viÕt sè thÝch hîp vµo « trèng * Bµi 4 ( 62 ) - VBT - cho HS nªu yªu cÇu bµi to¸n - cho HS lµm bµi vµo VBT - nhËn xÐt *Bµi 5: TÝnh . - GV HD HS thùc hiÖn - HS h¸t 1 bµi - HS thùc hiÖn - nªu kÕt qu¶ : 6 , 2 , 10 , 5 , 3 - nªu yªu cÇu - thùc hiÖn vµo vë. - Nªu kÕt qu¶ : 5 + 5 =10 8 – 2 = 6 10 + 0 = 10 8 – 7 = 1 9 – 1 = 8 - thùc hiÖn vµo VBT - Nªu kÕt qu¶ 10 = 9 + 1 10 = 2 + 8 10 = 1 + 4 + 5 10 = 9 + 1 … - nªu yªu cÇu - ViÕt sè thÝch hîp : 8 + 2 = 10 8 – 2 = 6 - nªu yªu cÇu . - lµm bµi vµo VBT 4 + 1 + 5 = 10 7 + 2 – 4 = 5 8 – 3 + 3 = 8 10 + 0 – 1 = 10 T. việt SGK: 46, SGV: 87 Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2009 ¤n bµi 67 : «n tËp I. Môc tiªu : - HS ®äc vµ viÕt ®­îc c¸c vÇn ë tuÇn 15 , 16. - HS ®äc tr¬n ®­îc c¸c tõ øng dông . - HS lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp TiÕng ViÖt II. §å dïng d¹y häc : Gi¸o viªn : SGK , B¶ng phô ghi vÇn tuÇn 15 , 16 HS : B¶ng con – SGK – Vë bµi tËp TiÕng ViÖt . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.æn ®Þnh tæ chøc : 2.¤n : om , am , ¨m ©m , «m , ¬m , im , em , ªm … a. Ho¹t ®éng 1 : GV cho HS më SGK ®äc bµi - GV cho HS ®äc thÇm 1 lÇn . - GV cho c¶ líp ®äc ®ång thanh 1 lÇn toµn bé bµi ®äc. - GV cho HS ®äc c¸ nh©n bµi ®äc - GV cho HS ®äc tiÕp søc . b. Ho¹t ®éng 2: LuyÖn viÕt b¶ng con - GV cho HS viÕt vµo b¶ng con : om , am , «m , ¬m , em , ªm … - GV uèn n¾n gióp c¸c em cßn chËm - GV nhËn xÐt . c. Ho¹t ®éng 3: Lµm BT trong BTTV: * Bµi tËp 1 : Nèi - GV cho HS nªu yªu cÇu . - GV cho HS ®äc tiÕng ( tõ ) ë BT 1 . - GV cho HS nèi víi tõ thÝch hîp . - Cho HS thùc hiÖn råi nªu kÕt qu¶ . * Bµi tËp 2: ®iÒn tõ ng÷ - GV cho HS nªu yªu cÇu - Thùc hiÖn yªu cÇu vµo vë BTTV . - Cho HS nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt . * Bµi tËp 3: - GV cho HS nªu yªu cÇu . - HS viÕt 1 dßng nhãm löa … 3. Ho¹t ®éng nèi tiÕp : - GV nhËn xÐt giê .DÆn dß :«n l¹i bµi - HS h¸t 1 bµi - HS ®äc : om , am , im , um , ¨m , ©m … - HS më SGK - HS ®äc thÇm 1 lÇn . - C¶ líp ®äc ®ång thanh - HS thi ®äc c¸ nh©n – nhËn xÐt . - HS thi ®äc tiÕp søc – nhËn xÐt . - HS viÕt vµo b¶ng con : om , «m , em , ªm … - HS nhËn xÐt bµi cña nhau . - HS nªu yªu cÇu - HS ®äc tõ – t×m tranh thÝch hîp ®Ó nèi - HS nªu kÕt qu¶ : bôi c©y um tïm , nåi c¬m g¹o t¸m , lµm bµi ch¨m chØ , tõng ®µn ®om ®ãm . - HS nªu yªu cÇu - Lµm bµi tËp vµo vë - HS nªu kÕt qu¶ : chïm v¶i , vÇng tr¨ng , con nhÝm . - HS nªu yªu cÇu - HS thùc hiÖn viÕt 1 dßng nhãm löa , h­¬ng th¬m . Toán SGK: 46, SGV: 87 LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu : Biết đếm, so sánh, thứ tự các số từ 0 đến 10 ; biết làm tính cộng , trừ các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán . II. C¸c H§ d¹y häc chñ yÕu : Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trò Thùc hµnh * GV cho HS thùc hiÖn bµi tËp 1 , 2, 3(cột 4 ,5, 6, 7 ), 4 , 5 , (88 ) - SGK - Cho HS nªu yªu cÇu bµi to¸n - Cho HS lµm bµi vµo SGK - NhËn xÐt - söa sai Bµi 5:Cho HS nªu yªu cÇu - C¶ 2 phÇn a , b GV hái : - Bµi to¸n cho bÕt g× ? - Bµi to¸n hái g× ? - Ta lµm phÐp tÝnh g× ? - Thùc hiÖn vµo SGK - §æi vë ch÷a bµi . - LÇn l­ît tr¶ lêi c¸c c©u hái . - Nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt 5 + 3 = 8 7 – 3 = 4

File đính kèm:

  • docGiao an chieu Tuan 1516.doc
Giáo án liên quan