Bài giảng Lịch sử khối 5 - Bài: Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình

I. Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.

Nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất

đất nước là gì?

Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ra đời.

Vì sao ngay sau khi hoàn thành thống nhất đất nước, Đảng và nhà nước ta lại quyết định xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình?

Vì nhà máy sản xuất ra điện vô cùng quan trọng và

cần thiết cho sản xuất và đời sống của con người.

 

ppt29 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 27/03/2019 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử khối 5 - Bài: Xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1271110914???????????rongcAnUOctC©u hái 1: Cã 11 ch÷ c¸i: Cuéc tæng tuyÓn cö bÇu quèc héin¨m 1976 diÔn ra ë ®©u ??????????hOchIminh C©u hái 2: Cã 9 ch÷ c¸i: Tªn cña thµnh phè Sµi Gßn - Gia §Þnh sau n¨m 1976 ???????????tiEnquAncaC©u hái 7: Cã 10 ch÷ c¸i: Tªn bµi h¸t ®­îc lÊy lµm Quèc ca Cña n­íc ViÖt Nam sau quèc héi khãa VI ? ?????hAnOiC©u hái 9: Cã 5 chø c¸i: Tªn thñ ®« cña n­íc ta ???????sAigOnC©u 10: Cã 6 ch÷ c¸i: Tªn cña thµnh phè Hå ChÝ Minh tr­íc n¨m 1976 ???????????haimUOilAmC©u 11: Cã 11 ch÷ c¸i: N­íc ta tæ chøc cuéc tæng tuyÓn cö bÇu quèc héi chung trong c¶ n­íc vµo ngµy nµo ????????????tOngtuyEncUC©u 14: Cã 11 ch÷ c¸i: §©y lµ viÖc c«ng d©n trong n­íc lµm ®Ó bÇu ra qu«c héi.Tõ khãaAßHNÖI§ûUHTHN×BGåm 15 ch÷ c¸i: §©y lµ mét nhµ m¸y lín n¨m ë miÒn B¾cdo nh©n d©n ViÖt Nam vµ Liªn X« x©y dùng tõ n¨m 1979 ?X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö I. Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.II. Quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hoà Bình.III. Đóng góp lớn lao của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö I. Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước là gì?Vì sao ngay sau khi hoàn thành thống nhất đất nước, Đảng và nhà nước ta lại quyết định xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình?12X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö Thảo luận nhóm 2I. Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước là gì?Vì sao ngay sau khi hoàn thành thống nhất đất nước, Đảng và nhà nước ta lại quyết định xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình?12- Vì nhà máy sản xuất ra điện vô cùng quan trọng và cần thiết cho sản xuất và đời sống của con người.X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö - Xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” - Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ra đời.I. Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.- Nhiệm vụ của Cách mạng Việt Nam sau khi thống nhất đất nước là xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ra đời. sản xuất ra điện rất quan trọng,cần thiết cho sản xuất và đời sống của con người. Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh 1, Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng năm nào? Ở đâu? 2, Nhà máy xây dựng bao lâu thì hoàn thành? Ai là người cộng tác với chúng ta xây dựng nhà máy này? Thảo luận nhóm 4II. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình:3, Để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình,cán bộ công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao?4, Víi tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say nh­ vËy th× kÕt qu¶ lµm viÖc cña hä ®¹t ®­îc nh­ thÕ nµo? 5. H·y nªu những cống hiến của c¸n bé c«ng nh©n cho sù hoµn thµnh cña nhµ m¸y? Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhII. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình:- Nhà máy thủy điện Hòa bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6.11.1979 trên sông Đà tại tỉnh Hòa Bình. 1,Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được xây dựng năm nào? Ở đâu?Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhII. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình: Sau 15 năm lao động vất vả, nhà máy được hoàn thành. Chính phủ Liên Xô là người cộng tác, giúp đỡ chúng ta xây dựng nhà máy này. 2, Nhà máy xây dựng bao lâu thì hoàn thành? Ai là người cộng tác với chúng ta xây dựng nhà máy này? Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhII. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình: Ngày đêm có hơn 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả. Gần 1 nghìn kĩ sư, công nhân bậc cao của Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đỡ Việt Nam.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh3, Để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình,cán bộ công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao? 3, Để xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình,cán bộ công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao?II. Quá trình xây dựng Nhà máy Thủy điện Hoà Bình.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhII. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình:- Ngày 30-12-1988, tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điệnNgày 4-4-1994, tổ máy số 8 đã hoà điện vào lưới điện quốc gia. ,4. Với tinh thần lao động hăng say như vậy thì kết quả làm việc ®¹t ®­îc nh­ thÕ nµo?Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhII. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình: Nh÷ng chiÕn sÜ trªn c«ng tr­êng x©y dùng vÜ ®¹i ®ã ®· cèng hhiÕn søc lùc vµ tµi n¨ng cho ®Êt n­íc. V× dßng ®iÖn ngµy mai, 168 người, trong đó có 11 công dân Liên Xô, đã hi sinh tính mạng. ,5. H·y nªu những cống hiến của c¸n bé c«ng nh©n cho sù hoµn thµnh cña nhµ m¸y? Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhII. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình:-Nhà máy thủy điện Hòa bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6.11.1979 tại tỉnh Hòa Bình. - Ngày đêm có hơn 3 vạn người và hàng nghìn xe cơ giới làm việc hối hả. - Gần 1 nghìn kĩ sư, công nhân bậc cao của Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đỡ Việt Nam.- Ngày 30-12-1988, tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điệnNgày 4-4-1994, tổ máy số 8 đã hoà điện vào lưới điện quốc gia.168 người, trong đó có 11 công dân Liên Xô, đã hi sinh tính mạng.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhIII. Đóng góp lớn lao của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình có vai trò như thế nào đối với công cuộc xây dựng đất nước?Từ Hoà Bình, dòng điện đã về tới mọi miền của tổ quốc phục vụ cho đời sống và sản xuất của nhân dân ta.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh- Nhờ đập ngăn lũ Hoà Bình đồng bằng Bắc Bộ thoát khỏi những trận lũ lụt khủng khiếp.III. Đóng góp lớn lao của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.- Từ Hoà Bình, dòng điện đã về tới mọi miền của tổ quốc phục vụ cho đời sống và sản xuất của nhân dân ta. Đập ngăn lũ Hoà Bình ngăn được những trận lũ lụt khủng khiếp ở đồng bằng Bắc Bộ. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những công trình thuỷ điện lớn bậc nhất ở châu Á.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhIII. Đóng góp lớn lao của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhX©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö §óng gi¬ thÎ §, sai gi¬ thÎ SNhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh hoµn thµnh sau 15 n¨m x©y dùng.§Ó x©y dùng nhµ m¸y chØ cÇn Ýt søc ng­êi, søc cña.Hµng ngh×n c¸n bé, c«ng nh©n ViÖt Nam vµ Liªn X« lao ®éng s¸ng t¹o ®Çy gian khæ, hi sinhNhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh cã 6 tæ m¸y.Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh lµ thµnh tùu to lín cña nh©n d©n ta trong sù nghiÖp x©y dùng ®Êt n­íc.§§§ssXây dựng Nhà máy Thủy điện là kết quả 15 năm lao động sáng tạo đầy gian khổ, hi sinh của hàng nghìn cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô, là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Bài họcThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhC.B.A.1. Tæ m¸y ®Çu tiªn cña Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh b¾t ®Çu ph¸t ®iÖn vµo thêi gian nµo? 30 - 12 - 19884 – 4 - 19945 – 12 - 1988§óngThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nh2. Nh÷ng ®ãng gãp cña nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n ta lµ: Nhê ®Ëp ng¨n lò Hoµ B×nh,®ång b»ng B¾c Bé tho¸t khái nh÷ng trËn lò lôt khñng khiÕp. Tõ Hoµ B×nh, dßng ®iÖn ®· vÒ tíi mäi miÒn cña tæ quèc C¶ hai ph­¬ng ¸n trªn ®Òu ®óng.B.A.C.§óng nhấtThø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhI. Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ra đời. sản xuất ra điện rất quan trọng,cần thiết cho sản xuất và đời sống của con người. II. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình:-Nhà máy thủy điện Hòa bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6.11.1979 tại tỉnh Hòa Bình.- Ngày 30-12-1988, tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điệnNgày 4-4-1994, tổ máy số 8 đã hoà điện vào lưới điện quốc gia.III. Đóng góp lớn lao của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.- Từ Hoà Bình, dòng điện đã về tới mọi miền của tổ quốc.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhI. Yêu cầu cần thiết xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình ra đời. sản xuất ra điện rất quan trọng,cần thiết cho sản xuất và đời sống của con người. II. Quá trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình:-Nhà máy thủy điện Hòa bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày 6.11.1979 tại tỉnh Hòa Bình.- Ngày 30-12-1988, tổ máy đầu tiên bắt đầu phát điệnNgày 4-4-1994, tổ máy số 8 đã hoà điện vào lưới điện quốc gia.III. Đóng góp lớn lao của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.- Từ Hoà Bình, dòng điện đã về tới mọi miền của tổ quốc.Thø b¶y ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2011LÞch sö X©y dùng Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Hoµ B×nhKÝnh chóc c¸c thÇy c« m¹nh kháe!

File đính kèm:

  • pptNha may Thuy dien Hoa Binh.ppt