Bài giảng Lịch sử 5 - Bài 14: Thu_đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp

Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để hòng mau chóng kết thúc chiến tranh.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 25/03/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 5 - Bài 14: Thu_đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn lịch sử: lớp 5Bài 14: Thu_đông 1947,Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của BácThể hiện tinh thần quyết tâm kháng chiến đến cùng của dân tộc ta. thể hiện quyết tâm gì của nhân dân ta? Lịch sửThu – Đông 1947Việt Bắc “Mồ chôn giặc PhápSau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để hòng mau chóng kết thúc chiến tranh. Chủ trương của ta : * Âm mưu của địch và chủ trương của ta. Thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc nhằm âm mưu gì ? Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến.Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.Mau chóng kết thúc chiến tranh.Âm mưu của địch :Phải phá tan cuộc tấn công của giặc. Trước âm mưu của thực dân Pháp, Đảng và chính phủ ta đã có chủ trương gì ?Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của chủ tịch Hồ Chí Minh, đã họp và quyết định : Phải phá tan cuộc tấn công của giặc. Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947. Diễn biến của chiến dịch Việt Bắc.1. Địch đã tấn công lên Việt Bắc vào thời gian nào?Lịch sử 4. Dựa vào các câu hỏi trên hãy trình bày diễn biến chính của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947? 2. Địch chia làm mấy mũi tấn công? Theo những đường nào?3.Quân ta đã đánh địch ở những nơi nào?DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947 + Quân ta phục kích tại Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. * Đường không: Binh đoàn quân nhảy dù do Xôvanhắc chỉ huy, đổ quân xuống thị xã Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ ĐồnĐường bộ: Binh đoàn cơ giới do Bôphơrê chỉ huy từ Lạng Sơn ngược đường số 4 lên đánh Cao Bằng rồi vòng xuống Bắc Cạn + Quân ta chặn đánh địch liên tục trên đường số 4 và giành thắng lợi lớn tại đèo Bông Lau.* Đường thủy: Binh đoàn hỗ hợp bộ binh và lính thủy đánh bộ do Com_muy_nan chỉ huy từ Hà Nội ngược sông Hồng, sông Lô lên Tuyên Quang + Tại Đoan Hùng nhiều tàu chiến và canô Pháp bị đốt cháy trên sông Lô * Sau hơn một tháng bị sa lầy ở Việt Bắc địch buộc phải rút lui.+ Đường rút của chúng cũng bị ta chặn đánh dữ dội tại Bình Ca, Đoan Hùng.KẾT QUẢ CỦA CHIẾN DỊCH VIỆT BẮC THU ĐÔNG 1947Thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và bộ đội chủ lực của ta để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nhưng Việt Bắc đã trở thành “mồ chôn quân Pháp”Hơn 6000 tên địch bị giết, hàng trăm tên bị bắt sống; 16 máy bay bị bắn rơi, hàng trăm xe cơ giới bị phá hủy, nhiều tàu chiến ca nô bị bắn chìm.Qu©n vµ d©n trong chiÕn dÞch ViÖt B¾c §­êng sè 4 : L¹ng S¬n - Cao B»ngBộ đội chủ lực đang phục kích địch trên sông Lô tại Đoan Hùng Tàu chiến giặc Pháp bị ta bắn chìm ở sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947.Thu đông 1947ý nghÜa cña chiÕn dÞch thu- ®«ng 1947.Th¾ng lîi cña chiÕn dÞch ®· t¸c ®éng thÕ nµo ®Õn ©m m­u ®¸nh nhanh - th¾ng nhanh, kÕt thóc chiÕn tranh cña thùc d©n Ph¸p? Ph¸ tan ©m m­u cña ®Þch, ®¸nh b¹i cuéc tÊn c«ng ViÖt B¾c víi quy m« lín buéc chóng ph¶i chuyÓn sang ®¸nh l©u dµi víi ta.Sau chiÕn dÞch c¬ quan ®Çu n·o kh¸ng chiÕn cña ta ë ViÖt B¾c nh­ thÕ nµo?- B¶o vÖ ®­îc c¬ quan ®Çu n·o cña cuéc kh¸ng chiÕn.ChiÕn dÞch ViÖt B¾c th¾ng lîi chøng tá ®iÒu g× vÒ søc m¹nh vµ truyÒn thèng cña nh©n d©n ta?- ThÓ hiÖn sù ®oµn kÕt vµ tinh thÇn ®Êu tranh kiªn c­êng cña nh©n d©n ta. Th¾ng lîi t¸c ®éng thÕ nµo ®Õn tinh thÇn chiÕn ®Êu cña nh©n d©n c¶ n­¬c?- Cæ vò phong trµo ®Êu tranh cña toµn d©n. T¹i sao nãi : ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947 lµ: Må ch«n giÆc Ph¸p? Thu đông 1947

File đính kèm:

  • pptChien dich Viet Bac Thu Dong 1947.ppt
Giáo án liên quan