Bài giảng Luyện từ và câu mở rộng vốn từ: lạc quan – yêu đời (145)

I. MỤC TIÊU: Hiểu nghĩa từ Lạc quan, biết xếp đúng các từ cho trước có tiếng “lạc” thành 2 nhóm nghĩa, xếp các từ cho trước có tiếng “quan” thành 3 nhóm nghĩa; biết thêm 1 số câu tục ngữ khuyên con người luôn lạc quan, không nản chí trước khó khăn.

II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ

 

doc11 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 18/10/2014 | Lượt xem: 2308 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu mở rộng vốn từ: lạc quan – yêu đời (145), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
haáp thuï naêng löôïng aùnh saùng Maët Trôøi vaø laáy caùc chaát voâ sinh nhö nöôùc, khí caùc-boâ-níc ñeå taïo thaønh caùc chaát dinh döôõng nhö chaát boät ñöôøng, chaát ñaïm ñeå nuoâi chính thöïc vaät. 2. Moái quan heä thöùc aên giöõa caùc sinh vaät - Thöùc aên cuûa chaâu chaáu laø gì? - Giöõa caây ngoâ vaø chaâu chaáu coù moái quan heä gì? - Thöùc aên cuûa eách laø gì? - Giöõa chaâu chaáu vaø eách coù moái quan heä gì? - Giöõa laù ngoâ, chaâu chaáu vaø eách coù quan heä gì? - Moái quan heä giöõa caây ngoâ, chaâu chaáu vaø eách goïi laø moái quan heä thöùc aên, sinh vaät naøy laø thöùc aên cuûa sinh vaät kia. - Phaùt hình minh hoïa trang 131, SGK cho töøng nhoùm. Sau ñoù yeâu caàu HS veõ muõi teân ñeå chæ sinh vaät naøy laø thöùc aên cuûa sinh vaät kia. - Goïi HS trình baøy, GV nhaän xeùt phaàn sô ñoà cuûa nhoùm vaø trình baøy cuûa ñaïi dieän. - Keát luaän: Veõ sô ñoà baèng chöõ leân baûng. Caây ngoâ Chaâu chaáu EÁch . 3. Troø chôi: “Ai nhanh nhaát” Caùch tieán haønh GV toå chöùc cho HS thi veõ sô ñoà theå hieän moái quan heä thöùc aên giöõa caùc sinh vaät trong töï nhieân. (Khuyeán khích HS veõ sô ñoà chöù khoâng vieát) sau ñoù toâ maøu cho ñeïp. - Goïi caùc nhoùm leân trình baøy: 1 HS caàm tranh veõ sô ñoà cho caû lôùp quan saùt, 1 HS trình baøy moái quan heä thöùc aên. - Nhaän xeùt veà sô ñoà cuûa töøng nhoùm: Ñuùng, ñeïp, trình baøy löu loaùt, khoa hoïc. 4. Bài học/ sgk C. CỦNG CỐ DẶN DÒ - MQH thöùc aên trong TN dieãn ra ntn? - VN veõ tieáp caùc MQH thöùc aên trong TN. - HS traû lôøi, caû lôùp nhaän xeùt, boå sung. - HS quan saùt, trao ñoåi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Hình veõ treân theå hieän söï haáp thuï “thöùc aên” cuûa caây ngoâ döôùi naêng löôïng cuûa aùnh saùng Maët Trôøi, caây ngoâ haáp thuï khí caùc-boâ-níc, nöôùc, caùc chaát khoaùng hoaø tan trong ñaát. - Chieàu muõi teân chæ vaøo laù cho bieát caây haáp thuï khí caùc-boâ-níc qua laù, chieàu muõi teân chæ vaøo reã cho bieát caây haáp thuï nöôùc, caùc chaát khoaùng qua reã. - Quan saùt, laéng nghe. - Laø khí caùc-boâ-níc, nöôùc, caùc chaát khoaùng, aùnh saùng. - Taïo ra chaát boät ñöôøng, chaát ñaïm ñeå nuoâi caây. - Yeáu toá voâ sinh laø nhöõng yeáu toá khoâng theå sinh saûn ñöôïc maø chuùng ñaõ coù saün trong töï nhieân nhö: nöôùc, khí caùc-boâ-níc. Yeáu toá höõu sinh laø nhöõng yeáu toá coù theå saûn sinh tieáp ñöôïc nhö chaát boät ñöôøng, chaát ñaïm. - Laéng nghe. - Trao ñoåi, döïa vaøo kinh nghieäm, hieåu bieát cuûa baûn thaân ñeå traû lôøi caâu hoûi: - Laø laù ngoâ, laù coû, laù luùa, … - Caây ngoâ laø thöùc aên cuûa chaâu chaáu. - Laø chaâu chaáu. - Chaâu chaáu laø thöùc aên cuûa eách. - Laù ngoâ laø thöùc aên cuûa chaâu chaáu, chaâu chaáu laø thöùc aên cuûa eách. - Laéng nghe. - HS thực hành theo N4 - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. HS tham gia chôi Coû Caù Ngöôøi. Laù rau Saâu Chim saâu. Laù caây Saâu Gaø. Coû Höôu Hoå. Coû Thoû Caùo Hoå. - HS đọc Luyện : Luyện từ và câu Luyện từ và câu THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU (150) I. MỤC TIÊU: - Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ mục đích trong câu. - Nhận biết được trạng ngữ chỉ mục đích trong câu; bước đầu biết dùng trạng ngữ chỉ mục đích trong câu. II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ. III. HĐ DẠY – HỌC. HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A. KTBC: - Tìm từ có tiếng “lạc” nghĩa là “vui, mừng”. B. BÀI MỚI: Giới thiệu bài. Bài 1: Điền tiếp vào chỗ trống từ ngữ thích hợp - GV cho hs tự làm rồi chữa bài - GV nhận xét bài làm, chốt đáp án đúng Bài 2: Gạch dưới bộ phận trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau: - GV gọi 1 hs lên bảng lớp làm vở - GV nhận xét bài làm Bài 3: Tìm các trạng ngữ chỉ mục đích thích hợp điền vào chỗ trống - GV cho hs tự làm - Gọi hs chữa bài - Nhận xét bài làm C. CỦNG CỐ DẶN DÒ - Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho câu hỏi nào? - Làm bài vào vở LTV - HS nối tiếp nhau phát biểu. - HS đọc đề, làm bài. a) Để nói lên mục đích nguyên nhân của sự việc hay tình trạng nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ chỉ nguyên nhân. b) Trạng ngữ chỉ mục đích trả lời cho các câu hỏi: Vì sao? Nhờ đâu? Tại sao? - HS đọc đề, làm bài. - Ở một số nước, người ta đã dùng biện pháp gây cười để điều trị bệnh. - Muốn thăm hết khu đền chính, du khách phải đi qua ba tầng hành lang dài gần 1500 mét và vào thăm 398 gan phòng. - HS đọc đề, làm bài. a) Để có một môi trường sạch đẹp, chúng em phải luôn luôn giữ vệ sinh nhà cửa, trường lớp xóm làng, đường phố. b) Giúp học sinh hiểu biết thêm về luật giao thông, trường em đang tổ chức thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông. c) Muốn có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta phải thường xuyên tập thể dục, thể thao. Thứ tư ngày 30 tháng 04 năm 2014 Tập làm văn MIÊU TẢ CON VẬT (KIỂM TRA VIẾT) I. MỤC TIÊU: Biết vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học để viết được bài văn miêu tả con vật đủ 3 phần; diễn đạt thành câu, lời văn tự nhiên, chân thật. II. ĐỒ DÙNG: bảng phụ, đề kiểm tra. III. HĐ DẠY – HỌC. A. Đề bài: Tả một con vật nuôi trong nhà. B. Treo bảng phụ ghi dàn ý chung của bài văn tả con vật. Lưu ý HS: Trình bày rõ bố cục, Diễn đạt thành câu, Dùng từ chính xác, chân thực. C. Học sinh tự viết bài kiểm tra, cuối giờ nộp bài. NX tiết kiểm tra. Biểu điểm: Mở bài: 1, 5 điểm Thân bài: 7 điểm Kết bài: 1, 5 điểm Âm nhạc ÔN BA BÀI HÁT (GV chuyên dạy) Gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp SINH HOẠT KỈ NIỆM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30 – 4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1 - 5 I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh hiểu ý nghĩa ngày 30 / 4 và 1 /5. - Có thái độ học tập đúng đắn để tưởng nhớ các ngày kỉ niệm lớn trong năm. - Giáo dục hs truyền thống cha, ông và lịch sử ngày 1 /5. II.CHUẨN BỊ: Tài liệu về ý nghĩa ngày 30/4 và 1/5. HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng 30/4 và 1/5. III.HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC A.KTBC: Em biết gì về ngày 30/4 và 1/5? B. BÀI MỚI: * Ổn định: Hoạt động 1: Ôn lại ý nghĩa ngày 30/ 4 và 1 /5 - Ngày 30/4 có ý nghĩa ntn đối với lịch sử dân tộc VN? - Ngày 1/5 kỉ niệm sự kiện nào trên thế giới? Hoạt động 2:Thi văn nghệ chào mừng ngày 30-4 và 1-5 - Giáo viên phổ biến nội dung thi. - Học sinh tham gia theo tổ. - Nhận xét, tuyên dương các tiết mục hay. Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh sưu tầm tranh ảnh về ngày 30 / 4 và 1 / 5 - Nội dung: Sưu tầm những hình ảnh có trong sách báo cũ, dán vào sổ chủ điểm tháng của lớp. - Thực hiện theo nhóm. - Cử một số HS làm BGK chấm điểm. - Nhận xét. C. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: - Tuyên dương và góp ý phê bình đối với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của học sinh. - HS trả lời miệng. - Hát tập thể bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” - HS nêu: Ngày 30 / 4 là ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. - Ngày 01 / 5: ngày Quốc tế Lao động, kỉ niệm sự kiện công nhân nước Mĩ xuống đường biểu tình đòi làm việc theo chế độ 8 giờ một ngày. - Các tổ tham gia. - HS nhận xét. - Nghe. - Hoạt động nhóm 6. Thứ sáu ngày 2 tháng 05 năm 2014 Luyện: toán ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG I.MỤC TIÊU: - Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo đại lượng. - Học sinh vận dụng làm bài tốt. II.ĐỒ DÙNG: vở luyện. III.HĐ DẠY HỌC: HOẠT Đ ỘNG D ẠY HOẠT Đ ỘNG H ỌC A. KTBC. - H làm bài 4 - vở luyện B. BÀI MỚI: Giới thiệu bài Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Chữa bài, cho điểm - Củng cố mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng Bài 2: Điền dấu ,= vào chỗ chấm - GV chấm, chữa bài - Củng cố về đơn vị đo khối lượng Bài 3 : khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng a, Số thích hợp viết vào chỗ chấm 7 tấn 40 kg = …kg là: b, Số thích hợp viết vào chỗ chấm 17000g =…kg là: Bài 4: 1 xe: 75 bao   … tạ ? 1 bao : 50kg - GV chấm, chữa bài - Củng cố cách giải toán có lời văn C. CỦNG CỐ DẶN DÒ - Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng - VN làm lại bài 4 vào vở - H làm - HS đọc đề, làm vào vở, 2HS làm bảng. a, 5 yến = 50 kg b, 600kg=6 tạ 7 tạ =700kg 9 tấn =9000kg 4000kg =4 tấn 140 yến = 14 tạ - HS đọc đề, nêu cách làm, làm bài cá nhân. 3 kg 50 g > 350g 9hg 9g > 909g 3700kg = 3 tấn 7 tạ 4 005kg > 40 tạ - HS đọc đề, thảo luận N2, báo cáo B 7 040 A 17 - HS đọc đề, nêu cách làm, làm bài cá nhân. Xe ô tô đó chở được số tạ xi măng là 50 x75 =3750( kg ) = 37 tạ 50 kg Đáp số: 37 tạ 50 kg Luyện: Tập làm văn ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN II. MỤC TIÊU: - Điền đúng, đủ thông tin vào giấy giới thiệu đi khám sức khỏe. II. ĐỒ DÙNG: vở luyện. III. HĐ DẠY HỌC. HOẠT Đ ỘNG D ẠY HOẠT Đ ỘNG H ỌC A. KTBC. - H đọc bài văn miêu tả con vật B. BÀI MỚI: Giới thiệu bài Đề bài: Em đến văn phòng trường xin giấy giới thiệu đi khám sức khỏe. Em hãy điền vào giấy giới thiệu 1. Hướng dẫn học sinh điền thông tin: - GV hướng dẫn HS làm từng ý - Phòng GD đào tạo….. Trường Tiểu học …. Giới thiệu em: …. Là học sinh lớp: … - Đến:……. Để ….. - Đề nghị quý CQ hết sức giúp đỡ …. - …. ngày …tháng….năm …. 2. Học sinh thực hành: - GV nhận xét, chữa bài. C. CỦNG CỐ DẶN DÒ - Khi điền vào giấy tờ in sẵn cần chú ý điều gì? - NX tiết học - H đọc - Đọc đề bài. - Đọc đề bài - Trả lời miệng: - Văn Giang. - Long Hưng. - (tên của em) Nguyễn Quang Dương. - 4G. - (tên nơi khám sức khỏe) Bệnh viện VG. - Khám sức khỏe. - Em Long Hưng, ngày 27 tháng 4 năm 2013 - Điền thông tin vào phiếu. - Đọc nội dung phiếu. Sinh ho¹t SINH HOẠT LỚP TUẦN 33 I/Kiểm diện: II/ Nội dung: 1. Đánh giá việc đã làm: a) Nề nếp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b) học tập: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Tuyên dương nhắc nhở: - Hs đạt nhiều điểm 10:………………………………………………………………. - HS còn nói chuyện: ………………………………………………………………… - HS không làm bài:………………………………………………………………….. 3.Kế hoạch tuần 34 - Tiếp tục duy trì nề nếp tốt - Rèn chữ giữ vở ở tất cả các môn. - Làm đủ bài tập trước khi đến lớp. - Ôn tập cuối kì 2 và học kiến thức mới 3.SHTT: Múa , hát Luyện: Mĩ thuật VẼ TRANH: ĐỀ TÀI VUI CHƠI TRONG HÈ GV chuyên dạy

File đính kèm:

  • docgiao an tuan 33 q2 lop 4.doc